Nutarimas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 23-540

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1995 m. kovo 9 d.  Nr. 347

Vilnius

 

DĖL VIZŲ REŽIMO PANAIKINIMO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS LEIDIMUS TURINTIEMS ASMENIMS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

 

Panaikinti vizų režimą Jungtinių Tautų Organizacijos leidimus turintiems asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją ir būnantiems joje iki 90 dienų per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, ar vykstantiems per ją tranzitu.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 529, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2558 (2004-04-30)

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Adolfas Šleževičius

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                        Povilas Gylys

_________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 529, 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 74-2558 (2004-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 347 "DĖL VIZŲ REŽIMO PANAIKINIMO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS LEIDIMUS TURINTIEMS ASMENIMS" PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, SUSIJUSIŲ SU VIZŲ REŽIMO PANAIKINIMU UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS, PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2004-05-04)

anrups@lrs.lt