Suvestinė redakcija nuo 2014-06-20 iki 2014-07-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 87-3764, i. k. 1022330ISAK00000329

 

Nauja redakcija nuo 2014-06-20:

Nr. 3D-371, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-19, i. k. 2014-07844

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO

 

2002 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 329

Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1023 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ 4.3 punktą:

1. T v i r t i n u Alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad alkoholiniai gėrimai, kurių etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 1,2 tūrio proc. ir mažesnė kaip 15 tūrio proc., ir kurie neatitinka 1, 3 ar 5 grupėse nurodytų gėrimų kategorijoms nustatytų reikalavimų, priskiriami kitiems alkoholiniams gėrimams“.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 3D-862

redakcija)

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GRUPĖS, POGRUPIAI IR (AR) KATEGORIJOS

 

Grupė

Pogrupis

Kategorija

Kodas pagal KN

1. Alus

 

Alus

Alus

Specialios technologijos alus

Kvietinis alus

Aromatizuotas alus

Kaimiškas alus

2203“

2. Vynas

Vynų klasifikavimas atitinka 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 491/2009, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2009 L 154, p. 1), nuostatas.

Aromatintų vynų klasifikavimas atitinka 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius 11 tomas, p. 286), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1334/2008 (OL 2008 L 354, p. 34), nuostatas

 

2204

2205

„3. Fermentuoti gėrimai

„3. Fermentuoti gėrimai

Sidras / kriaušių sidras

Sidras / kriaušių sidras

Aromatizuotas sidras / aromatizuotas kriaušių sidras

Putojantis sidras / putojantis kriaušių sidras

Putojantis aromatizuotas sidras / putojantis aromatizuotas kriaušių sidras

Gazuotas sidras /gazuotas kriaušių sidras

Gazuotas aromatizuotas sidras / gazuotas aromatizuotas kriaušių sidras

2206

Vaisių vynas

Natūralus vaisių ir uogų vynas

Putojantis vaisių ir uogų vynas

Gazuotas vaisių ir uogų vynas

Spirituotas vaisių ir uogų vynas

Specialios technologijos vaisių ir uogų vynas

Vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimas

Midus

Midus

Midaus gėrimas

Kiti fermentuoti gėrimai

Razinų vynas

Malton (gėrimas, pagamintas iš salyklo ekstrakto ir vyno nuosėdų)

Spruce (melsvųjų kanadinių eglių gėrimas)

Ryžių vynas

Palmių vynas

Imbierinis alus ir žolių (augalinis) alus

Fermentuotų gėrimų mišiniai

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai

Fermentuotų gėrimų mišiniai 1)

 

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai 2)

Alaus kokteilis

Aromatizuotas vyno kokteilis 3)

Vaisių ir (ar) uogų vyno kokteilis“

4. Spiritiniai gėrimai

Spiritinių gėrimų klasifikavimas atitinka 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p.16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1644/2012 (OL 2012 L 53, p. 1), nuostatas.

 

2208

 

Balzamas

Kiti spiritiniai gėrimai

5. Alkoholiniai kokteiliai

Alkoholiniai kokteiliai

Alkoholiniai kokteiliai

Gazuoti alkoholiniai kokteiliai

2206, 2208

 

1) Fermentuotų gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir (ar) 2, ir (ar) 3 grupėse nurodytus gėrimus.

2) Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir (ar) 2, ir (ar) 3 grupėse nurodytus gėrimus su nealkoholiniu gėrimu, pvz., limonadu. Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišinys gali būti vadinamas „alaus kokteiliu“, „aromatizuoto vyno kokteiliu“, „vaisių ir (ar) uogų vyno kokteiliu“, jeigu jis atitinka alų, aromatizuotą vyną ar vaisių vyną reglamentuojančiuose teisės aktuose kokteiliams nustatytus reikalavimus.

3) Aromatizuotas vyno kokteilis priskiriamas fermentuotų gėrimų grupei vadovaujantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 953/2013 (OL 2013 L 198, p. 35), I priedo 22 skirsnio 8 papildomosios pastabos nuostatomis.

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-87, 2007-02-23, Žin., 2007, Nr. 28-1047 (2007-03-06), i. k. 1072330ISAK0003D-87

Nr. 3D-715, 2011-09-27, Žin., 2011, Nr. 118-5589 (2011-09-30), i. k. 1112330ISAK003D-715

Nr. 3D-862, 2012-11-12, Žin., 2012, Nr. 132-6716 (2012-11-15), i. k. 1122330ISAK003D-862

Nr. 3D-709, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5455 (2013-10-19), i. k. 1132330ISAK003D-709

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 511, 2002-12-21, Žin., 2002, Nr. 125-5682 (2002-12-31), i. k. 1022330ISAK00000511

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-246, 2003-06-23, Žin., 2003, Nr. 61-2822 (2003-06-27), i. k. 1032330ISAK003D-246

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m.rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-490, 2003-11-20, Žin., 2003, Nr. 111-4967 (2003-11-26), i. k. 1032330ISAK003D-490

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-290, 2004-05-04, Žin., 2004, Nr. 77-2691 (2004-05-08), i. k. 1042330ISAK003D-290

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-87, 2007-02-23, Žin., 2007, Nr. 28-1047 (2007-03-06), i. k. 1072330ISAK0003D-87

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-715, 2011-09-27, Žin., 2011, Nr. 118-5589 (2011-09-30), i. k. 1112330ISAK003D-715

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-862, 2012-11-12, Žin., 2012, Nr. 132-6716 (2012-11-15), i. k. 1122330ISAK003D-862

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-709, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 110-5455 (2013-10-19), i. k. 1132330ISAK003D-709

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 "Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-371, 2014-06-18, paskelbta TAR 2014-06-19, i. k. 2014-07844

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ pakeitimo