Suvestinė redakcija nuo 2020-02-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 87-3762, i. k. 1022250ISAK0433/233

 

Nauja redakcija nuo 2020-02-06:

Nr. V-98/1R-31, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02585

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTSTOLIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 433/233

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 39 straipsnio 5 dalimi,

t v i r t i n a m e Antstolių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                            KONSTANTINAS DOBROVOLSKIS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m.

rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 433/233

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-98/1R-31

redakcija)

 

 

ANTSTOLIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Antstolių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato antstolių sveikatos tikrinimo tvarką.

2. Antstolių sveikatos tikrinimo tikslas – patikrinti antstolio sveikatos būklę ir įvertinti, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali dirbti antstoliu.  

3. Antstoliu paskirtas asmuo per vieną mėnesį nuo jo paskyrimo dienos privalo pasitikrinti sveikatą, vėliau sveikatą tikrintis turi kas penkerius metus.

4. Antstoliai formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 046/a), pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

 

II SKYRIUS

ANTSTOLIŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

5. Profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas atliekamas sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

6. Asmuo, norintis pasitikrinti sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigai pateikia:

6.1. asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6.2. formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), išduotą gydytojo, teikiančio šeimos medicinos paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tikrinasi sveikatą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, nei yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. formą Nr. 027/a, išduotą psichikos sveikatos centro, prie kurio jis prisirašęs, gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad pacientui sveikatos priežiūros paslaugos nebuvo teiktos, sveikatos priežiūros paslaugos teiktos ir diagnozuota viena iš Aprašo III skyriuje nurodytų ligų ir (ar) sveikatos problemų arba sveikatos priežiūros paslaugos teiktos ir nebuvo diagnozuota nė viena iš Aprašo III skyriuje nurodytų ligų ir (ar) sveikatos problemų.

7. Profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas (jei tikrinimą atlieka vidaus ligų gydytojas, būtinas chirurgo, oftalmologo ir otorinolaringologo patikrinimas) ir gydytojas psichiatras.

8. Aprašo 7 punkte nurodyti gydytojai pagal kompetenciją privalo patikrinti, ar asmeniui nėra diagnozuota Aprašo III skyriuje nurodyta liga ir (ar) sveikatos problema. Gydytojas į formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a), įrašo tikrinamojo atsakymus į klausimus, ar per pastaruosius penkerius metus anonimiškai ir privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus. Atsakymus tikrinamasis patvirtina parašu.

9. Jei sveikatos tikrinimo metu nustatoma medicininių indikacijų, tikrinamasis gali būti siunčiamas pas kitų specialybių gydytojus.

10. Kiekvienas gydytojas sveikatos tikrinimo rezultatus įrašo formoje Nr. 025/a.

11. Galutinę išvadą, ar pacientas dėl sveikatos būklės gali dirbti antstoliu, formoje Nr. 046/a pateikia šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, patvirtindamas išvadą parašu, asmeniniu spaudu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu. Pacientui nesutikus su šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo pateikta išvada, galutinę išvadą dėl paciento sveikatos būklės pateikia gydytojų konsultacinė komisija, atsižvelgdama į kitų gydytojų išvadas. Galutinę išvadą gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkas tvirtina parašu, savo asmeniniu spaudu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu.      

12. Už pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims profilaktiškai ir periodiškai tikrinant sveikatą, kai šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią apdraustieji asmenys teisės aktų nustatyta tvarka yra pasirinkę, sumokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (numatytos metinės vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinės kainos).

13. Privalomuoju sveikatos draudimu neapdrausti asmenys ir apdrausti asmenys, kurie profilaktiškai ir periodiškai tikrinasi sveikatą ne toje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią yra pasirinkę tesės aktų nustatyta tvarka, už visas sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

 

III SKYRIUS

LIGOS IR SVEIKATOS PROBLEMOS, DĖL KURIŲ ASMUO NEGALI DIRBTI ANTSTOLIU, IR DĖL KURIŲ APIE ASMENS TINKAMUMĄ DIRBTI ANTSTOLIU SPRENDŽIA GYDYTOJŲ KONSULTACINĖ KOMISIJA

 

14. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių asmuo negali dirbti antstoliu, pagal Sisteminio ligų sąrašo TLK-10-AM (Tarptautinė  statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) kodus:

14.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, F00–F03, F06.0–F06.2;

14.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, F10.2–F10.3 (išskyrus atvejus, kai po specializuoto gydymo kurso remisija trunka daugiau kaip 3 metus), F10.4–F10.7, F11, F12, F13.4–F13.7, F14, F15 (išskyrus kofeino vartojimą), F16, F18, F19;

14.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, F20–F22, F24–F25;

14.4. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, F62.1, F62.8, F62.9, F63.0–F63.2, F65;

14.5. protinis atsilikimas, F70–F79;

14.6. išsėtinė (dauginė) sklerozė, esant išreikštų asmenybės sutrikimų, G 35;

14.7. Huntingtono liga, G10;

14.8.  Alzheimerio liga, G30;

14.9. kitos degeneracinės nervų sistemos ligos, G31;

14.10. kurčnebylumas;

14.11.  stabilus III laipsnio prikurtimas, išskyrus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB;

14.12. abiakio matymo nebuvimas, regos aštrumas geriau matančia akimi su korekcija mažesnis kaip 0,05;

14.13. sunki cukrinio diabeto forma su dauginėmis komplikacijomis arba terminaliniu organo ar organų funkcijos sutrikimu.

15. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių apie asmens tinkamumą dirbti antstoliu, atsižvelgdama į sveikatos būklės sunkumą, spendžia gydytojų konsultacinė komisija, pagal Sisteminio ligų sąrašo TLK-10-AM (Tarptautinė  statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija) kodus:

15.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, F04–F05, F06.3, F06.8–F06.9, F07.0–F07.2, F07.8–F07.9, F09;

15.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, F10.0, F10.8–F10.9, F13.0–F13.3, F13.8–F13.9;

15.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai, F23, F28–F29;

15.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, F30, F31, F32.2–F32.3, F32.8–F32.9, F33.2–F33.3, F33.8–F33.9, F34.8–F34.9, F38, F39;

15.5. sutrikimai, F53.1, F53.8, F53.9, F54, F59;

15.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, F60–F61, F63.8, F63.9, F68, F69;

15.7. psichologinės raidos sutrikimai, F80–F84, F88–F89, F90–F95, F98 (kai ankstesnis jų buvimas sutrikdo dabartinę individo darbinę, psichologinę ir socialinę adaptaciją), F99.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atlikus profilaktinį tikrinimą išduota forma Nr. 046/a galioja 5 metus.

17. Gydytojų konsultacinės komisijos išvada dėl antstolio sveikatos būklės ir jo tinkamumo dirbti antstoliu gali būti skundžiama įstatymų nustatyta tvarka.

18. Išduota forma Nr. 046/a saugoma Teisingumo ministerijoje esančioje antstolio asmens byloje.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 549/313, 2002-11-15, Žin., 2002, Nr. 113-5061 (2002-11-27), i. k. 1022250ISAK0549/313

Dėl 2002 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo Nr. 433/233 "Dėl Antstolių sveikatos patikrinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. V-98/1R-31, 2020-01-31, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02585

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 433/233 „Dėl Antstolių sveikatos patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo