Suvestinė redakcija nuo 2022-12-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 81-3503, i. k. 102301MISAK00000348

 

Nauja redakcija nuo 2016-07-01:

Nr. D1-225, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06779

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. 348

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 5 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 13 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“:

1. Tvirtinu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pavedu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-477, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09565

 

3. Nustatau, kad pagal šiuo įsakymu patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus vykdant vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, ir jų atliekų apskaitą į suvestinius 2016 metų duomenis įskaičiuojami nuo 2016 m. vasario 1 d. apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, buvimą ir judėjimą, nurodyti duomenys.

4. Neteko galios nuo 2019-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-249, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07074

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                 ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-397

redakcija)

 

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos įgyvendinant 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su pakeitimais, padarytais 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB (OL 2004 L 47, p. 26) (toliau – Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų), ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės).

2. Taisyklės nustato ribinį leistiną kenksmingųjų medžiagų kiekį pakuotėse, pakuočių ženklinimo, pakuočių ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų apskaitos ir atsiskaitymo pagal apskaitos duomenis tvarkas.

3. Taisyklių reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

4. Taisyklės taikomos pakuočių gamintojams, gamintojams, importuotojams, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriams, pakuočių pardavėjams.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, pateiktus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme ir Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.

6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1. kenksmingosios medžiagossunkieji metalai (švinas (Pb), kadmis (Cd), gyvsidabris (Hg) ir šešiavalentis chromas (Cr)), kurių gali būti pakuotėje ar jos komponentuose;

6.2. Neteko galios nuo 2021-06-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-91, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02950

 

6.3. pakuotės komponentas – pakuotės dalis, atskiriama rankomis ar naudojant paprastas fizines priemones;

6.4. milijonoji dalis (toliau – ppm) – pakuotėje esančios kenksmingosios medžiagos milijonoji (10-6) pakuotės masės dalis;

6.5. pagrindinė, arba vyraujanti, pakuotės medžiaga – medžiaga, kurios masė kombinuotojoje pakuotėje yra didžiausia;

6.6. atsitiktinis medžiagos buvimas pakuotėje – atvejis, kai kenksmingoji medžiaga yra atsitiktinai patekusi į pakuotę ar jos komponentą;

6.7. sąmoningas kenksmingųjų medžiagų naudojimas – kenksmingųjų medžiagų naudojimas gaminant pakuotes ar jų komponentus siekiant, kad tos medžiagos suteiktų pakuotėms ar jų komponentams tam tikrų savybių, geresnę išvaizdą ar kokybę. Antrinių žaliavų, kuriose gali būti kenksmingųjų medžiagų, naudojimas gaminant pakuotes nelaikomas sąmoningu kenksmingųjų medžiagų naudojimu;

6.8. uždaroji valdomoji pakuočių sistema pakuočių apyvartos sistema, kuria kontroliuojamaspakartotinis naudojimas ir paskirstymas. Antrinės žaliavos gaunamos perdirbant sistemoje esančias pakuočių atliekas taip, kad pašalinių medžiagų patekimo galimybė būtų minimali.

 

III SKYRIUS

RIBINIS LEISTINAS KENKSMINGŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS PAKUOTĖSE

 

7. Kenksmingųjų medžiagų kiekis visose pakuotėse turi neviršyti Taisyklių 8 punkte nurodyto ribinio kenksmingųjų medžiagų koncentracijos lygio.

8. Pakuočių gamintojai, gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad švino (Pb), kadmio (Cd), gyvsidabrio (Hg) ir šešiavalenčio chromo (Cr) bendra koncentracija pakuotėje ar jos komponentuose neviršytų 100 ppm pakuotės svorio.

9. Taisyklių 8 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi:

9.1. pakuotėms, pagamintoms iš švino krištolo;

9.2. plastikinėms dėžėms ir plastikiniams padėklams, naudojamiems ir taisomiems uždarojoje valdomojoje pakuočių sistemoje, kaip numatyta 2009 m. kovo 24 d. Komisijos sprendime Nr. 2009/292/EB, kuriuo nustatomos leidžiančių nukrypti nuostatų, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose lygiui, nustatytam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, sąlygos. Į plastikines dėžes ir plastikinius padėklus kenksmingosios medžiagos gali patekti tik atsitiktinai, o jų koncentracijos lygis, nurodytas Taisyklių 8 punkte, gali būti viršytas, kai šioms pakuotėms gaminti naudojamos antrinės žaliavos. Siekiant sumažinti sunkiųjų metalų kiekį plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose iki Taisyklių 8 punkte nurodyto koncentracijos lygio, rekomenduojama pakuočių gamintojams plastikinių dėžių ir plastikinių padėklų gamybos proceso metu taikyti geriausius prieinamus sunkiųjų metalų šalinimo būdus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-387, 2022-12-06, paskelbta TAR 2022-12-06, i. k. 2022-24831

 

9.3. stiklinėms pakuotėms, kai laikomasi 2001 m. vasario 19 d. Komisijos sprendime Nr. 2001/171/EB, nustatančiame sąlygas dėl išimčių sunkiųjų metalų koncentracijos stiklo pakuotėse lygiams, nustatytiems Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimu Nr. 2006/340/EB, nustatytų reikalavimų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-387, 2022-12-06, paskelbta TAR 2022-12-06, i. k. 2022-24831

 

10. Kenksmingųjų medžiagų kiekio pakuotėse kontrolės tvarką nustato Ūkio ministerija.

 

IV SKYRIUS

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

11. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-249, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07074

 

12. Gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti, kad jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (toliau – Lietuvos rinka) tiekiamų gaminių pakuotės būtų paženklintos Taisyklių nustatyta tvarka.

13. Pakuotėms pagaminti naudojamos medžiagos priskiriamos vienai iš žemiau išvardintų grupių ir joms suteikiami šie kodai:

13.1. plastikams – nuo 1 iki 19;

13.2. popieriui ir kartonui – nuo 20 iki 39;

13.3. metalams – nuo 40 iki 49;

13.4. medžiui – nuo 50 iki 59;

13.5. tekstilei – nuo 60 iki 69;

13.6. stiklui – nuo 70 iki 79;

13.7. kombinuotosioms pakuotėms – nuo 80 iki 99.

14. Pakuotei pagaminti naudotos medžiagos identifikavimui privalomai naudojami Taisyklių priede nurodyti raidiniai sutrumpinimai, kurie pateikiami didžiosiomis raidėmis.

15. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, pateiktos Taisyklių priedo sąraše, ženklinama nurodant jos raidinį sutrumpinimą arba nurodant ir raidinį sutrumpinimą, ir kodą (pavyzdžiui, jei pakuotei pagaminti naudojamas polistirolas, ženklinama – arba PS, arba PS 6).

16. Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, kuri nenurodyta Taisyklių priedo sąraše ir (ar) nėra nurodytas jos raidinis sutrumpinimas, ženklinama nurodant tik kodą (pavyzdžiui, pakuotė, pagaminta iš plastiko, kuris nenurodytas Taisyklių priedo sąraše, ženklinama nurodant 7 arba 8 ir taip toliau iki 19, jei pakuotė pagaminta iš plastiko ir aliuminio, ženklinama – 90).

17. Ženklinimas, nurodant pakuotei pagaminti naudotas medžiagas, turi būti ant pačios pakuotės arba jos etiketės, aiškiai matomas, lengvai įskaitomas, patvarus ir nepažeidžiamas net ir atidarius pakuotę. Jei pagal Taisyklių reikalavimus nustatytas ženklinimas ant prekinės (pirminės) pakuotės fiziškai neįmanomas, jis pateikiamas ant grupinės (antrinės) pakuotės.

18. Pagal Taisyklių reikalavimus ženklinimą tik ant grupinės (antrinės) pakuotės leidžiama pateikti šiais atvejais:

18.1. kai dėl pakuotės matmenų ant prekinės (pirminės) pakuotės neįmanoma įskaitomai sutalpinti visos pagal teisės aktus privalomos ant pakuotės pateikti informacijos (pavyzdžiui, pakuotės, kurių didžiausias šono plotas yra mažesnis kaip 10 cm2, tabako gaminių pakuotės);

18.2. kai iš anksto nesupakuoti gaminiai (produktai) sveriami ir pakuojami vartotojo ar produkto naudotojo akivaizdoje.

19. Kombinuotoji pakuotė ženklinama naudojant Taisyklių priede kombinuotosioms pakuotėms suteiktus kodus.

20. Ženklinimo reikalavimai gali keistis, atsižvelgus į Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, priėmus naują teisės aktą dėl pakuočių ženklinimo ir pakuočių atitikties įvertinimo procedūrų.

21. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir kiti ūkinės veiklos vykdytojai arba jiems atstovaujančios organizacijos, organizuojančios pakuočių atliekų tvarkymo sistemas, gali savo gaminių pakuotes papildomai žymėti ženklu:

21.1. pagal kurį galima atskirti, kad šios pakuotės ir pakuočių atliekos yra surenkamos ir tvarkomos gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir kitų ūkinės veiklos vykdytojų finansuojamoje sistemoje ir taip apriboti sistemoje nedalyvaujančių subjektų galimybę nemokamai naudotis sistemos paslaugomis;

21.2. kuris įrodytų pakuotės autentiškumą, technines savybes ir (ar) nuosavybę.

22. Pakuočių komponentų, pagalbinių elementų ir transporto (tretinių) pakuočių ženklinimas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema neprivalomas.

 

V SKYRIUS

beNdrieji PAKUOČIŲ ir pakuočių atliekų APSKAITos reikalavimai

 

23. Neatsižvelgiant į Lietuvos rinkai tiektą pakuočių kiekį, visi gamintojai ir importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą, visi pakuočių gamintojai – visų tuščių pakuočių apskaitą, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai – vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų apskaitą, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriai – daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitą.

24. Pakuočių apskaita turi būti vykdoma įmonės vadovo nustatyta ir patvirtinta tvarka ir vadovaujantis šiais principais:

24.1. tuščia pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

24.2. pagal medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos, tuščios pakuotės ir gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į stiklines, plastikines, polietilenterftalato (toliau – PET), popierines ir kartonines, metalines (juodųjų metalų), metalines (aliuminio), kombinuotąsias, medines, kitas pakuotes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-91, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02950

 

24.3. apskaitant kombinuotąsias pakuotes, papildomai nurodoma vyraujanti medžiaga šiose kombinuotosiose pakuotėse;

24.4. gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į prekinę (pirminę), grupinę (antrinę) ir transporto (tretinę) pakuotę, kurios pagal naudojimo būdą skirstomos į vienkartinę ir daugkartinę pakuotę, o pagal tiekimo Lietuvos rinkai būdą – į savoms reikmėms sunaudotą ir perleistą kitam asmeniui pakuotę;

24.5. vienkartinė gaminių pripildyta pakuotė ir daugkartinė gaminių pripildyta pakuotė apskaitomos atskirai;

24.6. savoms reikmėms sunaudota gaminių pripildyta pakuotė ir perleista kitam asmeniui gaminių pripildyta pakuotė gali būti apskaitomos kartu (įskaičiuojant šių pakuočių kiekį į bendrą rinkai patiektą kiekį) arba apskaitomos atskirai. Apskaitos būdą, kaip apskaityti savoms reikmėms sunaudotą gaminių pripildytą pakuotę ir perleistą kitam asmeniui gaminių pripildytą pakuotę (apskaitant šias pakuotes kartu ar atskirai), gamintojai ir importuotojai turi pasirinkti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje ataskaitinių metų pradžioje ir šio apskaitos būdo nekeisti iki ataskaitinių metų pabaigos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-387, 2022-12-06, paskelbta TAR 2022-12-06, i. k. 2022-24831

 

24.7. gaminių pripildyta pakuotė ir gaminių pripildyta pakuotė, už kurią pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnį privaloma imti užstatą, apskaitomos atskirai;

24.8. vienkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, ir daugkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą, apskaitomos atskirai;

24.9. pakuotės svoris apskaitomas nurodant pakuotės svorį, įskaičius jos komponentų ir pagalbinių elementų svorį. Pakuotės komponentų ir pagalbinių elementų svoris gali būti nurodomas atskirai;

24.10. pakuotės, kurios skirtos naudoti ir naudojamos pakartotinai be pradinio apdirbimo (pavyzdžiui, mediniai padėklai), privalo būti apskaitomos kaip daugkartinės pakuotės. Išpakavus tokias iš gamintojų ir (ar) importuotojų gautas gaminių pripildytas daugkartines pakuotes, jos turi būti sugrąžintos šias pakuotes perleidusiems gamintojams ir (ar) importuotojams, jei sutartiniais pagrindais nesusitarta kitaip;

24.11. apskaitant vienkartines pakuotes papildomai nurodoma, kaip apdorojama tokia pakuotė (jos atliekos) – perdirbama ar neperdirbama.

25. Tiekta Lietuvos rinkai pakuote nelaikoma pakuotė, kuri naudojama įmonėje technologinio proceso metu iki produkcijos (galutinio produkto) pateikimo realizavimui (pavyzdžiui, pakuotė, kuri naudojama produkcijos (galutinio produkto) gamybai naudojamoms žaliavoms ar sandėliuojamai produkcijai uždengti arba pergabenti iš vienos įmonės patalpos į kitą).

26. Nerealizuota laikoma ta Lietuvos Respublikos teritorijoje pagaminta ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežta (importuota) pakuotė, kuri neperleista kitam asmeniui, nesunaudota savoms reikmėms ar neišvežta (neeksportuota) iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

27. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita (toliau – pakuočių apskaita) vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS):

27.1. sudaromi Taisyklių 37, 39, 41, 46, 49, 53 punktuose nurodyti pakuočių sąrašai;

27.2. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį užpildomas atitinkamo kalendorinių metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas. Pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-249, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07074

 

27.3. Neteko galios nuo 2019-05-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-249, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07074

 

27.4. pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui. Įmonės veiklos vykdymo nutraukimo ar išregistravimo atveju metinė pakuočių apskaitos ataskaita privalo būti suformuota ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui iki įmonės veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo.

Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius nenaudoja GPAIS sudarydamas Taisyklių 58 punkte nurodytą pakuočių sąrašą ir vykdydamas Taisyklių 59 punkte nurodytą pakuočių apskaitą, o kalendorinių metų suminius suvestinius daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, duomenis apskaito pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

28. Aplinkos apsaugos agentūra kasmet iki balandžio 1 d. įvertina pateiktą metinę  pakuočių apskaitos ataskaitą ir nenustačiusi šios ataskaitos trūkumų ją priima. Aplinkos apsaugos agentūrai nustačius pateiktos metinės pakuočių apskaitos ataskaitos trūkumus, tokia metinė pakuočių apskaitos ataskaita atmetama naudojantis GPAIS ir laikoma nepateikta, jei per 20 kalendorinių dienų terminą nepateikiama pataisyta pagal nurodytus trūkumus metinė pakuočių apskaitos ataskaita.

Papildyta punktu:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-6, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00149

 

29. Patvirtinus ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio pakuočių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo privalo nedelsiant pateikti pakuočių apskaitos duomenų koregavimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-6, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00149

 

30. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo tvirtina pakuočių apskaitos vykdymo, apskaitos dokumentų saugojimo tvarką, svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris, nurodant asmenis, atsakingus už pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingų duomenų pateikimą, už teisingą pakuotės svorio nustatymą, vadovaujantis pakuočių svorio nustatymo metodika.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

Nr. D1-6, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00149

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

31. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytuose prekinių vienetų sąrašuose tokios sunaudotų medžiagų balanse nurodytos pakavimui panaudotos medžiagos apskaitomos kaip prekiniai vienetai (pavyzdžiui, vienkartinių indų maistui išsinešti 100 vienetų komplektas, kartoninė dėžė 60x40x40 produkcijos pakavimui ir panašiai).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

Nr. D1-6, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00149

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

32. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo nustatyti tvarką, kurioje numatytos priemonės, užtikrinančios pakuočių apskaitos duomenų saugą, šių duomenų vientisumą ir aiškumą, galimybę operatyviai pateikti duomenis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje už sukauptų elektroninių duomenų išsaugojimą, apsaugojimą nuo visiško ar dalinio sugadinimo ar praradimo, taip pat duomenų atkūrimo priemonių organizavimą atsako įmonės vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

33. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti, kad šios pakuočių apskaitos duomenys Taisyklių 27 punkte nurodyta tvarka būtų pateikti į GPAIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

34. Pakuočių apskaitoje pateikti duomenys ir informacija turi būti pagrįsti kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir judėjimą, pateikta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

35. Daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitoje ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su brūkšninio kodo atpažinimo programų duomenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

36. Pakuočių pardavėjai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekos bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

 

VI SKYRIUS

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI PAKUOČIŲ GAMINTOJAMS

 

37. Vykdydamas tuščių pakuočių apskaitą, pakuočių gamintojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro tuščių pakuočių sąrašą, kuriame nurodomi šie tuščios pakuotės duomenys:

37.1. pakuotės kodas (unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu) ir pavadinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

37.2. rūšis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas;

37.3. rūšies kodas pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijos FR0524 forma);

37.4. svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

37.5. data, nuo kada ši tuščia pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti);

37.6. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią tuščią pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai pakuočių gamintojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią tuščią pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauja tuščia pakuote ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.

38. Pildydamas tuščių pakuočių apskaitos žurnalą, pakuočių gamintojas, vadovaudamasis Taisyklių 37 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių tuščių pakuočių duomenis:

38.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje);

38.2. veiklos būdas pagal Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registravimo taisyklės), priedo 6 punktą;

38.3. kiekis vienetais ir tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

VII SKYRIUS

GAMINIŲ PRIPILDYTŲ VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ, IŠSKYRUS VIENKARTINES PAKUOTES, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

39. Vykdydamas gaminių pripildytų vienkartinių pakuočių, išskyrus vienkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitą gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro prekinių vienetų vienkartinių pakuočių sąrašą, kuriame prie kiekvieno prekinio vieneto (gaminio) nurodomi šie vienkartinės pakuotės, panaudotos supakuoti prekiniam vienetui (gaminiui), duomenys:

39.1. pakuotės kodas (nurodomas unikalus, nesikartojantis prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, naudojamas šiam prekiniam vienetui / gaminiui identifikuoti buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose arba unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu) ir pavadinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

39.2. pakuotės svoris, tenkantis prekiniam vienetui / gaminiui tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu, ir prekinių vienetų / gaminių kiekis pakuotėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

39.3. pakuotės rūšis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas ir galimybė perdirbti šią pakuotę jai tapus atlieka (atsižvelgiant į tai, ar šių pakuočių atliekos gali būti perdirbamos technologinio proceso metu iš tokių pakuočių atliekų pagaminant produktą, apie kurį atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

39.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

39.5. pakuotės kategorija (prekinė (pirminė), grupinė (antrinė), transporto (tretinė));

39.6. data, nuo kada ši prekinio vieneto pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti);

39.7. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią vienkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ir (ar) importuotojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią vienkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo vienkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.

40. Pildydamas Taisyklių 39 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 39 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių vienkartinių pakuočių duomenis:

40.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje);

40.2. veiklos būdas pagal Registravimo taisyklių priedo 6 punktą;

40.3. Lietuvos rinkai patiektų ar iš Lietuvos išvežtų prekinių vienetų, kuriems supakuoti panaudotos šios vienkartinės pakuotės, kiekis vienetais;

40.4. Lietuvos rinkai patiektos ar iš Lietuvos išvežtos vienkartinės pripildytos pakuotės kiekis tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

VIII SKYRIUS

GAMINIŲ PRIPILDYTŲ DAUGKARTINIŲ PAKUOČIŲ, IŠSKYRUS DAUGKARTINES PAKUOTES, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

41. Vykdydamas gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, išskyrus daugkartines pakuotes, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitą gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro prekinių vienetų daugkartinių pakuočių sąrašą, kuriame prie kiekvieno prekinio vieneto (gaminio) nurodomi šie daugkartinės pakuotės, panaudotos supakuoti prekiniam vienetui (gaminiui), duomenys:

41.1. pakuotės kodas (nurodomas unikalus, nesikartojantis prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, naudojamas šiam prekiniam vienetui / gaminiui identifikuoti buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose, arba unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu) ir pavadinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

41.2. pakuotės svoris, tenkantis prekiniam vienetui / gaminiui tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu, ir prekinių vienetų / gaminių kiekis pakuotėje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

41.3. pakuotės rūšis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas;

41.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

41.5. pakuotės kategorija (prekinė (pirminė), grupinė (antrinė), transporto (tretinė));

41.6. data, nuo kada ši prekinio vieneto pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai ar išvežti (eksportuoti);

41.7. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią daugkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ir (ar) importuotojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią daugkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo daugkartinę pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.

42. Pildydamas Taisyklių 41 punkte nurodytų daugkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 41 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių daugkartinių pakuočių duomenis:

42.1. gavimo būdas (importuota (įvežta), pagaminta Lietuvoje arba susigrąžinta);

42.2. veiklos būdas pagal Registravimo taisyklių priedo 6 punktą;

42.3. Lietuvos rinkai patiektų ar iš Lietuvos išvežtų prekinių vienetų, kuriems supakuoti panaudotos šios daugkartinės pakuotės, kiekis vienetais;

42.4. Lietuvos rinkai patiektos ar iš Lietuvos išvežtos daugkartinės pripildytos ar susigrąžintos iš Lietuvos rinkos tuščios daugkartinės pakuotės kiekis tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

43. Susigrąžintų iš Lietuvos rinkos daugkartinių pakuočių apskaita vykdoma remiantis šių pakuočių realizuotos produkcijos (prekių) apyvartos duomenimis: tiektos Lietuvos rinkai ir susigrąžintos daugkartinės pakuotės kiekis skaičiuojamas kaip vienkartinės pakuotės kiekis, nevertinant, kiek kartų pripildoma konkreti daugkartinė pakuotė.

44. Susigrąžinta iš Lietuvos rinkos daugkartine pakuote nelaikoma ir į Taisyklių 43 punkte nurodytą susigrąžintų iš Lietuvos rinkos daugkartinių pakuočių apskaitą neįtraukiami duomenys apie pakuotes, kurios buvo pakeistos naujai įsigytomis dar nenaudotomis (naujomis) daugkartiniam naudojimui tinkamomis pakuotėmis. Naudotos daugkartinės pakuotės laikomos susigrąžintomis iš Lietuvos rinkos (ir duomenys apie šią pakuotę įtraukiami į Taisyklių 43 punkte nurodytą susigrąžintų iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos daugkartinių pakuočių apskaitą), kai daugkartinės pakuotės susigrąžinamos pačių gamintojų ir (ar) importuotojų arba kai daugkartinės pakuotės susigrąžinamos daugkartinių pakuočių nuoma ir surinkimu užsiimančių įmonių ir gamintojas ir (ar) importuotojas tokias iš Lietuvos rinkos susigrąžintas daugkartines pakuotes vėl naudoja produkcijai (prekėms) supakuoti.

45. Gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris produkcijos (prekių) supakavimui naudoja daugkartinę pakuotę, kuri jam nepriklauso nuosavybės teise (pavyzdžiui, ją nuomoja), pats apskaito šią pakuotę kaip savo daugkartinę pakuotę arba sutartiniais pagrindais šios pakuotės apskaitą paveda šių daugkartinių pakuočių nuoma ir surinkimu užsiimančiai įmonei. Daugkartinės pakuotės, kurios savininkas nėra gamintojas ir (ar) importuotojas, apskaita vykdoma vadovaujantis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir šiame skyriuje nustatytais daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės apskaitos reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

46. Vykdydamas vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema (tiek patiektų, tiek nepatiektų Lietuvos rinkai), apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašu, sudaro tokių vienkartinių pakuočių sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios vienkartinės pakuotės brūkšninį kodą nurodomi šie duomenys:

46.1. gėrimas (pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį), kuriuo pripildoma ši pakuotė;

46.2. Taisyklių 46.1 papunktyje nurodyto gėrimo pavadinimas;

46.3. pakuotės rūšis pagal medžiagas (plastikinė, metalinė, stiklinė) ir galimybė perdirbti šią pakuotę jai tapus atlieka (atsižvelgiant į tai, ar šių pakuočių atliekos gali būti perdirbamos technologinio proceso metu iš tokių pakuočių atliekų pagaminant produktą, apie kurį atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka);

46.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

46.5. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

46.6. pakuotės svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu ir kiekis prekiniame vienete;

46.7. data, nuo kada ši vienkartinė pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai;

46.8. data, kada nustota šią pakuotę tiekti Lietuvos rinkai;

46.9. data, nuo kada ši vienkartinė pakuotė įtraukta į užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus patvirtintą vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, nurodytą Taisyklių 49 punkte;

46.10. data, nuo kada ši vienkartinė pakuotė išbraukta iš užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus patvirtinto vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, nurodyto Taisyklių 49 punkte.

Šis sąrašas papildomas nauja vienkartine pakuote ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki jos tiekimo Lietuvos rinkai dienos ir turint užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus patvirtinimą, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius organizuos šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

47. Pildydamas Taisyklių 46 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 46 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių vienkartinių pakuočių duomenis:

47.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje);

47.2. veiklos būdas pagal Registravimo taisyklių priedo 6 punktą;

47.3. kiekis vienetais ir tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

48. Gamintojai ir importuotojai užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui, kuriam pavedė organizuoti vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, teikia Taisyklių 46 punkte nurodyto vienkartinių pakuočių sąrašo ir Taisyklių 47 punkte nurodytos vienkartinių pakuočių apskaitos duomenis sutartyse su šiuo administratoriumi numatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAKUOČIŲ, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, IR JŲ ATLIEKŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ADMINISTRATORIUI

 

49. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius, vykdydamas Lietuvos rinkai patiektų vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, apskaitą, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gamintojų ir (ar) importuotojų, kurie užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui pavedė organizuoti užstato už vienkartines pakuotes sistemą, pateiktais jų gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašo duomenimis, sudaro vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios vienkartinės pakuotės brūkšninį kodą nurodomi šie duomenys:

49.1. gėrimas (pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį), kuriuo pripildoma ši pakuotė;

49.2. Taisyklių 49.1 papunktyje nurodyto gėrimo pavadinimas;

49.3. pakuotės rūšis pagal medžiagas (plastikinė, metalinė, stiklinė);

49.4. rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

49.5. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

49.6. pakuotės svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

49.7. data, nuo kada gamintojas ir (ar) importuotojas pavedė užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje;

49.8. data, iki kada gamintojas ir (ar) importuotojas buvo pavedęs užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui organizuoti šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojo ir (ar) importuotojo pavedimas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui netenka galios).

Šis sąrašas papildomas nauja vienkartine pakuote, už kurią privaloma imti užstatą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinio patvirtinimo gamintojui ir (ar) importuotojui, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius organizuos šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.

50. Pildydamas Taisyklių 49 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius atskirai nurodo šiuos tokių vienkartinių pakuočių duomenis:

50.1. surinkimo iš pakuočių pardavėjų data;

50.2. iš pakuočių pardavėjų surinktas vienkartinių pakuočių atliekų kiekis vienetais ir tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu;

50.3. dokumento, patvirtinančio šių vienkartinių pakuočių surinkimą iš pakuočių pardavėjų, numeris ir data.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

51. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius turi pildyti vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų tvarkymo apskaitą ir teikti tokios apskaitos ataskaitas Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

52. Taisyklių 49 punkte nurodytas sąrašas su naujausiais duomenimis turi būti nuolat viešai prieinamas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus interneto svetainėje. Šios informacijos skelbimo nuoroda turi būti pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri šią informaciją nuolat viešai skelbia Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 

XI SKYRIUS

daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, APSKAITOS REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

53. Vykdydamas daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema (tiek patiektų, tiek nepatiektų Lietuvos rinkai), apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos, ir (ar) išvežamos produkcijos sąrašu, sudaro tokių daugkartinių pakuočių sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios daugkartinės pakuotės tipą, nurodytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. 32 „Dėl Duomenų apie pakartotinai naudojamas pakuotes formos bei jos pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“, nurodomi šie duomenys:

53.1. gėrimas, kuriuo pripildoma ši pakuotė (pagal pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašą, nurodytą Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašo, daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo sudarymo ir užstato sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“);

53.2. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

53.3. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

53.4. pakuotės svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu ir kiekis prekiniame vienete;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

53.5. data, nuo kada ši pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai;

53.6. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią daugkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojas ir (ar) importuotojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią daugkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauja daugkartine pakuote ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos tiekimo Lietuvos rinkai dienos.

54. Pildydamas Taisyklių 53 punkte nurodytų daugkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 53 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių daugkartinių pakuočių duomenis:

54.1. gavimo būdas (importuota (įvežta), pagaminta Lietuvoje arba susigrąžinta);

54.2. veiklos būdas pagal Registravimo taisyklių priedo 6 punktą;

54.3. Lietuvos rinkai patiektos ar iš Lietuvos išvežtos daugkartinės pripildytos ar susigrąžintos iš Lietuvos rinkos tuščios daugkartinės pakuotės kiekis tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

55. Gamintojai ir importuotojai užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriui teikia Taisyklių 53 punkte nurodyto daugkartinių pakuočių sąrašo ir Taisyklių 54 punkte nurodytos pakuočių apskaitos duomenis sutartyse su šiuo administratoriumi numatyta tvarka.

56. Iš pakuočių pardavėjų susigrąžintos daugkartinės pakuotės apskaita vykdoma remiantis šių pakuočių realizuotos produkcijos (prekių) apyvartos duomenimis, nevertinant, kiek kartų pripildoma konkreti daugkartinė pakuotė, už kurią privaloma imti užstatą.

57. Susigrąžinta daugkartine pakuote nelaikoma ir į Taisyklių 56 punkte nurodytą susigrąžintos daugkartinės pakuotės apskaitą neįtraukiami duomenys apie gamintojo ir (ar) importuotojo įsigytą dar nenaudotą (naują) daugkartinę pakuotę.

 

XII SKYRIUS

daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, APSKAITOS REIKALAVIMAI UŽSTATO UŽ DAUGKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ADMINISTRATORIUI

 

58. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius vykdydamas Lietuvos rinkai patiektų daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitą, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais, gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktais jų gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašo duomenimis ir Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“, sudaro daugkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios daugkartinės pakuotės tipą nurodomi šie duomenys:

58.1. gėrimas, kuriuo pripildoma ši pakuotė (pagal Taisyklių 53.1 papunktyje nurodytą pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, sąrašą);

58.2. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą,

58.3. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

58.4. pakuotės svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

58.5. data, nuo kada ši pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai;

58.6. data, nuo kada nustota Lietuvos rinkai tiekti šią daugkartinę pakuotę (ši data nurodoma nuo tos dienos, kai gamintojai ir (ar) importuotojai nustoja tiekti Lietuvos rinkai šią daugkartinę pakuotę).

Šis sąrašas papildomas nauja daugkartine pakuote, už kurią privaloma imti užstatą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos tiekimo Lietuvos rinkai dienos;

59. Vykdydamas Taisyklių 58 punkte nurodytų daugkartinių pakuočių apskaitą, užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius, vadovaudamasis Taisyklių 58 punkte nurodytu pakuotės sąrašu ir gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktais duomenimis, atskirai apskaito šį tokių daugkartinių pakuočių kiekį (kiekis nurodomas vienetais):

59.1. gamintojų ir (ar) importuotojų Lietuvos rinkai patiektą daugkartinių gaminių pripildytų pakuočių kiekį;

59.2. iš pakuočių pardavėjų gamintojų ir (ar) importuotojų susigrąžintų tuščių daugkartinių pakuočių kiekį.

60. Iš pakuočių pardavėjų susigrąžintų daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaita vykdoma remiantis šių pakuočių realizuotos produkcijos (prekių) apyvartos duomenimis, nevertinant, kiek kartų pripildoma konkreti daugkartinė pakuotė, kuriai taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema.

61. Taisyklių 58 punkte nurodytas sąrašas su naujausiais duomenimis ir Taisyklių 59 punkte nurodyti suvestiniai suminiai duomenys turi būti nuolat viešai prieinami užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratoriaus interneto svetainėje.

 

XIII SKYRIUS

ATSISKAITYMO PAGAL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APSKAITOS DUOMENIS TVARKA

 

62. Gamintojas ir (ar) importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra įregistruotas mokesčio mokėtoju mokesčių mokėtojų registre, pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją pagal Deklaracijos FR0524 formą.

63. Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius turi kasmet iki einamųjų metų vasario 20 d. elektroniniu būdu pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai nuorodą, kur paskelbta Taisyklių 61 punkte nurodyta informacija.

64. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius suvestinius suminius praėjusių kalendorinių metų duomenis, nurodytus Taisyklių 50 punkte, pateikia Atliekų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka ir Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-791 „Dėl Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-225, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06779

Nr. D1-397, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14428

 

part_da22636e6b9b4d26a60726621c38994d_end

 


 

Pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo taisyklių

priedas

 

 

PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS

 

 

Plastikai

Raidinis sutrumpinimas

Kodas

 

 

 

Polietilentereftalatas

PET

1

Aukšto tankumo polietilenas

HDPE

2

Polivinilchloridas

PVC

3

Žemo tankumo polietilenas

LDPE

4

Polipropilenas

PP

5

Polistirolas

PS

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

Gofruotas kartonas

PAP

20

Negofruotas kartonas

PAP

21

Popierius

PAP

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

Metalai

 

 

 

 

 

Plienas

FE

40

Aliuminis

ALU

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

Medis

FOR

50

Kamštis

FOR

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

 

Tekstilė

 

 

 

 

 

Medvilnė

TEX

60

Džiutas

TEX

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

69

 

 

 

Stiklas

 

 

 

 

 

Bespalvis stiklas

GL

70

Žalias stiklas

GL

71

Rudas stiklas

GL

72

 

 

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

 

Kombinuotosios pakuotės

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas/ įvairūs metalai

 

80

Popierius ir kartonas/ plastikas

 

81

Popierius ir kartonas/ aliuminis

 

82

Popierius ir kartonas/ alavuota skarda

 

83

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis

 

84

Popierius ir kartonas/ plastikas/ aliuminis/ alavuota skarda

 

85

 

 

86

 

 

87

 

 

88

 

 

89

Plastikas/ aliuminis

 

90

Plastikas/ alavuota skarda

 

91

Plastikas/ įvairūs metalai

 

92

 

 

93

 

 

94

Stiklas/ plastikas

 

95

Stiklas/ aliuminis

 

96

Stiklas/ alavuota skarda

 

97

Stiklas/ įvairūs metalai

 

98

 

 

99

 

 

 

 

Pastabos:

1. Raidinis medžiagos sutrumpinimas pateikiamas tik didžiosiomis raidėmis.

2. Kombinuotoji pakuotė ženklinama, naudojant kombinuotosioms pakuotėms suteiktus kodus, priskyrus ją vienai ar kitai kombinuotųjų pakuočių grupei pagal vyraujančią medžiagą arba naudojant sutrumpinimą C/ (atitinkamai nurodant vyraujančios medžiagos raidinį sutrumpinimą).

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-586, 2012-07-12, Žin., 2012, Nr. 84-4419 (2012-07-17), i. k. 112301MISAK00D1-586

Nr. D1-225, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06779

Nr. D1-397, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14428

 

part_2b52d206c3a445de894113ed19395597_end

3 forma. Neteko galios nuo 2005-01-07

Formos naikinimas:

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin. 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2011-03-02

Priedo naikinimas:

Nr. D1-185, 2011-03-01, Žin. 2011, Nr. 28-1353 (2011-03-05), i. k. 111301MISAK00D1-185

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2011-03-02

Priedo naikinimas:

Nr. D1-185, 2011-03-01, Žin. 2011, Nr. 28-1353 (2011-03-05), i. k. 111301MISAK00D1-185

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-226, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 78-2761 (2004-05-11), i. k. 104301MISAK00D1-226

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-706, 2004-12-29, Žin., 2005, Nr. 2-23 (2005-01-06), i. k. 104301MISAK00D1-706

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-21, 2007-01-10, Žin., 2007, Nr. 6-271 (2007-01-16), i. k. 107301MISAK000D1-21

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-347, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 53-2622 (2010-05-08), i. k. 110301MISAK00D1-347

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-514, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 79-4114 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-514

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-663, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 91-4863 (2010-07-31), i. k. 110301MISAK00D1-663

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-185, 2011-03-01, Žin., 2011, Nr. 28-1353 (2011-03-05), i. k. 111301MISAK00D1-185

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-586, 2012-07-12, Žin., 2012, Nr. 84-4419 (2012-07-17), i. k. 112301MISAK00D1-586

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-225, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06779

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-397, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14428

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-812, 2017-10-04, paskelbta TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15739

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-847, 2017-10-17, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16409

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-6, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00149

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-847 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-812 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-477, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09565

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-249, 2019-04-30, paskelbta TAR 2019-04-30, i. k. 2019-07074

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-91, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02950

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-387, 2022-12-06, paskelbta TAR 2022-12-06, i. k. 2022-24831

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo