Suvestinė redakcija nuo 2012-11-01 iki 2014-10-24

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 82-3522, i. k. 1021100NUTA00001283

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2. Pavesti:

2.1. Finansų ministerijai parengti ir patvirtinti:

2.1.1. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles;

2.1.2. Bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles;

2.1.3. Neteko galios nuo 2005-08-12

Punkto naikinimas:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin. 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) iki šio nutarimo įsigaliojimo:

2.2.1. patvirtinti Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą;

2.2.2. parengti ir suderinus su Finansų ministerija patvirtinti:

2.2.2.1. spaustuvėje numeruotų momentinės, piniginės-daiktinės loterijos ir vietinio susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietų, realizuotų spaudos kioskuose, parduotuvėse ar kitose prekybos vietose, pardavimo įplaukų apskaitos taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2.2.2.2. Įplaukų, gautų iš prekybos (paslaugų teikimo) automatų, apskaitos ir šių automatų naudojimo taisykles;

2.2.2.3. kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2.2.2.4. Kasos aparatų naudojimo taisykles;

2.2.2.5. Specialių lipdukų (plombų) gamybos, įsigijimo, apskaitos ir naudojimo (plombavimo) taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

2.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai:

2.3.1. iki 2003 m. gruodžio 31 d. parengti, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Kasos aparatų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techninius reikalavimus;

2.3.2. iki 2004 m. gruodžio 31 d. parengti, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus.

2.3.3. iki 2004 m. gruodžio 31 d. parengti, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisykles.

Papildyta punktu

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

 

Papildyta punktu

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

3. Nustatyti, kad:

3.1. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti papildomus privalomus kasos aparatų kvituose ir ataskaitose spausdinamus rekvizitus ir (ar) papildomas tokiems kasos aparatams privalomas atlikti funkcijas, taip pat kitus specialius kasos aparatų naudojimo reikalavimus;

3.2. ministerijos ir kitos valstybės institucijos jų reguliavimo sričiai priskirtų rūšių veiklai vykdyti gali suderinusios su:

3.2.1. Valstybine mokesčių inspekcija – nustatyti 3.1 punkte nurodytą reglamentavimą;

3.2.2. Finansų ministerija – nustatyti pavyzdinės formos apskaitos dokumentą, naudojamą vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito. Toks apskaitos dokumentas privalo turėti visus 2.1.1 punkte nurodytose taisyklėse nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito privalomus rekvizitus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

 

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 392 „Dėl kasos aparatų degalinėse keitimo tvarkos ir sąlygų“ (Žin., 1996, Nr. 30-751);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ (Žin., 1998, Nr. 53-1463);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1493 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3313);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 893 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1953);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 919 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 63-2291).

5. Šis nutarimas, išskyrus 2 ir 3 punktus, įsigalioja nuo 2002 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283

 

KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas reglamentuoja kasos aparatų Lietuvos Respublikoje įrengimo, naudojimo, aptarnavimo ypatumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2. Šio Aprašo reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, kurie parduoda prekes arba teikia paslaugas asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis, arba superka prekes iš asmenų, atsiskaitydami su jais grynaisiais pinigais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Kasos aparatas – elektroninis kasos aparatas (fiskalinis ar nefiskalinis), kompiuterinė kasos sistema arba kasos terminalas, atitinkantis šių įrenginių techninius reikalavimus.

Nefiskalinis kasos aparatas – kasos aparatas, įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą iki 1996 m. birželio 1 d. (buvusį pirmojo etapo Valstybės registrą).

Fiskalinis kasos aparatas