Suvestinė redakcija nuo 2006-02-10 iki 2009-06-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 62-2528, i. k. 1022210ISAK0003-199

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 8 d. Nr. 3-199

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

 

Siekdamas užtikrinti saugų vidaus vandenų transporto eksploatavimą ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyvos Nr. 96/50/EC „Dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais gavimo sąlygų suderinimo“ bei 1987 m. lapkričio 9 d. direktyvos Nr. 87/540/EEC „Dėl galimybės verstis krovinių vežėjo vidaus vandenų keliais veikla nacionaliniame ir tarptautiniame transporte ir dėl diplomų, pažymėjimų bei kitokių oficialių šiai veiklai tinkamų kvalifikacijų įrodymų savitarpiško pripažinimo“ nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

 

1.2. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo programas;

1.3. Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas;

1.4. Mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus, akreditavimo nuostatus.

2. Pavedu:

2.1. Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai vykdyti vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminus ir išduoti atitinkamus kvalifikacijos dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

 

2.2. Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentui kontroliuoti mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių vidaus vandenų laivų specialistus, akreditavimo sąlygų ir šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-119

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3-39

redakcija)

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką.

2. Vidaus vandenų transporto specialistus gali rengti Lietuvos Respublikoje įregistruotos mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos (toliau – mokymo įstaigos), akredituotos susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTAMS

 

 

3. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių kapitonai, laivavedžiai:

 

3.1. Turi išmanyti;

3.1.1. vidaus vandenų transporto priemonių klases ir tipus, jų paskirtį ir naudojimą;

3.1.2. vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių (toliau – laivai), įrenginių, agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį, jų išdėstymą;

3.1.3. laivų techninių apžiūrų vykdymo periodiškumą ir atlikimo tvarką;

3.1.4. saugios laivybos pagrindus, atsakomybės rūšis ir jų taikymą už laivybos, aplinkos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinių taisyklių pažeidimus;

3.1.5. Tarptautines laivų susidūrimų jūroje išvengimo taisykles;

3.1.6. Europos vidaus vandenų laivybos taisykles ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisykles;

3.1.7. laivų avarijų priežastis, rizikos veiksnius, susijusius su hidrometeorologinėmis sąlygomis, paros laiku, kitų eismo dalyvių nepatirtimi;

3.1.8. saugumo veiksnius, susijusius su keleivių ir krovinių vežimu;

3.1.9. dokumentų, kuriuos būtina turėti eksploatuojant laivą, reikalavimus;

3.1.10. veiksmus, įvykus laivo avarijai;

3.1.11. psichofiziologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buitinių ir darbo sąlygų, emocijų) įtaką savo reakcijai ir dėmesiui, plaukiojimo pavojaus supratimui ir optimalių sprendimų priėmimui;

3.1.12. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų su saugia laivyba susijusių poįstatyminių aktų, tarptautinių konvencijų ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

3.2. Turi mokėti:

3.2.1. patikrinti laivo įgulos komplektavimą ir pasirengimą plaukti;

3.2.2. patikrinti, ar yra laive visos gelbėjimosi priemonės ir įtaisai, priešgaisrinės ir pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemonės, būtini įrankiai;

3.2.3. patikrinti eksploatacinių medžiagų kiekį ir, jei reikia, papildyti iki nustatytų normų;

3.2.4. taisyklingai naudoti ir valdyti laivo mechanizmus ir agregatus, kad jie skleistų mažiau triukšmo, neterštų aplinkos, ekonomiškai naudotų degalus;

3.2.5. parinkti optimalų laivo plaukiojimo režimą, kursą, atsižvelgiant j laivybos kelių ženklus, signalus, kitus laivus, vandens ir oro sąlygas;

3.2.6. įvertinti kitų laivų laivavedžių veiksmus ir laiku išvengti pavojų;

3.2.7. numatyti galimas avarines situacijas, nustatyti laivybos pavojus, įvertinti jų rimtumą ir laiku priimti reikiamą sprendimą laivų avarijoms išvengti;

3.2.8. saugiai įlaipinti ir išlaipinti keleivius, pakrauti ir iškrauti krovinius, prišvartuoti laivą prie įvairių tipų krantinių (kranto);

3.2.9. suteikti reikiamą pagalbą į nelaimę pakliuvusiam kitam laivui.

4. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių mechanikai:

4.1. Turi išmanyti:

4.1.2. laivų jėgainių tipus, jų eksploatavimo savybes;

4.1.3. laivų sistemas, įrengimus, įtaisus ir mechanizmus, jų išdėstymą laive ir eksploatavimo ypatumus;

4.1.4. laivo korpuso eksploatavimo ypatumus, apžiūrų ir dokavimo periodiškumą;

4.1.5. laivo techninių apžiūrų vykdymo periodiškumą ir tvarką;

4.1.6. laivo, jo mechanizmų dokumentus, jų pildymo tvarką;

4.1.7. laivo, jo mechanizmų remonto periodiškumą ir jų atlikimo tvarką;

4.1.8. laive naudojamų degalų, tepalų eksploatavimo savybes;

4.1.9. būtinus įrankius, gelbėjimo, priešgaisrines priemones, jų eksploatavimo tvarką.

4.2. Turi mokėti:

4.2.1. parengti laivo jėgainę, kitus mechanizmus darbui, teisingai pagal instrukcijų reikalavimus juos valdyti ir eksploatuoti;

4.2.2. patikrinti vandens, kuro, tepalų kiekį mechanizmuose ir atsarginėse talpose, esant reikalui, papildyti;

4.2.3. organizuoti jėgainės eigos pamainų darbą, pildyti laivo dokumentaciją;

4.2.4. organizuoti laivo mechanizmų, agregatų ir kitų įtaisų remontą;

4.2.5. parengti reikiamą dokumentaciją laivo dokavimui ir remontui remonto įmonėje;

4.2.6. parinkti laivo jėgainės darbo optimalų režimą, kad ji skleistų mažiau triukšmo, neterštų aplinkos, ekonomiškai naudotų degalus;

4.2.7. naudotis laive esančiais įrankiais, gelbėjimosi, priešgaisrinėmis, saugos darbe priemonėmis, organizuoti teisingą jų eksploatavimą ir remontą.

 

III. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TVARKA

 

5. Vidaus vandenų transporto specialistai rengiami pagal susisiekimo ministro patvirtintas programas ir šių taisyklių reikalavimus. Mokymo proceso metu vidaus vandenų transporto specialistai gauna žinių ir įgūdžių, reikalingų vidaus vandenų laivui, žvejybos laivui ir plūduriuojančiam įrenginiui valdyti bei kvalifikacijos dokumentams gauti.

6. Asmenys, norintys įgyti teisę eiti tam tikras pareigas vidaus vandenų laive, žvejybos laive, plūduriuojančiame įrenginyje, kvalifikacijos egzaminus gali laikyti sulaukę nustatyto amžiaus, baigę atitinkamą mokymo įstaigą, išklausę pirmosios medicinos pagalbos suteikimo kursą ir pagal sveikatos būklę tinkantys dirbti vidaus vandenų laive, žvejybos laive, plūduriuojančiame įrenginyje.

7. Kvalifikacijos egzaminus vykdo Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija.

8. Vidaus vandenų transporto specialistų mokymo įstaiga savo veiklą vykdo pagal susisiekimo ministro patvirtintas programas ir išduoda šios įstaigos baigimą patvirtinančius pažymėjimus.

9. Vidaus vandenų transporto specialistų mokymo įstaigoje gali mokytis asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus ir turintys atitinkamą išsilavinimą:

9.1. laivavedžių, mechanikų grupėse – turintys vidurinį išsilavinimą;

9.2. upeivių, motoristų, elektrikų grupėse – turintys pagrindinį išsilavinimą.

10. Vidaus vandenų transporto specialistai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją – kas penkeri metai baigti kursus pagal susisiekimo ministro patvirtintą programą, gauti teorinio mokymo ir praktinio laivo valdymo kursų baigimą patvirtinančius dokumentus bei Valstybinėje vidaus vandenų laivybos inspekcijoje išlaikyti kvalifikacijos egzaminą.

11. Mokymo grupės sudaromos iš ne daugiau kaip 30 asmenų. Prieš kursų pradžią po vieną grupės įregistravimo paraiškos (1 priedas*) ir grupės sąrašo (2 priedas) egzempliorių pateikiama Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai, kuri įregistruoja konkrečią mokymo grupę.

________________

* Priedai nepateikiami.

 

12. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis besimokančiųjų ir mokymo paslaugas teikiančių įmonių santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartyje nurodoma: sutarties sudarymo data, vieta ir numeris, mokymo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, kodas, adresas, sutartį sudariusio asmens vardas, pavardė, besimokančiojo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokymo specifika (programa), naudojamos mokymo priemonės, mokymo kaina, apmokėjimo grafikas ir būdas, galimybės nutraukti sutartį bei pinigų grąžinimo terminai. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13. Per dieną leidžiama rengti ne daugiau kaip 4 teorijos ir 2 praktikos (laive ar specialiai įrengtame kabinete) pamokas.

14. Mokymo apskaita tvarkoma valstybine kalba.

15. Besimokančiųjų žinos ir įgūdžiai vertinami periodiškai naudojant 10 balų vertinimo sistemą.

16. Mokymo grupių vadovai tvarko mokymo žurnalus (3 priedas). Žurnalo lapai sunumeruojami, susiuvami ir lapų skaičius patvirtinamas mokymo įstaigos vadovo parašu ir antspaudu.

17. Besimokantiesiems, turintiems galutinius teorinio mokymo ir praktinio laivo valdymo įvertinimus ir išlaikiusiems nustatytą egzaminą, išduodami kursų baigimo pažymėjimai (4 priedas).

18. Visi organizacinės, tvarkomosios, ūkinės veiklos, raštvedybos, personalo, mokymo apskaitos, saugos darbe ir kiti dokumentai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei raštvedybos taisyklėmis.

 

IV. REIKALAVIMAI VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ MOKYMO ĮSTAIGAI

 

19. Mokymo įstaiga turi atitikti šiuos reikalavimus:

19.1. turėti nuolatinę buveinę, kurioje turi būti nors viena telefono linija;

19.2. turėti atitinkamai įrengtą mokymo klasę (kabinetą);

19.3. turėti plaukiojimo mokymo priemones pagal tą specialybę, kuriai rengiami vidaus vandenų transporto specialistai;

19.4. mokymo klasėje (kabinete) matomoje vietoje turi būti iškabintos mokymo programos, reikalavimai vidaus vandenų transporto specialistams, taip pat informacija apie mokymo paslaugų kainas ir įstaigos darbo laiką;

19.5. turėti vidaus vandenų transporto specialistų mokytojų (instruktorių), kurie privalo turėti vidaus vandenų transporto specialisto laipsnį ar kvalifikaciją, ne žemesnius negu rengiami vidaus vandenų transporto specialistai, ir ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą vidaus vandenų laivuose, žvejybos laivuose ar plūduriuojančiuose įrenginiuose.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Už vidaus vandenų transporto specialistų mokymo kokybę atsako juos rengianti mokymo įstaiga, mokytojai (instruktoriai), teikiantys praktines mokymo paslaugas.

21. Gautus teorinio mokymo ir praktinio laivo valdymo kursų baigimo pažymėjimus besimokantieji pateikia Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai.

22. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija, vadovaudamasi pateiktais teorinio mokymo ir praktinio laivo valdymo kursų baigimo pažymėjimais, kursų baigimo egzaminų protokolais bei žinių patikrinimo kvalifikacijos komisijos protokolu, išduoda atitinkamą vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą arba kvalifikacijos liudijimą pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklių reikalavimus.

23. Šių taisyklių reikalavimų vykdymą kontroliuoja Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

 


Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo

tvarkos

1 priedas

 

Valstybinei vidaus

vandenų laivybos

inspekcijai

 

 

Vidaus vandenų transporto

specialistų grupės

įregistravimo paraiška

200___ m.                 d.

 

 

 

Prašau įregistruoti vidaus vandenų transporto

specialistų mokymo grupę:

(laivavedžių, mechanikų, upeivių…)

 

Mokymo grupė

Kursų pavadinimas

Pažymėjimo Nr.

Išduota

 

Galioja iki

Grupės Nr.

 

Kodas

 

 

 

Kategorijos

 

Pavadinimas

 

Mokymo pradžia

 

 

Mokymo pabaiga

 

Adresas

 

Egzamino data

 

Tel.

 

 

Mokymo vietos

 

Mokymo laikas

Eil.

Nr.

Mokymo patalpų adresai, telefonai

Kabineto, klasės Nr.

Užsiėmimų laikas

Savaitės dienos

 

 

val.

P

A

T

K

P

Š

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo tvarkos

2 priedas

 

GRUPĖS NARIŲ SĄRAŠAS

 

Grupės Nr.

 

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Asmens kodas

Vidaus vandenų transporto specialisto diplomo, liudijimo

serija, Nr.,

išdavimo data

Turimos kategorijos stažas

Gyvenamoji vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai (instruktoriai)

 

Asmens kodas

Vardas

Pavardė

Dėstomas dalykas

Išsilavinimas

Diplomo serija, Nr. ir išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo tvarkos

3 priedas

 

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ

 

PAMOKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Titulinis lapas

 

 

________________________________________________________________________________

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Vidaus vandenų transporto specialistus rengusios įstaigos pavadinimas, adresas)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Pamokų apskaitos žurnalas

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Mokymo programos pavadinimas)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mokymo pradžia: ....................................

 

Mokymo pabaiga:....................................

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Žurnalo lapai

 

1 puslapis

 

Dalyko pavadinimas ..............................................................................................................................

 

 

Eil.

Nr.

Moksleivio vardas, pavardė

Pamokų lankomumas ir moksleivių žinių įvertinimas

Mėnuo/Diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puslapis

 

 

Mokytojas ..............................................................................................................................................

                                                                                                       (vardas, pavardė)

 

Data

Valandų skaičius

Pamokos (temos) turinys

Mokytojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMOKŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO TAISYKLĖS

 

1. Pamokų apskaitos žurnalą pildo mokytojas (instruktorius). Jame turi atsispindėti moksleivių pamokų lankomumas, žinių įvertinimas, pamokų temos ir joms skirtas laikas (akademinėmis valandomis).

 

2. Kiekvienam mokymo dalykui (pagal mokymo planą) skiriamas reikalingas žurnalo puslapių skaičius. Iš kiekvieno dalyko moksleiviams turi būti išvesti galutiniai įvertinimai.

 

3. Neatvykus į pamoką, žurnale rašoma „n“, o pavėlavus „p“.

 

4. Visi įrašai žurnale turi būti aiškūs.

______________


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo tvarkos

4 priedas

 

KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMAS

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Vidaus vandenų transporto specialistus rengusios įstaigos pavadinimas)

 

 

PAŽYMĖJIMAS

Nr.____________

 

Vardas ...................................................................................................................................................

 

Pavardė ..................................................................................................................................................

 

Asmens kodas ........................................................................................................................................

 

 

Nuo ………………. m. …………………….. ……….. d.

 

Iki …………………m. ……………………... ………. d.

 

Mokėsi ir baigė kursus pagal ..................................................................................................................

                                                                                                           (Mokymo programos pavadinimas)

................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................

                                                     (Vadovo vardo raidė, pavardė)

 

.......................................................

                                                                                                             (Parašas)

 

                                                                  

                                                                                            (Išdavimo data)

 

 

KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMO PILDYMO TAISYKLĖS

 

Pažymėjimo formatas A7 spausdinamas ant šviesaus popieriaus, padengto apsauginiu tinkleliu.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-119

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. vasario. 1 d. įsakymo Nr. 3-39

redakcija)

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO

PROGRAMOS

 

I. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ IR PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ KAPITONŲ, LAIVAVEDŽIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, konstrukcijos elementai, švartavimosi įranga, denio įrenginiai ir jų konstrukcijų elementai. Manevriniai laivo elementai, laivo stovumas ir plūdrumas

10

8

2

2.

Upių ir jūrų bendroji locija. Jūrlapių ir locmaninių žemėlapių skaitymas. Tarptautinių, ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, plūdurų sistemos

14

12

2

3.

Europos ir Lietuvos Respublikos laivų žiburiai, dienos signalai ir jų panaudojimas. Nacionalinės laivų priklausomybės vizualiniai atpažinimo ženklai, vėliavos

10

8

2

4.

Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimui jūroje išvengti. COLREGS-72. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės

10

S

2

5.

Navigacija. Laivo kurso ir laivo vietos nustatymas. Laivo valdymas ir manevravimas. Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklės. Laivo inkaravimas, švartavimas

15

13

2

6.

Minimalūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivams, techninio eksploatavimo taisyklės

4

4

 

7.

UTB radijo ryšio naudojimo taisykles ir reikalavimai tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose, Klaipėdos jūrų uoste

4

3

1

8.

Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų draudžiamieji, nurodomieji, informaciniai laivybos ženklai

10

10

 

9.

Laivų garsiniai signalai ir jų naudojimas

4

4

 

10.

Gelbėjimo ir priešgaisrines priemonės laivuose, gelbėjimo ir priešgaisriniai reikalavimai

10

10

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

5

5

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas. Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas

6

6

 

13.

Hidrometeorologija, hidrometeorologiniai žemėlapiai (orlapiai)

8

8

 

14.

Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų, Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

5

5

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

5

5

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

8

 

 

 

IŠ VISO:

132

109

11

 

II. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ MECHANIKŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, laivo konstrukcija, manevriniai elementai, stovumas, plūdrumas

6

4

2

2.

Laivų pagrindiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas. Laivų pagalbiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas. Laivuose naudojamo kuro ir tepalo rūšys, jų naudojimo ir atsargų papildymo tvarka

6.

4

2

3.

Laivų pagalbiniai mechanizmai, sistemos, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

34

24

10

4.

Minimalūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivams, techninio eksploatavimo taisyklės

4

4

 

5.

Laivo elektros tinklai, įrengimai, šaltiniai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

8

6

2

6.

Priešgaisrinė įranga, aprūpinimas ir reikalavimai

8

6

2

7.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas. Laivo jėgainės dokumentacija, jos pildymo ir saugojimo tvarka

4

4

 

8.

Darbų sauga laivuose

4

4

 

9.

Tarptautiniai, Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

4

4

 

10.

Pirmosios pagalbos suteikimas, gelbėjimo priemonės

4

2

2

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

4

4

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

4

4

 

13.

Hidrometeorologija

2

2

 

14.

Pagrindinių ir pagalbinių laivų variklių reguliavimo pagrindai

6

4

2

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

4

4

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

6

 

 

 

IŠ VISO:

112

80

22

 

III. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ UPEIVIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija ir korpuso elementai

20

14

6

2.

Bendroji locija. Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, plūdurų sistemos

8

6

2

3.

Europos ir Lietuvos Respublikos laivų žiburiai, dienos signalai, jų panaudojimas. Nacionalinės laivų priklausomybės vizualiniai atpažinimo ženklai, vėliavos

10

8

2

4.

Laivo valdymo pagrindai ir laivo garsiniai signalai

4

4

 

5.

Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų draudžiamieji, nurodomieji, informaciniai laivybos ženklai

6

4

2

6.

Laivų takelažas, rangautas, denio įranga, krovos įranga ir jos panaudojimas

6

6

 

7.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

8.

Priešgaisrinės priemonės laivuose, aprūpinimas, priemonių panaudojimas ir reikalavimai

4

2

2

9.

Darbų sauga laivuose

4

2

2

10.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas

2

2

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Gelbėjimo priemonės laivuose, aprūpinimas, jų panaudojimas ir reikalavimai

8

6

2

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

6

 

 

 

IŠ VISO:

90

62

18

 

IV. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ MOTORISTŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo korpuso rinkinio elementai, denio įrenginiai

8

8

 

2.

Laivų variklių konstrukcija ir jų darbo principas

10

6

4

3.

Laivų pagrindinių variklių eksploatacijos pagrindai

10

8

2

4.

Laivų pagalbinių variklių eksploatacijos pagrindai

10

8

2

5.

Laivų pagalbiniai mechanizmai ir jų eksploatacija

9

7

2

6.

Laivų sistemos, mechanizmai ir jų eksploatacija

7

5

2

7.

Priešgaisrinis aprūpinimas, įranga ir reikalavimai

4

4

 

8.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas

2

2

 

9.

Darbų sauga laivuose

4

4

 

10.

Gelbėjimo priemonės, pirmosios pagalbos suteikimas

8

6

2

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

6

 

 

 

IŠ VISO:

90

66

14

 

V. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ ELEKTROMECHANIKŲ, ELEKTRIKŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, korpuso elementai, mechanizmai

8

6

2

2.

Laivų elektros generatorių, variklių eksploatacija, jų priežiūra ir remontas

10

8

2

3.

Laivų elektros įrengimų eksploatacija, jų priežiūra ir remontas

10

8

2

4.

Laivų elektros tinklų eksploatacija

10

8

2

5.

Reikalavimai laivų elektros tinklams

7

7

 

6.

Reikalavimai laivų elektros įrangai

7

7

 

7.

Priešgaisrinis aprūpinimas, sistemos, reikalavimai

8

8

 

8.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas

2

2

 

9.

Darbų sauga laivuose

4

4

 

10.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Gelbėjimo priemonės, jų panaudojimas, pirmosios pagalbos suteikimas

6

4

2

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

6

 

 

 

IŠ VISO:

90

70

10

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS

 

I. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ IR PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIU KAPITONŲ, LAIVAVEDŽIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, konstrukcijos elementai, švartavimosi įranga, denio įrenginiai ir jų konstrukcijų elementai. Manevriniai laivo elementai, laivo stovumas ir plūdrumas

3

3

 

2.

Upių ir jūrų bendroji locija. Jūrlapių ir locmaninių žemėlapių skaitymas. Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, plūdurų sistemos

3

3

 

3.

Europos ir Lietuvos Respublikos laivų žiburiai, dienos signalai ir jų panaudojimas. Nacionalinės laivų priklausomybės vizualiniai atpažinimo ženklai, vėliavos

3

3

 

4.

Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimui juroje išvengti. COLREGS-72. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės

3

3

 

5.

Navigacija. Laivo kurso ir laivo vietos nustatymas. Laivo valdymas ir manevravimas. Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklės. Laivo inkaravimas, Švartavimas

3

3

 

6.

Minimalūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivams, techninio eksploatavimo taisyklės

2

2

 

7.

UTB radijo ryšio naudojimo taisyklės ir reikalavimai tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose, Klaipėdos jūrų uoste

2

2

 

8.

Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų draudžiamieji, nurodomieji, informaciniai laivybos ženklai

2

2

 

9.

Laivų garsiniai signalai ir jų naudojimas

3

3

 

10.

Gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės laivuose, gelbėjimo ir priešgaisriniai reikalavimai

4

4

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas. Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija, hidrometeorologiniai Žemėlapiai (orlapiai)

1

1

 

14.

Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų, Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

II. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ MECHANIKŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, laivo konstrukcija, manevriniai elementai, stovumas. plūdrumas

2

2

 

2.

Laivų pagrindiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas. Laivų pagalbiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas. Laivuose naudojamo kuro ir tepalo rūšys, jų naudojimo ir atsargų papildymo tvarka

3

3

 

3.

Laivų pagalbiniai mechanizmai, sistemos, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

2

2

 

4.

Minimalūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivams, techninio eksploatavimo taisyklės

2

2

 

5.

Laivo elektros tinklai, įrengimai, Šaltiniai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

4

4

 

6.

Priešgaisrinė įranga, aprūpinimas ir reikalavimai

4

4

 

7.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas. Laivo jėgainės dokumentacija, jos pildymo ir saugojimo tvarka

2

2

 

8.

Darbų sauga laivuose

3

3

 

9.

Tarptautiniai, Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

10.

Pirmosios pagalbos suteikimas, gelbėjimo priemonės

3

3

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

1

1

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Pagrindinių ir pagalbinių laivų variklių reguliavimo pagrindai

4

4

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

III. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ UPEIVIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija ir korpuso elementai

4

4

 

2.

Bendroji locija. Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, plūdurų sistemos

4

4

 

3.

Europos ir Lietuvos Respublikos laivų žiburiai, dienos signalai, jų panaudojimas. Nacionalinės laivų priklausomybės vizualiniai atpažinimo ženklai, vėliavos

3

3

 

4.

Laivo valdymo pagrindai ir laivo garsiniai signalai

3

3

 

5.

Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų draudžiamieji, nurodomieji, informaciniai laivybos ženklai

3

3

 

6.

Laivų takelažas, rangautas, denio įranga, krovos įranga ir jos panaudojimas

2

2

 

7.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

8.

Priešgaisrinės priemonės laivuose, aprūpinimas, priemonių panaudojimas ir reikalavimai

2

2

 

9.

Darbų sauga laivuose

2

2

 

10.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas

2

2

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Gelbėjimo priemonės laivuose, aprūpinimas, jų panaudojimas ir reikalavimai

3

3

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

IV. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ MOTORISTŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo korpuso rinkinio elementai, denio įrenginiai

3

3

 

2.

Laivų variklių konstrukcija ir jų darbo principas

3

3

 

3.

Laivų pagrindinių variklių eksploatacijos pagrindai

4

4

 

4.

Laivų pagalbinių variklių eksploatacijos pagrindai

4

4

 

5.

Laivų pagalbiniai mechanizmai ir jų eksploatacija

4

4

 

6.

Laivų sistemos, mechanizmai ir jų eksploatacija

4

4

 

7.

Priešgaisrinis aprūpinimas, įranga ir reikalavimai

4

4

 

8.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas

1

1

 

9.

Darbų sauga laivuose

2

2

 

10.

Gelbėjimo priemonės, pirmosios pagalbos suteikimas

2

2

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

1

1

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

1

1

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

1

1

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

V. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ ELEKTROMECHANIKŲ, ELEKTRIKŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, korpuso elementai, mechanizmai

3

3

 

2.

Laivų elektros generatorių, variklių eksploatacija, jų priežiūra ir remontas

4

4

 

3.

Laivų elektros įrengimų eksploatacija, jų priežiūra ir remontas

4

4

 

4.

Laivų elektros tinklų eksploatacija

4

4

 

5.

Reikalavimai laivų elektros tinklams

4

4

 

6.

Reikalavimai laivų elektros įrangai

4

4

 

7.

Priešgaisrinis aprūpinimas, sistemos, reikalavimai

4

4

 

8.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas

1

1

 

9.

Darbų sauga laivuose

2

2

 

10.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

1

1

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

1

1

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

1

1

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Gelbėjimo priemonės, jų panaudojimas, pirmosios pagalbos suteikimas

1

1

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-199

 

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO

PROGRAMOS

 

I. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ KAPITONŲ-MECHANIKŲ IR LAIVAVEDŽIŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

LR teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

2.

Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

3.

Navigaciniai pasikeitimai LR vidaus vandenų keliuose, uostų akvatorijose

 

3

2

1

4.

Laivo jėgainės, mechanizmų ir sistemų eksploataciniai pasikeitimai

 

3

2

1

5.

Keleivių ir krovinių gabenimo, pakrovimo (iškrovimo), įlaipinimo (išlaipinimo) taisyklių pasikeitimai ir papildymai

 

3

2

1

6.

Laivų avariniai atvejai LR vidaus vandenų keliuose ir jų atsiradimo priežastys

 

2

2

-

7.

Nauji pasiekimai įdiegiant naujas laivo ir jo jėgainės valdymo sistemas

 

3

2

1

8.

Nauji pasiekimai laivyboje, laivo stovumo, plūdrumo skaičiavimuose ir jų panaudojimo galimybės

 

4

2

2

9.

Naujos gelbėjimosi, gaisrų gesinimo, darbų saugos priemonės ir jų panaudojimas

 

4

2

2

10.

Nauji reikalavimai keleiviniams laivams ir jų įguloms

 

2

2

-

11.

Nauji pasiekimai laivų radiolokacijos, ryšio ir signalizacijos priemonių vystyme, jų panaudojimas

 

2

1

1

12.

Nauji reikalavimai laivų įguloms ypatingose situacijose

 

4

2

2

13.

Nauji aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

 

2

2

-

14.

Egzaminas

4

4

-

 

IŠ VISO:

40

29

11

 

II. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ MECHANIKŲ IR ELEKTROMECHANIKŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

LR teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų laivų techninį eksploatavimą, pakeitimai ir papildymai

 

3

3

-

2.

Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų laivų techninį eksploatavimą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

3.

Laivo pagrindinių variklių eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

4.

Laivo pagalbinių variklių eksploataciniai pasikeitimai

 

3

2

1

5.

Laivo elektros šaltinių, elektros tinklų ir paskirstymo įrengimų eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

6.

Naujos kuro ir tepalų rūšys, jų panaudojimo galimybės

 

2

2

-

7.

Laivo sistemų ir mechanizmų eksploataciniai pasikeitimai

 

3

2

1

8.

Laivo jėgainės, sistemų ir mechanizmų avariniai atvejai, jų atsiradimo priežastys

 

4

2

2

9.

Nauji pasiekimai įdiegiant naujas laivo jėgainės ir mechanizmų valdymo sistemas

 

2

2

-

10.

Naujos gelbėjimosi, priešgaisrinės, darbo saugos priemonės ir jų panaudojimas

 

4

2

2

11.

Nauji reikalavimai laivų įguloms ypatingose situacijose

 

3

2

1

12.

Nauji aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

 

2

2

-

13.

Egzaminas

4

4

-

 

IŠ VISO:

40

29

11

 

III. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ UPEIVIŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

LR teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

3

3

-

2.

Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

3.

Laivo įrangos, takelažo, rangauto ir denių įrangos eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

4.

Nauji reikalavimai krovos darbų organizavime bei krovos įrangos panaudojime

 

2

1

1

5.

Laivo įrangos, mechanizmų avariniai atvejai ir jų atsiradimo priežastys

 

4

2

2

6.

Laivo korpuso, įrengimų, mechanizmų eksploatavimo ir priežiūros pasikeitimai

 

4

2

2

7.

Naujos dažų rūšys ir jų panaudojimas laivuose

 

2

2

-

8.

Laivų švartavimo, inkaravimo ypatumai

 

3

2

1

9.

Nauji pasiekimai laivo ryšio ir signalizacijos priemonių vystyme

 

2

1

1

10.

Naujos gelbėjimosi, priešgaisrinės, darbo saugos priemonės ir jų panaudojimas

 

4

2

2

11.

Nauji reikalavimai laivų įguloms ypatingose situacijose

 

4

2

2

12.

Nauji aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

2

2

-

13.

Egzaminas

4

4

-

 

IŠ VISO:

40

27

13

 

IV. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ MOTORISTŲ, ELEKTRIKŲ IR MOTORISTŲ–ELEKTRIKŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

LR teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

2.

Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

3.

Laivo pagrindinių ir pagalbinių variklių eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

4.

Laivo mechanizmų, sistemų ir kitos įrangos eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

5.

Laivo elektros šaltinių, elektros tinklų, paskirstymo įrengimų, elektros variklių eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

6.

Naujos kuro ir tepalų rūšys ir jų panaudojimas

 

2

2

-

7.

Pagrindinių ir pagalbinių variklių, sistemų ir mechanizmų avarijos ir gedimai, jų atsiradimo priežastys

 

4

2

2

8.

Naujos pagrindinių ir pagalbinių variklių valdymo sistemos

 

2

2

-

9.

Naujos gelbėjimosi, priešgaisrinės, darbo saugos priemonės ir jų panaudojimas

 

4

2

2

10.

Nauji reikalavimai laivų įguloms ypatingose situacijose

 

4

2

2

11.

Nauji aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

 

2

2

-

12.

Egzaminas

4

4

-

 

IŠ VISO:

38

26

12

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-199

 

MOKYMO ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ, RENGIANČIŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTUS, AKREDITAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų (toliau – mokymo įstaigų), suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomui ir kvalifikacijos liudijimui gauti, akreditavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu (Žin., 1996, Nr. 105-2393) bei atsižvelgiant į Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyvos Nr. 96/50/EB „Dėl Bendrijos vidaus vandenimis vežti krovinius ir keleivius nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų įsigijimo sąlygų suderinimo“ nuostatas.

2. Šių Nuostatų reikalavimai taikomi visoms Lietuvoje įregistruotoms mokymo įstaigoms, suteikiančioms asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomui ir kvalifikacijos liudijimui gauti.

 

II. AKREDITAVIMĄ VYKDANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

3. Mokymo įstaigų akreditavimą vykdo ir Akreditavimo liudijimus (toliau – Liudijimus) išduoda Susisiekimo ministerija.

4. Susisiekimo ministerija turi teisę:

4.1. sudaryti akreditavimo komisiją;

4.2. akredituoti mokymo įstaigą ir išduoti arba atsisakyti išduoti Liudijimą;

4.3. sustabdyti Liudijimo galiojimą ar panaikinti jo galiojimo sustabdymą;

4.4. sustabdyti teorinio ar praktinio mokymo programos vykdymą arba panaikinti teorinio ar praktinio mokymo programos vykdymo sustabdymą;

4.5. pratęsti ar panaikinti Liudijimo galiojimą.

 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKYMO ĮSTAIGOMS, ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS

 

5. Mokymo įstaiga privalo:

5.1. turėti teorinio ar/ir praktinio mokymo (toliau – mokymo) programas, kuriose nurodyta:

5.1.1. mokymo programos pavadinimas;

5.1.2. mokymo tikslai ir uždaviniai;

5.1.3. mokymo metodai;

5.1.4. mokymo procese naudojamos pagalbinės priemonės ir įrenginiai;

5.1.5. detali mokymo trukmė;

5.1.6. žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai ir kriterijai;

5.1.7. pagrindinė literatūra;

5.2. turėti mokytojus ir instruktorius, žinančius mokymo procesą, mokymo programą, jos tikslus, uždavinius ir mokymo metodiką bei darbo su atitinkamos rūšies treniruokliais patirtį atitinkamą kvalifikaciją.

 

IV. MOKYMO ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKA

 

6. Mokymo įstaigos, norinčios būti akredituotos, pateikia prašymą Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentui (toliau – Vandens transporto departamentas).

7. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

7.1. įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijos;

7.2. atitinkama mokymo programa;

7.3. mokytojų (instruktorių) sąrašas, kuriame nurodoma jų kvalifikacija ir darbo vidaus vandenų transporte stažas;

7.4. treniruoklių, mokymo procese naudojamų vidaus vandenų laivų sąrašas;

7.5. turimos mokymo literatūros sąrašas.

8. Jei dėl pateiktų dokumentų kyla neaiškumų, Vandens transporto departamentas gali pareikalauti papildomos medžiagos apie mokymo procesą ir mokymo materialinę bazę.

9. Vandens transporto departamentas gali grąžinti dokumentus, nurodydamas, ką ir per kiek laiko ištaisyti, jeigu:

9.1. pateikiami neteisingai užpildyti dokumentai;

9.2. pateikti neteisingi duomenys;

9.3. pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Susisiekimo ministro įsakymų ir šių Nuostatų reikalavimų.

10. Susisiekimo ministro sudaryta akreditavimo komisija per 30 dienų išnagrinėja gautus dokumentus ir patikrina konkrečios mokymo įstaigos pasirengimą rengti atitinkamos kategorijos vidaus vandenų transporto specialistus.

11. Remdamasi patikrinimo rezultatais, komisija surašo aktą, kurį pateikia susisiekimo ministrui, teikdama pasiūlymus dėl Liudijimo išdavimo.

12. Esant teigiamiems komisijos vertinimo rezultatams, mokymo įstaigai, įmonei ar organizacijai išduodamas Liudijimas penkeriems metams.

13. Jei patikrinimo metu randama trūkumų, komisijos sprendimu akreditavimas gali būti vykdomas dviem etapais:

13.1. leidžiama vykdyti mokymo procesą bandomuoju terminu, nustatytu komisijos. Nustatyto bandomojo termino metu mokymo įstaiga privalo pašalinti komisijos nurodytus trūkumus;

13.2. jei, pasibaigus bandomajam terminui, pakartotino patikrinimo rezultatai yra teigiami, mokymo įstaigai išduodamas Liudijimas.

14. Liudijimų registrą tvarko ir mokymo įstaigų veiklą kontroliuoja Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentas.

 

V. LIUDIJIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

15. Susisiekimo ministro sudaryta komisija kas 5 metus atlieka mokymo įstaigų planinį priežiūros auditą. Komisijai nenustačius trūkumų, Liudijimo galiojimas pratęsiamas.

16. Susisiekimo ministerija gali sustabdyti Liudijimo galiojimą, jeigu planinio priežiūros audito ar neeilinio mokymo proceso inspektavimo metu nustatoma, kad:

16.1. iš esmės pakeistos mokymo programos bei mokymo priemonės ir jos neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų bei tarptautinių konvencijų bei Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų reikalavimų;

16.2. mokymo procese nesilaikoma patvirtintų mokymo programų reikalavimų;

16.3. mokytojai (instruktoriai), vertintojai ir egzaminatoriai neatitinka jiems keliamų kvalifikacinių reikalavimų.

17. Susisiekimo ministerijos sudaryta komisija, nustačiusi, kad neatitikimai, minimi šių Nuostatų 16 punkte, nedaro įtakos visam mokymo procesui, o tik atskiroms mokymo programoms, gali sustabdyti tokios mokymo programos vykdymą. Šiuo atveju Liudijimo galiojimas nestabdomas.

18. Susisiekimo ministro sudaryta komisija planinio priežiūros audito ar neeilinio mokymo įstaigos inspektavimo metu nustačiusi neatitikimus, nurodytus šių Nuostatų 16 punkte, surašo Neatitikimų aktą ir apie savo sprendimą siūlyti Susisiekimo ministrui sustabdyti Liudijimo galiojimą arba atitinkamos mokymo programos vykdymą nedelsdama informuoja mokymo įstaigos vadovybę.

19. Laikinai sustabdžius Liudijimo galiojimą ar atitinkamos mokymo programos vykdymą, mokymo įstaiga gali kreiptis raštu į Susisiekimo ministeriją dėl akreditacijos atstatymo arba leidimo tęsti sustabdytos mokymo programos vykdymą ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo Liudijimo galiojimo ar atitinkamos mokymo programos sustabdymo dienos. Mokymo įstaiga privalo pateikti raštiškus įrodymus, kad neatitikimai, nurodyti Neatitikimų akte, yra ištaisyti.

20. Susisiekimo ministerija, gavusi mokymo įstaigos prašymą dėl akreditacijos atstatymo ar leidimo tęsti sustabdytą atitinkamą mokymo programą, atlieka neeilinį mokymo įstaigos inspektavimą.

21. Esant teigiamiems neeilinio inspektavimo rezultatams, Susisiekimo ministerija atstato mokymo įstaigos akreditaciją arba leidžia tęsti sustabdytos mokymo programos vykdymą.

22. Jeigu mokymo įstaiga per 6 mėnesius nuo Liudijimo galiojimo sustabdymo dienos nesikreipė dėl akreditacijos atstatymo ar neištaisė Neatitikimo akte nurodytų pažeidimų, Liudijimo galiojimas panaikinamas ir mokymo įstaiga išbraukiama iš akredituotų mokymo įstaigų sąrašo.

23. Jeigu mokymo įstaiga per 6 mėnesius nuo atitinkamos mokymo programos vykdymo sustabdymo nesikreipė dėl šios programos vykdymo atstatymo ir neištaisė Neatitikimo akte nurodytų pažeidimų, laikinai sustabdyta mokymo programa išbraukiama iš Liudijimo.

24. Visais neatitikimų atvejais, nurodytais šių Nuostatų 16–23 punktuose, Susisiekimo ministerija per 5 dienas informuoja mokymo įstaigą ir jos steigėją.

 

VI. AKREDITUOTŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS SĄLYGOS

 

25. Akredituotų mokymo įstaigų veiklą kontroliuoja Susisiekimo ministerija bei kitos kontrolės teisę turinčios valstybės institucijos.

26. Akredituotų mokymo įstaigų vadovai atsako už tai, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atestuojamą veiklą, taip pat šių Nuostatų reikalavimų.

27. Liudijimo originalas saugomas mokymo įstaigoje Liudijime nurodytu adresu.

28. Akredituotos mokymo įstaigos turi teisę:

28.1. pagal Liudijime nurodytas mokymo programas teikti moksleiviams teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną tam tikros klasės (tipo) vidaus vandenų laivui valdyti ir kvalifikacijos dokumentui gauti;

28.2. reikalauti pasiaiškinimų iš Susisiekimo ministerijos, kai atsisakoma išduoti Liudijimą, taip pat kai Liudijimo galiojimas ar mokymo programos vykdymas sustabdomas arba Liudijimas panaikinamas, ar mokymo programa išbraukiama iš Liudijimo.

29. Pametus Liudijimą, jam pražuvus arba susidėvėjus, jo turėtojas pateikia Susisiekimo ministerijai argumentuotą raštišką prašymą išduoti Liudijimo dublikatą.

Susisiekimo ministerija, išnagrinėjusi prašymą ir pateiktus jame argumentus, išduoda Liudijimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Susisiekimo ministerija informaciją apie Liudijimo išdavimą, pratęsimą, jo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, taip pat apie atitinkamų mokymo programų išbraukimą iš Liudijimo skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Skelbime nurodoma:

30.1. mokymo įstaigos pavadinimas, kodas, adresas;

30.2. mokymo programų, kurioms vykdyti išduotas Liudijimas, pavadinimas;

30.3. Liudijimo numeris ir išdavimo data;

30.4. Liudijimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo galiojimo panaikinimo, galiojimo panaikinimo datos.

31. Mokymo įstaigų, įmonių ar organizacijų akreditavimas vykdomas mokymo įstaigų lėšomis.

______________


Mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų,

rengiančių vidaus vandenų transporto

specialistus, akreditavimo nuostatų

priedas

 

Herbas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

MOKYMO ĮSTAIGOS, ĮMONĖS IR

ORGANIZACIJOS AKREDITAVIMO

 

LIUDIJIMAS Nr. _________

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu, Mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus, akreditavimo nuostatais,

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(mokymo įstaigos, įmonių, organizacijos

________________________________________________________________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas)

 

yra akredituota mokymo įstaiga, įmonė, organizacija ir turi teisę suteikti asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialistų laipsnio diplomui ar kvalifikacijos liudijimui gauti pagal šiame liudijime išvardytas mokymo programas:

________________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Liudijimas išduotas ________________________  ir galioja iki _____________________________

 

Registracijos Nr. __________

 

 

                       (pareigų pavadinimas)                                   (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

 

                                                A. V.

______________

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3-199 "Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo