Suvestinė redakcija nuo 2011-07-29 iki 2013-02-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 77-3310; Žin. 2006, Nr.60-2144, i. k. 1022310ISAK00000339

 

Nauja redakcija nuo 2009-07-26:

Nr. 1V-386, 2009-07-20, Žin. 2009, Nr. 88-3760 (2009-07-25), i. k. 1092310ISAK001V-386

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. liepos 11 d. Nr. 339

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 45 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimus (pridedama).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339

(2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-190 redakcija)

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2009 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1V-386 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai (toliau – reikalavimai) nustato valstybės tarnautojų mokymo programų turinį ir valstybės tarnautojų mokymo programų įforminimą.

2. Reikalavimais siekiama užtikrinti rengiamų valstybės tarnautojų mokymo programų atitiktį valstybės tarnybos poreikiams.

3. Yra šios valstybės tarnautojų mokymo programų rūšys: įvadinio mokymo programos, kvalifikacijos tobulinimo programos (tarp jų 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų ir žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos).

4. Valstybės tarnautojų mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalis.

 

II. ĮVADINIO MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

5. Įvadinio mokymo programų turinio bendraisiais reikalavimais siekiama valstybės tarnautojus supažindinti su:

5.1. viešojo administravimo subjektų sistema;

5.2. viešosios politikos sprendimų priėmimo procesu;

5.3. teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklėmis;

5.4. valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijomis;

5.5. Europos Sąjungos institucine sąranga ir Europos Sąjungos teisės pagrindais;

5.6. valstybės tarnautojų veiklos etikos principais ir korupcijos prevencijos būdais bei priemonėmis;

5.7. asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

5.8. viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumais.

6. Atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijų pobūdį, į įvadinio mokymo programą gali būti papildomai įtraukiami mokymo moduliai, skirti valstybės tarnautojų profesinėms žinioms plėsti.

7. Įvadinio mokymo programos, atitinkančios reikalavimų 5.1–5.8 punktus, trukmė negali būti mažesnė kaip 36 akademinės valandos.

 

III. ŽEMESNĖS NEI 18 KATEGORIJOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MOKYMO PROGRAMOS TURINIO REIKALAVIMAI

 

8. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programa turi ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus:

8.1. tobulinant strateginį valdymą;

8.2. įgyvendinant ir tobulinant asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

8.3. taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas;

8.4. tobulinant sprendimų priėmimą, komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas;

8.5. užtikrinant lygias galimybes;

8.6. dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

8.7. vykdant funkcijas, susijusias su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu.

9. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos trukmė negali būti mažesnė kaip 72 akademinės valandos.

 

IV. 18–20 KATEGORIJŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMOS TURINIO REIKALAVIMAI

 

10. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programa turi ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus:

10.1. tobulinant strateginį valdymą;

10.2. įgyvendinant ir tobulinant asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;

10.3. taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas;

10.4. tobulinant sprendimų priėmimą, komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas;

10.5. užtikrinant lygias galimybes;

10.6. dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

10.7. įgyvendinant pagrindines nacionalinio saugumo užtikrinimo nuostatas.

11. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programos trukmė negali būti mažesnė kaip 100 akademinių valandų.

 

V. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

12. Kvalifikacijos tobulinimo programos turi ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus:

12.1. kad būtų pasiekti Valstybės tarnautojų mokymo 2011–2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 20 (Žin., 2011, Nr. 6-230), nustatyti valstybės tarnautojų prioritetiniai mokymo tikslai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-538, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4585 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-538

 

12.2. rengiant ir įgyvendinant teisės aktus;

12.3. atliekant teisės aktų projektų poveikio vertinimą;

12.4. bendradarbiaujant ir dirbant komandoje;

12.5. sprendžiant konfliktus ir valdant stresines situacijas.

13. Kvalifikacijos tobulinimo programos turi ugdyti ir kitus valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus einant konkrečias valstybės tarnautojo pareigas.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMOS ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

14. Teikiamoje tvirtinti valstybės tarnautojų mokymo programoje turi būti:

14.1. nurodyta valstybės tarnautojų mokymo programos pavadinimas, jos trukmė akademinėmis valandomis, tikslas ir uždaviniai, mokymo modulių sąrašas ir jų trukmė akademinėmis valandomis, naudojami mokymo metodai ir praktinių užduočių trukmė akademinėmis valandomis;

14.2. nurodyti valstybės tarnautojų mokymo programos dėstytojų duomenys: vardas, pavardė, darbovietė ir einamos pareigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-181, 2010-03-29, Žin., 2010, Nr. 38-1836 (2010-04-03), i. k. 1102310ISAK001V-181

 

15. Kartu su teikiama tvirtinti valstybės tarnautojų mokymo programa elektroninėje laikmenoje pateikiama valstybės tarnautojų mokymo programos metodinė medžiaga.

Kai valstybės tarnautojų mokymo programą teikia tvirtinti Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-735 (Žin., 2010, Nr. 3-131) (toliau – aprašas), nustatyta tvarka į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą įrašyti juridiniai asmenys, kartu su valstybės tarnautojų mokymo programa pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad valstybės tarnautojų mokymo programos dėstytojas (-jai) atitinka aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus.

Kai valstybės tarnautojų mokymo programą teikia tvirtinti apraše nustatyta tvarka į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą įrašyti fiziniai asmenys, kartu su valstybės tarnautojų mokymo programa pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad šie asmenys atitinka aprašo 4.2 punkte nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-181, 2010-03-29, Žin., 2010, Nr. 38-1836 (2010-04-03), i. k. 1102310ISAK001V-181

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Valstybės tarnautojų mokymo programos tvirtinamos pagal Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451 (Žin., 2010, Nr. 81-4255), nustatytas procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-538, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4585 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-538

 

17. Valstybės tarnautojų mokymo programos, neteikiant jų iš naujo tvirtinti, turi būti atnaujinamos, atsižvelgiant į teisės aktų, nagrinėjamų pagal valstybės tarnautojų mokymo programas, pakeitimus. Pasikeitus valstybės tarnautojų mokymo programos pavadinimui ar trukmei, mokymo programos mokymo modulių pavadinimui ar trukmei, valstybės tarnautojų mokymo programa turi būti teikiama tvirtinti iš naujo.

18. Įvadinio mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą įvadinio mokymo programą ir išlaikyti žinių patikrinimo testą. Žinių patikrinimo testo atlikimo laikas neįtraukiamas į bendrą įvadinio mokymo programos trukmę.

19. 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programą ir atlikti praktinę užduotį. Praktinės užduoties atlikimo trukmė neįtraukiama į bendrą 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programos trukmę.

20. Žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo pažymėjimui įgyti būtina išklausyti visą žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programą ir atlikti praktinę užduotį. Praktinės užduoties atlikimo trukmė neįtraukiama į bendrą žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovų mokymo programos trukmę.

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-190, 2006-05-19, Žin., 2006, Nr. 60-2144 (2006-05-27), i. k. 1062310ISAK001V-190

Nr. 1V-386, 2009-07-20, Žin., 2009, Nr. 88-3760 (2009-07-25), i. k. 1092310ISAK001V-386

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-190, 2006-05-19, Žin., 2006, Nr. 60-2144 (2006-05-27), i. k. 1062310ISAK001V-190

Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-386, 2009-07-20, Žin., 2009, Nr. 88-3760 (2009-07-25), i. k. 1092310ISAK001V-386

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-181, 2010-03-29, Žin., 2010, Nr. 38-1836 (2010-04-03), i. k. 1102310ISAK001V-181

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-538, 2011-07-20, Žin., 2011, Nr. 97-4585 (2011-07-28), i. k. 1112310ISAK001V-538

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 "Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo