Suvestinė redakcija nuo 2017-05-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 87-3764, i. k. 1022330ISAK00000329

 

Nauja redakcija nuo 2017-05-11:

Nr. 3D-321, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07950

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO

 

2002 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 329

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ 4.3 papunktį:

1. Tvirtinu Alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtintas alkoholinių gėrimų klasifikavimas taikomas tik Lietuvos Respublikoje pagamintiems alkoholiniams gėrimams, išskyrus tuos, kurių klasifikavimas nustatytas tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktuose;

2.2. Lietuvos Respublikoje pagaminti ir paženklinti alkoholiniai gėrimai, neatitinkantys nurodytuoju įsakymu patvirtintų Alkoholinių gėrimų grupių, pogrupių ir (ar) kategorijų, gali būti parduodami ne ilgiau kaip iki 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-781 redakcija)

 

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GRUPĖS, POGRUPIAI IR (AR) KATEGORIJOS

 

Grupė

Pogrupis

Kategorija

Kodas pagal KN

1. Alus

Alus

Alus

Specialios technologijos alus

Kvietinis alus

Aromatizuotas alus

Kaimiškas alus

Alaus gėrimas*

2203

2. Vynas

Vynų klasifikavimas atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1226 (OL 2016 L 202, p. 5), nuostatas.

Aromatizuotų vynų klasifikavimas atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL 2014 m. L 84, p. 14), nuostatas

2204

2205

3. Fermentuoti gėrimai

Sidras / kriaušių sidras

Sidras / kriaušių sidras

Aromatizuotas sidras / aromatizuotas kriaušių sidras

Putojantis sidras / putojantis kriaušių sidras

Putojantis aromatizuotas sidras / putojantis aromatizuotas kriaušių sidras

Gazuotas sidras / gazuotas kriaušių sidras

Gazuotas aromatizuotas sidras / gazuotas aromatizuotas kriaušių sidras

2206

Vaisių vynas

Natūralus vaisių ir uogų vynas

Putojantis vaisių ir uogų vynas

Gazuotas vaisių ir uogų vynas

Spirituotas vaisių ir uogų vynas

Specialios technologijos vaisių ir uogų vynas

Vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimas

Midus

Midus

Midaus gėrimas

Kiti fermentuoti gėrimai

Razinų vynas

Malton (gėrimas, pagamintas iš salyklo ekstrakto ir vyno nuosėdų)

Spruce (melsvųjų kanadinių eglių gėrimas)

Ryžių vynas

Palmių vynas

Imbierinis alus ir žolių (augalinis) alus

Fermentuotų gėrimų mišiniai

Fermentuotų gėrimų mišiniai 1)

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai 2)

Alaus kokteilis

Aromatizuotas vyno kokteilis 3)

Vaisių ir (ar) uogų vyno kokteilis

-

Kiti fermentuoti gėrimai**

4. Spiritiniai gėrimai

Spiritinių gėrimų klasifikavimas atitinka 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p. 16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/1067 (OL 2016 L 178, p. 1), nuostatas.

2208

 

Balzamas

Kiti spiritiniai gėrimai

5. Alkoholiniai kokteiliai

Alkoholiniai kokteiliai

Alkoholiniai kokteiliai

Gazuoti alkoholiniai kokteiliai

Kiti alkoholiniai kokteiliai***

2206, 2208

 

1) Fermentuotų gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir (ar) 2, ir (ar) 3 grupėse nurodytus gėrimus.

 

2) Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir (ar) 2, ir (ar) 3 grupėse nurodytus gėrimus su nealkoholiniu gėrimu, pvz., limonadu. Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišinys gali būti vadinamas „alaus kokteiliu“, „aromatizuoto vyno kokteiliu“, „vaisių ir (ar) uogų vyno kokteiliu“, jeigu jis atitinka alų, aromatizuotą vyną ar vaisių vyną reglamentuojančiuose teisės aktuose kokteiliams nustatytus reikalavimus.

 

3)Aromatizuotas vyno kokteilis priskiriamas prie fermentuotų gėrimų grupės vadovaujantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1956 (OL 2016 L 301, p. 5), I priedo 94 skirsnio 1 papildomosios pastabos nuostatomis.

 

*Prie alaus gėrimo priskiriami alkoholiniai gėrimai, kurių etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 1,2 ir kurie priskiriami EB Kombinuotosios nomenklatūros kodui 2203, tačiau neatitinka 1 grupėje nurodytų gėrimų kategorijoms nustatytų reikalavimų.

 

**Prie kitų fermentuotų gėrimų priskiriami alkoholiniai gėrimai, kurių etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 1,2 ir kurie priskiriami EB Kombinuotosios nomenklatūros kodui 2206, tačiau neatitinka 3 grupėje nurodytų gėrimų kategorijoms nustatytų reikalavimų.

 

***Prie kitų alkoholinių kokteilių priskiriami alkoholiniai gėrimai, kurių etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 1,2 ir kurie priskiriami EB Kombinuotosios nomenklatūros kodams 2206 ir 2208, tačiau neatitinka 5 grupėje nurodytų gėrimų kategorijoms nustatytų reikalavimų.

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-87, 2007-02-23, Žin., 2007, Nr. 28-1047 (2007-03-06), i. k. 1072330ISAK0003D-87

Nr. 3D-715, 2011-09-27, Žin., 2011, Nr. 118-5589 (2011-09-30), i. k. 1112330ISAK003D-715

Nr. 3D-862, 2012-11-12, Žin., 2012, Nr. 132-6716 (2012-11-15), i. k. 1122330ISAK003D-862

Nr. 3D-709, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5455 (2013-10-19), i. k. 1132330ISAK003D-709

Nr. 3D-431, 2014-07-23, paskelbta TAR 2014-07-23, i. k. 2014-10467

Nr. 3D-513, 2016-09-08, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23410

Nr. 3D-781, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00380

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 511, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 125-5682 (2002-12-31), i. k. 1022330ISAK00000511

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-246, 2003-06-23, Žin., 2003, Nr. 61-2822 (2003-06-27), i. k. 1032330ISAK003D-246

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m.rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-490, 2003-11-20, Žin., 2003, Nr. 111-4967 (2003-11-26), i. k. 1032330ISAK003D-490

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-290, 2004-05-04, Žin., 2004, Nr. 77-2691 (2004-05-08), i. k. 1042330ISAK003D-290

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-87, 2007-02-23, Žin., 2007, Nr. 28-1047 (2007-03-06), i. k. 1072330ISAK0003D-87

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-715, 2011-09-27, Žin., 2011, Nr. 118-5589 (2011-09-30), i. k. 1112330ISAK003D-715

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-862, 2012-11-12, Žin., 2012, Nr. 132-6716 (2012-11-15), i. k. 1122330ISAK003D-862

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-709, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5455 (2013-10-19), i. k. 1132330ISAK003D-709

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-371, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-19, i. k. 2014-07844

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-431, 2014-07-23, paskelbta TAR 2014-07-23, i. k. 2014-10467

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-513, 2016-09-08, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23410

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl Alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-781, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00380

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl Alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-321, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07950

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ pakeitimo