Suvestinė redakcija nuo 2004-05-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 23-540, i. k. 0951100NUTA00000347

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VIZŲ REŽIMO PANAIKINIMO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS LEIDIMUS TURINTIEMS ASMENIMS

 

1995 m. kovo 9 d. Nr. 347

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Panaikinti vizų režimą Jungtinių Tautų Organizacijos leidimus turintiems asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją ir būnantiems joje iki 90 dienų per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, ar vykstantiems per ją tranzitu.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 529, 2004-04-30, Žin., 2004, Nr. 74-2558 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000529

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 529, 2004-04-30, Žin., 2004, Nr. 74-2558 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000529

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 347 "Dėl vizų režimo panaikinimo Jungtinių Tautų organizacijos leidimus turintiems asmenims" pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su vizų režimo panaikinimu užsienio valstybių piliečiams, pripažinimo netekusiais galios