Suvestinė redakcija nuo 2004-12-31 iki 2004-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 82-3522, i. k. 1021100NUTA00001283

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarką (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Finansų ministerijai iki šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti:

2.1.1. pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų formas ir Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisykles;

2.1.2. Bilietų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisykles;

2.1.3. Kasos aparatų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos patvirtintą Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techninius reikalavimus;

2.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) iki šio nutarimo įsigaliojimo:

2.2.1. patvirtinti Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą;

2.2.2. parengti ir suderinus su Finansų ministerija patvirtinti:

2.2.2.1. spaustuvėje numeruotų momentinės, piniginės-daiktinės loterijos ir vietinio susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietų, realizuotų spaudos kioskuose, parduotuvėse ar kitose prekybos vietose, pardavimo įplaukų apskaitos tvarką;

2.2.2.2. Įplaukų, gautų iš prekybos (paslaugų teikimo) automatų, apskaitos ir šių automatų naudojimo taisykles;

2.2.2.3. kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą tvarką;

2.2.2.4. Kasos aparatų naudojimo taisykles;

2.2.2.5. Specialių lipdukų (plombų) gamybos, įsigijimo, apskaitos ir naudojimo (plombavimo) tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

2.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai:

2.3.1. iki 2003 m. gruodžio 31 d. parengti, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Kasos aparatų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techninius reikalavimus;

2.3.2. iki 2004 m. gruodžio 31 d. parengti, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus.

2.3.3. iki 2004 m. gruodžio 31 d. parengti, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisykles.

Papildyta punktu

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

 

Papildyta punktu

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

3. Nustatyti, kad ministerijos ir kitos valstybės institucijos jų reguliavimo sričiai priskirtų rūšių veiklai vykdyti gali:

3.1. suderinusios su Valstybine mokesčių inspekcija, nustatyti papildomus privalomus kasos aparatų kvituose ir ataskaitose spausdinamus rekvizitus ir (ar) papildomas tokiems kasos aparatams privalomas vykdyti funkcijas, taip pat kitus specialius kasos aparatų naudojimo reikalavimus;

3.2. suderinusios su Finansų ministerija, patvirtinti pavyzdinės formos teritorinėse valstybinėse mokesčių inspekcijose registruojamą ir spaustuvėje numeruojamą apskaitos dokumentą, naudojamą vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito. Toks apskaitos dokumentas privalo turėti visus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito, kurio forma patvirtinta finansų ministro įsakymu, privalomus rekvizitus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 392 „Dėl kasos aparatų degalinėse keitimo tvarkos ir sąlygų“ (Žin., 1996, Nr. 30-751);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ (Žin., 1998, Nr. 53-1463);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1493 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3313);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 893 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1953);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 919 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 63-2291).

5. Šis nutarimas, išskyrus 2 ir 3 punktus, įsigalioja nuo 2002 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283

 

KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja kasos aparatų Lietuvos Respublikoje įrengimo, naudojimo, aptarnavimo ypatumus.

2. Šios tvarkos privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis ūkine komercine veikla ir parduoda prekes arba teikia paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis.

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Kasos aparatas – elektroninis kasos aparatas (fiskalinis ar nefiskalinis), kompiuterinė kasos sistema arba kasos terminalas, atitinkantis šių įrenginių techninius reikalavimus.

Nefiskalinis kasos aparatas – kasos aparatas, įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą iki 1996 m. birželio 1 d. (buvusį pirmojo etapo Valstybės registrą).

Fiskalinis kasos aparatas – kasos aparatas, įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą po 1996 m. birželio 1 d. (buvusį antrojo etapo Valstybės registrą). Šiuo aparatu sukaupti duomenys saugomi vienkartinio įrašymo (fiskalinėje) atmintyje. Fiskaliniai kasos aparatai gali būti ir specializuoti.

Specializuotas kasos aparatas – kasos aparatas, spausdinantis specialios formos bei turinio dokumentus ir atitinkantis papildomus techninius reikalavimus, nustatytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) patvirtintuose Kasos aparatų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techniniuose reikalavimuose.

Kasos aparato kasa – kasos aparato grynųjų pinigų saugojimo vieta, o jeigu naudojamas nešiojamasis kasos aparatas – viena talpykla (prekystalio stalčius, rankinė ar dėžutė), kurioje saugomi visi grynieji pinigai, gauti iš asmenų už prekes (paslaugas).

Kasos aparato skyrius – kasos aparato elektroninės atminties dalis, kurioje gamintojo nustatytu ir instrukcijoje aprašytu būdu kaupiami duomenys apie įplaukas ar išlaidas. Skyriuose įplaukos ar išlaidos gali būti grupuojamos pagal prekių rūšis, atsiskaitymo būdus ir panašiai.

Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, kuris prekių pardavimo (paslaugos suteikimo) vietoje kasos aparate fiksuoja asmens atsiskaitymą ir išduoda jam pinigų priėmimo ir (arba) išmokėjimo apskaitos dokumentą. Šiuo atveju darbuotoju taip pat laikomas individualios įmonės savininkas, kuris pats atlieka minėtas funkcijas arba ūkinės bendrijos tikrasis narys, kuris minėtas funkcijas atlieka bendrosios jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

Kasos aparato kvitas – kasos aparatu išspausdintas specialios formos ir turinio prekių (paslaugų) pardavimo ir (ar) prekių pirkimo dokumentas, atitinkantis kasos aparatų techninius reikalavimus. Kvite turi būti išspausdinti visi šioje tvarkoje nustatyti rekvizitai, o pirkėjo pageidavimu papildomai įrašomi ir kituose teisės aktuose nustatyti privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai.

Pinigų priėmimo kvitas – apskaitos dokumentas, kuris nustatytaisiais atvejais išduodamas pardavus prekę arba suteikus paslaugą.

Kasos operacijų atlikimo vieta – patalpa, kurioje įrengtas kasos aparatas, kasa ir kasininko darbo vieta, ar tokios patalpos dalis, nuo asmenų atskirta pertvara, prekystaliu, baro ar specialiai tokiai darbo vietai skirtais baldais. Kasos operacijų atlikimo vieta gali būti kelių transporto priemonė ar jos dalis, laikinasis prekystalis ir kita vieta, kurioje įrengtas kasos aparatas.

Asmuo – prekes perkantis, paslaugas gaunantis ir prekybos ar paslaugų suteikimo vietoje už jas atsiskaitantis juridinis arba fizinis asmuo.

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat fizinis asmuo, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla.

Atsiskaitymas – pinigų mokėjimo veiksmas, kuriuo įvykdomas asmens piniginis įsipareigojimas ūkio subjektui arba ūkio subjekto piniginis įsipareigojimas asmeniui.

Aptarnavimo įmonė – juridinis asmuo, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

Aptarnavimo įmonės specialistas – aptarnavimo įmonės darbuotojas, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

 

4. Kasos aparatai turi būti įrengti ir naudojami kiekvienoje atsiskaitymo vietoje (išskyrus šios tvarkos 10–12 punktuose nurodytus atvejus), kurioje:

4.1. asmenys už prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis;

4.2. asmenims už perkamas iš jų prekes mokama grynaisiais pinigais, kai neišduodamas kitoks (ne kasos aparato kvitas) apskaitos dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

5. Kiekvienam su ūkio subjektu atsiskaičiusiam asmeniui, kai šioje tvarkoje nustatyta atsiskaitymo vietoje įrengti kasos aparatą, privaloma išduoti kasos aparato kvitą, išskyrus šios tvarkos 10.2 punkte nurodytus atvejus.

 

II. KASOS APARATŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO YPATUMAI

 

6. Visi ūkio subjektai, prekiaujantys naftos produktais, automobilių dujomis, alkoholiniais gėrimais, apdorotu tabaku arba cukrumi, kiekvienoje mažmeninės prekybos šiais produktais atsiskaitymo vietoje privalo įrengti kasos aparatą.

7. Degalinėse turi būti įrengti ir naudojami specializuoti degalinių fiskaliniai kasos aparatai.

Kartu su specializuoto degalinių kasos aparato finansinėmis dienos ataskaitomis (arba šiose ataskaitose) turi būti spausdinamos ir kasos operacijų žurnale klijuojamos kiekvienos rūšies degalų (įskaitant automobilių dujas) parduoto kiekio ataskaitos.

8. Visi prekybos ir viešojo maitinimo ūkio subjektai, prekiaujantys alkoholiniais gėrimais (įskaitant alų), įplaukas, gautas už šių gėrimų realizavimą, turi registruoti atskirame kasos aparato skyriuje (skyriuose).

Parduotuvėse, išskyrus kaimo parduotuves, atsiskaityti už alkoholinius gėrimus turi būti įrengti ir naudojami tik fiskaliniai kasos aparatai. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama tik alumi.

Visi ūkio subjektai tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių realizavimo įplaukas turi registruoti atskirame kasos aparato skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

 

9. Visi ūkio subjektai, organizuojantys azartinius lošimus, privalo įrengti kasos aparatą ir kiekvienam asmeniui išduoti kasos aparato kvitą, jeigu kasoje keičiami grynieji pinigai į žetonus, o žetonai – į grynuosius pinigus, išskyrus tuos atvejus, kai žetonai už grynuosius pinigus įsigyjami lošimo metu prie lošimo stalo.

Lošimų namų (kazino), automatų ir bingo salonų laimėjimų išmokėjimą asmenims reglamentuoja Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 43-1495).

10. Nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų ar kitų spaustuvėje numeruotų ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruotų apskaitos dokumentų, sąskaitų faktūrų ir PVM sąskaitų faktūrų (ar kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų):

10.1. kioskuose, kuriuose periodinės spaudos pardavimo įplaukos sudaro 60 procentų ir daugiau paskutiniųjų trijų mėnesių bendrųjų įplaukų ir kuriuose neprekiaujama alumi, apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi. Kiekviename kioske turi būti atskirai tvarkoma įplaukų už parduotą periodinę spaudą ir bendrųjų įplaukų apskaita.

Kasos aparatai šiuose kioskuose turi būti įrengti per mėnesį po to mėnesio, kuriam pasibaigus minėtoji pardavimo įplaukų dalis nesudarė 60 procentų. Ūkio subjekto prašymu Valstybinė mokesčių inspekcija iki trijų mėnesių gali pratęsti nurodytąjį kasos aparatų įrengimo terminą. Įrengti kasos aparatai turi būti naudojami nuolat, neatsižvelgiant į vėliau (po kasos aparato įrengimo dienos) gautą minėtojo pardavimo įplaukų dalį;

10.2. spaudos kioskų, parduotuvių ar kitų prekybos vietų pardavimo įplaukoms už tose prekybos vietose realizuotus spaustuvėje numeruotus momentinės, piniginės-daiktinės loterijos ir vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietus apskaityti, net jeigu juose prekiaujama ne tik nurodytosiomis prekėmis ir yra įrengti kasos aparatai.

Įplaukos, gautos už šiame punkte nurodytų bilietų pardavimą ir neregistruojamos kasos aparatu, turi būti apskaitomos Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka;

10.3. ūkio subjektams, kurie asmenų įmokų grynaisiais pinigais priėmimą įformina įmonės kasoje kasos pajamų orderiu, vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (Žin., 2000, Nr. 15-398);

10.4. įplaukoms, gautoms už būtinosios karo tarnybos karių viešojo maitinimo paslaugas, teikiamas uždaruose jų maitinimo objektuose, apskaityti;

10.5. prekybos ir viešojo maitinimo ūkio subjektams arba jų padaliniams, kurie asmenis aptarnauja tik vykstančių pramogų, sporto, kultūros renginių metu ir šių renginių metu neprekiauja alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų) bei apdorotu tabaku.

Šiame punkte nurodyti ūkio subjektai arba jų padaliniai prekybos vietoje privalo turėti prekių įsigijimo dokumentą arba jo kopiją ir ūkio subjekto vadovo patvirtintą kainoraštį;

10.6. bankams, išskyrus specializuotas valiutos keityklas, kurios atlieka tik valiutos keitimo operacijas ir nenaudoja bankų patvirtintų specializuotų kompiuterinių kasos programų;

10.7. tarptautinėse, nacionalinėse ir kitokiose Lietuvos Respublikoje organizuojamose iki 10 dienų trukmės parodose-mugėse, kuriose ūkio subjektai (įskaitant užsienio ūkio subjektus) parduoda savo gamybos produkciją. Ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, parodose-mugėse prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų, taip pat natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų) ir (ar) apdorotu tabaku;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

10.8. fiziniams asmenims, prekiaujantiems jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis;

10.9. autoparduotuvėse, kurios savivaldybių institucijų nustatyta tvarka aptarnauja kaimo vietovių gyventojus.

Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama alumi, apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi;

10.10. prekiaujantiesiems asmeniniame ūkyje išauginta žemės ūkio produkcija (išskyrus prekybą mėsėdžiais švelniaplaukiais žvėreliais, nutrijomis ir jų produkcija), jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą;

10.11. lengvuosiuose taksi automobiliuose, kuriuose įrengti ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruoti taksometrai. Kiekvienam taksometrui turi būti pildomas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruotas taksometro kasos operacijų žurnalas. Taksometrų ir jų žurnalų registravimo ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija;

10.12. vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose, kuriuose naudojami savivaldybės patvirtintų pavyzdžių bilietai. Ne mažiau kaip pusė visų kiekvieną mėnesį vežėjo parduotų bilietų turi būti realizuota spaudos kioskuose, parduotuvėse ar kitose prekybos vietose;

10.13. bibliotekose – jų vykdomos veiklos įplaukoms apskaityti;

10.14. prekiaujant tiesioginio ryšio terminalų spausdintais loterijos bilietais, taip pat šių terminalų apskaitomais momentinės loterijos bilietais ar mobiliojo ryšio pokalbių sąskaitų elektroniniais papildymais.

Kiekvienam tiesioginio ryšio loterijos terminalui turi būti pildomas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios teritorijoje jis veikia, registruotas kasos operacijų žurnalas, kurio pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

10.15. bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigose – jų vykdomos veiklos įplaukoms apskaityti, taip pat ir ūkio subjektams – įplaukoms už jų teikiamas viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose apskaityti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1799, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4994 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001799

 

10.16. ne patalpose įrengtose lauko (gatvės prekyviečių ir panašiai) prekybos vietose.

Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama alumi (išskyrus šios tvarkos 10.5 ir 10.7 punktuose nurodytus atvejus), apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi.

11. Naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas spaustuvėje numeruotas ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruotas apskaitos dokumentas arba bilietas, įregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o asmens reikalavimu – ir sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra (ar kitas vietoj jos naudojamas apskaitos dokumentas):

11.1. gyvenamosiose, darbo ar kitose asmenų iškvietime nurodytose prekių pristatymo (paslaugų suteikimo) vietose, kuriose už prekes (paslaugas) atsiskaitoma grynaisiais pinigais;

11.2. kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigose (medicinos punktuose);

11.3. ne patalpose įrengtose paslaugų teikimo vietose (prekyvietėse rinkliavoms priimti, nesaugomose automobilių stovėjimo aikštelėse, turto nuomos (dviračių, valčių ar kito turto nuomos ir panašiai) bei viešuosiuose tualetuose;

11.4. teatrų, muziejų, savivaldybių kultūros centrų, kino teatrų ir kino rodymo punktų, sporto, pramogų ir koncertinių įmonių bilietų kasose, kuriose parduodami tik valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti bilietai ir tokiems renginiams skirti informaciniai ar reklaminiai leidiniai;

11.5. sugedus kasos aparatui arba pažeidus jo plombą, taip pat kitais šios tvarkos 30 ir 44 punktuose nustatytais atvejais, kai atitinkamą kasos aparatą naudoti draudžiama, tačiau tik tokio kasos aparato remonto, aptarnavimo ar keitimo laikotarpiu ir tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šios tvarkos 29 punkto reikalavimus;

11.6. tarptautiniais reguliariais susisiekimo maršrutais važiuojančiose keleivinio transporto priemonėse, kai išduodami tarptautinėse sutartyse nustatytos formos bilietai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

12. Nereikalaujama, kad kasos aparatai būtų naudojami:

12.1. gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme);

12.2. organizuojant lošimus B kategorijos lošimo automatais arba žaidimus žaidimo automatais, kai į lošimo arba žaidimo automatą įmetami ir laimėjimams išmokėti per lošimo automatą naudojami metaliniai pinigai;

12.3. atsiskaitymui tarp ūkio subjektų;

12.4. avansams, užstatams priimti (daiktų nuomos ir panašiais atvejais) ir pinigams už anksčiau kreditan parduotas prekes įnešti. Šios įmokos priimamos pagal pinigų priėmimo kvitus. Kai šių ūkinių operacijų atlikimo darbo vietoje įrengtas kasos aparatas ir visi grynieji pinigai laikomi kasos aparato kasoje, dar išspausdinamas ir kasos aparato kvitas, kuriame nurodomas pinigų įdėjimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

 

III. KASOS APARATŲ EKSPLOATAVIMAS

 

13. Leidžiama naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, išskyrus šios tvarkos 16 punkte nustatytus atvejus.

14. Kasos aparatą turi naudoti tik tas ūkio subjektas, kurio vardu jis užregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

15. Prie kiekvieno kasos aparato turi būti techninis pasas, kuris turi būti saugomas visą šio aparato naudojimo laiką. Techninis pasas laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio paso registravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje duomenys, kopija. Kasos aparatais prekiaujanti ir juos techniškai aptarnaujanti įmonė neturi teisės ūkio subjektui perduoti neužplombuoto kasos aparato ir (ar) neužregistruoto jo techninio paso.

Aptarnavimo įmonės specialistas, įrengęs kasos aparatą, vietoje užpildo jo techninį pasą ir per 3 darbo dienas pateikia jį užregistruoti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje šis aparatas įrengtas. Pase turi būti nurodyti visi aparato įrengimo, profilaktinės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai), įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys. Programą pakeisti (išskyrus kainas, prekių pavadinimus ir kodus) gali tik aptarnavimo įmonė. Pase turi būti nurodyta kiekvieno po šios tvarkos įsigaliojimo įrengto fiskalinio kasos aparato darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos).

Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas neužregistruotas ar neperregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje (įrengus naują aparatą arba pasikeitus jo savininkui ar naudotojui ir įrengimo adresui).

Laikinai nenaudojamą kasos aparatą (sustabdžius ūkio subjekto veiklą ir panašiai ilgiau kaip 10 dienų) ar laikinai naudoti kitu adresu perkeltą kasos aparatą (dirbti parodose, mugėse ir panašiai, bet ne ilgiau kaip 10 dienų) išregistruoti ar perregistruoti nebūtina, tačiau iki jo laikino naudojimo kitu adresu pradžios būtina apie tai pranešti teritorinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorijoje šis kasos aparatas užregistruotas ir kurios teritorijoje jis bus laikinai naudojamas. Pranešime nurodoma laikino naudojimo kitu adresu pradžios ir pabaigos data. Jeigu numatyta kasos aparato naudojimo kitu adresu pabaigos data pasikeičia, apie tai papildomai pranešama minėtosioms teritorinėms mokesčių inspekcijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

16. Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatai, įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje iki šių modelių išbraukimo, gali būti naudojami iki jų visiško nusidėvėjimo arba pirmojo, pasibaigus 9 metams nuo pirmojo įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datos, sutrikimo, po kurio prarandama visa sukaupta prekybinė informacija (sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį).

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti kasos aparatai 5 metus nuo pirmojo jų įregistravimo dienos gali būti perregistruojami kitos įmonės vardu. Likusį laikotarpį šiuos kasos aparatus gali naudoti tiktai tos įmonės, kurių vardu paskutinį kartą jie buvo įregistruoti, o reorganizuojamos įmonės gali naudoti tuos kasos aparatus, kuriuos jos buvo įregistravusios iki reorganizavimo.

Draudžiama įsigyti ir pirmą kartą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

17. Kai šios tvarkos 16 punkte nurodytas kasos aparatas nepataisomai sugenda, nusidėvi arba sutrinka jo darbas, kaip nurodyta šios tvarkos 16 punkto pirmojoje pastraipoje, arba likviduojamas ūkio subjektas – kasos aparato savininkas (jeigu aparatas neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro), kasos aparatą per 3 mėnesius teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje toks kasos aparatas įrengtas, turi išregistruoti ūkio subjektas, kurio vardu jis registruotas. Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnavimo įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingam saugojimui kasos aparatą priėmusį aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

18. Kiekvienam naudojamam kasos aparatui turi būti pildomas atskiras kasos operacijų žurnalas, įregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios teritorijoje įregistruotas ūkio subjekto naudojamas kasos aparatas. Šiame žurnale turi būti kasos aparato kiekvienos darbo dienos ataskaita („Z“), išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus. Valstybinė mokesčių inspekcija Kasos aparatų naudojimo taisyklėse gali nustatyti ir kitus atvejus, kai kasos operacijų žurnale turi būti kitos kasos aparato ataskaitos arba informaciniai duomenys. Dienos ataskaitos turi būti pasirašytos kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens, įklijuotos ir įregistruotos kasos operacijų žurnale. Žurnalas per darbo dieną laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma kasos operacijų žurnalo lapo, kuriame įrašyti šio žurnalo registravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje duomenys, kopija. Užpildytas kasos operacijų žu