Suvestinė redakcija nuo 2017-05-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 70-2932, i. k. 1022250ISAK00000302

 

Nauja redakcija nuo 2017-05-31:

Nr. V-593, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09129

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ VYKDYTI VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, IŠDAVIMO, ATSISAKYMO JUOS IŠDUOTI, JŲ PATIKSLINIMO, PAKEITIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 26 d. Nr. 302

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsniu:

1. T v i r t i n u Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr.V-593

redakcija)

 

 

LEIDIMŲ VYKDYTI VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, IŠDAVIMO, ATSISAKYMO JUOS IŠDUOTI, JŲ PATIKSLINIMO, PAKEITIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo (toliau – Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas) 4 straipsnio 2 punkte nurodytų leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis (toliau – leidimai), išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo bei Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 19 dalyje nurodytų leidimų duomenų tvarkymo ir jų teikimo suinteresuotoms institucijoms tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatyme ir jo 2 straipsnio 8 dalyje nurodytuose teisės aktuose.

3. Leidimus išduoda, atsisako juos išduoti, juos patikslina, pakeičia, galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina, leidimų duomenis tvarko ir juos teikia suinteresuotoms institucijoms Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras).

4. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis Licencijavimo pagrindų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, leidimus išduoda, atsisako juos išduoti, juos patikslina, pakeičia, galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina, naudodamasis Licencijų informacine sistema.

 

II SKYRIUS

DokumentŲ IR INFORMACIJOS, reikalingŲ leidimui gauti, PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

5. Asmuo, siekiantis gauti leidimą, turi pateikti šių Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą ir Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus bei informaciją. Saugos duomenų lapai pateikiami vadovaujantis  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 369, p.1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/1688 (OL 2016 L 255, p. 14), reikalavimais.

6. Asmuo, siekiantis gauti leidimą, patikslinti leidimą ar atlikti kitus Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su leidimo pakeitimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimu, dokumentus ir (ar) informaciją pateikia ir gauna per atstumą, elektroninėmis priemonėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (bet kurį teritorinį padalinį).

7. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, gavęs šių Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą ir Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus bei informaciją, privalo atlikti gautų dokumentų ir informacijos patikrinimą, Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodytais terminais ir sąlygomis informuoti siekiantį gauti leidimą asmenį raštu, kad dokumentai ir informacija yra gauti, taip pat apie mokėtiną valstybės rinkliavą ir kad minėta rinkliava turi būti sumokėta iki leidimo išdavimo, prireikus – apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją, ir, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimais – patikrinimą veiklos vykdymo vietoje dėl su nuodingosiomis medžiagomis susijusios veiklos sąlygų atitikties Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 punkte ir 8 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

8Nacionalinis visuomenės sveikatos centras neturi teisės reikalauti iš prašančio išduoti leidimą asmens dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos jis jau yra pateikęs Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, išskyrus tuos atvejus, kai pateikti dokumentų duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pats.

9. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, spręsdamas dėl leidimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, gauna informaciją apie fizinių asmenų neišnykusį ar nepanaikintą teistumą ir juridinių asmenų ar jų padalinių įsiteisėjusį apkaltinamąjį teismo nuosprendį už Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 11 dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, informaciją apie bankrutuojančius fizinius asmenis iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip pat  naudoja šių registrų duomenis:

9.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenims patikrinti;

9.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro – juridinių asmenų ar jų padalinių duomenims patikrinti;

9.3. Mokesčių mokėtojų registro – duomenims apie valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo išdavimą, pakeitimą ar jo patikslinimą patikrinti;

9.4. Nekilnojamojo turto registro – duomenims, įrodantiems teisę naudotis patalpomis ir (arba) statiniais, ir (arba) žemės sklypu, kuriuose planuojama vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, patikrinti.

10. Leidimas asmeniui turi būti išduotas arba motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti turi būti pateiktas per Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje nustatytą terminą.

11. Laikoma, kad leidimas yra išduotas, kai padaromas elektroninis įrašas apie leidimo išdavimą Licencijų informacinėje sistemoje.

 

III SKYRIUS

Leidimo rekvizitai

 

12. Leidime nurodoma:

12.1. leidimą išdavusios institucijos pavadinimas;

12.2. leidimo išdavimo data ir numeris;

12.3. asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinio asmens ar jo padalinio – pavadinimas ir kodas);

12.4. leidžiamos veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, rūšys pagal Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 9 dalį;

12.5. veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo vieta (vietos) (adresas (ai). Tais atvejais, kai siekiantis gauti leidimą asmuo deklaruoja, kad veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, planuoja vykdyti tik šios veiklos užsakovų nurodytose vietose, vietoj veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymo vietos (adreso) nurodoma, kad veikla vykdoma veiklos užsakovų nurodytose vietose.

 

IV SKYRIUS

Leidimų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tVARKA

 

13. Leidimas patikslinamas ar atsisakoma jį patikslinti gavus šių Taisyklių 3 priede nustatytos formos prašymą ir jame nurodytus dokumentus vadovaujantis Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 12 ir 13 dalyse nustatyta tvarka. Jeigu pateikti dokumentai neįrodo aplinkybių, dėl kurių atsiradimo prašoma patikslinti leidimą, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atsisako patikslinti leidimą ir apie tai raštu informuoja jo turėtoją, rašte taip pat informuodamas apie galimybę teikti pakartotinį prašymą bei papildomus dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių atsiradimo prašoma patikslinti leidimą.

14. Leidimas pakeičiamas gavus šių Taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą. Leidimas pakeičiamas tokia pačia tvarka, kaip ir išduodamas, kaip  nustatyta šių Taisyklių 5–11 punktuose.

15. Leidimo galiojimas sustabdomas Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 14 ir 15 dalyse nustatyta tvarka:

15.1. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, vykdydamas Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas priežiūros funkcijas, nustatęs neatitiktis, nurodytas Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 14 dalies 1 ir 2 punktuose, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoja leidimo turėtoją apie nustatytus pažeidimus, terminą, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti ir per kurį apie pažeidimų pašalinimą turi būti informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (šis terminas negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų), kokie pažeidimų pašalinimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti, ir apie pažeidimų nepašalinimo pasekmes. Jei per nustatytą terminą Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nebuvo informuotas apie pažeidimų pašalinimą, jis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo nustatyto termino pabaigos informuoja raštu leidimo turėtoją apie priimtą sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą, nurodydamas leidimo galiojimo sustabdymo priežastis ir pasekmes;

15.2. Jei Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 14 dalies 1 ir 4 punktuose nurodytais atvejais nustatoma, kad tolesnis veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, vykdymas gali turėti ūmų neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą priima ne vėliau kaip per 48 valandas nuo šių pažeidimų nustatymo ir apie priimtą sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuoja leidimo turėtoją raštu, nurodydamas leidimo galiojimo sustabdymo priežastis ir pasekmes;

15.3. Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 14 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais Nacionalinis visuomenės sveikatos centras apie priimtą sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuoja leidimo turėtoją raštu, nurodydamas leidimo galiojimo sustabdymo priežastis ir pasekmes.

16. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 16 dalyje nustatyta tvarka. Apie tai Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per  1 darbo dieną raštu informuoja leidimo turėtoją.

17. Leidimo galiojimas panaikinamas Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 9 straipsnio 17 ir 18 dalyse nurodytais atvejais laikantis jose nustatytų terminų. Apie šį sprendimą Nacionalinis visuomenės sveikatos centras raštu informuoja leidimo turėtoją ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos, nurodydamas leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir pasekmes.

18. Laikoma, kad leidimas yra patikslintas, pakeistas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas ar panaikinamas galiojimas, kai padaromas atitinkamas elektroninis įrašas Licencijų informacinėje sistemoje.

 

V SKYRIUS

Leidimų duomenų tvarkymas

 

19. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras leidimų duomenis tvarko elektroninėje leidimų duomenų bazėje (toliau – duomenų bazė).

20. Duomenų bazėje kaupiami šie leidimų duomenys:

20.1. šių Taisyklių III skyriuje nurodyti leidimų rekvizitai;

20.2. leidimų turėtojų pateikti nuodingųjų medžiagų  saugos duomenų lapai;

20.3. informacija apie pagaminamų, pateikiamų rinkai ir (ar) sunaudojamų nuodingųjų medžiagų kiekius per metus;

20.4. kontaktiniai asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys (jei jie nenurodyti leidime arba skiriasi nuo nurodytų leidime).

21. Duomenis į duomenų bazę įveda ir bazėje esančiais duomenimis naudojasi tik Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai, tiesiogiai vykdantys leidimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo procedūras ar teikiantys duomenis kitoms institucijoms.

22. Leidimų duomenys teikiami laikantis šios tvarkos:

22.1. Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldybių institucijoms leidimų duomenys teikiami gavus motyvuotą jų prašymą, kuriame nurodomi konkretūs tų institucijų paskirti darbuotojai, kuriems tie duomenys turi būti teikiami ir kuriame įsipareigojama naudoti tuos duomenis tik Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymu nustatytoms tiesioginėms šių institucijų funkcijoms vykdyti;

22.2. ūkio subjektams apie juos pačius leidimų duomenys teikiami gavus jų motyvuotus rašytinius prašymus.

22.3. prašyme gauti leidimų duomenis nurodomas duomenų naudojimo tikslas, apimtis, gavimo būdai;

22.4. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikia leidimų duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos pateikti per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo;

22.5. duomenų gavėjo pasirinkimu leidimų duomenys teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

22.6. leidimų duomenys teikiami neatlygintinai;

22.7. iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gautų leidimų duomenų negalima naudoti kitaip ar kitokiu tikslu, negu nurodyta juos gaunant. Duomenys tretiesiems asmenims neteikiami, išskyrus, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja gautus duomenis apie save.

 

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

23. Leidimo turėtojo veiklos priežiūra vykdoma Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

–––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. V-593, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09129

 

 


 

Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedas                             

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės / fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, IŠDAVIMO

 

______________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

1.  Prašome išduoti leidimą (pažymėti tinkamą(us), žymėjimo pavyzdys X):

gaminti;

tiekti rinkai;

naudoti nuodingąsiais medžiagas.

2. Veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, bus vykdoma (įrašomas adresas arba nurodoma, kad veikla bus vykdoma tik veiklos užsakovų nurodytose vietose):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Įsipareigojame apie bet kuriuos leidimui gauti pateiktų duomenų pasikeitimus informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos pasaugos ministerijos.

4. Sudarysime sąlygas vietoje patikrinti, ar veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 punkte ir 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimais.

5. Prašome informaciją dėl leidimo išdavimo teikti (pažymėti tinkamą, žymėjimo pavyzdys X. Įrašomi kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo rekvizitų, nurodytų prašymo pradžioje):

raštu ___________________________________________________________;

elektroniniu paštu _________________________________________________;

elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą.

6. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos esame pateikę šiuos dokumentus ir juose nurodyti duomenys nėra pasikeitę (įrašomi dokumentų pavadinimai, datos ir Nr. bei dokumentų pateikimo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos datos. Anksčiau pateiktų dokumentų, kuriuose nurodyti duomenys nepasikeitė, prie prašymo pridėti nereikia):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

  asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas (pridedamas tuo atveju,  jeigu asmuo veikia per jam atstovaujantį asmenį), ____ lapai;

  dokumentas (dokumento kopija), įrodantis teisę naudotis patalpomis ir (arba) statiniais, ir (arba) žemės sklypu, kuriuose planuojama vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis (kai šios teisės nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ar kai ši veikla vykdoma neturint nuolatinės vietos, pridėti nereikia), ____ lapai;

  kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos saugos duomenų lapas,  ____ lapai;

  informacija apie kiekvienos planuojamos gaminti, tiekti rinkai ar naudoti nuodingosios medžiagos kiekį per metus, ____ lapai;

  dokumentai (dokumentų kopijos), patvirtinantys asmens kompetencijos atitiktį Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (kompetentingo asmens, su kuriuo fizinis asmuo turėjo darbo santykių, turimo leidimo pridėti nereikia), ____ lapai;

  dokumentai (dokumentų kopijos), patvirtinantys asmens nepriekaištingos reputacijos atitiktį Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (pridedami tuo atveju, jeigu fizinis asmuo iš kitos valstybės narės atvyko į Lietuvos Respubliką vykdyti veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, kitoje valstybėje narėje įsisteigęs juridinis asmuo ar jo padalinys, kuris Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis), ____ lapai.

 

 

_________________________               ____________________   __________________________

(jei pareiškėjas yra juridinis                          (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

asmuo – vadovo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-593, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09129

 


 

Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedas                             

 

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės / fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

 

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, pakeitimo

 

______________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Prašome pakeisti leidimą Nr. _____________ vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išduotą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 20__-__-__ (įrašyti leidimo Nr. ir išdavimo datą).

2. Prašomas(i) leidimo pakeitimas(ai) (pažymėti tinkamą, žymėjimo pavyzdys X):

pakeisti veiklos rūšį (rūšis) (įrašomi prašomi pakeitimai)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

 

pakeisti veiklos vykdymo vietą(as) (įrašomi prašomi pakeitimai)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Sudarysime sąlygas vietoje patikrinti, ar veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 punkte ir 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

4. Prašome informaciją dėl leidimo pakeitimo teikti (pažymėti tinkamą, žymėjimo pavyzdys X. Įrašomi kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo rekvizitų, nurodytų prašymo pradžioje):

raštu ___________________________________________________________

2

 

elektroniniu paštu _________________________________________________;

elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą.

PRIDEDAMA (įrašomi pridedamų dokumentų ir informacijos apie planuojamus veiklos sąlygų ir pateiktų dokumentų duomenų pasikeitimus, pavadinimai, datos ir Nr. Anksčiau pateiktų dokumentų, kuriuose nurodyti duomenys nepasikeitė, prie prašymo pridėti nereikia):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________               ____________________   __________________________

(jei pareiškėjas yra juridinis                          (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

asmuo – vadovo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-122, 2016-02-01, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02167

Nr. V-593, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09129

 


 

Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedas                             

 

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas / fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinės / fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

 

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS, paTIKSLINIMO

 

______________

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Prašome patikslinti leidimą Nr. _____________ vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išduotą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 20__-__-__ (įrašyti leidimo Nr. ir išdavimo datą).

2. Prašomas(i) leidimo patikslinimas(ai) (pažymėti tinkamą, žymėjimo pavyzdys X):

pakeisti leidimo turėtojo rekvizitus (įrašomi prašomi patikslinimai)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

 

ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą (įrašomi prašomi patikslinimai)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

išbraukti dalį veiklos, nurodytos leidime (įrašomi prašomi patikslinimai)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Sudarysime sąlygas vietoje patikrinti, ar veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 punkte ir 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

 

4. Prašome informaciją dėl leidimo pakeitimo teikti (pažymėti tinkamą, žymėjimo pavyzdys X. Įrašomi kontaktiniai duomenys, jei jie skiriasi nuo rekvizitų, nurodytų prašymo pradžioje):

raštu ___________________________________________________________;

elektroniniu paštu _________________________________________________;

elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą.

PRIDEDAMA (įrašomi pridedamų dokumentų, patvirtinančių minėtų aplinkybių atsiradimą, pavadinimai, datos ir Nr. Anksčiau pateiktų dokumentų, kuriuose nurodyti duomenys nepasikeitė, prie prašymo pridėti nereikia):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________               ____________________   __________________________

(jei pareiškėjas yra juridinis                                             (parašas)                                          (vardas ir pavardė)   

asmuo – vadovo arba jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

Papildyta priedu:

Nr. V-593, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09129

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 565, 2002-11-21, Žin., 2002, Nr. 116-5227 (2002-12-06), i. k. 1022250ISAK00000565

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 "Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-537, 2012-06-18, Žin., 2012, Nr. 70-3647 (2012-06-23), i. k. 1122250ISAK000V-537

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 "Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-122, 2016-02-01, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02167

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-593, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09129

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo