Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 74-3166, i. k. 1021100NUTA00001167

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1219, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20201

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. liepos 19 d. Nr. 1167

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 34 straipsnio 15 dalies 4 punktu ir 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 106, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01817

Nr. 1092, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21118

 

Patvirtinti Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 5 d.

nutarimo Nr. 1219 redakcija)

 

 

VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vienkartinių piniginių išmokų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 5 punkte, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 34 straipsnio 15 dalies 4 punkte ir 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio 1 dalies 4 punkte (toliau – įstatymai), atitinkamai valstybės tarnautojams, kurių tarnybos santykius ir statusą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir diplomatams (toliau kartu – valstybės tarnautojai) skatinti skyrimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 106, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01817

Nr. 1092, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21118

 

2. Vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojui gali būti skiriama esant įstatymuose nustatytiems skatinimo pagrindams šiais atvejais:

2.1. labai gerai įvertinus tarnybinę veiklą (taikoma vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir diplomatams);

2.2. valstybės tarnautojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

2.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių dienų progomis;

2.4. valstybės tarnautojų gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis;

2.5. valstybės tarnautojams įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją arba pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir savo noru atsistatydinantiems iš valstybės tarnautojo pareigų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1449, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28654

 

3. Sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo valstybės tarnautojui priima įstatymų įgaliotos institucijos ar asmenys.

4. Kiekvienu atveju, nurodytu Aprašo 2.1–2.5 papunkčiuose, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams vienkartinės piniginės išmokos dydžius nustato Vidaus tarnybos statutas. 

5. Vienkartinės piniginės išmokos valstybės tarnautojams mokamos iš valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.

6. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama valstybės tarnautojui, turinčiam galiojančią tarnybinę nuobaudą.

7. Valstybės tarnautojai, tiesiogiai dalyvavę išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, gali būti skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1134, 2008-11-12, Žin., 2008, Nr. 132-5072 (2008-11-18), i. k. 1081100NUTA00001134

Nr. 1219, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20201

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1574, 2002-10-04, Žin., 2002, Nr. 97-4294 (2002-10-09), i. k. 1021100NUTA00001574

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 598, 2006-06-19, Žin., 2006, Nr. 70-2572 (2006-06-22), i. k. 1061100NUTA00000598

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1134, 2008-11-12, Žin., 2008, Nr. 132-5072 (2008-11-18), i. k. 1081100NUTA00001134

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1543, 2009-11-18, Žin., 2009, Nr. 144-6361 (2009-12-05), i. k. 1091100NUTA00001543

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1450, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6287 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001450

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 169, 2011-02-09, Žin., 2011, Nr. 20-965 (2011-02-17), i. k. 1111100NUTA00000169

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 200, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-03011

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 357, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09562

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1219, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20201

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 106, 2019-01-30, paskelbta TAR 2019-02-06, i. k. 2019-01817

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1092, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21118

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1449, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28654

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo