Suvestinė redakcija nuo 2022-11-01 iki 2023-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 82-3522, i. k. 1021100NUTA00001283

 

Nauja redakcija nuo 2022-08-06:

Nr. 808, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-05, i. k. 2022-16803

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio 13 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056

redakcija)

 

ATSISKAITYMŲ UŽ PREKES IR PASLAUGAS DUOMENŲ FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 808, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-05, i. k. 2022-16803

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše (toliau – aprašas) reglamentuojama atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenų fiksavimo naudojant kasos aparatus tvarka ir būdai, taip pat atvejai, kai kasos aparatų nereikalaujama naudoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 808, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-05, i. k. 2022-16803

 

2. Aprašas taikomas ūkio subjektams – juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams, atstovybėms ir individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kuriems už parduodamas prekes ir (arba) suteikiamas paslaugas sumokama grynaisiais ir (arba) negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, arba kurie už superkamas prekes sumoka grynaisiais pinigais ir nepateikia pinigų išmokėjimo kvito, mokėjimo operacijos patvirtinimo dokumento, pinigų apskaitos ar kito apskaitos dokumento (ne kasos aparato kvito). Aprašas taikomas:

2.1. kai ūkio subjektui už parduodamas prekes ir (arba) suteikiamas paslaugas sumokama, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, perkančiam prekes ir (arba) gaunančiam paslaugas, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

2.2. kai ūkio subjektas sumoka už superkamas prekes, ūkio subjektui arba asmeniui, veikiančiam ūkio subjekto vardu ar jo naudai, ir asmeniui, iš kurio superkamos prekės, fiziškai esant kartu vienoje vietoje;

2.3. ūkio subjektams, organizuojantiems azartinius lošimus ir keičiantiems grynuosius pinigus į žetonus ir žetonus – į grynuosius pinigus arba organizuojantiems azartinius lošimus lošimo automatais.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, mokesčių įstatymuose ir kituose įstatymuose, kuriais reglamentuojamos atskiros veiklos sritys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 808, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-05, i. k. 2022-16803

 

II SKYRIUS

Kasos aparatų naudojimas

 

4. Ūkio subjektai privalo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos) nustatyta tvarka naudoti Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko (toliau – Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas), nurodytų modelių kasos aparatus, išskyrus aprašo IV skyriuje nurodytus atvejus, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų. Kasos aparatų modeliai įtraukiami į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą ir išbraukiami iš šio sąrašo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

5. Kasos aparatai turi atitikti techninius reikalavimus (tarp jų ir kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus), nustatytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos.

6. Išbrauktų iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo modelių kasos aparatus ir prekybos (paslaugų teikimo) automatus laikinai (ne ilgiau kaip 5 metus) leidžiama naudoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytais terminais ir sąlygomis, išskyrus kasos aparatus, kurie neatitinka aprašo 5 punkte nurodytų kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninių reikalavimų.

7. Naudojami kasos aparatai turi būti įrengti tose vietose, kuriose asmenys už jiems parduodamas prekes arba suteikiamas paslaugas sumoka grynaisiais ir (arba) negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, arba kuriose asmenims už superkamas iš jų prekes sumokama grynaisiais pinigais.

8. Kiekvienas naudojamas kasos aparatas turi būti įregistruotas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Kasos aparatų įregistravimo ir išregistravimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

9. Pildomas kiekvieno kasos aparato techninis pasas – kasos aparato registravimo dokumentas. Kasos aparato techninio paso formą, jo pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

10. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos savo iniciatyva ir sprendimu išregistruoja kasos aparatą vienu iš šių atvejų:

10.1. kai ūkio subjektas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro arba Mokesčių mokėtojo registro;

10.2. kai ūkio subjektas daugiau kaip 2 metus neteikia mokesčių deklaracijų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka nėra laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo;

10.3. kai nustatomi aprašo 17 punkte nurodyti atvejai.

11. Kasos aparatu užfiksuotų duomenų apsauga nuo neteisėto jų pakeitimo ar sunaikinimo užtikrinama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

12. Kiekvieno kasos aparato kasos operacijų žurnalas pildomas atskirai. Kasos aparato kasos operacijų žurnalo formą, jo pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

13. Kasos aparatus naudojantys ūkio subjektai, priėmę grynuosius ir (arba) negrynuosius pinigus, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, arba išmokėję grynuosius pinigus, aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims popieriniu arba elektroniniu būdu pateikia apskaitos dokumentą – kasos aparato kvitą. Kasos aparato kvito formą, jo pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

14. Kasos aparato kasoje – kasos aparato stalčiuje (jeigu naudojamas kasos aparato stalčiaus neturintis kasos aparatas – prekystalio stalčiuje, rankinėje arba dėžutėje) ir kasos aparatu atliekamų operacijų atlikimo vietoje, kurios ribas turi nustatyti ūkio subjektas, draudžiama laikyti kasos aparatu į apskaitą neįtrauktus (taip pat asmeninius) grynuosius pinigus.

Ši nuostata netaikoma individualia veikla besiverčiantiems gyventojams.

15. Kasos aparatu į apskaitą įtrauktų grynųjų pinigų suma (kasos aparato duomenys) turi sutapti su kasos aparato kasoje ir kasos aparatu atliekamų operacijų atlikimo vietoje laikomų grynųjų pinigų suma.

Ši nuostata netaikoma individualia veikla besiverčiantiems gyventojams.

16. Kasos aparatai techniškai prižiūrimi ar remontuojami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

17. Jeigu kasos aparatu užfiksuoti duomenys, kasos aparatų konstrukcija arba programa yra neteisėtai pakeisti, tokie kasos aparatai negali būti naudojami nuo to nustatymo dienos.

 

III SKYRIUS

KASOS APARATO KVITO REKVIZITAI

 

18. Pateikiamame kasos aparato kvite turi būti:

18.1. kvito antraštė:

18.1.1. ūkio subjekto (išskyrus individualia veikla besiverčiantį gyventoją) pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas arba ūkio subjekto kodas, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas;

18.1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimą) numeris ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jeigu jis yra šio mokesčio mokėtojas;

18.2. kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas;

18.3. prekės (paslaugos) arba jų grupės pavadinimas (degalinėse – kiekvienos prekės pavadinimas);

18.4. prekės (paslaugos) kaina;

18.5. prekių (paslaugų) kiekis;

18.6. visa mokėtina suma (visa išmokėtina suma, kai prekės superkamos);

18.7. prekės (paslaugos) kainai taikomas pridėtinės vertės mokesčio tarifas arba jo kodas, jeigu ūkio subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas;

18.8. pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;

18.9. iš asmens gauta suma;

18.10. grąža, jeigu sumokama grynaisiais pinigais.

Tais atvejais, kai prekės superkamos, kasos aparato kvite aprašo 18.7–18.10 papunkčiuose nustatyti rekvizitai nenurodomi.

19. Be aprašo 18 punkte nurodytų rekvizitų, kasos aparato kvite turi būti:

19.1. išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimai (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutus) ir nuolaidos dydis procentais – tais atvejais, kai keleiviniame kelių transporte naudojami kasos aparatai, pagal kurių duomenis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų vežėjams kompensuojamos už keleivių, kuriems taikomos vežimo lengvatos, vežimą negautos pajamos;

19.2. valstybė, į kurią vyksta keleivis, ir keleivio bilieto (arba reiso) numeris – tais atvejais, kai tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose esančiose specialiose prekybos vietose parduodamos prekės, kurios neapmokestinamos muitais ir (arba) kurioms taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir (arba) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje nustatytos mokesčių lengvatos, taip pat kai minėtos prekės parduodamos reiso metu keleiviams, vykstantiems oro ar jūrų transportu į paskirties tašką už Europos Sąjungos teritorijos.

20. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama atlikti jai pavestas funkcijas, gali nustatyti papildomus privalomus kasos aparatų kvituose spausdinamus techninio pobūdžio, su kasos aparatais susijusius rekvizitus. Ministrai, kai būtina užtikrinti teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo įgyvendinimą jiems pavestose valdymo srityse, suderinę su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, gali nustatyti papildomus privalomus kasos aparatų kvituose spausdinamus rekvizitus.

Ūkio subjektai kasos aparatų kvituose gali nurodyti ir kitus papildomus rekvizitus.

21. Jeigu kasos aparatų kvituose prie mokėtinos sumos nenurodomas valiutos pavadinimas, santrumpa arba ženklas, mokėtina suma laikoma išreikšta eurais. Jeigu kasos aparatų neįmanoma perprogramuoti taip, kad kasos aparatų kvituose nebūtų nurodomas valiutos pavadinimas „litas“ arba jo santrumpa, kasininkas arba kitas ūkio subjekto įgaliotas asmuo privalo išbraukti valiutos pavadinimą „litas“ arba jo santrumpą, nurodytą prie mokėtinos sumos, įrašyti Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą ir pasirašyti, o viešojo transporto priemonės vairuotojas – nurodyti Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimą, jo santrumpą arba ženklą.

22. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į išbrauktų iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo modelių kasos aparatų, kuriuos leidžiama naudoti laikinai, technines galimybes, nustato, kokie aprašo 18 punkte nustatyti rekvizitai nenurodomi tokių kasos aparatų kvituose.

 

IV SKYRIUS

ATVEJAI, KAI NEREIKALAUJAMA NAUDOTI KASOS APARATŲ

 

23. Kasos aparatų nereikalaujama naudoti:

23.1. gyvenamosiose, darbo ar kitose pirkėjų nurodytose prekių pristatymo (paslaugų suteikimo) vietose;

23.2. kaimo gyvenamųjų vietovių pirminės sveikatos priežiūros, slaugos ir palaikomojo gydymo (slaugos) įstaigose (medicinos punktuose), išskyrus aprašo 23.24 papunktyje nurodytą atvejį;

23.3. teikiant paslaugas lauko sąlygomis ir viešuosiuose tualetuose;

23.4. kai grynieji arba negrynieji pinigai, kai naudojamasi mokėjimo priemone, priimami kaip avansas, užstatas arba už anksčiau kreditan parduotas prekes;

23.5. teatrų, muziejų, savivaldybių kultūros centrų, kino teatrų ir kitų filmo pateikimui žiūrovams pritaikytų viešųjų erdvių, sporto, pramogų ir koncertinių įmonių bilietų kasose, kuriose parduodami tik bilietai ir tokiems renginiams skirti informaciniai ar reklaminiai leidiniai;

23.6. kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami finansinės apskaitos dokumentą, kuriuo pagrindžiama grynaisiais pinigais atliekama ūkinė operacija, Finansinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 808, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-05, i. k. 2022-16803

 

23.7. prekybos vietose, kuriose parduodami spaustuvėje numeruoti loterijos ir reguliarių reisų vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietai, kai įplaukos už šių bilietų pardavimą traukiamos į apskaitą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;

23.8. reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais keleivius vežančiose keleivinėse transporto priemonėse, kuriose naudojami savivaldybių tarybų patvirtinto pavyzdžio bilietai;

23.9. reguliariais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais keleivius vežančiose keleivinio transporto priemonėse, kai išduodami tarptautinėse sutartyse nustatytos formos bilietai;

23.10. lengvuosiuose automobiliuose taksi, kuriuose įrengti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruoti taksometrai ir pildomas kiekvieno taksometro kasos operacijų žurnalas. Jeigu pinigų priėmimo kvitas išspausdinamas spausdintuvu, toks spausdintuvas turi atitikti techninius reikalavimus, nustatytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. Taksometrų registravimo tvarką ir taksometro kasos operacijų žurnalo formą, pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos;

23.11. lengvuosiuose automobiliuose, kuriais vežami keleiviai už atlygį pagal užsakymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 808, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-05, i. k. 2022-16803

 

23.12. Lietuvos bankui, bankams, valiutos keityklos operatoriams, kitoms finansų įstaigoms, draudikams, vykdantiems jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą veiklą;

23.13. jeigu kasos aparatas sugenda ir yra pradėta kasos aparato remonto procedūra arba kasos aparatu laikinai neįmanoma naudotis dėl priežasčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios. Šiame papunktyje nurodytos aplinkybės užfiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;

23.14. kai prekių pardavimo ir (arba) paslaugų suteikimo (kai ūkio subjektas superka prekes, – prekių supirkimo) ūkinės operacijos fiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos valdomoje išmaniojoje mokesčių administravimo informacinėje sistemoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;

23.15. kioskuose, kuriuose periodinės spaudos pardavimo įplaukos sudaro 60 procentų ir daugiau paskutinių trijų mėnesių bendrųjų įplaukų. Kiekviename kioske turi būti atskirai tvarkoma įplaukų už parduotą periodinę spaudą ir bendrųjų įplaukų apskaita. Kasos aparatai šiuose kioskuose turi būti įrengti per 3 mėnesius po to mėnesio, kuriam pasibaigus periodinės spaudos pardavimo įplaukų dalis nesudarė 60 procentų. Įrengti kasos aparatai naudojami nuolat, neatsižvelgiant į vėliau (po kasos aparato įrengimo dienos) gautą periodinės spaudos pardavimo įplaukų dalį;

23.16. ūkio subjektams, teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas, teikiamas privalomosios karo tarnybos kariams uždaruose jų maitinimo objektuose;

23.17. kai ūkio subjektai parduoda prekes ar suteikia paslaugas vykstančių pramogų, sporto, kultūros renginių metu;

23.18. tarptautinėse, nacionalinėse ir kitokiose Lietuvos Respublikoje organizuojamose iki 10 dienų trukmės parodose-mugėse, kuriose ūkio subjektai parduoda savo gamybos produkciją;

23.19. asmenims, prekiaujantiems savo (nuosavybės teise priklausančiame ar kitais teisėtais pagrindais naudojamame) namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype arba kitoje žemės ūkio valdoje (ūkyje), kurių ekonominis dydis neviršija 1 ekonominio dydžio vieneto, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, išaugintais žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi žemės valdymo arba naudojimo teisės patvirtinimo dokumentus ir asmens dokumentą;

23.20. bibliotekoms, parduodančioms prekes ar suteikiančioms paslaugas, susijusias su bibliotekų veikla;

23.21. prekiaujant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka registruotų tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų spausdintais loterijos bilietais, šių terminalų į apskaitą traukiamais momentinės loterijos, transporto ar kultūros, meno, sporto, pramogų, švietimo, mokslo, mokymo renginių bilietais, papildant viešojo judriojo (mobiliojo) telefono ryšio pokalbių sąskaitas, taip pat kai per šiuos terminalus mokamos ir į apskaitą traukiamos pinigų sumos už trečiųjų asmenų tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas. Šių terminalų kasos operacijų žurnalai pildomi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;

23.22. švietimo teikėjams, vykdantiems Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7–11 straipsniuose nurodytą ugdymo veiklą, profesinio mokymo teikėjams, vykdantiems jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą veiklą;

23.23. prekiaujant lauko sąlygomis, t. y. ne pastatuose ar patalpose, taip pat ne kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, automobilinėse parduotuvėse;

23.24. aprūpinant gyventojus vaistiniais preparatais Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

23.25. kai kasos aparato naudoti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos patvirtintame pavyzdiniame kasos aparatų nenaudojimo atvejų sąraše nurodytais atvejais arba konkrečiais atvejais apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai priėmus individualų sprendimą. Šiame papunktyje nurodyto individualaus sprendimo nenaudoti kasos aparatų priėmimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos;

23.26. gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas, išskyrus keleivių vežimo paslaugas, arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes arba savo pačių surinktas, neperdirbtas miško gėrybes;

23.27. kai žetonai įsigyjami azartinio lošimo metu prie lošimo stalo;

23.28. organizuojant azartinius lošimus B kategorijos lošimo automatais arba žaidimus žaidimo automatais, kai į lošimo arba žaidimo automatą įmetami metaliniai pinigai;

23.29. atsiskaitymui tarp ūkio subjektų;

23.30. kai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka naudojami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka įtrauktų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą modelių prekybos (paslaugų teikimo) automatai ir įplaukos, gautos iš tokių automatų, traukiamos į apskaitą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

24. Jeigu aprašo 23.1–23.13 papunkčiuose nustatytais atvejais kasos aparatas nenaudojamas, aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pateikiamas bilietas, pinigų priėmimo kvitas (pinigų išmokėjimo kvitas), naudojami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka, arba mokėjimo operacijos patvirtinimo dokumentas, pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas.

25. Jeigu aprašo 23.14–23.24 papunkčiuose nustatytais atvejais kasos aparatas nenaudojamas, aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pateikiami šiems asmenims pareikalavus.

26. Aprašo 23.25 papunktyje nustatytais atvejais Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į ūkinių operacijų mastą ir pobūdį, nustato aprašo 24 punkte nurodytų dokumentų pateikimo aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims tvarką.

27. Pinigų priėmimo kvito (pinigų išmokėjimo kvito) rekvizitus ir formą nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Ministrai, kai būtina užtikrinti teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo įgyvendinimą jiems pavestose valdymo srityse, gali nustatyti pinigų apskaitos ar kito apskaitos dokumento, naudojamo vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito, formą. Toks pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas privalo turėti visus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito rekvizitus.

28. Aprašo 23.15–23.18 ir 23.23 papunkčiuose nurodytais atvejais turi būti naudojami kasos aparatai, kai prekiaujama alkoholiniais gėrimais (išskyrus 23.17 papunktyje nurodytą atvejį, kai prekiaujama tik alumi, ir 23.18 papunktyje nurodytą atvejį, kai prekiaujama tik alumi ir (arba) natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų), tabako gaminiais arba variklių degalais.

29. Aprašo 23.14 papunktyje nurodytu atveju pateiktas pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas, turintis visus kasos aparato kvito rekvizitus, išskyrus rekvizitus, apibūdinančius kasos aparatus (kasos aparato įrengimo adresas ir kiti kasos aparatą apibūdinantys rekvizitai), laikomas kasos aparato kvitu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Jeigu kasos aparatus naudoja ūkio subjektai, kuriems neprivaloma naudoti kasos aparatų, jiems mutatis mutandis taikomos aprašo nuostatos.

31. Asmenys, pažeidę aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1056, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16831

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1799, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-4994 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001799

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1345, 2003-10-29, Žin., 2003, Nr. 102-4606 (2003-10-31), i. k. 1031100NUTA00001345

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1250, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5361 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001250

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 844, 2005-08-08, Žin., 2005, Nr. 97-3654 (2005-08-11), i. k. 1051100NUTA00000844

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 491, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 61-2315 (2008-05-29), i. k. 1081100NUTA00000491

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1193, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 118-5070 (2009-10-03), i. k. 1091100NUTA00001193

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 5, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-215 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000005

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 297, 2011-03-16, Žin., 2011, Nr. 33-1543 (2011-03-19), i. k. 1111100NUTA00000297

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 661, 2011-06-08, Žin., 2011, Nr. 71-3406 (2011-06-11), i. k. 1111100NUTA00000661

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1262, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6317 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001262

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 566, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3024 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000566

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 852, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4375 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000852

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 "Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1152, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14808

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 12, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-12, i. k. 2017-00814

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1056, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-26, i. k. 2018-16831

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1297, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20779

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 180, 2021-03-24, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06231

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 808, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-05, i. k. 2022-16803

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_7551d50f584b46ca90c5bcf28872e856_end