Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 82-3522, i. k. 1021100NUTA00001283

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2. Pavesti:

2.1. Finansų ministerijai parengti ir patvirtinti:

2.1.1. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisykles;

2.1.2. Bilietų naudojimo ir apskaitos taisykles;

2.1.3. Neteko galios nuo 2005-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin. 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) iki šio nutarimo įsigaliojimo:

2.2.1. patvirtinti Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą;

2.2.2. parengti ir suderinus su Finansų ministerija patvirtinti:

2.2.2.1. spaustuvėje numeruotų momentinės, piniginės-daiktinės loterijos ir vietinio susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietų, realizuotų spaudos kioskuose, parduotuvėse ar kitose prekybos vietose, pardavimo įplaukų apskaitos taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2.2.2.2. Įplaukų, gautų iš prekybos (paslaugų teikimo) automatų, apskaitos ir šių automatų naudojimo taisykles;

2.2.2.3. kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2.2.2.4. Kasos aparatų naudojimo taisykles;

2.2.2.5. Specialių lipdukų (plombų) gamybos, įsigijimo, apskaitos ir naudojimo (plombavimo) taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

2.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai:

2.3.1. iki 2003 m. gruodžio 31 d. parengti, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Kasos aparatų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techninius reikalavimus;

2.3.2. iki 2004 m. gruodžio 31 d. parengti, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus.

2.3.3. iki 2004 m. gruodžio 31 d. parengti, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisykles.

Papildyta punktu:

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

 

Papildyta punktu:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

3. Nustatyti, kad:

3.1. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti papildomus privalomus kasos aparatų kvituose ir ataskaitose spausdinamus rekvizitus ir (ar) papildomas tokiems kasos aparatams privalomas atlikti funkcijas, taip pat kitus specialius kasos aparatų naudojimo reikalavimus;

3.2. ministerijos ir kitos valstybės institucijos jų reguliavimo sričiai priskirtų rūšių veiklai vykdyti gali suderinusios su:

3.2.1. Valstybine mokesčių inspekcija – nustatyti 3.1 papunktyje nurodytą reglamentavimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

3.2.2. Finansų ministerija – nustatyti pavyzdinės formos apskaitos dokumentą, naudojamą vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito. Toks apskaitos dokumentas privalo turėti visus 2.1.1 papunktyje nurodytose taisyklėse nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito privalomus rekvizitus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

3.3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 15 d. kasos aparatų kvituose mokėtinos sumos nurodomos eurais ir (arba) litais. Nurodytu laikotarpiu kasos aparatų kvituose mokėtinos sumos, prie kurių nenurodytas valiutos pavadinimas, santrumpa arba ženklas, laikomos sumomis, išreikštomis eurais.

Nuo 2015 m. sausio 16 d. kasos aparatų kvituose nurodomos mokėtinos sumos laikomos išreikštomis eurais. Jeigu kasos aparatų kvituose prie mokėtinos sumos, išreikštos eurais, nurodomas valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa, kasininkas arba kitas ūkio subjekto įgaliotas asmuo privalo išbraukti valiutos pavadinimą „litas“ arba jo santrumpą, nurodytą prie mokėtinos sumos, įrašyti Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą ir pasirašyti, o viešojo transporto priemonės vairuotojas – nurodyti Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. kasos aparatų, kuriuos įmanoma perprogramuoti taip, kad kasos aparatų kvituose nebūtų nurodomas valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa, kvituose valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa negali būti nurodomi.

Papildyta punktu:

Nr. 1152, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14808

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

 

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 392 „Dėl kasos aparatų degalinėse keitimo tvarkos ir sąlygų“ (Žin., 1996, Nr. 30-751);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ (Žin., 1998, Nr. 53-1463);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1493 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3313);

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 893 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1953);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 919 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 664 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 63-2291).

5. Šis nutarimas, išskyrus 2 ir 3 punktus, įsigalioja nuo 2002 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283

 

KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas reglamentuoja kasos aparatų Lietuvos Respublikoje įrengimo, naudojimo, aptarnavimo ypatumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

2. Šio Aprašo reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, kurie parduoda prekes arba teikia paslaugas asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis, arba superka prekes iš asmenų, atsiskaitydami su jais grynaisiais pinigais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Kasos aparatas – elektroninis kasos aparatas (fiskalinis ar nefiskalinis), kompiuterinė kasos sistema arba kasos terminalas, atitinkantis šių įrenginių techninius reikalavimus.

Nefiskalinis kasos aparatas – kasos aparatas, įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą iki 1996 m. birželio 1 d. (buvusį pirmojo etapo Valstybės registrą).

Fiskalinis kasos aparatas – kasos aparatas, įtrauktas į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą po 1996 m. birželio 1 d. (buvusį antrojo etapo Valstybės registrą). Šiuo aparatu sukaupti duomenys saugomi vienkartinio įrašymo (fiskalinėje) atmintyje.

Kasos aparato kasa – kasos aparato grynųjų pinigų saugojimo vieta, o jeigu naudojamas nešiojamasis kasos aparatas – viena talpykla (prekystalio stalčius, rankinė ar dėžutė), kurioje saugomi visi grynieji pinigai, gauti iš asmenų už prekes (paslaugas).

Kasos aparato skyrius – kasos aparato elektroninės atminties dalis, kurioje gamintojo nustatytu ir instrukcijoje aprašytu būdu kaupiami duomenys apie įplaukas ar išlaidas. Skyriuose įplaukos ar išlaidos gali būti grupuojamos pagal prekių rūšis, atsiskaitymo būdus ir panašiai.

Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, kuris prekių pardavimo (paslaugos suteikimo) vietoje kasos aparate fiksuoja asmens atsiskaitymą ir išduoda jam pinigų priėmimo ir (arba) išmokėjimo apskaitos dokumentą. Šiuo atveju darbuotoju taip pat laikomas individualios įmonės savininkas, kuris pats atlieka minėtas funkcijas, arba ūkinės bendrijos tikrasis narys, kuris minėtas funkcijas atlieka bendrosios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, taip pat individualia veikla besiverčiantis gyventojas.

Kasos aparato kvitas – kasos aparatu išspausdintas specialios formos ir turinio prekių (paslaugų) pardavimo ir (ar) prekių pirkimo dokumentas, atitinkantis kasos aparatų techninius reikalavimus. Kvite turi būti išspausdinti visi šiame apraše nustatyti rekvizitai, o pirkėjo pageidavimu papildomai įrašomi ir kituose teisės aktuose nustatyti privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai.

Pinigų priėmimo kvitas – apskaitos dokumentas, kuris nustatytaisiais atvejais išduodamas pardavus prekę arba suteikus paslaugą.

Kasos operacijų atlikimo vieta – patalpa, kurioje įrengtas kasos aparatas, kasa ir kasininko darbo vieta, ar tokios patalpos dalis, nuo asmenų atskirta pertvara, prekystaliu, baro ar specialiai tokiai darbo vietai skirtais baldais. Kasos operacijų atlikimo vieta gali būti kelių transporto priemonė ar jos dalis, laikinasis prekystalis ir kita vieta, kurioje įrengtas kasos aparatas.

Asmuo – prekes perkantis, paslaugas gaunantis ir prekybos ar paslaugų suteikimo vietoje už jas atsiskaitantis juridinis arba fizinis asmuo.

Ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat fizinis asmuo, kurie Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla.

Atsiskaitymas – pinigų mokėjimo veiksmas, kuriuo įvykdomas asmens piniginis įsipareigojimas ūkio subjektui arba ūkio subjekto piniginis įsipareigojimas asmeniui.

Aptarnavimo įmonė – juridinis asmuo, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

Aptarnavimo įmonės specialistas – aptarnavimo įmonės darbuotojas, turintis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

 

4. Kasos aparatai turi būti įrengti ir naudojami kiekvienoje atsiskaitymo vietoje (išskyrus šio aprašo 10–12 punktuose nurodytus atvejus), kurioje:

4.1. asmenys už prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis;

4.2. asmenims už perkamas iš jų prekes mokama grynaisiais pinigais, kai neišduodamas kitoks (ne kasos aparato kvitas) apskaitos dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

5. Kiekvienam su ūkio subjektu atsiskaičiusiam asmeniui, kai šiame Apraše nustatyta atsiskaitymo vietoje įrengti kasos aparatą, privaloma išduoti kasos aparato kvitą, išskyrus šio Aprašo 10.2 papunktyje nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

II. KASOS APARATŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO YPATUMAI

 

6. Visi ūkio subjektai, prekiaujantys naftos produktais, automobilių dujomis, alkoholiniais gėrimais, apdorotu tabaku arba cukrumi, kiekvienoje mažmeninės prekybos šiais produktais atsiskaitymo vietoje privalo įrengti kasos aparatą.

7. Neteko galios nuo 2012-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 852, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

 

8. Visi prekybos ir viešojo maitinimo ūkio subjektai, prekiaujantys alkoholiniais gėrimais (įskaitant alų), įplaukas, gautas už šių gėrimų realizavimą, turi registruoti atskirame kasos aparato skyriuje (skyriuose).

Parduotuvėse, išskyrus kaimo parduotuves, atsiskaityti už alkoholinius gėrimus turi būti įrengti ir naudojami tik fiskaliniai kasos aparatai. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama tik alumi.

Visi ūkio subjektai tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių realizavimo įplaukas turi registruoti atskirame kasos aparato skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

 

9. Visi ūkio subjektai, organizuojantys azartinius lošimus, privalo įrengti kasos aparatą ir kiekvienam asmeniui išduoti kasos aparato kvitą, jeigu kasoje keičiami grynieji pinigai į žetonus, o žetonai – į grynuosius pinigus, išskyrus tuos atvejus, kai žetonai už grynuosius pinigus įsigyjami lošimo metu prie lošimo stalo.

Lošimų namų (kazino), automatų ir bingo salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų, nuotolinių lošimų laimėjimų išmokėjimo asmenims tvarką nustato Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

10. Nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų:

10.1. kioskuose (paviljonuose), kuriuose periodinės spaudos pardavimo įplaukos sudaro 60 procentų ir daugiau paskutinių trijų mėnesių bendrųjų įplaukų ir kuriuose neprekiaujama alumi, apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi. Kiekviename kioske (paviljone) turi būti atskirai tvarkoma įplaukų už parduotą periodinę spaudą ir bendrųjų įplaukų apskaita. Kasos aparatai šiuose kioskuose (paviljonuose) turi būti įrengti per mėnesį pasibaigus mėnesiui, per kurį minėta pardavimo įplaukų dalis nesudarė 60 procentų. Ūkio subjekto prašymu Valstybinė mokesčių inspekcija iki trijų mėnesių gali pratęsti nurodytą kasos aparatų įrengimo terminą. Įrengti kasos aparatai turi būti naudojami nuolat, neatsižvelgiant į vėliau (po kasos aparato įrengimo dienos) gautą minėto pardavimo įplaukų dalį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

10.2. spaudos kioskų (paviljonų), parduotuvių ar kitų prekybos vietų pardavimo įplaukoms už tose prekybos vietose realizuotus spaustuvėje numeruotus momentinės, piniginės-daiktinės loterijos ir vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietus apskaityti, net jeigu juose prekiaujama ne tik nurodytomis prekėmis ir yra įrengti kasos aparatai. Įplaukos, gautos už šiame papunktyje nurodytų bilietų pardavimą ir neregistruojamos kasos aparatu, turi būti apskaitomos Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

10.3. ūkio subjektams, kurie asmenų įmokų grynaisiais pinigais priėmimą įformina įmonės kasoje kasos pajamų orderiu, vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės);

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

10.4. įplaukoms, gautoms už būtinosios karo tarnybos karių viešojo maitinimo paslaugas, teikiamas uždaruose jų maitinimo objektuose, apskaityti;

10.5. prekybos ir viešojo maitinimo ūkio subjektams arba jų padaliniams, kurie asmenis aptarnauja tik vykstančių pramogų, sporto, kultūros renginių metu ir šių renginių metu neprekiauja alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų) bei apdorotu tabaku. Šiame papunktyje nurodyti ūkio subjektai arba jų padaliniai prekybos vietoje privalo turėti prekių įsigijimo dokumentą arba jo kopiją ir ūkio subjekto vadovo patvirtintą kainoraštį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

10.6. Neteko galios nuo 2017-01-13

Punkto naikinimas:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

10.7. tarptautinėse, nacionalinėse ir kitokiose Lietuvos Respublikoje organizuojamose iki 10 dienų trukmės parodose-mugėse, kuriose ūkio subjektai (įskaitant užsienio ūkio subjektus) parduoda savo gamybos produkciją. Ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, parodose-mugėse prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų, taip pat natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų) ir (ar) apdorotu tabaku;

10.8. fiziniams asmenims, prekiaujantiems jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis;

10.9. Neteko galios nuo 2011-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 5, 2011-01-12, Žin. 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

 

10.10. prekiaujantiesiems savo (nuosavybės teise priklausančiame ar kitais teisėtais pagrindais naudojamame) namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype arba kitoje žemės ūkio valdoje (ūkyje), kurių ekonominis dydis neviršija 1 ekonominio dydžio vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, išaugintais žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

10.11. Neteko galios nuo 2012-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 852, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

 

10.12. vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose, kuriuose naudojami savivaldybės patvirtintų pavyzdžių bilietai. Ne mažiau kaip pusė visų kiekvieną mėnesį vežėjo parduotų bilietų turi būti realizuota spaudos kioskuose, parduotuvėse ar kitose prekybos vietose;

10.13. bibliotekose – jų vykdomos veiklos įplaukoms apskaityti;

10.14. prekiaujant Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka registruotų tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų spausdintais loterijos bilietais, šių terminalų apskaitomais momentinės loterijos, transporto ar kultūros, meno, sporto, pramogų, švietimo, mokslo, mokymo renginių bilietais, papildant viešojo judriojo telefono ryšio pokalbių sąskaitas, taip pat kai per šiuos terminalus mokamos ir apskaitomos pinigų sumos už trečiųjų asmenų tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas. Šių terminalų kasos operacijų žurnalai pildomi Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 491, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 61-2315 (2008-05-29), i. k. 1081100NUTA00000491

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

10.15. bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigose – jų vykdomos veiklos įplaukoms apskaityti, taip pat ir ūkio subjektams – įplaukoms už jų teikiamas viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose apskaityti;

10.16. ne patalpose (lauke) įrengtose prekybos vietose.

Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama alumi (išskyrus šio Aprašo 10.5 ir 10.7 punktuose nurodytus atvejus), apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

Nr. 297, 2011-03-16, Žin., 2011, Nr. 33-1543 (2011-03-19), i. k. 1111100NUTA00000297

 

10.17. kaimo vietovėse esančiose pirminės sveikatos priežiūros įstaigose aprūpinant gyventojus vaistiniais preparatais Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1193, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 118-5070 (2009-10-03), i. k. 1091100NUTA00001193

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

101. Kai šio Aprašo 10.2, 10.12 ir 10.14 papunkčiuose nustatytais atvejais kiekvienam asmeniui išduodamas bilietas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas papildomai neišrašomas.

Papildyta punktu:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

11. Naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas arba bilietas:

11.1. gyvenamosiose, darbo ar kitose asmenų iškvietime nurodytose prekių pristatymo (paslaugų suteikimo) vietose, kuriose už prekes (paslaugas) atsiskaitoma grynaisiais pinigais;

11.2. kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigose (medicinos punktuose), išskyrus šio Aprašo 10.17 papunktyje nurodytą atvejį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 118-5070 (2009-10-03), i. k. 1091100NUTA00001193

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

11.3. ne patalpose (lauke) įrengtose paslaugų teikimo vietose (turgavietėse jų administratorių nustatytiems mokesčiams priimti, nesaugomose automobilių stovėjimo aikštelėse, turto nuomos (dviračių, valčių ar kito turto nuomos ir panašiai) bei viešuosiuose tualetuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 297, 2011-03-16, Žin., 2011, Nr. 33-1543 (2011-03-19), i. k. 1111100NUTA00000297

 

11.4. teatrų, muziejų, savivaldybių kultūros centrų, kino teatrų ir kino rodymo punktų, sporto, pramogų ir koncertinių įmonių bilietų kasose, kuriose parduodami tik bilietai, naudojami ir apskaitomi finansų ministro nustatyta tvarka, ir tokiems renginiams skirti informaciniai ar reklaminiai leidiniai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

11.5. sugedus kasos aparatui arba pažeidus jo plombą, taip pat kitais šio Aprašo 44 punkte nustatytais atvejais, kai atitinkamą kasos aparatą naudoti draudžiama, tačiau tik tokio kasos aparato techninės priežiūros, remonto ar keitimo laikotarpiu ir tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

11.6. tarptautiniais reguliariais susisiekimo maršrutais važiuojančiose keleivinio transporto priemonėse, kai išduodami tarptautinėse sutartyse nustatytos formos bilietai.

11.7. avansams, užstatams priimti (daiktų nuomos ir panašiais atvejais) ir pinigams už anksčiau kreditan parduotas prekes įnešti;

Papildyta punktu:

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

 

11.8. lengvuosiuose taksi automobiliuose, kuriuose įrengti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruoti taksometrai ir kiekvienam taksometrui Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka pildomas taksometro kasos operacijų žurnalas. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti atvejus, kai taksometro kasos operacijų žurnalas nepildomas. Šiame punkte nustatytu atveju pinigų priėmimo kvitas gali būti išrašomas ranka arba išspausdinamas spausdintuvu. Spausdintuvų techninius reikalavimus nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.

Papildyta punktu:

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

 

11.7. Neteko galios nuo 2012-05-27

Punkto naikinimas:

Nr. 566, 2012-05-23, Žin. 2012, Nr. 60-3024 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000566

Papildyta punktu:

Nr. 1262, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6317 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001262

 

11.9. bankams, valiutos keityklos operatoriams ir kitoms finansų įstaigoms.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

12. Nereikalaujama, kad kasos aparatai būtų naudojami:

12.1. gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir teikia paslaugas arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes;

Punkto pakeitimai:

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

Nr. 1262, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6317 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001262

Nr. 566, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3024 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000566

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

12.2. organizuojant lošimus B kategorijos lošimo automatais arba žaidimus žaidimo automatais, kai į lošimo arba žaidimo automatą įmetami ir laimėjimams išmokėti per lošimo automatą naudojami metaliniai pinigai;

12.3. atsiskaitymui tarp ūkio subjektų;

12.4. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 852, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

 

121. Be šio Aprašo 10–12 punktuose nurodytų atvejų, kasos aparatų naudoti nereikalaujama ir Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais, kai kasos aparato naudoti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą. Tokiais atvejais Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į ūkinių operacijų mastą ir pobūdį, nustato ir reikalavimus dėl šio Aprašo 10–12 punktuose nurodytų apskaitos dokumentų išrašymo.

Papildyta punktu:

Nr. 566, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3024 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000566

 

 

III. KASOS APARATŲ EKSPLOATAVIMAS

 

13. Leidžiama naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, išskyrus šio Aprašo 16 punkte nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

14. Kasos aparatą turi naudoti tik tas ūkio subjektas, kurio vardu jis užregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, išskyrus tuos atvejus, kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas, sudaręs naudojimosi kasos aparatu sutartį, naudoja kito ūkio subjekto vardu užregistruotą kasos aparatą. Tokios sutarties (sutarčių) sudarymas fiksuojamas arba apie jį pranešama Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti kitus atvejus ir sąlygas, kai gali būti naudojamas kito ūkio subjekto vardu užregistruotas kasos aparatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

 

15. Prie kiekvieno kasos aparato turi būti techninis pasas, kuris turi būti saugomas visą šio aparato naudojimo laiką. Techninis pasas laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio paso registravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje duomenys, kopija. Kasos aparatais prekiaujanti ir juos techniškai prižiūrinti įmonė neturi teisės ūkio subjektui perduoti neužplombuoto kasos aparato ir (ar) neužregistruoto jo techninio paso.

Aptarnavimo įmonės specialistas, įrengęs kasos aparatą ir užpildęs jo techninį pasą, per 3 darbo dienas pateikia pasą užregistruoti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje šis aparatas įrengtas. Pase turi būti nurodyti visi aparato įrengimo, profilaktinės apžiūros, remonto, naudotojų (savininkų, nuomininkų ir panašiai), įrengimo adreso bei programos pakeitimo ir skaitiklių duomenys. Programą pakeisti (išskyrus kainas, prekių pavadinimus ir kodus) gali tik aptarnavimo įmonė. Pase turi būti nurodyta kiekvieno po šio Aprašo įsigaliojimo dienos įrengto fiskalinio kasos aparato darbo programos (programų) kontrolinė suma (sumos).

Draudžiama naudoti kasos aparatą, kol jo techninis pasas neužregistruotas ar neperregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Atvejus ir sąlygas, kada kasos aparato techninis pasas turi būti perregistruotas, nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

16. Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatai, įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje iki šių modelių išbraukimo, gali būti naudojami iki jų visiško nusidėvėjimo arba pirmojo, pasibaigus 9 metams nuo pirmojo įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datos, sutrikimo, po kurio prarandama visa sukaupta prekybinė informacija (sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį).

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti kasos aparatai 5 metus nuo pirmojo jų įregistravimo dienos gali būti perregistruojami kitos įmonės vardu. Likusį laikotarpį šiuos kasos aparatus gali naudoti tiktai tos įmonės, kurių vardu paskutinį kartą jie buvo įregistruoti, o reorganizuojamos įmonės gali naudoti tuos kasos aparatus, kuriuos jos buvo įregistravusios iki reorganizavimo.

Draudžiama įsigyti ir pirmą kartą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatus.

Kiekvieno iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparato profilaktinė priežiūra turi būti atlikta ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinės kasos aparato profilaktinės priežiūros ar remonto dienos. Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnavimo įmonę dėl profilaktinės kasos aparato priežiūros, kaip nustatyta šio Aprašo 29 punkte, ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos. Draudžiama naudoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kurio profilaktinė priežiūra ar remontas nebuvo atlikti ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus šio Aprašo 27 punkte nustatytą atvejį, kai techninė priežiūra ar remontas atliekami iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 661, 2011-06-08, Žin., 2011, Nr. 71-3406 (2011-06-11), i. k. 1111100NUTA00000661

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

17. Kai šio Aprašo 16 punkte nurodytas kasos aparatas nepataisomai sugenda, nusidėvi arba sutrinka jo darbas, kaip nurodyta šios tvarkos 16 punkto pirmojoje pastraipoje, arba likviduojamas ūkio subjektas – kasos aparato savininkas (jeigu aparatas neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro), kasos aparatą per 3 mėnesius teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje toks kasos aparatas įrengtas, turi išregistruoti ūkio subjektas, kurio vardu jis registruotas. Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnavimo įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingam saugojimui kasos aparatą priėmusį aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

171. Valstybinė mokesčių inspekcija savo sprendimu išregistruoja kasos aparatą vienu iš šių atvejų:

171.1. kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ar Mokesčių mokėtojo registro;

171.2. kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

171.3. kai ilgiau kaip 15 mėnesių neatlikta iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparato profilaktinė priežiūra ar remontas;

171.4. kai neišregistruotas kasos aparatas, dėl kurio ūkio subjektui buvo nustatyti šio Aprašo 44 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti pažeidimai.

Papildyta punktu:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

172. Šio Aprašo 171 punkte nurodytais atvejais kasos aparatai išregistruojami Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

18. Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka pildomas atskiras kiekvieno naudojamo kasos aparato kasos operacijų žurnalas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

19. Kasos aparatas nuo neteisėto atidarymo turi būti apsaugotas plomba arba šio Aprašo 23 punkte nurodytu lipduku (toliau vadinama – plomba).

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

20. Kasos aparato duomenys apie priimtų ir inkasuotų grynųjų pinigų sumas turi sutapti su kasos operacijų žurnale nurodytomis sumomis, o šiame žurnale nurodyta inkasuota suma – su kasos pajamų orderiuose įrašyta arba inkasatorių inkasuota suma.

Pinigų inkasavimo terminą ūkio subjektai nusistato vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis. Dalis pinigų pagal kasos aparatu išspausdintą kasos aparato kvitą, kuriame pažymimas grynųjų pinigų išėmimas, gali būti perkelta į tam skirtą vietą, įrengtą kasos operacijų atlikimo vietoje arba gretimoje patalpoje, kurioje grynieji pinigai kartu su kasos aparato kvitu, kuriame nurodyta pinigų išėmimo suma, saugomi iki inkasavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

21. Kasos aparato kasoje ir kasos operacijų atlikimo vietoje draudžiama laikyti neapskaitytus (taip pat asmeninius) pinigus. Kasos aparatu apskaitytų pinigų kiekis turi sutapti su kasos aparato kasoje ir kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekiu.

Valstybinė mokesčių inspekcija individualia veikla besiverčiantiems gyventojams gali nustatyti kitokią pinigų laikymo kasos operacijų atlikimo vietoje tvarką.

Kai prie vieno kasos aparato vienu metu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma atskira kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, kiekvienam kasininkui įrengiama atskira kasos aparato kasa.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

 

22. Kasos aparatų ir su jais susijusių techninių įrenginių priežiūrą ir remontą gali atlikti tik juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, įregistruoti Lietuvos Respublikoje ir turintys sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų modelių kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto darbus. Sertifikatų išdavimo taisykles nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.

Kasos aparatą aptarnauja jį įrengusi aptarnavimo įmonė ar kita tokių modelių kasos aparatus prižiūrinti aptarnavimo įmonė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

23. Kasos aparatą įrengusios ir (ar) jį aptarnaujančios įmonės aptarnavimo specialistas privalo jį užplombuoti asmeniniu plombavimo įrankiu, pagamintu pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintą brėžinį, arba specialiu lipduku (plomba), pagamintu, įsigytu ir apskaitomu Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka. Kasos aparatas plombuojamas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintą plombavimo planą.

24. Aptarnavimo įmonės privalo plombuoti kasos aparatą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo neteisėto atidarymo ir būtų galima identifikuoti aptarnavimo specialistą, plombavusį kasos aparatą.

25. Kasos aparato plomba turi būti pakeista kasos aparatą aptarnavusios įmonės plomba, jeigu pasikeičia kasos aparatą aptarnaujanti įmonė.

Nauja aptarnavimo įmonė, pakeitusi kasos aparato plombą jo techninės priežiūros ar remonto metu, apie kasos aparato plombos pakeitimą turi pranešti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje registruotas tas kasos aparatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

26. Aptarnaujančiai įmonei draudžiama aptarnauti jos pačios (įskaitant visus padalinius bei filialus) atsiskaitymui naudojamus kasos aparatus.

27. Ūkio subjektas gali sudaryti ilgalaikę arba vienkartinę kasos aparato techninės priežiūros ir (ar) remonto sutartį. Ūkio subjektas, nesudaręs ilgalaikės kasos aparato techninės priežiūros ir (ar) remonto sutarties, gali kreiptis į bet kurią šio Aprašo 22 punkte nurodytą aptarnavimo įmonę su prašymu atlikti kasos aparato techninę priežiūrą ar remontą.

Aptarnavimo įmonė privalo pildyti prašymų registravimo knygą (knygas), kurioje (kuriose) registruojami visi prašymai atlikti kasos aparatų techninę priežiūrą ar juos suremontuoti. Aptarnavimo įmonė prašymų registravimo knygoje turi pažymėti, ar ūkio subjekto prašymas priimtas ar jo atsisakyta.

Aptarnavimo įmonė, priėmusi ūkio subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 10 dienų turi atlikti kasos aparato techninę priežiūrą ar jį suremontuoti. Jeigu dėl techninių priežasčių aptarnavimo įmonė kasos aparato suremontuoti negali, remonto laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 dienų.

Kasos aparato techninės priežiūros ar remonto laikotarpiu darbas gali būti tęsiamas – išduodami šio Aprašo 11 punkte nurodyti dokumentai, tačiau tik užregistravus aptarnavimo įmonės iškvietimą (kreipimąsi) šio Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka. Minėtu laikotarpiu gali būti naudojamas ir rezervinis fiskalinis kasos aparatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

28. Kasos aparato techniniame pase turi būti įrašomi kiekvienos profilaktinės apžiūros ir remonto duomenys, nurodant darbo pradžios ir pabaigos datą ir laiką. Prieš apžiūrą ar remontą ir baigus šiuos darbus turi būti išspausdintos ir įklijuotos į techninį pasą kasos aparato programavimo parametrų (išskyrus kasos aparatus, kurie neturi tokios techninės galimybės) ir tarpinė („X“) ataskaitos.

29. Visi aptarnavimo įmonės iškvietimai chronologine tvarka turi būti užregistruoti sugedusio kasos aparato kasos operacijų žurnale. Kasos operacijų žurnale nurodoma iškvietimo (kreipimosi) data, laikas, kasos aparatų aptarnavimo įmonės pavadinimas. Tik užregistravus iškvietimą (kreipimąsi) gali būti tęsiamas darbas, kaip nurodyta šio Aprašo 27 punkto ketvirtojoje pastraipoje. Keleiviniame transporte iki reiso pabaigos darbas gali būti tęsiamas ir neužregistravus aptarnavimo įmonės iškvietimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

30. Neteko galios nuo 2011-06-12

Punkto naikinimas:

Nr. 661, 2011-06-08, Žin. 2011, Nr. 71-3406 (2011-06-11), i. k. 1111100NUTA00000661

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

31. Kasos aparatas turi būti programuojamas taip, kad dienos ir tarpinėse ataskaitose būtų spausdinami išsamūs duomenys apie kiekvieno funkcinio klavišo panaudojimą ar kitokius įregistruotą įplaukų sumą galinčius pakeisti veiksmus (pirkinio grąžinimą, pirkimo panaikinimą, klaidų taisymą, darbą ne prekių registravimo režimu ir panašiai). Pagrindinė (turinti gamintojo įgaliojimus) aptarnavimo įmonė nustato privalomus kasos aparatų modelių programavimo parametrus ir jų sąrašus pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ir visoms šios įmonės įgaliojimus turinčioms aptarnavimo įmonėms. Kasos aparato aptarnavimo (remonto) metu turi būti tikrinama, ar tas aparatas tinkamai suprogramuotas ir techniškai tvarkingas.

32. Aptarnavimo įmonė, nustačiusi, kad neteisėtai pakeista aptarnaujamo kasos aparato programa ar konstrukcija, privalo apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurioje įregistruotas kasos aparatas. Konstrukcijos pakeitimu laikomas gamintojo sumontuotų detalių, mazgų, jų sujungimo priemonių išėmimas, pakeitimas, gamintojo nenumatytų dalių prijungimas ar korpuso konstrukcijos pakeitimas, dėl kurio buvo ar galėjo būti pakeistos kasos aparato vykdomos funkcijos.

33. Draudžiama naudoti sugedusį, neplombuotą arba su pažeista plomba, taip pat šio Aprašo 44 punkte nustatytais atvejais keistiną kasos aparatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 661, 2011-06-08, Žin., 2011, Nr. 71-3406 (2011-06-11), i. k. 1111100NUTA00000661

 

34. Kasos aparatu išspausdinta informacija apie atliktas ūkines operacijas privalomuose kvituose ir kontrolinėje juostoje turi būti tapati. Dirbti kasos aparatu be kontrolinės juostos draudžiama (išskyrus šio Aprašo 42 punkto antrojoje pastraipoje nustatytus atvejus). Panaudota kasos aparato kontrolinė juosta saugoma dvejus metus.

Kasos aparatuose, atitinkančiuose Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintus Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus, gali būti naudojama elektroninė kontrolinė juosta, kurios kaupiami duomenys gali būti saugomi elektroninėse laikmenose

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

 

IV. REIKALAVIMAI IŠDUODAMIEMS KASOS APARATŲ KVITAMS

 

35. Asmeniui išduodamame kasos aparato kvite turi būti:

35.1. nefiskaliniu kasos aparatu išspausdintame kvite – ryškūs, lengvai įskaitomi šie duomenys:

35.1.1. unikalus kasos aparato numeris, sudarytas iš ūkio subjekto, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo, kodo (arba ūkio subjekto kodo, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas) ir nuo jo atskirto kasos aparato eilės arba korpuso numerio;

35.1.2. prekės (paslaugos) kaina;

35.1.3. visa mokėtina suma;

35.1.4. pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;

35.1.5. kvito išdavimo data, laikas ir eilės numeris;

35.2. fiskaliniu kasos aparatu išspausdintame kvite – ryškūs, lengvai įskaitomi šie duomenys:

35.2.1. kvito antraštė (ūkio subjekto pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas arba ūkio subjekto kodas, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

 

35.2.2. kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas;

35.2.3. prekės (paslaugos) arba jų grupės pavadinimas;

35.2.4. prekės (paslaugos) kaina;

35.2.5. prekių (paslaugų) kiekis;

35.2.6. visa mokėtina suma;

35.2.7. pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;

35.2.8. iš asmens gauta suma;

35.2.9. grąža;

35.2.10. fiskalinis logotipas ir unikalus kasos aparato numeris.

36. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose, kuriose pagal šio Aprašo 8 punktą turi būti įrengti fiskaliniai kasos aparatai, taip pat degalinėse asmeniui išduodamame kvite turi būti išspausdintas kiekvienos prekės (ne degalinėse – kiekvieno alkoholinio gėrimo arba alkoholinių gėrimų grupės) pavadinimas. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti kitokius, negu nurodyti šio Aprašo 35 punkte, individualia veikla besiverčiančių gyventojų naudojamų kasos aparatų spausdinamų kasos aparato kvitų rekvizitus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 661, 2011-06-08, Žin., 2011, Nr. 71-3406 (2011-06-11), i. k. 1111100NUTA00000661

 

37. Prekių supirkimo kvite turi būti išspausdintas kiekvienos superkamos prekės pavadinimas (gali būti simbolinis), vieneto kaina, vienetų skaičius ir visa pirkimo suma, o dienos finansinėje ataskaitoje – bendra už nupirktas prekes išmokėta pinigų suma. Ataskaitose turi būti spausdinamas ir nupirktų prekių vienetų skaičius.

38. Keleiviniame kelių transporte naudojami kasos aparatai, pagal kurių duomenis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų vežėjams kompensuojamos už lengvatinių keleivių vežimą negautos pajamos, turi keleivių biliete (kvite) spausdinti išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimus (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutus) ir nuolaidos dydį procentais

Punkto pakeitimai:

Nr. 1799, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4994 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001799

 

39. Neteko galios nuo 2017-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

40. Tarptautiniame jūrų ar oro uoste esančioje specialioje prekybos vietoje parduodant prekes, kurios neapmokestinamos muitais ir (arba) kurioms taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir (arba) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje nustatytos mokesčių lengvatos, taip pat parduodant minėtas prekes reiso metu keleiviams, vykstantiems oro ar jūrų transportu į paskirties tašką už Europos Sąjungos teritorijos, išduotame kasos aparato kvite, be šio Aprašo 35 punkte nurodytų rekvizitų, turi būti nurodyta valstybė, į kurią vyksta keleivis, ir keleivio bilieto (arba reiso) numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

41. Kvite gali būti išspausdinti ir kiti papildomi rekvizitai.

42. Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais kasos aparatai gali nespausdinti šio Aprašo 35.2.8 ir 35.2.9 papunkčiuose nurodytų duomenų.

Keleivinio transporto kasos aparatuose gali būti naudojama elektroninė kontrolinė juosta. Šių aparatų priežiūros įmonės specialistas, atlikdamas pirmąjį kasos aparato remontą ar profilaktinę apžiūrą, privalo suprogramuoti (nustatyti) kasos aparatą taip, kad gamintojo nustatytu būdu būtų naudojama ir spausdinama keleivinio transporto kasos aparatų elektroninė kontrolinė juosta, išskyrus tuos atvejus, kai iki šio Aprašo įsigaliojimo įrengtų ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruotų kasos aparatų gamintojas nėra numatęs galimybės jais spausdinti elektroninę kontrolinę juostą arba keleivių bilietuose (kvituose) spausdinami šio Aprašo 38 punkte nurodyti išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimai ir dėl to nėra techninių galimybių papildomai spausdinti kontrolinę juostą.

Keleivinio kelių transporto priemonėse įrengtų kasos aparatų spausdinami kvitai, kuriuose yra visi susisiekimo ministro nustatyti privalomi rekvizitai, gali būti naudojami kaip bilietai, tačiau jiems taikomi visi šio Aprašo reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1799, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4994 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001799

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

 

43. Visi kasos aparato kvito duomenys turi būti išspausdinti lietuvių kalba.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Ūkio subjektai, kuriems užfiksuota nefiskalinių kasos aparatų duomenų klastojimo faktų (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, neteisėtai įformintos grąžinamos prekės, nepagrįstai mažinamos kasos aparatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas) arba nustatyta, kad jie naudoja pakeistos konstrukcijos ar programos nefiskalinius ar fiskalinius kasos aparatus, privalo visus tokius kasos aparatus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo minėtųjų pažeidimų nustatymo pakeisti naujais fiskaliniais kasos aparatais. Naudoti keistinus kasos aparatus draudžiama nuo pažeidimų nustatymo dienos, kitaip šie kasos aparatai prilyginami be nustatytąja tvarka įregistruoto techninio paso naudojamiems kasos aparatams. Iki įrengiami nauji fiskaliniai kasos aparatai, darbas gali būti organizuojamas, kaip numatyta šio Aprašo 27 punkto ketvirtojoje pastraipoje.

Pakeistieji kasos aparatai negali būti perregistruoti kito ūkio subjekto vardu, o ne vėliau kaip per 30 dienų nuo minėtųjų pažeidimų nustatymo turi būti perduoti aptarnavimo įmonei sunaikinti (utilizuoti).

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

45. Subjektai, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1799, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4994 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001799

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 491, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 61-2315 (2008-05-29), i. k. 1081100NUTA00000491

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1193, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 118-5070 (2009-10-03), i. k. 1091100NUTA00001193

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 297, 2011-03-16, Žin., 2011, Nr. 33-1543 (2011-03-19), i. k. 1111100NUTA00000297

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 661, 2011-06-08, Žin., 2011, Nr. 71-3406 (2011-06-11), i. k. 1111100NUTA00000661

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1262, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6317 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001262

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 566, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3024 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000566

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1152, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14808

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo