Suvestinė redakcija nuo 2014-05-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 84-3667, i. k. 102301MISAK00000444

 

Nauja redakcija nuo 2014-05-20:

Nr. D1-428, 2014-05-16, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05495

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ MEDŽIOJAMIESIEMS GYVŪNAMS SUMEDŽIOTI IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 444

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

t v i r t i n u Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos aprašą (pridedama)

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d.

įsakymu Nr. 444

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2014 m. gegužės 16 d.

įsakymo Nr. D1-428 redakcija)

 

LICENCIJŲ MEDŽIOJAMIESIEMS GYVŪNAMS SUMEDŽIOTI IŠDAVIMO TVARKos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, kurios užklijuotos ant specialios paskirties plombų informacinių plokštelių, (toliau – Licencijos) išdavimo tvarkos aprašas nustato Licencijų gaminimo, išdavimo, saugojimo ir sunaikinimo bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitų teikimo tvarką.

2. Licencijos gaminamos Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo IX-1601 nustatyta tvarka.

3. Licencijų ir specialios paskirties plombų gamybą organizuoja Aplinkos apsaugos agentūra.

 

ii. Licencijų išdavimas

 

4. Aplinkos apsaugos agentūra skirtą Licencijų kiekį perduoda Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.

5. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai skirtą Licencijų kiekį perduoda savo padaliniams – rajonų (savivaldybių) agentūroms (toliau – Agentūros).

6. Agentūros išduoda medžioklės plotų naudotojams skirtą Licencijų kiekį. Medžiotojų visuomeninių organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius arba pavienius medžioklės plotų naudotojus, atstovai, gavę visuomeninei organizacijai priklausančių medžioklės plotų naudotojų raštišką įgaliojimą, šiems medžioklės plotų naudotojams skirtas Licencijas gali gauti Agentūrose. Išduodamos Licencijos registruojamos nustatytos formos registre (1 priedas). Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka, pakeitus nustatytus medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitus, medžioklės plotų naudotojai, kuriems medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitas sumažintas, turi teisę turimas nepanaudotas Licencijas perduoti tiems medžioklės plotų naudotojams, kuriems medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitas padidintas, apie tai raštu informuodami Agentūrą, kuri jas išdavė.

 

III. Licencijų saugojimas, sunaikinimas bei ataskaitų pateikimas

 

7. Iki kiekvienų metų balandžio 20 d. medžioklės plotų naudotojai ar jų įgalioti atstovai Licencijas išdavusioms Agentūroms pateikia nustatytos formos ataskaitą apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą iki balandžio 15 d. (2 priedas).

8. Iki kiekvienų metų balandžio 25 d. Agentūros pateikia Aplinkos ministerijai nustatytos formos ataskaitos apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą jų administruojamoje teritorijoje suvestinę.

9. Medžioklės sezono metu išduotas Licencijas 3 metus po to, kai Licencijos buvo išduotos, saugo medžioklės plotų naudotojai. Esant būtinybei jas išdavusi Agentūra turi teisę pareikalauti, o medžioklės plotų naudotojai privalo pateikti šiuos dokumentus. Pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, panaudotos ir nepanaudotos Licencijos sunaikinamos.

______________


Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti

išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo registro pavyzdinė forma)

 

 

LicencijŲ MEDŽIOJAMIESIEMS GYVŪNAMS SUMEDŽIOTI IŠDAVIMO REGISTRAS

 

Eil. Nr.

Data

Medžioklės plotų naudotojas

Licencijų pavadinimas

Licencijų

Nr.

Asmens, gavusio licencijas, vardo raidė, pavardė, adresas, telefonas, parašas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Ataskaitos apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą pavyzdinė forma)

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO IKI ___________ M. BALANDŽIO 15 D. ATASKAITA

__________________________________________________________________________

(medžioklės plotų naudotojo pavadinimas, savivaldybė)

 

Eil.

Žvėries,

Gauta

Sumedžiota nuo sezono pradžios (vnt.)

Nr.

paukščio rūšies

pavadinimas

licencijų

sezonui

iš viso

iš jų patinų

iš jų patelių

iš jų jauniklių

iki 1 metų

 

 

patinams

patelėms ir jaunikliams

 

 

 

 

1.

Briedis

 

 

 

 

 

 

2.

Taurusis elnias

 

 

 

 

 

 

3.

Stirna

 

 

 

 

 

 

4.

Danielius

 

 

 

 

 

 

5.

Šernas

X

 

X

X

X

6.

Barsukas

X

 

X

X

X

7.

Bebras

X

 

X

X

X

8.

Vilkas

X

 

X

X

X

9.

Lapė

X

 

X

X

X

10.

Mangutas

X

 

X

X

X

11.

Paprastasis meškėnas

X

 

X

X

X

12.

Pilkasis kiškis

X

 

X

X

X

13.

Miškinė kiaunė

X

 

X

X

X

14.

Akmeninė kiaunė

X

 

X

X

X

15.

Juodasis šeškas

X

 

X

X

X

16.

Kanadinė audinė

X

 

X

X

X

17.

Ondatra

X

 

X

X

X

18.

Nutrija

X

 

X

X

X

19.

Kurapka

X

 

X

X

X

20.

Perkūno oželis

X

 

X

X

X

21.

Slanka

X

 

X

X

X

22.

Didžioji antis

X

 

X

X

X

23.

Kuoduotoji antis

X

 

X

X

X

24.

Rudgalvė antis

X

 

X

X

X

25.

Dryžgalvė kryklė

X

 

X

X

X

26.

Rudgalvė kryklė

X

 

X

X

X

27.

Klykuolė

X

 

X

X

X

28.

Laukys

X

 

X

X

X

29.

Želmeninė žąsis

X

 

X

X

X

30.

Baltakaktė žąsis

X

 

X

X

X

31.

Keršulis

X

 

X

X

X

32.

Kovas

X

 

X

X

X

33.

Pilkoji varna

X

 

X

X

X

34.

Fazanas

X

 

X

X

X

NUO medžioklės SEZONO PRADŽIOS:

užregistruota žvėrių, žuvusių automobilių keliuose (nurodyti pagal rūšis) ________________________ vnt.

Užregistruota atvejų, kai vilkai sudraskė ūkinius gyvūnus (nurodyti, kokius) ______________________ vnt.

Sumedžiota sužeistų žvėrių (nurodyti pagal rūšis)                                 ________________________vnt.

 

Rasta kritusių gyvūnų (nurodyti pagal rūšis)                                          ________________________vnt.

 

Ataskaitą pateikė:

___________________________________________________

(pareigos)                                                                  (vardas, pavardė, parašas)

______________

(data)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 560, 2002-10-29, Žin., 2002, Nr. 113-5065 (2002-11-27), i. k. 102301MISAK00000560

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pakeitimo bei pripažinimo netekusiais galios

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-482, 2005-10-06, Žin., 2005, Nr. 119-4310 (2005-10-08), i. k. 105301MISAK00D1-482

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-281, 2008-05-28, Žin., 2008, Nr. 63-2403 (2008-06-03), i. k. 108301MISAK00D1-281

Dėl aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-876, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 6-259 (2010-01-16), i. k. 109301MISAK00D1-876

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-437, 2010-05-26, Žin., 2010, Nr. 64-3173 (2010-06-03), i. k. 110301MISAK00D1-437

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-160, 2012-02-22, Žin., 2012, Nr. 25-1178 (2012-02-28), i. k. 112301MISAK00D1-160

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-493, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3479 (2012-06-19), i. k. 112301MISAK00D1-493

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-893, 2013-12-05, Žin., 2013, Nr. 127-6482 (2013-12-12), i. k. 113301MISAK00D1-893

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-428, 2014-05-16, paskelbta TAR 2014-05-19, i. k. 2014-05495

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo