Neoficialus nutarimo tekstas:

Nutarimas skelbtas:  Žin., 2002, Nr. 72-3034

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL UŽSIENIO PREKYBOS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DUOMENŲ RINKIMO TVARKOS

 

2002 m. liepos 10 d. Nr. 1086

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 28 d. nutarimą Nr. 359 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 28-776) ir 2001 m. sausio 15 d. nutarimą Nr. 43 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 6-165), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Nustatyti, kad:

1.1. nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos užsienio prekybos statistikoje taikomos dvi apskaitos sistemos – Ekstrastatas ir Intrastatas, o mokesčių surinkimo apskaitoje VIES duomenų apskaitos sistema;

1.2. šiame nutarime:

1.2.1. Ekstrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ne Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema;

1.2.2. Intrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema;

1.2.3. VIES – duomenų apie pridėtinės vertės mokestį pasikeitimo tarp Europos Sąjungos valstybių sistema.

2.  Pavesti:

2.1. 2.1. Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas) ir Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas) iki 2003 m. lapkričio 30 d. kartu parengti ir patvirtinti Intrastato duomenų rinkimo tvarką, suderinus su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1048, 2003-08-19, Žin., 2003, Nr. 81(1)-3695 (2003-08-22)

 

2.2. Statistikos departamentui metodiškai vadovauti visiems darbams, susijusiems su Intrastato duomenų rinkimu, juos koordinuoti, rengti Lietuvos užsienio prekybos informaciją pagal Ekstrastato ir Intrastato sistemų surinktus duomenis ir teikti ją Lietuvos ir užsienio valstybių vartotojams;

 

2.3. Muitinės departamentui rinkti iš respondentų, kaupti savo informacinėje sistemoje ir teikti Statistikos departamentui pirminius Intrastato duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1048, 2003-08-19, Žin., 2003, Nr. 81(1)-3695 (2003-08-22)

 

2.4. Valstybinei mokesčių inspekcijai rinkti VIES duomenis apie prekių tiekimą Europos Sąjungos valstybėms, taip pat teikti Statistikos departamentui duomenis apie pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų deklaruotą prekių tiekimą ir įsigijimą Europos Sąjungos valstybėse duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1048, 2003-08-19, Žin., 2003, Nr. 81(1)-3695 (2003-08-22)

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Algirdas Brazauskas

 

 

Ūkio ministras Petras                                                                           Čėsna

 

________________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1048, 2003-08-19, Žin., 2003, Nr. 81(1)-3695 (2003-08-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. 1086 „DĖL UŽSIENIO PREKYBOS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DUOMENŲ RINKIMO TVARKOS" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušra Bodin (2003-08-25)

                  [email protected]