Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 81-3500, i. k. 102301MISAK00000340

 

Nauja redakcija nuo 2008-07-20:

Nr. D1-371, 2008-07-10, Žin. 2008, Nr. 82-3282 (2008-07-19), i. k. 108301MISAK00D1-371

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. 340

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813; 2010, Nr. 54-2648) 19 straipsnio 2 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

 

1. Tvirtinu Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad Taisyklės įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                              ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-371 redakcija)

 

APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos taršos šaltinių naudotojams, kurie ūkinės veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmeta teršalus.

2. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos (toliau – inventorizacija) tikslas:

2.1. nustatyti (patikslinti) tarp jų po įrenginio priėmimo į eksploataciją pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo dokumentus ūkinės veiklos objekto aplinkos oro taršos šaltinius bei jų parametrus;

2.2. nustatyti (patikslinti) tarp jų po įrenginio priėmimo į eksploataciją pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo dokumentus iš ūkinės veiklos objekto taršos šaltinių išmetamą teršalų kiekį ir jų sudėtį.

2.3. Neteko galios nuo 2014-03-05

Punkto naikinimas:

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Įrenginys stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma viena arba kelių rūšių tiesiogiai ir techniškai susijusi ūkinė veikla.

Kubinis metras normaliosiomis sąlygomis (Nm3) išmetamųjų dujų tūrio vienetas, perskaičiuotas sausoms dujoms, esant normaliosioms sąlygoms, t. y. 273 K (0 °C) temperatūrai ir 101,3 kPa (760 mm Hg) slėgiui.

Neorganizuotas (išsklaidytos) taršos šaltinis įrenginys ar vieta, neskirti specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti. Tai gali būti atviros žaliavų ar atliekų saugojimo aikštelės ar kt.

Organizuotas taršos šaltinis įrenginys, skirtas specialiai teršalams į aplinkos orą išmesti.

Taršos šaltinis – įrenginys ar vieta iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą.

Teršalų išsiskyrimo šaltinis tai technologinis įrenginys, žaliavų ar produkcijos paskirstymo aikštelė ir pan., iš kurio išsiskiria teršalai.

Valymo įrenginiai tai gamybos proceso metu išsiskiriančių oro teršalų gaudytuvai arba teršalų nukenksminimo įrenginiai.

4. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

4.1. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymą (Žin.,1999, Nr. 98-2813);

4.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

4.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829);

4.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444);

4.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. D1-68 „Dėl stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 39-1281);

4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 528 „Dėl oro teršalų valymo įrenginių registravimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 109-3496);

4.7. Lietuvos Respublikos valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 1996 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 1 „Dėl valstybės koordinačių sistemos įvedimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 11-302, Nr. 66-1594);

4.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442, Nr. 147-5364; 2006, Nr. 79-3130; 2007, Nr. 32-1168).

 

II. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI INVENTORIZACIJAI ATLIKTI

 

5. Įvertinami visi teršalų išsiskyrimo ir išmetimo į aplinkos orą šaltiniai, išmetamas į orą teršalų kiekis ir sudėtis ne ilgesniam kaip 5-erių metų laikotarpiui. Pradėjus eksploatuoti naują įrenginį ar jo dalį, susijusią su teršalų išmetimu į aplinkos orą, inventorizacija atliekama per vienerius metus nuo įrenginio ar jo dalies paleidimo (veiklos pradžios) datos, apie kurią veiklos vykdytojas nedelsiant turi raštu pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA), kuri, atsižvelgdama į argumentuotus apskrities visuomenės sveikatos centro pasiūlymus, gali oficialiu raštu nurodyti atlikti inventorizaciją per trumpesnį, bet ne mažiau kaip 6 mėnesiai, laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

Nr. D1-484, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-12, i. k. 2018-09765

 

6. Išsiskyrusių bei išmetamų teršalų kiekis ir sudėtis nustatoma instrumentiniais matavimais. Matavimai atliekami vadovaujantis galiojančiomis metodinėmis rekomendacijomis [4.5], galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais. Tuos teršalus, kurių išmetamą kiekį instrumentinių matavimų būdu nustatyti nėra galimybės (neįmanoma įrengti ėminio ėmimo vietos, neorganizuotas išmetimas, nėra metodikos), įvertinti galima skaičiavimo būdu pagal patvirtintą skaičiavimo metodiką [4.8].

7. Inventorizacijai vykdyti taikomų analizės metodų paklaida neturi būti didesnė kaip 25 %. Mažiausia naudojamu metodu išmatuojama teršalo koncentracija (teršalo nustatymo riba) turi būti mažesnė arba lygi 30 % išmetamo teršalo ribinės vertės, išreikštos mg/Nm3, nustatytos konkretaus objekto ūkinės veiklos vykdymo metu išmetamam teršalui iš stacionaraus aplinkos oro taršos šaltinio. Jeigu inventorizuojamą teršalą į aplinkos orą išmeta keli ūkinės veiklos objekto (įrenginio) taršos šaltiniai, tai mažiausia naudojamu metodu išmatuojama koncentracija turi būti mažesnė arba lygi 30 % ribinės vertės, nustatytos mažiausią šio teršalo kiekį išmetančiam taršos šaltiniui.

Papildyta punktu:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

8. Jeigu 7 punkte nurodytų reikalavimų atitinkančio metodo nėra, inventorizacija atliekama taikant atitinkamus geriausius galimus ir prieinamus Europos arba tarptautinius metodus, arba nacionalinius pripažintus tinkamais metodus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

9. Jeigu matuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant inventorizacijos duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

Papildyta punktu:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

10. 7 punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi, jeigu teisės aktuose nurodyta, kokį standartinį metodą taikyti inventorizuojamam teršalui matuoti, nurodyta matavimų neapibrėžtis ar patvirtinti kiti reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

11. Inventorizacijos duomenys surašomi pagal šias Taisykles parengtoje inventorizacijos ataskaitoje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

12. Jeigu veiklos vykdytojas iki ankstesnės inventorizacijos ataskaitos galiojimo pabaigos oficialiu raštu kreipiasi į AAA, patvirtindamas, kad ūkinės veiklos objekte anksčiau atliktos inventorizacijos ataskaita visiškai atitinka esamą būklę, AAA gali priimti sprendimą (atsakyti oficialiu raštu) dėl ankstesnės inventorizacijos ataskaitos galiojimo pratęsimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

13. Įvykus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimams arba išplėtimui, procese naudojamų žaliavų pakeitimui, kurie gali daryti didesnį neigiamą poveikį aplinkos orui, ūkinės veiklos vykdytojas turi parengti naują inventorizacijos ataskaitą arba patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

Nr. D1-22, 2020-01-16, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00838

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

14. Ūkinės veiklos objektams, kuriems iškelta bankroto byla arba kreditoriai vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo numatyta tvarka), bet kuriuose dar vyksta ūkinė veikla, leidimui [4.3] gauti (atnaujinti, koreguoti) inventorizaciją galima atlikti ir matavimo, ir skaičiavimo būdu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

15. Vykdomos ūkinės veiklos teršalų išsiskyrimo bei išmetimo į aplinkos orą šaltinių bei iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją atlikti bei inventorizacijos ataskaitą rengti gali tiek ūkinės veiklos objekto specialistai, tiek ir pagal sutartis dirbančių įmonių, organizacijų ar įstaigų, išskyrus vykdančius aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, kompetentingi specialistai, kurie gali atlikti visišką arba tik dalinę (pvz., inventorizuoti tik taršos šaltinius) inventorizaciją [4.4] .

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

16. Ūkinės veiklos vykdytojams, sudarantiems inventorizacijos ar atskiros jos dalies rengimo sutartį su kita įmone, organizacija ar įstaiga, rekomenduojama sutartyje numatyti ir jų atsakomybę už atliktus darbus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

17. Už tai, kad stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų instrumentinius matavimus atliktų tik nustatyta tvarka [4.4] leidimus turinčios laboratorijos, atsako ūkinės veiklos vykdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

18. Inventorizacijos atlikimą, ataskaitos parengimą ir, esant reikalui, jos tikslinimą savo lėšomis atlieka bei už inventorizacijos ataskaitoje pateikiamus galutinius duomenis atsako ūkinės veiklos vykdytojas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

181. Ūkinės veiklos vykdytojas turi turėti stacionarių taršos šaltinių išdėstymo schemą su joje pažymėtais stacionarių taršos šaltinių numeriais, įrašytais pagal Taisyklių 29.1.4 papunkčio reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. D1-22, 2020-01-16, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00838

 

182. Stacionarių taršos šaltinių numeriai turi būti užrašyti ir ant (prie) taršos šaltinio (užkabinus ir užklijavus atmosferos poveikiui atsparias lenteles su numeriu arba, kur galima, užrašius numerį ant taršos šaltinio). Užrašas turi būti aiškus, gerai įžiūrimas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-22, 2020-01-16, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00838

 

19. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin. 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

20. Parengta inventorizacijos ataskaita teikiama vertinti AAA naudojant informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

201. Jei nėra techninių galimybių pateikti inventorizacijos ataskaitą arba patikslintus galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenis naudojant IS „AIVIKS“, jie teikiami el. paštu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju inventorizacijos ataskaita arba patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenys teikiami popieriniame formate (susegti ar surišti) ir skaitmeninėje laikmenoje. Inventorizacijos ataskaitos arba patikslintų galiojančių inventorizacijos ataskaitos duomenų įrašas skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateiktas *.docx arba *.odt formatu ir kopija *.pdf formatu; kiti kartu pateikiami dokumentai gali būti pateikti šiais formatais: *.txt, *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png. Kartu turi būti pateiktas ūkinės veiklos vykdytojo pasirašytas lydraštis, kuriuo patvirtinama, kad teikiama informacija yra teisinga. Teikiant inventorizacijos ataskaitą arba patikslintus galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenis elektroniniame formate, lydraštis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą, identifikuoti inventorizacijos ataskaitą teikiantį asmenį.

Papildyta punktu:

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

Nr. D1-22, 2020-01-16, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00838

 

202. Apie inventorizacijos ataskaitos arba patikslintų galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenų įvertinimą (priėmimą) ūkio subjektas informuojamas naudojantis IS „AIVIKS“ arba elektroninių ryšių ar kitomis priemonėmis, kuriomis pateikta inventorizacijos ataskaita arba patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

Nr. D1-22, 2020-01-16, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00838

 

203. Inventorizacijos ataskaita ir Taisyklių 13 punkte nurodyti patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenys įsigalioja nuo jų priėmimo IS „AIVIKS“ arba AAA rašte apie inventorizacijos ataskaitos arba patikslintų jos duomenų įvertinimą (priėmimą) nurodytos datos. Inventorizacijos ataskaita galioja penkerius metus. Patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenys galioja iki inventorizacijos ataskaitos galiojimo pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. D1-22, 2020-01-16, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00838

 

III. INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS STRUKTŪRA IR ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

21. Inventorizacijos ataskaitą sudaro:

21.1. titulinis lapas;

21.2. rengėjų sąrašas;

21.3. turinys;

21.4. bendri duomenys apie ūkinės veiklos objektą;

21.5. priedai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

22. Inventorizacijos ataskaitoje naudojami terminai, apibrėžimai ir santrumpos turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

23. Visi inventorizacijos ataskaitos puslapiai, įskaitant ir priedus, turi turėti vientisą numeraciją, pradedant tituliniu puslapiu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

24. Titulinis lapas. Tai pirmasis inventorizacijos ataskaitos puslapis, kuriame turi būti:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

24.1. tikslus ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas;

24.2. nurodytas ūkinės veiklos objekto kodas;

24.3. nurodyti inventorizacijos atlikimo metai;

24.4. nurodytas ūkinės veiklos vykdytojo vardas, pavardė, parašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

 

24.5. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin. 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

Papildyta punktu:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

25. Į rengėjų sąrašą turi būti įrašyti visi asmenys, įskaitant ir ūkinės veiklos objekto specialistus, kurie atliko inventorizaciją ir rengė inventorizacijos ataskaitą ar atskirą jos dalį. Jei inventorizaciją atliko ir jos ataskaitą rengė ne viena organizacija – nurodoma, kokią jos dalį, kokia organizacija (sutarties kopija pateikiama priede) ir kada parengė. Prie kiekvieno rengėjo pavardės nurodomi jo kontaktiniai duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

26. Turinys. Turinyje nurodomi visų skyrių bei pridedamų priedų pavadinimai, taip pat puslapių numeriai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

27. Bendri duomenys apie ūkinės veiklos objektą. Šiame inventorizacijos ataskaitos skyriuje turi būti pateikiama:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

27.1. ūkinės veiklos objekte vykdomų veiklos rūšių ir naudojamų technologijų, dėl kurių į aplinkos orą išmetami teršalai, aprašymas, nurodant konkrečius į aplinkos orą išmetamus teršalus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

27.2. nurodoma gaminama produkcija, gamybos pajėgumas, žaliavų ir (ar) medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus, sąrašai, jų kiekis, naudojamų tirpiklių turinčių medžiagų ar preparatų: dažų, lakų ir kitų produktų, turinčių lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ), pavadinimai, jų kiekis, sudėtis ir sudėtyje esančių LOJ, pažymėtų rizikos frazėmis (R frazės): R40 (halogeninti), R45, R46, R49, R60, R61 pavadinimai, kiekis, žaliavų ir (ar) medžiagų sunaudojimo gamyboje šiai produkcijai pagaminti balansas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

27.3. energetinių įrenginių pajėgumai ir jų naudojamos kuro rūšys bei jų kiekis;

27.4. neorganizuoti stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai turi būti apibūdinami atskirai nuo organizuotų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių;

27.5. ūkinės veiklos objekto sklypo planas (schema) su pažymėtais stacionariais aplinkos oro taršos šaltiniais ir oro teršalų valymo įrenginiais, nurodant kiekvieno jų numerį.

28. Inventorizacijos ataskaitos įforminimas:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

28.1. pateikiami praėjusių kalendorinių metų oro teršalų valymo įrenginių veikimo efektyvumo rodikliai, išmetamų teršalų kokybinės ir kiekybinės (t/metus) charakteristikos, taip pat pateikiamos teršalų išsiskyrimo ir išmetimo šaltinių inventorizacijos pradžios dienos charakteristikos;

28.2. matavimams atlikti svarbu parinkti optimalų technologinio ciklo momentą (technologinį režimą, degimo režimą ir pan.);

28.3. susisteminti duomenys įrašomi į inventorizacijos ataskaitos lenteles.

29. Inventorizacijos ataskaitos lentelių pildymas (2 priedas):

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

29.1. 1 lentelės „Teršalų išsiskyrimo šaltiniai“ pildymas:

29.1.1. lentelės pirmojoje skiltyje nurodoma, kokiai veiklos rūšiai priklauso teršalų išsiskyrimo šaltiniai (rašyti šešiaženklį kodą). Veiklos rūšių sąrašas nurodytas 1 priede;

29.1.2. lentelės antrojoje skiltyje nurodomi cechų, barų pavadinimai arba jų numeriai;

29.1.3. lentelės trečiojoje skiltyje skiltyje nurodomas įrenginių, iš kurių išsiskiria teršalai, pavadinimas;

29.1.4. lentelės ketvirtojoje skiltyje įrašomi išsiskyrimo šaltinių numeriai pagal ūkinės veiklos objekte privalomą sudaryti jų išdėstymo schemą. Šaltinių numeracija neturi keistis. Naujam išsiskyrimo šaltiniui suteikiamas anksčiau nenaudotas numeris. Likvidavus teršalų išsiskyrimo šaltinį, jo numeris toliau nenaudojamas. Išsiskyrimo šaltinio numeris susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis – trijų ženklų taršos šaltinio, prie kurio prijungtas išsiskyrimo šaltinis (keli šaltiniai), numeris, antra dalis – dviejų ženklų išsiskyrimo šaltinio numeris. Visi organizuoti taršos šaltiniai numeruojami nuo 001 iki 599, o neorganizuoti stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai – nuo 601 iki 999;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

29.1.5. penktojoje ir šeštojoje skiltyse nurodomas vidutinis bendras įrenginio veikimo laikas per parą ir per visus praėjusius kalendorinius metus;

29.1.6. septintojoje ir aštuntojoje skiltyse įrašomi teršalų kodai ir pavadinimai. Teršalų kodai ir pavadinimai pateikti [4.2];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

29.1.7. lentelės devintojoje skiltyje įrašomas išsiskyrimo šaltinyje (šaltiniuose) išsiskyręs vidutinis teršalų kiekis (t/metus);

29.2. lentelės 2.1 (Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys) pildymas:

29.2.1. lentelės pirmojoje skiltyje įrašomas įrenginys ar vieta, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą, antrojoje skiltyse įrašomas taršos šaltinio numeris pagal ūkinės veiklos objekte privalomą sudaryti jų išdėstymo schemą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

29.2.2. lentelės trečiojoje skiltyje įrašomos aplinkos oro taršos šaltinių koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje [4.7];

29.2.3. ketvirtojoje ir penktojoje skiltyse įrašomas taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus ir išmetimo angos parametrai. Jei nėra galimybės nustatyti neorganizuotų taršos šaltinių parametrus, sąlyginai priimama: taršos šaltinio aukštis – 10 m, išėjimo angos skersmuo – 0,5 m;

29.2.4. lentelės šeštojoje skiltyje įrašomas išmetamųjų dujų srauto greitis, septintojoje – temperatūra, aštuntojoje – tūrio debitas organizuoto taršos šaltinio išėjimo angoje arba neorganizuoto taršos šaltinio paviršiuje. Jei nėra galimybės nustatyti neorganizuotų taršos šaltinių parametrus, sąlyginai priimama: išmetamųjų dujų srauto greitis – 3–5 m/s, temperatūra – 0 °C;

29.2.5. lentelės devintojoje skiltyje įrašoma taršos šaltinio teršalų išmetimo trukmė (val./metus);

29.3. lentelės 2.2 (Tarša į aplinkos orą) pildymas:

29.3.1. lentelės pirmojoje skiltyje nurodoma, kokiai veiklos rūšiai priklauso teršalų išsiskyrimo šaltiniai, prijungti prie taršos šaltinio, nurodyto šios lentelės trečiojoje ir ketvirtojoje skiltyse. Veiklos rūšių sąrašas nurodytas 1 priede;

29.3.2. lentelės antrojoje skiltyje nurodomi konkretūs cechų, barų pavadinimai arba jų numeriai;

29.3.3. lentelės trečiojoje skiltyje įrašomas įrenginys ar vieta, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą;

29.3.4. lentelės ketvirtojoje skiltyje įrašomi taršos šaltinių numeriai pagal ūkinės veiklos objekte sudarytą jų išdėstymo schemą;

29.3.5. penktojoje ir šeštojoje skiltyse įrašomi teršalų kodai ir pavadinimai. Teršalų kodai ir pavadinimai pateikti [4.2];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

29.3.6. septintojoje skiltyje užrašomi vienetai, kuriais pateikiami vienkartiniai dydžiai (mg/Nm3 ar g/s);

29.3.7. aštuntojoje ir devintojoje skiltyse įrašomas iš taršos šaltinio į aplinkos orą išmetamų teršalų galimas maksimalus ir vidutinis kiekis;

29.3.8. lentelės dešimtojoje skiltyje įrašomas atskirų į aplinkos orą išmestų per kalendorinius metus teršalų kiekis, įvertinant teršalų išsiskyrimo šaltinių veikimo laiką ir režimą. 10-tosios skilties duomenys turi būti susumuojami atskirai pagal kiekvieną veiklos rūšį (eilutėse „Iš viso pagal veiklos rūšį“) ir visam įrenginiui (eilutėje „Iš viso įrenginiui“);

29.4. 3 lentelės (aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai) pildymas:

29.4.1. lentelės pirmojoje skiltyje įrašomas taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, numeris, kuris turi atitikti 2.1 lentelės antrojoje skiltyje įrašytą numerį;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

 

29.4.2. lentelės antrojoje ir trečiojoje skiltyse įrašomas oro teršalų valymo įrenginių ar jų grupės (jei yra dviejų pakopų valymas) pavadinimas ir kodas pagal [4.6]. Prie pavadinimų papildomai reikia pateikti informaciją, kuri detaliau apibūdintų valymo įrenginius;

29.4.3. lentelės ketvirtojoje ir penktojoje skiltyse įrašomi teršalų, kurie turi būti surinkti (nukenksminti) antrojoje skiltyje minimais valymo įrenginiais (ar vienu įrenginiu), kodai ir pavadinimai pagal [4.2];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

 

29.4.4. lentelės šeštojoje ir septintojoje skiltyse informacijos pateikti nereikia, t.y. turi būti dedami brūkšneliai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

 

29.4.5. lentelės aštuntojoje ir devintojoje skiltyse informacijos pateikti nereikia, t. y. turi būti dedami brūkšneliai, išskyrus atvejus, kai dešimtojoje skiltyje pateikiama projektinė iš valymo įrenginio išmetamo jame valomo teršalo koncentracija išmetamosiose dujose. Šiuo atveju, aštuntojoje skiltyje turi būti pateikiama faktinė iš valymo įrenginio išmetamo teršalo koncentracija;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

 

29.4.6. dešimtojoje skiltyje įrašomas valymo įrenginio projektinis valymo efektyvumas pagal kiekvieną valomą teršalą arba projektinė iš valymo įrenginio išmetamo kiekvieno jame valomo teršalo koncentracija išmetamosiose dujose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

 

29.5. 4 lentelės (Į aplinkos orą išmetami teršalai, jų išvalymas (nukenksminimas) pildymas:

29.5.1. lentelės pirmojoje ir antrojoje skiltyse įrašomas teršalo pavadinimas ir kodas pagal [4.2];

29.5.2. trečiojoje skiltyje įrašomas iš visų stacionarių taršos šaltinių (organizuotų ir neorganizuotų) į aplinkos orą išmestas teršalų kiekis (iš viso bei pagal atskirus teršalus), kuris nebuvo nukreiptas į valymo įrenginius, taip pat kiekis nesurinktų (nenukenksmintų) teršalų, kurie praėjo pro ne jiems valyti skirtus valymo įrenginius;

29.5.3. ketvirtojoje skiltyje įrašomas teršalų kiekis, nevalytas patekęs į aplinkos orą iš organizuotų taršos šaltinių, taip pat kiekis nesurinktų (nenukenksmintų) teršalų, kurie praėjo pro ne jiems skirtus valymo įrenginius;

29.5.4. penktojoje skiltyje įrašomi duomenys tik apie tuos teršalus, kurie pateko į aplinkos oro teršalų valymo įrenginius ir buvo juose surinkti (nukenksminti);

29.5.5. šeštojoje skiltyje įrašomas ataskaitiniais metais faktiškai valymo įrenginiais surinktas (nukenksmintas) teršalų kiekis;

29.5.6. septintojoje skiltyje įrašomas valymo įrenginiais surinktų teršalų kiekis, kuris grąžintas tolesnei gamybai arba realizuotas kitiems vartotojams tolesniam perdirbimui;

29.5.7. aštuntojoje skiltyje įrašomas bendras išmestų į aplinkos orą teršalų kiekis (po valymo ir išmestų nevalytų);

29.6. 5-oje lentelėje (Medžiagų paskirstymo balansas) nurodomas gamyboje naudojamos medžiagos arba susidariusio (dėl cheminių, fizikinių ar kitokių pokyčių) ingrediento pasiskirstymas. Šiuo būdu patikslinamas instrumentiniu matavimo būdu nustatytas teršalų kiekis.

Šią lentelę rekomenduojama pildyti tik pagal tuos gamybos procesus, kuriuose naudojami tirpikliai ir dažai.

30. Taisyklių 24.4 papunktyje ir 25 punkte nurodyti asmens duomenys teikiami ir naudojami informacijos apie ūkinės veiklos vykdytoją, inventorizacijos ir inventorizacijos ataskaitos rengėjus ir susisiekimo su jais tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Inventorizacijos ataskaitos tvarkomos ir saugomos 10 metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. D1-22, 2020-01-16, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00838

 

_________________

 

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių

1 priedas

 

VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

01

DEGINIMAS ENERGIJOS GAMYBOJE

Combustion in energy and transformation industry

0101

Elektrinės

Publik power

010101

Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)

010102

Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)

010103

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

010104

Dujų turbinos

010105

Stacionarus varikliai

0102

Rajoninės katilinės

District heating plants

010201

Deginimo įrenginiai>= 300 MW (katilai)

010202

Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)

010203

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

010204

Dujų turbinos

010205

Stacionarus varikliai

0103

Naftos perdirbimo įmonės

Petroleum refining plants

010301

Deginimo įrenginiai >= 300 MW(katilai)

010302

Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)

010303

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

010304

Dujų turbinos

010305

Stacionarus varikliai

010306

Technologinės aukštakrosnės

0104

Kietojo kuro transformavimo įmonės

Solid fuel transformation plants

010401

Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)

010402

Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)

010403

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

010404

Dujų turbinos

010405

Stacionarus varikliai

010406

Koksavimo krosnys

010407

Kitos (anglies dujofikavimas, suskystinimas, ...)

0105

Anglies kasyba, naftos/dujų gavyba, kompresorinės stotys

Coal mining, oil/gas extraction, pipeline compressors

010501

Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)

010502

Deginimo įrenginiai>= 50 ir < 300 MW (katilai)

010503

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

010504

Dujų turbinos

010505

Stacionarus varikliai

010506

Kompresorinės stotys

02

NEPRAMONINIO DEGINIMO ĮMONĖS

Non-industrial combustion plants

0201

Komercinės ir žinybinės katilinės

Commercial and institutional plants

020101

Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)

020102

Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)

020103

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

020104

Stacionarios dujų turbinos

020105

Stacionarus varikliai

020106

Kiti stacionarus įrengimai

0202

Gyvenamųjų namų katilinės

Residential plants

020201

Deginimo įrenginiai >= 50 MW(katilai)

020202

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

020203

Dujų turbinos

020204

Stacionarūs varikliai

020205

Kiti įrenginiai (krosnys, židiniai/žaizdrai, ...)

0203

Katilinės, esančios žemės ūkio, miškininkystės ir vandens kultūrų auginimo sektoriuose

Plants in agriculture, forestry and aquaculture

020301

Deginimo įrenginiai >= 50 MW (katilai)

020302

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

020303

Stacionarios dujų turbinos

020304

Stacionarūs varikliai

020305

Kiti stacionarus įrenginiai

03

PRAMONINIS DEGINIMAS

Combustion in industry

0301

Deginimas katiluose, dujų turbinose ir stacionariuose įrenginiuose

Combustion in boilers, gas turbines and stationary equipments

030101

Deginimo įrenginiai >= 300 MW (katilai)

030102

Deginimo įrenginiai >= 50 ir < 300 MW (katilai)

030103

Deginimo įrenginiai < 50 MW (katilai)

030104

Dujų turbinos

030105

Stacionarūs varikliai

030106

Kiti stacionarus įrenginiai

0302

Kontaktinės ar bekontaktinės technologinės aukštakrosnės

Process furnaces without contact

030203

Lydymo aukštakrosnės

030204

Tinko/gipso deginimo krosnys

030205

Kitos aukštakrosnės

0303

Kontaktiniai technologiniai procesai

Processes with contact

030301

Aglomeravimo ir granuliavimo įrenginiai

030302

Plieno ir geležies tarpinio kaitinimo krosnys

030303

Pilkojo ketaus lydymo krosnys

030304

Pirminė švino gamyba

030305

Pirminė cinko gamyba

030306

Pirminė vario gamyba

030307

Antrinė švino gamyba

030308

Antrinė cinko gamyba

030309

Antrinė vario gamyba

030310

Antrinė aliuminio gamyba

030311

Cemento gamyba

030312

Kalkių gamyba (įskaitant: geležies ir plieno bei popieriaus-celiuliozės procesus)

030313

Asfaltbetonio Įrenginiai

030314

Lakštinio stiklo gamyba

030315

Stiklo taros gamyba

030316

Stiklo vatos gamyba (išskyrus aprišimą)

030317

Kitų stiklo gaminių gamyba

?)3?)31S

Mineralinės vatos gamyba (išskyrus aprišimą)

030319

Plytų ir čerpių/koklių gamyba

030320

Aukštos kokybės keraminių medžiagų gamyba

030321

Popieriaus pramonė (džiovinimo procesai)

030322

Aliuminio oksido gamyba

030323

Magnio gamyba (dolomito gryninimas)

030324

Nikelio gamyba (terminiai procesai)

030325

Emalės gamyba

030326

Kiti

04

GAMYBOS PROCESAI

Production processes

0401

Procesai naftos pramonėje

Processes in petroleum industries

040101

Naftos perdirbimas

040102

Skystas katalitinis krekingas – CO katilas

040103

Sieros regeneravimo įrenginys

040104

Naftos produktų saugojimas ir paskirstymas

040105

Kiti

0402

Procesai geležies ir plieno pramonėje

Processes in iron and steel industries

040202

Aukštakrosnės pakrovimas

040203

Ketaus išleidimas iš krosnies

040204

Kietas bedūmis kuras

040205

Marteno krosnis

040206

Pagrindinė plieno lydymo krosnis su deguonies įpūtimu į fakelą ar vonią

040207

Plieno gamybos elektrinė krosnis

040208

Valcavimo įrenginiai

040209

Aglomeravimo ir granuliavimo įrenginiai (išskyrus 030301)

040210

Kiti

0403

Procesai spalvotųjų metalų pramonėje

Processes in non-ferrous metal industries

040301

Aliuminio gamyba (elektrolizė)

040302

Metalų lydinių gamyba

040303

Silicio gamyba

040304

Magnio gamyba (išskyrus 030323)

040305

Nikelio gamyba (išskyrus 030324)

040306

Metalų lydinių apdirbimas

040307

Cinkavimas

040308

Galvanizacija

040309

Kiti

0404

Procesai neorganinės chemijos pramonėje

Processes in inorganic chemical industries

040401

Sieros rūgšties gamyba

040402

Azoto rūgšties gamyba

040403

Amoniako gamyba

040404

Amonio sulfato gamyba

040405

Amonio nitrato gamyba

040406

Amonio fosfato gamyba

040407

NPK trąšų gamyba

040408

Šlapalo gamyba

040409

Anglies pigmento gamyba

040410

Titano dioksido gamyba

040411

Grafito gamyba

040412

Kalcio karbido gamyba

040413

Chloro gamyba

040414

Fosfatinių trąšų gamyba

040415

Neorganinės chemijos pramonės gaminių saugojimas ir paskirstymas

040416

Kiti

0405

Procesai organinės chemijos pramonėje

Processes in organic chemical industries

040501

Etileno gamyba

040502

Propileno gamyba

040503

1,2 dichloroetano gamyba (išskyrus 040505)

040504

Vinilchlorido gamyba (išskyrus 040505)

040505

1,2 dichloroetanas + vinilchlorido gamyba (balansiniai procesai)

040506

Polietileno (mažo tankio) gamyba

040507

Polietileno (didelio tankio) gamyba

040508

Polivilchlorido gamyba

040509

Polipropileno gamyba

040510

Stireno gamyba

040511

Polistireno

040512

Stireno butadieno gamyba

040513

Stireno-butadieno latekso gamyba

040514

Stireno-butadieno gumos (SBG) gamyba

040515

Akrilonitrilo-butadieno-stireno (ABS) dervų gamyba

040516

Etileno oksido gamyba

040517

Formaldehido gamyba

040518

Etilbenzeno gamyba

040519

Ftalio anhidrido gamyba

040520

Akrilonitrilo gamyba

040521

Adipo rūgšties gamyba

040522

Organinės chemijos pramonės gaminių saugojimas ir paskirstymas

040523

Glioksilo rūgšties gamyba

041)524

Halogenintų angliavandenilių gamyba

040525

Pesticidų gamyba

040526

Patvariųjų organinių junginių gamyba

040527

Kiti (fitosanitarija,...)

0406

Procesai medienos, celiuliozės, maisto, gėrimų ir kitose pramonėse

Processes in wood, paper pulp, food, drink and other

040601

Medžio drožlių plokščių gamyba

040602

Nebaltintos sulfatinės celiuliozės/kraftpopierio gamybos procesas

040603

Celiuliozės gamybos rūgščiojo sulfito procesas

040604

Celiuliozės gamybos neutralaus sulfito pusiau cheminis procesas

040605

Duona ir kitą maisto produktų gamyba

040606

Vyno gamyba

040607

Alaus gamyba

040608

Spirito gamyba

040610

Bituminės stogo dangos gamyba

040611

Kelio dengimas asfaltu

040612

Cemento gamyba (dekarbonizacijos procesas)

040613

Stiklo gamyba (dekarbonizacijos procesas)

040614

Kalkių gamyba (dekarbonizacijos procesas)

040615

Galvaninių elementų/akumuliatorių gamyba

040616

Mineralinių rūdų gavyba

040617

Kiti (kartu su asbesto ir produktų iš asbesto gamyba)

040618

Kalkakmenio ir dolomito naudojimas

040619

Kalcinuotosios sodos gamyba ir naudojimas

05

IŠKASTINIO KURO GAVYBA IR PASKIRSTYMAS

Extraction and distribution of fossil fuels

0501

Kietojo iškastinio kuro išgavimas ir pirminis apdorojimas

Extraction and 1st treatment of solid fossil

050101

Atviroji kasyba

050102

Šachtinė kasyba

050103

Kietojo kuro saugojimas

0502

Skystojo iškastinio kuro išgavimas, pirminis apdorojimas ir krovimas

Extraction, 1st treatment and loading of liquid

050201

Darbai sausumoje

050202

Darbai jūroje

0503

Dujinio iškastinio kuro išgavimas, pirminis apdorojimas ir krovimas

Extraction, 1st treatment and loading of gaseous

050301

Desulfuracija sausumoje

050302

Darbai sausumoje (visi kiti, išskyrus desulfuraciją)

050303

Darbai jūroje

0504

Skystojo kuro paskirstymas (išskyrus benzino paskirstymą 0505)

Liquid fuel distribution (except gasoline distribution (except 0505)

050401

Jūriniai terminalai (tanklaiviai, paskirstymas ir saugojimas)

050402

Kitas paskirstymas ir saugojimas (įskaitant vamzdynus)

0505

Benzino paskirstymas

Gasoline distribution

050501

Paskirstymas naftos perdirbimo gamykloje

050502

Saugojimas ir paskirstymas terminaluose bei transportavimas (išskyrus 050503)

050503

Degalinės (kartu su automobilių degalų baku užpildymu)

0506

Dujų paskirstymo tinklai

Gas distribution networks

050601

Dujotiekis (išskyrus 010506)

050603

Dujų paskirstymo tinklai

0507

Geoterminės energijos išgavimas

Geothermal energy extraction

06

TIRPIKLIŲ IR KITŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMAS

Solvent and other product use

0601

Dažymas

Paint application

060101

Dažymas automobilių gamyboje

060102

Dažymas automobilių taisyme

060103

Dažymas statyboje (išskyrus 060107)

060104

Dažymas buityje (išskyrus 060107)

060105

Elektros ričių dangos dažymas

060106

Dažymas laivų statyboje

060107

Medienos dažymas

060108

Kitas pramoninis dažymas

060109

Kitas nepramoninis dažymas

0602

Nuriebalinimas, sausas valymas ir elektronika

Degreasing, dry cleaning and electronics

060201

Metalų nuriebalinimas

060202

Sausas valymas

060203

Elektroninių komponentų gamyba

060204

Kitas pramoninis valymas

0603

Cheminių medžiagų gamyba ar perdirbimas

Chemicals products manufacturing or processing

060301

Poliesterio perdirbimas

060302

Polivinilchlorido perdirbimas

060303

Poliuretano perdirbimas

060304

Polistireno putų perdirbimas

060305

Gumos perdirbimas

060306

Vaistinių medžiagų gamyba

060307

Dažų gamyba

060308

Poligrafinių dažų gamyba

060309

Klijų gamyba

060310

Bitumo porodara

060311

Rišamųjų medžiagų magnetinių juostų, plėvelės ir fotografijų gamyba

060312

Tekstilės taurinimas

060313

Odų rauginimas

060314

Kiti

0604

Kitas tirpikliu panaudojimas ir su tuo susiję darbai

Other use of solvents and related activities

060403

Spausdinimo pramonė

060404

Riebalų maistinio aliejaus ir nemaistinės alyvos ekstrahavimas

060405

Klijų ir rišamųjų medžiagų panaudojimas

060406

Medienos impregnavimas

060407

Transporto priemonių antikorozinis apdorojimas ir saugojimas

060408

Tirpiklių naudojimas buityje (kiti, nesusiję su dažymu)

060409

Autotransporto priemonių deparafinavimas

060411

Vaistinių medžiagų panaudojimas buityje

060412

Kiti (sėklų beicavimas, ...)

0605

N2O panaudojimas

Use of N2O

060501

Anestezija

060502

Kiti

09

ATLIEKŲ TVARKYMAS IR ŠALINIMAS

Waste treatment and disposal

0902

Atliekų deginimas

Waste incineration

090201

Buitinių ir komunalinių atliekų deginimas

090202

Pramoninių atliekų deginimas (išskyrus deginimą fakele)

090203

Deginimas naftos perdirbimo įmonių fakeluose

090204

Deginimas chemijos pramonės įmonių fakeluose

090205

Nuotekų dumblo deginimas

090206

Deginimas dujų ir naftos gavybos fakeluose

090207

Medicininių atliekų deginimas

090208

Naudotų alyvų deginimas

090209

Deginimas kitų pramonės įmonių fakeluose

0904

Kietųjų atliekų šalinimas ant žemės

Solid waste disposal on land

090401

Tvarkomi sąvartynai

090402

Netvarkomi sąvartynai

090403

Kitas

0907

Žemės ūkio atliekų deginimas atviru būdu

Open burning of agricultural wastes

0909

Kremavimas

Cremation

090901

Gyvulinių atliekų deginimas

090902

Gyvulinių skeletų deginimas

0910

Kitas atliekų tvarkymas

Other waste treatment

091001

Pramoninių nuotekų valymas

091002

Buitinių nuotekų valymas

091003

Dumblo paskleidimas

091005

Kompostavimas

091006

Biodujų gamyba

091009

Kitas

10

ŽEMĖS ŪKIS

Agriculture

1001

Žemės ūkio kultūrų auginimas su trąšomis

Cultures with fertilisers

1002

Žemės ūkio kultūrų auginimas be trąšų

Cultures without fertilisers

1003

Ražienų, šiaudų deginimas laukuose

On-field burning of stubble, straw,..

1004

Fermentacija virškinamajame trakte

Enteric fermentation

1005

Mėšlo tvarkymas

Manure management

1006

Pesticidų naudojimas

Use of pesticides

11

Kiti šaltiniai ir absorbentai

Other sources and sinks

12

NEGAMYBINE VEIKLA

Non-manufacturing activities

1201

Krovos darbai

Loading/unloading

1202

Kita

Other

 

 

 

 

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių

2 priedas

 

 

 

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI

Veiklos rūšies kodas

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai

pavadinimas

Nr.

darbo laikas, val.

išsiskyrę teršalai

per parą

per metus

pavadinimas

kodas

kiekis, t/metus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

 

pavadinimas

Nr.

koordinatės

aukštis, m

išmetimo angos matmenys, m

srauto greitis, m/s

temperatura, °C

tūrio debitas, Nm3/s

teršalų išmetimo trukmė, val./m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas

Cecho ar kt. pavadinimas
arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Tarša

 

 

vienkartinis dydis

metinė t/metus

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

vnt.

vidut.

maks.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagal veiklos rūšį:

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pagal veiklos rūšį:

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 

 

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI

Taršos šaltinio Nr.

Valymo įrenginiai

Teršalai

Prieš valymą

Po valymo

Valymo efektyvumas, %

pavadinimas

kodas

pavadinimas

kodas

maks. vienk.

t/metus

maks. vienk.

t/metus

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Į aplinkos orą išmetami teršalai, ių išvalymas (nukenksminimas)

Teršalai

Išmesta į aplinkos orą be valymo

Pateko į valymo įrenginius

Iš viso išmesta į aplinkos orą
t/metus

pavadinimas

kodas

iš viso

iš organizuotų taršos šaltinių

iš viso

įrenginiais surinkta (nukenksminta)

iš viso

utilizuota

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5 lentelė. MEDŽIAGŲ PASKIRSTYMO BALANSAS

Pradinės medžiagos pavadinimas

Sunaudojimas t/metus

Gamybos proceso pavadinimas

Išsiskiriančio ingrediento

pavadinimas

Išsiskiriančio ingrediento kiekis

Ingrediento pasiskirstymo balansas

Atliekų utilizacija

į aplinkos orą

į vandenį

į produkciją

į atliekas

pavadinimas

kiekis

vieta

pradinė medžiaga

iš jos grynos

išmetama

sugaunama

išmetama

sugaunama

pradinės medžiagos kiekis

ingrediento kiekis

pradinės medžiagos kiekis

ingrediento kiekis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-371, 2008-07-10, Žin., 2008, Nr. 82-3282 (2008-07-19), i. k. 108301MISAK00D1-371

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-678, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 143-5751 (2008-12-13), i. k. 108301MISAK00D1-678

Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-339, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 50-2493 (2012-04-28), i. k. 112301MISAK00D1-339

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-227, 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02536

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-484, 2018-06-08, paskelbta TAR 2018-06-12, i. k. 2018-09765

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-22, 2020-01-16, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00838

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo