Įsakymas netenka galios 2019-01-01:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-993, 2018-12-31, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22089

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2014-10-03 iki 2018-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 77-3310; Žin. 2006, Nr.60-2144, i. k. 1022310ISAK00000339

 

Nauja redakcija nuo 2009-07-26:

Nr. 1V-386, 2009-07-20, Žin. 2009, Nr. 88-3760 (2009-07-25), i. k. 1092310ISAK001V-386

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. liepos 11 d. Nr. 339

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 45 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus (pridedama).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339

(2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-190 redakcija)

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-386 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai (toliau – reikalavimai) nustato valstybės tarnautojų mokymo programų turinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-131, 2013-02-08, Žin., 2013, Nr. 18-905 (2013-02-16), i. k. 1132310ISAK001V-131

 

2. Reikalavimais siekiama užtikrinti rengiamų valstybės tarnautojų mokymo programų atitiktį valstybės tarnybos poreikiams.

3. Yra šios valstybės tarnautojų mokymo programų rūšys: įvadinio mokymo programos, kvalifikacijos tobulinimo programos (tarp jų 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų ir žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos).

4. Valstybės tarnautojų mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalis.

 

II. ĮVADINIO MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

5. Įvadinio mokymo programų turinio bendraisiais reikalavimais siekiama valstybės tarnautojus supažindinti su:

5.1. viešojo administravimo subjektų sistema;

5.2. viešosios politikos sprendimų priėmimo procesu;

5.3. teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklėmis;

5.4. valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijomis;

5.5. Europos Sąjungos institucine sąranga ir Europos Sąjungos teisės pagrindais;

5.6. valstybės tarnautojų veiklos etikos principais ir korupcijos prevencijos būdais bei priemonėmis;

5.7. asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

5.8. viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumais.

6. Atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijų pobūdį, į įvadinio mokymo programą gali būti papildomai įtraukiami mokymo moduliai, skirti valstybės tarnautojų profesinėms žinioms plėsti.

7. Įvadinio mokymo programos, atitinkančios reikalavimų 5.1–5.8 punktus, trukmė negali būti mažesnė kaip 36 akademinės valandos.

 

III. ŽEMESNĖS NEI 18 KATEGORIJOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MOKYMO PROGRAMOS TURINIO REIKALAVIMAI

 

8. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programa turi ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus:

8.1. tobulinant strateginį valdymą;

8.2. įgyvendinant ir tobulinant asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

8.3. taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas;

8.4. tobulinant sprendimų priėmimą, komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas;

8.5. užtikrinant lygias galimybes;

8.6. dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

8.7. vykdant funkcijas, susijusias su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu.

9. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos trukmė negali būti mažesnė kaip 72 akademinės valandos.

 

IV. 18–20 KATEGORIJŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMOS TURINIO REIKALAVIMAI

 

10. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programa turi ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus:

10.1. tobulinant strateginį valdymą;

10.2. įgyvendinant ir tobulinant asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

10.3. taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas;

10.4. tobulinant sprendimų priėmimą, komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas;

10.5. užtikrinant lygias galimybes;

10.6. dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

10.7. įgyvendinant pagrindines nacionalinio saugumo užtikrinimo nuostatas.

11. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programos trukmė negali būti mažesnė kaip 100 akademinių valandų.

 

V. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

12. Kvalifikacijos tobulinimo programos turi ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus:

12.1. kad būtų pasiekti Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijos patvirtinimo“, nustatyti prioritetiniai valstybės tarnautojų mokymo tikslai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-538, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4585 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-538

Nr. 1V-659, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13454

 

12.2. rengiant ir įgyvendinant teisės aktus;

12.3. atliekant teisės aktų projektų poveikio vertinimą;

12.4. bendradarbiaujant ir dirbant komandoje;

12.5. sprendžiant konfliktus ir valdant stresines situacijas.

13. Kvalifikacijos tobulinimo programos turi ugdyti ir kitus valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus einant konkrečias valstybės tarnautojo pareigas.

 

6 skyrius. Neteko galios nuo 2013-02-17

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1V-131, 2013-02-08, Žin. 2013, Nr. 18-905 (2013-02-16), i. k. 1132310ISAK001V-131

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Valstybės tarnautojų mokymo programos tvirtinamos Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1575 (Žin., 2012, Nr. 155-8024) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-538, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4585 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-538

Nr. 1V-131, 2013-02-08, Žin., 2013, Nr. 18-905 (2013-02-16), i. k. 1132310ISAK001V-131

 

17. Neteko galios nuo 2013-02-17

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-131, 2013-02-08, Žin. 2013, Nr. 18-905 (2013-02-16), i. k. 1132310ISAK001V-131

 

18. Įvadinio mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą įvadinio mokymo programą ir išlaikyti žinių patikrinimo testą. Žinių patikrinimo testo atlikimo laikas neįtraukiamas į bendrą įvadinio mokymo programos trukmę.

19. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programą ir atlikti praktinę užduotį. Praktinės užduoties atlikimo trukmė neįtraukiama į bendrą 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programos trukmę.

20. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programą ir atlikti praktinę užduotį. Praktinės užduoties atlikimo trukmė neįtraukiama į bendrą žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos trukmę.

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-190, 2006-05-19, Žin., 2006, Nr. 60-2144 (2006-05-27), i. k. 1062310ISAK001V-190

Nr. 1V-386, 2009-07-20, Žin., 2009, Nr. 88-3760 (2009-07-25), i. k. 1092310ISAK001V-386

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-190, 2006-05-19, Žin., 2006, Nr. 60-2144 (2006-05-27), i. k. 1062310ISAK001V-190

Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-386, 2009-07-20, Žin., 2009, Nr. 88-3760 (2009-07-25), i. k. 1092310ISAK001V-386

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-181, 2010-03-29, Žin., 2010, Nr. 38-1836 (2010-04-03), i. k. 1102310ISAK001V-181

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-538, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4585 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-538

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-131, 2013-02-08, Žin., 2013, Nr. 18-905 (2013-02-16), i. k. 1132310ISAK001V-131

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-659, 2014-10-02, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13454

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo