Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 43-1047, i. k. 0951010ISTA000I-886

 

Nauja redakcija nuo 2006-10-01:

Nr. X-619, 2006-05-25, Žin. 2006, Nr. 68-2492 (2006-06-17), i. k. 1061010ISTA000X-619

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMAS

 

1995 m. gegužės 9 d. Nr. I-886

Vilnius

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSULINIS STATUTAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1 straipsnis. Statuto paskirtis

Šis statutas nustato konsulinių pareigūnų įgaliojimus ir atsakomybę, konsulinių įstaigų veiklos pagrindus, konsulinės pagalbos teikimo, valstybės materialinės pagalbos ir kitų konsulinių funkcijų atlikimo sąlygas ir tvarką, taip pat konsulinės pagalbos išlaidų atlyginimo sąlygas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio statuto sąvokos

1. Konsulinis pareigūnas – Lietuvos Respublikos diplomatas, kuriam pavesta atlikti konsulines funkcijas, taip pat garbės konsulinis pareigūnas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2. Konsulinės funkcijos – 1963 m. Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių, kitose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir šiame statute numatyta konsulinių pareigūnų atliekama veikla.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

3. Konsulinė pagalba – konsulinės funkcijos, kurias atlieka konsuliniai pareigūnai Lietuvos Respublikos piliečiui užsienio valstybėje patekus į nelaimę, jį sulaikius, jam nukentėjus nuo nusikaltimo, jam mirus, taip pat susidarius kitoms šio statuto numatytoms aplinkybėms. Konsulinė pagalba šiame statute numatytais atvejais teikiama ir užsienio valstybėje teisėtai esantiems asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

4. Konsulinė įstaiga – užsienio valstybėje nuolat veikiantys Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas, konsulatas, vicekonsulatas ar konsulinė agentūra, atliekantys konsulines funkcijas ir kitas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas užduotis, taip pat Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga, kuriai vadovauja garbės konsulinis pareigūnas.

5. Konsulinė apygarda – konsulinei įstaigai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro, gavus priimančiosios valstybės sutikimą, priskirta aptarnauti priimančiosios valstybės teritorija, jos dalis arba administracinis vienetas.

 

6. Neatstovaujamas Europos Sąjungos pilietis – bet kuris Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – Europos Sąjungos valstybė), kuri trečiojoje valstybėje neturi diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba kurios trečiojoje valstybėje esanti diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga ar garbės konsulinis pareigūnas neturi realių galimybių suteikti konsulinę pagalbą konkrečiu atveju, pilietis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

3 straipsnis. Konsulinių pareigūnų veiklos teisiniai pagrindai

1. Konsuliniai pareigūnai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1963 m. Vienos konvencija dėl konsulinių santykių, kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos notariato ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymais, kitais nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1394, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12065

 

2. Konsulinių pareigūnų, išskyrus garbės konsulinius pareigūnus, ir jų šeimos narių teisinę padėtį ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas.

3. Konsulinis pareigūnas, atlikdamas konsulines funkcijas, privalo gerbti buvimo valstybės teisės aktus ir papročius.

 

4 straipsnis. Konsulinės įstaigos steigimas ir konsulinės veiklos ribos

1. Konsulines įstaigas, išskyrus vadovaujamas garbės konsulinių pareigūnų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro teikimu, iš anksto apsvarsčius Seimo Užsienio reikalų komitete, steigia arba likviduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Konsulinių įstaigų aptarnaujamas konsulines apygardas, gavus priimančiosios valstybės sutikimą, nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-467, 2009-11-12, Žin., 2009, Nr. 141-6190 (2009-11-28), i. k. 1091010ISTA00XI-467

 

2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sudaro sąrašą užsienio valstybių, kuriose nėra diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, nurodydama, kuri diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali suteikti konsulinę pagalbą tose užsienio valstybėse esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Ši informacija yra skelbiama viešai.

3. Konsulinę pagalbą teikia visos Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes prie tarptautinių organizacijų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-619, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 68-2492 (2006-06-17), i. k. 1061010ISTA000X-619

 

5 straipsnis. Skiriamieji ženklai

Konsulinė įstaiga turi Lietuvos valstybės vėliavą, Europos Sąjungos vėliavą, konsulinės įstaigos buvimo vietą nurodančią iškabą su Lietuvos valstybės herbu ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu. Konsulinė įstaiga turi teisę savo blankuose naudoti Lietuvos valstybės herbą.

 

6 straipsnis. Konsulinių pareigūnų veiklos viešumas

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, nepažeisdama asmens ir visuomenės interesų, apie konsulinių pareigūnų veiklą nuolat informuoja valstybės institucijas ir visuomenę, teikia konsulinę informaciją Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto tinklalapyje, o esant galimybei, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

2. Konsuliniai pareigūnai negali teikti ar viešai skelbti informacijos, kuri yra valstybės, tarnybos, komercinė, pramoninė ar banko paslaptis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Neskelbiama tarnybinės veiklos metu gauta informacija, kuri pakenktų asmens garbei, orumui ar saugumui, fizinių ir juridinių asmenų teisėtiems interesams, sutrukdytų nusikalstamų veikų prevenciją, išaiškinimą arba lemtų jų padarymą.

 

7 straipsnis. Konsulinės įstaigos bendradarbiavimas su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis

1. Konsulinė įstaiga, siekdama įgyvendinti jai pavestas užduotis ir atlikdama konsulines funkcijas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis. Prireikus konsulinis pareigūnas tarpininkauja tarp asmens ir atitinkamos valstybės institucijos.

2. Konsulinis pareigūnas negali prisiimti ir atlikti funkcijų, kurios jam nenustatytos įstatymų.

3. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, taip pat organizacijos, kiti viešieji juridiniai asmenys neatlygintinai teikia konsulinei įstaigai informaciją ir kitus duomenis, įskaitant ir asmens duomenis iš registrų, kurių reikia konsulinėms funkcijoms atlikti.

 

71 straipsnis. Konsulinės įstaigos bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais

1. Konsulinė įstaiga, siekdama įgyvendinti jai pavestas užduotis ir atlikdama šio statuto III skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas konsulines funkcijas, gali bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėjais.

2. Jeigu bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėju nereglamentuoja įstatymai ir Europos Sąjungos teisės aktai, su išorės paslaugų teikėju bendradarbiaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir sąlygomis. Šiais atvejais išorės paslaugų teikėjas pasirenkamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

72 straipsnis. Išvažiuojamosios konsulinės misijos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija organizuoja išvažiuojamąsias konsulines misijas į užsienio valstybes ar jų dalis, kuriose nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas, kurioms vadovauja garbės konsulinis pareigūnas. Išvažiuojamosios konsulinės misijos rengiamos konsulinėms funkcijoms atlikti ne konsulinių įstaigų patalpose, kai yra didelis konsulinių paslaugų poreikis. Išvažiuojamųjų konsulinių misijų organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

8 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos turi teisę tvarkyti asmens duomenis tiek, kiek reikia konsulinėms funkcijoms atlikti. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2. Asmens prašymu įstatymo nustatyta tvarka diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos privalo pateikti jų tvarkomus neįslaptintus duomenis apie jį. Draudžiama šiam asmeniui teikti informaciją apie kitus asmenis, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

 

II SKYRIUS

KONSULINIO PAREIGŪNO ĮGALIOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

 

9 straipsnis. Konsuliniai pareigūnai

Lietuvos Respublikos konsuliniais pareigūnais gali būti:

1) diplomatai, kuriems pavesta atlikti konsulines funkcijas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2) garbės konsuliniai pareigūnai.

 

10 straipsnis. Konsulinio pareigūno įgaliojimai

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, paskirdamas diplomatą dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, gali pavesti jam atlikti visas arba dalį konsulinių funkcijų. Konsulinę pagalbą teikia visi konsuliniai pareigūnai.

2. Diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovas yra atsakingas už konsulinių funkcijų atlikimo organizavimą ir priežiūrą. Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

3. Konsulinis pareigūnas atsako už sprendimus, kuriuos jis pagal savo įgaliojimus atlikdamas konsulines funkcijas priima savarankiškai. Diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovas gali pats atlikti konsulines funkcijas, tokiais atvejais jis veikia kaip konsulinis pareigūnas ir atsako už priimtus sprendimus.

4. Konsulinis pareigūnas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka gali atsisakyti atlikti konsulines funkcijas, kai kreipiasi asmuo, kuris yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba veiksmu, žodžiu ar raštu rodo nepagarbą Lietuvos valstybei ar savo funkcijas atliekančiam konsuliniam pareigūnui.

5. Konsulinis pareigūnas veikia tik įstatymų nustatyta tvarka ir negali veikti kaip asmens, kuris kreipiasi konsulinės pagalbos, gynėjas ar teisinis atstovas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

11 straipsnis. Reikalavimai diplomatui, kuriam pavedama atlikti konsulines funkcijas

1. Diplomatas, kuriam pavedama atlikti konsulines funkcijas, turi būti baigęs konsulinių pareigūnų mokymus ir išlaikęs gebėjimų atlikti visas arba dalį konsulinių funkcijų testą.

2. Konsulinių pareigūnų mokymų organizavimo ir gebėjimų atlikti visas arba dalį konsulinių funkcijų patikrinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

12 straipsnis. Konsulinio pareigūno atsakomybė

1. Konsuliniams pareigūnams, išskyrus garbės konsulinius pareigūnus, už tarnybinius nusižengimus, atsižvelgiant į jų pobūdį, padarymo priežastis, nusižengusiojo kaltės dydį, asmenybę, sukeltus padarinius ir kitas aplinkybes, taikomos tarnybinės nuobaudos Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Už diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, kitai valstybės institucijai ar asmeniui neteisėtais veiksmais padarytą žalą konsuliniai pareigūnai įstatymų nustatyta tvarka traukiami materialinėn atsakomybėn.

3. Konsuliniai pareigūnai, atliekantys notarinius veiksmus, draudžiami privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis. Garbės konsulinis pareigūnas

1. Lietuvos Respublikos garbės konsulinis pareigūnas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro terminuotam laikotarpiui paskirtas (išduodant konsulinį patentą) asmuo, kuris, buvimo valstybei sutinkant, atlieka joje konsulines funkcijas ir vykdo kitas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pavestas užduotis.

2. Garbės konsulinis pareigūnas nėra valstybės tarnautojas ir negauna atlyginimo iš Lietuvos valstybės biudžeto.

3. Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų, vadovaujamų garbės konsulinių pareigūnų, steigimo ir uždarymo bei garbės konsulinių pareigūnų skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašas, taip pat Lietuvos Respublikos garbės konsulinių pareigūnų veiklos instrukcija tvirtinami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu.

 

III SKYRIUS

KONSULINIO PAREIGŪNO VEIKLA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KONSULINĖ PAGALBA

 

14 straipsnis. Pagalba stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo ar ginkluoto konflikto atveju

1. Stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo ar ginkluoto konflikto atveju arba tokiai padėčiai gresiant, konsulinis pareigūnas, esant galimybei, palaiko nuolatinį ryšį su nelaimės ištiktu Lietuvos Respublikos piliečiu ir padeda jam susisiekti su sutuoktiniu (sugyventiniu) ar artimaisiais giminaičiais arba su piliečio nurodytu kitu asmeniu Lietuvoje.

2. Kilus grėsmei užsienio valstybės teritorijoje esančio Lietuvos Respublikos piliečio gyvybei ar saugumui, konsulinis pareigūnas gali, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis sutinka, padėti organizuojant jo ir jo šeimos narių, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės piliečiai, evakavimą iš krizės zonos į artimiausią saugią zoną.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

3. Neteko galios 2019-04-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1992, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04587

 

15 straipsnis. Pagalba mirties atveju

1. Konsulinis pareigūnas arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas (toliau – įgaliotas darbuotojas), gavęs informaciją apie Lietuvos Respublikos piliečio mirtį buvimo valstybėje, perduoda šią informaciją Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kad pastarasis praneštų mirusio Lietuvos Respublikos piliečio sutuoktiniui (sugyventiniui) ar artimiesiems giminaičiams. Kai sutuoktinio (sugyventinio) ar artimųjų giminaičių nėra, informacija apie piliečio mirties faktą gali būti teikiama kitiems asmenims.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2. Konsulinis pareigūnas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrų nustatyta tvarka, išduoda leidimą mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą, jei Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenumato kitaip.

3. Jeigu neatsiranda asmenų, kurie prisiima atsakomybę už mirusio Lietuvos Respublikos piliečio laidotuves ar kremavimą arba jo palaikų parvežimą į Lietuvą, konsulinis pareigūnas kreipiasi į kompetentingas buvimo valstybės institucijas dėl mirusio Lietuvos Respublikos piliečio laidotuvių arba kremavimo organizavimo pagal buvimo valstybės teisės aktus ir joje taikomą praktiką.

4. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas, jei sutuoktinis (sugyventinis) ar artimasis giminaitis arba asmuo, kuris piliečiui gyvam esant buvo nurodytas kaip jo atstovas, prašo, padeda gauti informaciją apie mirusio Lietuvos Respublikos piliečio mirties priežastį, jei nėra kitų būdų gauti tokią informaciją pagal buvimo valstybėje galiojančius įstatymus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

16 straipsnis. Pagalba nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos piliečiams nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju padeda susisiekti su sutuoktiniu (sugyventiniu) ar artimuoju giminaičiu arba su piliečio nurodytu kitu asmeniu Lietuvoje, gauti medicinos pagalbą arba grįžti į Lietuvą.

2. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas teikia reikiamą informaciją arba padeda ją gauti sužeistam ar sergančiam Lietuvos Respublikos piliečiui, jo sutuoktiniui (sugyventiniui) ar artimajam giminaičiui arba piliečio nurodytam kitam asmeniui, organizuojantiems jo parvežimą į Lietuvą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

17 straipsnis. Pagalba nusikaltimų aukoms

Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas padeda nusikaltimų aukomis tapusiems Lietuvos Respublikos piliečiams gauti medicinos, teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugas, taip pat susisiekti su sutuoktiniu (sugyventiniu) ar artimuoju giminaičiu arba su piliečio nurodytu kitu asmeniu Lietuvoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

18 straipsnis. Pagalba sulaikytiems, atliekantiems bausmę ar įtariamiems padarius nusikaltimą asmenims

1. Jei Lietuvos Respublikos pilietis yra sulaikytas arba atlieka bausmę, arba yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką konsulinėje apygardoje, konsulinis pareigūnas, atsižvelgdamas į buvimo valstybės įstatymus, susisiekia arba prireikus susitinka su šiuo asmeniu jo, jo įgaliotojo atstovo, sutuoktinio (sugyventinio) ar artimųjų giminaičių pagrįstu prašymu.

2. Konsulinis pareigūnas Lietuvos Respublikos piliečio prašymu įsitikina, ar jam skirtas gynėjas, suteikta kita vietos įstatymus atitinkanti teisinė pagalba ir skirtas vertėjas, ir prireikus imasi priemonių, kad būtų suteikta tokia teisinė pagalba ir skirtas vertėjas.

3. Konsulinis pareigūnas pagal galimybes palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos piliečiu, kuriam atimta laisvė, taip pat įsitikina, ar Lietuvos Respublikos piliečio laikymo sąlygos nėra prastesnės už sąlygas, kuriomis laikomi buvimo valstybės piliečiai.

 

19 straipsnis. Pagalba neturintiems visiško veiksnumo asmenims

1. Konsulinis pareigūnas padeda kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti buvimo valstybėje likusių be globos vaikų, turinčių Lietuvos Respublikos pilietybę arba kurių tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, parvežimą į Lietuvą.

2. Konsulinis pareigūnas Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos prašymu padeda nustatyti neteisėtai į buvimo valstybę išvežto ar joje laikomo vaiko, turinčio Lietuvos Respublikos pilietybę, buvimo vietą, jo gyvenimo sąlygas bei padėti organizuojant savanoriškai grąžinamo vaiko parvežimą į Lietuvą, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenumato kitaip.

3. Jei konsulinėje apygardoje gyvenančio neveiksnaus Lietuvos Respublikos piliečio arba Lietuvos Respublikos piliečio, kurio veiksnumas yra apribotas, teisinio atstovo nėra, konsulinis pareigūnas, atsižvelgdamas į buvimo valstybės įstatymus, be leidimo gina šio asmens teisinius interesus.

 

20 straipsnis. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas

1. Konsulinis pareigūnas asmens grįžimo pažymėjimus išduoda:

1) Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo nustatytais atvejais;

2) užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai;

3) leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintiems asmenims be pilietybės, kurie būdami užsienio valstybėje prarado kelionės dokumentą, kurių kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti ar pasibaigė jo galiojimo laikas;

4) užsieniečiams Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais.

2. Asmens grįžimo pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta ir su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru suderinta tvarka. Asmens grįžimo pažymėjimo formą nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-467, 2009-11-12, Žin., 2009, Nr. 141-6190 (2009-11-28), i. k. 1091010ISTA00XI-467

Nr. XIV-226, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07287

 

21 straipsnis. Pagalba Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę turintiems laivams ir orlaiviams

1. Konsulinis pareigūnas privalo imtis priemonių, kad būtų suteikta pagalba jo konsulinėje apygardoje avariją patyrusiam Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę turinčiam laivui, jo įgulai ir keleiviams, ir kreiptis pagalbos į kompetentingas buvimo valstybės institucijas.

2. Konsulinis pareigūnas, gavęs informacijos iš buvimo valstybės kompetentingų institucijų, kad Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę turintis laivas yra sulaikytas dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų, praneša apie tai Lietuvos transporto saugos administracijai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-760, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18812

 

3. Jeigu, konsulinio pareigūno žiniomis, laivo, turinčio Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę, įplaukimas į kurį nors uostą yra nesaugus, nepageidautinas arba negalimas, konsulinis pareigūnas privalo apie tai pranešti Lietuvos transporto saugos administracijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, esant galimybei, įspėti apie tai laivo kapitoną.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-760, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18812

 

4. Buvimo valstybės kompetentingų institucijų prašymu ir pritarus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, konsulinis pareigūnas duoda sutikimą buvimo valstybei imtis veiksmų prieš Lietuvos Respublikos pilietį, įvykdžiusį nusikaltimą laive, turinčiame Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę, jam būnant buvimo valstybės teritorinėje jūroje, vidaus vandenyse ar uoste.

5. Jeigu laivas įsigyjamas užsienio valstybėje, konsulinis pareigūnas gali išduoti laikiną leidimą, suteikiantį teisę laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava. Laikino leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru.

6. Šio straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę turintiems orlaiviams, jei toks taikymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatoms.

 

22 straipsnis. Valstybės materialinė pagalba

1. Kai užsienio valstybėje esantis Lietuvos Respublikos pilietis pateko į nelaimę, nukentėjo dėl nelaimingo atsitikimo, įvykdytos nusikalstamos veikos ar kito teisės pažeidimo ir neturi galimybių gauti pagalbos iš kitų šaltinių, jam gali būti suteikta valstybės materialinė pagalba, kuri skiriama Lietuvos Respublikos piliečiui suteiktos būtinosios medicinos pagalbos, jo grįžimo į Lietuvos Respubliką ir būtinoms iki grįžimo į Lietuvos Respubliką pragyvenimo išlaidoms padengti.

2. Valstybės materialine pagalba taip pat laikoma kitos Europos Sąjungos valstybės Lietuvos Respublikos piliečiui, kaip neatstovaujamam Europos Sąjungos piliečiui, suteiktos konsulinės pagalbos išlaidos, kurias turėtų padengti tos Europos Sąjungos valstybės piliečiai esant toms pačioms sąlygoms, atlygintos šio statuto 221 straipsnyje nurodytomis valstybės lėšomis.

3. Valstybės materialinė pagalba yra grąžintina. Jeigu per 3 mėnesius nuo sprendimo suteikti valstybės materialinę pagalbą priėmimo ar nuo Lietuvos Respublikos piliečiui, kaip neatstovaujamam Europos Sąjungos piliečiui, suteiktos konsulinės pagalbos išlaidų kitai Europos Sąjungos valstybei atlyginimo Lietuvos Respublikos piliečiui suteikta valstybės materialinė pagalba nėra grąžinta, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras priima sprendimą dėl Lietuvos Respublikos piliečiui suteiktos valstybės materialinės pagalbos išieškojimo. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro sprendimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

4. Valstybės materialinės pagalbos Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, teikimo ir grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1702, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-28, i. k. 2015-08222

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

221 straipsnis. Konsulinės pagalbos išlaidų atlyginimas Europos Sąjungos valstybei

Gavus Europos Sąjungos valstybės prašymą atlyginti Lietuvos Respublikos piliečiui, kaip neatstovaujamam Europos Sąjungos piliečiui, suteiktos konsulinės pagalbos išlaidas, kurias turėtų padengti tos Europos Sąjungos valstybės piliečiai esant toms pačioms sąlygoms, jos Europos Sąjungos valstybei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių atlyginamos iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų asignavimų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KITOS KONSULINĖS FUNKCIJOS

 

23 straipsnis. Vizų ir joms prilyginamų dokumentų išdavimas

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima prašymus išduoti vizas ar joms prilyginamus dokumentus. Konsulinis pareigūnas teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka prašymus nagrinėja ir priima sprendimus dėl jų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2. Konsulinis pareigūnas yra atsakingas už vizų ar joms prilyginamų dokumentų išdavimo teisėtumą, o jo sprendimas atsisakyti išduoti vizą ar jai prilyginamą dokumentą negali būti skundžiamas administracine tvarka.

 

24 straipsnis. Neteko galios nuo 2012-12-29

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-75, 2012-12-20, Žin. 2012, Nr. 154-7923 (2012-12-29), i. k. 1121010ISTA00XII-75

 

25 straipsnis. Pasų ir asmens tapatybės kortelių išdavimas, keitimas ir pilietybės klausimai

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo ir perduoda juos bei susijusius dokumentus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui ar Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

2. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka priima Lietuvos Respublikos piliečių prašymus ir kitus reikalingus dokumentus dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ar keitimo. Jeigu prašyme išduoti (pakeisti) pasą ar asmens tapatybės kortelę nurodyti Lietuvos Respublikos piliečio duomenys, kurie įrašomi į pasą ar asmens tapatybės kortelę, sutampa su duomenimis, esančiais Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazėje, ir abejonių dėl Lietuvos Respublikos piliečio duomenų ir tapatybės nekyla, – konsulinis pareigūnas išduoda arba keičia pasą ar asmens tapatybės kortelę. Kitu atveju pasą ar asmens tapatybės kortelę konsulinis pareigūnas išduoda arba keičia tik po konsultacijų su Migracijos departamentu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

3. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas, gavęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ar lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įteikia juos jų prašiusiam asmeniui ar jo įgaliotam atstovui.

4. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Lietuvos Respublikos piliečių pranešimus apie prarastus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus, šiuos dokumentus paskelbia negaliojančiais arba Lietuvos Respublikos piliečių pranešimus apie prarastus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus perduoda apskrities vyriausiajam policijos komisariatui arba Migracijos departamentui.

5. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais paima iš Lietuvos Respublikos piliečių negaliojančius asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perduoda juos Migracijos departamentui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-467, 2009-11-12, Žin., 2009, Nr. 141-6190 (2009-11-28), i. k. 1091010ISTA00XI-467

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

Nr. XIII-2059, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06502

 

251 straipsnis. Laikino kelionės dokumento išdavimas

Konsulinis pareigūnas Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos piliečio prašymu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta ir su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru suderinta tvarka išduoda laikiną kelionės dokumentą – laikiną pasą, kuris galioja ne ilgiau kaip vienus metus. Laikino paso formą nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-226, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07287

 

26 straipsnis. Neteko galios nuo 2023-01-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-1290, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15440

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

Nr. XIII-2059, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06502

 

27 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečių konsulinė registracija

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas užsienio valstybėje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio, kuris kreipiasi dėl konsulinių funkcijų atlikimo, duomenis įrašo į Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą. Į Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą duomenys įrašomi ir užsienio valstybėje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio prašymu. Šie duomenys naudojami tik konsulinei pagalbai šio statuto 14 straipsnyje nurodytais atvejais teikti, o įrašant duomenis Lietuvos Respublikos piliečio prašymu, – jo nurodytais su konsulinių funkcijų vykdymu susijusiais tikslais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2. Registracijos tvarką ir prašymų registruoti formas nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

 

28 straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaracijų priėmimas ir gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas

Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima gyvenamosios vietos deklaracijas iš užsienio valstybėje gyvenančių asmenų ir tvarko šių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-467, 2009-11-12, Žin., 2009, Nr. 141-6190 (2009-11-28), i. k. 1091010ISTA00XI-467

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

29 straipsnis. Neteko galios nuo 2012-12-29

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-75, 2012-12-20, Žin. 2012, Nr. 154-7923 (2012-12-29), i. k. 1121010ISTA00XII-75

 

30 straipsnis. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

1. Nustatytos formos legalizavimo įrašu konsulinis pareigūnas patvirtina legalizuojamame dokumente esantį parašą, pasirašiusio asmens pareigas ir antspaudą. Dokumento legalizavimas nepatvirtina dokumento turinio tikrumo.

2. Dokumentai tvirtinami pažyma (Apostille) vadovaujantis 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

3. Dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) nereikalaujama, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille). Dokumentų legalizavimo nereikalaujama, kai dokumentai yra sudaryti ar (ir) išduoti Lietuvos Respublikoje reziduojančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-467, 2009-11-12, Žin., 2009, Nr. 141-6190 (2009-11-28), i. k. 1091010ISTA00XI-467

 

4. Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

31 straipsnis. Civilinės būklės aktų registravimas

1. Konsulinis pareigūnas turi teisę registruoti Lietuvos Respublikos piliečių gimimą, santuoką ir mirtį Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima nuolat užsienio valstybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių prašymus pakeisti vardą ir pavardę, ištaisyti, pakeisti, papildyti ar anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus, atkurti neišlikusius civilinės būklės aktų įrašus ir perduoda juos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoms.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2117, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19706

 

32 straipsnis. Konsulinių pareigūnų atliekami notariniai veiksmai

1. Konsuliniai pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, atlieka Lietuvos Respublikos notariato įstatymo numatytus notarinius veiksmus Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienio valstybėje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-467, 2009-11-12, Žin., 2009, Nr. 141-6190 (2009-11-28), i. k. 1091010ISTA00XI-467

 

2. Notariniai veiksmai atliekami diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Atlikti notarinius veiksmus ne diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos patalpose galima tik tada, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (dėl ligos, neįgalumo ar kitais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytais atvejais) negali atvykti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir iškviečia konsulinį pareigūną į namus, medicinos pagalbos ar kitą įstaigą, kai atliekant notarinį veiksmą dalyvauja daugiau kaip dešimt asmenų arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

3. Notarinių veiksmų atlikimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarką tvirtina, registrų notariniams veiksmams registruoti, notarinių liudijimų, tvirtinamųjų įrašų sandoriuose ir liudijamuosiuose dokumentuose formas nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrai.

4. Notarų rūmai prireikus teikia konsuliniams pareigūnams informaciją, susijusią su notarinių veiksmų atlikimu.

5. Konsulinis pareigūnas privalo atsisakyti atlikti notarinius veiksmus, jeigu:

1) įstatymų nustatytais atvejais notarinį veiksmą turi atlikti notaras;

2) pateiktas notariškai tvirtinti sandoris neatitinka teisės aktų reikalavimų arba sudaromas turint žinomai priešingą visuomenės interesams tikslą;

3) sandoris sudaromas per atstovą, kurio įgaliojimai sudaryti sandorį nėra tinkamai įforminti arba kuris sudaro sandorį viršydamas jam suteiktus įgaliojimus;

4) asmenys nepateikė visų reikalingų dokumentų sandoriui sudaryti;

5) dėl notarinių veiksmų atlikimo kreipėsi neveiksnus asmuo, taip pat asmuo, kuris yra tokios būsenos, kad negali suprasti savo veiksmų reikšmės (apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų);

6) dėl sandorio patvirtinimo kreipėsi ribotai veiksnus asmuo, neturintis tėvų, įtėvių ar rūpintojo sutikimo;

7) jei asmuo nesutinka konsuliniam pareigūnui sumokėti nustatyto konsulinio mokesčio už notarinio veiksmo atlikimą;

8) jei fizinis asmuo neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;

9) kitais atvejais, kai notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja teisės aktams ar neatitinka jų reikalavimų.

6. Neteko galios nuo 2011-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XI-1034, 2010-09-23, Žin. 2010, Nr. 126-6459 (2010-10-26), i. k. 1101010ISTA0XI-1034

 

33 straipsnis. Konsulinių pažymų išdavimas

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima asmenų prašymus dėl konsulinių pažymų išdavimo. Konsulinis pareigūnas išduoda konsulines pažymas apie jam pateiktais faktais pagrįstas aplinkybes.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2. Konsulinio pareigūno išduodamų konsulinių pažymų sąrašą ir jų išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

 

34 straipsnis. Teisinės pagalbos prašymų vykdymas

Konsulinis pareigūnas, gavęs Lietuvos Respublikos teismo prašymą dėl teisinės pagalbos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atsižvelgdamas į buvimo valstybės teisės aktus, priimančiojoje valstybėje gyvenančiam Lietuvos Respublikos piliečiui įteikia procesinius dokumentus ar jo atžvilgiu atlieka kitus proceso veiksmus, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

 

35 straipsnis. Dokumentų perdavimas

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos piliečio prašymu gali kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijas dėl dokumentų gavimo, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2. Dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo Lietuvos Respublikos piliečiams tvarką ir prašymų formą nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip.

 

36 straipsnis. Dokumentų dėl pensijos skyrimo ir (ar) mokėjimo priėmimas ir perdavimas

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka priima asmenų prašymus ir kitus dokumentus, būtinus pensijai skirti ir (ar) mokėti, ir perduoda juos kompetentingoms Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

2. Asmens prašymas ir kiti dokumentai, būtini pensijai skirti, yra nepriimami, jei pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentai turi būti pateikiami per atitinkamų valstybių kompetentingas įstaigas.

 

37 straipsnis. Dokumentų dėl leidimo ginklui įvežti (išvežti) gavimo priėmimas ir perdavimas

Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas gali priimti asmens prašymus ir kitus dokumentus, kurie patvirtina ginklo įvežimo tikslą ir kurių pagal galiojančius teisės aktus reikia leidimui B, C ar D kategorijos ginklui įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) gauti, ir juos perduoda Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

 

38 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečių interesų apsauga palikimo užsienio valstybėje atsiradimo atveju

1. Jeigu užsienio valstybės institucija praneša arba konsulinis pareigūnas kitaip sužino apie konsulinėje apygardoje esantį turtą, kurį Lietuvos Respublikos pilietis gali turėti teisę paveldėti, jis apie tai informuoja jam nurodytą ar žinomą įpėdinį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

2. Prireikus konsulinis pareigūnas gali padėti Lietuvos Respublikos piliečiams, paveldėjusiems turtą užsienio valstybėje, susirasti palikimo administratorių.

 

39 straipsnis. Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

1. Konsulinis pareigūnas gali priimti saugoti pinigus, brangenybes, vertybinius popierius ir dokumentus, priklausančius Lietuvos Respublikos piliečiams.

2. Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos teisingumo ministru.

 

40 straipsnis. Informavimas apie pavojingus susirgimus

Konsulinis pareigūnas, gavęs informaciją apie jo konsulinėje apygardoje prasidėjusius karantininius susirgimus, epidemijos, epifitijos ar epizootijos grėsmę ar atvejus, praneša Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kad ši praneštų kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms.

 

IV SKYRIUS

konsulinės pagalbos TEIKIMAS NEATSTOVAUJAMIEMS EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIAMS

 

41 straipsnis. Konsulinės pagalbos teikimo neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams sąlygos

1. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinę pagalbą neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams teikia tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams. Konsulinė pagalba kartu su neatstovaujamu Europos Sąjungos piliečiu esantiems jo šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės piliečiai, teikiama tokiu pačiu mastu ir tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės piliečiai.

2. Neatstovaujami Europos Sąjungos piliečiai, norintys gauti konsulinę pagalbą, turi įrodyti, kad jie yra Europos Sąjungos valstybių piliečiai, pateikdami savo pasą ar asmens tapatybės kortelę. Jei šie dokumentai negali būti pateikti, pilietybė gali būti įrodoma bet kuriomis kitomis priemonėmis, Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms tikrinant pateiktus duomenis Europos Sąjungos valstybės, kurios pilietis pareiškėjas tvirtina esąs, institucijose arba diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose. Kartu su neatstovaujamu Europos Sąjungos piliečiu esančių jo šeimos narių, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės piliečiai, tapatybė ir šeimos ryšiai gali būti įrodomi bet kuriomis priemonėmis, taip pat ir Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms tikrinant pateiktus duomenis neatstovaujamo Europos Sąjungos piliečio valstybės institucijose arba diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

3. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, prieš teikdamos konsulinę pagalbą neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams, konsultuojasi su jų pilietybės valstybe, išskyrus ypatingos skubos atvejus.

4. Konsulinė pagalba neatstovaujamam Europos Sąjungos piliečiui neteikiama, jeigu neatstovaujamo Europos Sąjungos piliečio pilietybės valstybė kreipiasi dėl jo konsulinės pagalbos prašymo ar bylos perdavimo ir patvirtina, kad konsulinę pagalbą neatstovaujamam Europos Sąjungos piliečiui teikia pati.

5. Neatstovaujami Europos Sąjungos piliečiai privalo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytos formos įsipareigojimą atlyginti Lietuvos Respublikos jiems suteiktos konsulinės pagalbos išlaidas, kurias turėtų padengti Lietuvos Respublikos piliečiai esant toms pačioms sąlygoms.

 

42 straipsnis. Konsulinės pagalbos teikimo neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams tvarka

1. Konsulinės pagalbos teikimo neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

2. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pritarus, savo konsulinėje apygardoje gali sudaryti susitarimus su kitų Europos Sąjungos valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ar konsulinėmis įstaigomis dėl funkcijų teikiant konsulinę pagalbą neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams pasiskirstymo.

3. Dėl Lietuvos Respublikos garbės konsulinio pareigūno galimybės suteikti konsulinę pagalbą neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams ir tokios pagalbos apimties kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, įvertindama susidariusią situaciją, konsultuodamasi su Lietuvos Respublikos garbės konsuliniu pareigūnu ir atsižvelgdama į jo galimybes tokią pagalbą suteikti.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                     ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 


 

Lietuvos Respublikos

konsulinio statuto

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/637 dėl koordinavimo ir bendradarbiavimo priemonių, skirtų neatstovaujamų Sąjungos piliečių konsulinei apsaugai trečiosiose šalyse palengvinti ir kuria panaikinamas Sprendimas 95/553/EB (OL 2015 L 106, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-554, 1997-12-09, Žin., 1997, Nr. 116-2955 (1997-12-19), i. k. 0971010ISTAVIII-554

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 27 straipsnio papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-355, 2001-06-05, Žin., 2001, Nr. 52-1814 (2001-06-20), i. k. 1011010ISTA00IX-355

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1464, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1709 (2003-04-24), i. k. 1031010ISTA0IX-1464

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 29 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-619, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 68-2492 (2006-06-17), i. k. 1061010ISTA000X-619

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-467, 2009-11-12, Žin., 2009, Nr. 141-6190 (2009-11-28), i. k. 1091010ISTA00XI-467

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 4, 20, 25, 28, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1034, 2010-09-23, Žin., 2010, Nr. 126-6459 (2010-10-26), i. k. 1101010ISTA0XI-1034

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 32 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-75, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 154-7923 (2012-12-29), i. k. 1121010ISTA00XII-75

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 straipsnio pakeitimo ir 24, 29 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1521, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21283

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto Nr. I-886 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 25-1 straipsniu įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1702, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-28, i. k. 2015-08222

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto Nr. I-886 22 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2117, 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19706

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto Nr. I-886 31 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-760, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18812

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto Nr. I-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1116, 2018-04-24, paskelbta TAR 2018-04-30, i. k. 2018-06901

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 1, 2, 10, 11, 14, 22, 27, 38 straipsnių, IV skyriaus ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 22-1 straipsniu įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1394, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12065

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1992, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04587

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2058, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06501

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 7-1 ir 7-2 straipsniais įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1869, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-08, i. k. 2019-00221

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2059, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06502

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1869 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-226, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07287

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 20 ir 25-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1290, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15440

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 23 straipsnio pakeitimo ir 26 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

 

part_87dd203648d845569436e60092c9eecf_end