Suvestinė redakcija nuo 2017-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 62-2528, i. k. 1022210ISAK0003-199

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 8 d. Nr. 3-199

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

 

Siekdamas užtikrinti saugų vidaus vandenų transporto eksploatavimą ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyvos Nr. 96/50/EC „Dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais gavimo sąlygų suderinimo“ bei 1987 m. lapkričio 9 d. direktyvos Nr. 87/540/EEC „Dėl galimybės verstis krovinių vežėjo vidaus vandenų keliais veikla nacionaliniame ir tarptautiniame transporte ir dėl diplomų, pažymėjimų bei kitokių oficialių šiai veiklai tinkamų kvalifikacijų įrodymų savitarpiško pripažinimo“ nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

 

1.2. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo programas;

1.3. Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas;

1.4. Neteko galios nuo 2011-09-25

Punkto naikinimas:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin. 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

2. Pavedu Lietuvos saugios laivybos administracijai:

2.1. vykdyti vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminus ir išduoti atitinkamus kvalifikacijos dokumentus;

2.2. Neteko galios nuo 2011-09-25

Punkto naikinimas:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin. 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-701, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7237 (2010-12-02), i. k. 1102210ISAK0003-701

 

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-119

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3-39

redakcija)

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką.

2. Vidaus vandenų transporto specialistus gali rengti Lietuvos Respublikoje įregistruotos mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos (toliau – mokymo įstaigos), akredituotos susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTAMS

 

 

3. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių kapitonai, laivavedžiai:

 

3.1. Turi išmanyti;

3.1.1. vidaus vandenų transporto priemonių klases ir tipus, jų paskirtį ir naudojimą;

3.1.2. vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių (toliau – laivai), įrenginių, agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį, jų išdėstymą;

3.1.3. laivų techninių apžiūrų vykdymo periodiškumą ir atlikimo tvarką;

3.1.4. saugios laivybos pagrindus, atsakomybės rūšis ir jų taikymą už laivybos, aplinkos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinių taisyklių pažeidimus;

3.1.5. Tarptautines laivų susidūrimų jūroje išvengimo taisykles;

3.1.6. Europos vidaus vandenų laivybos taisykles ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisykles;

3.1.7. laivų avarijų priežastis, rizikos veiksnius, susijusius su hidrometeorologinėmis sąlygomis, paros laiku, kitų eismo dalyvių nepatirtimi;

3.1.8. saugumo veiksnius, susijusius su keleivių ir krovinių vežimu;

3.1.9. dokumentų, kuriuos būtina turėti eksploatuojant laivą, reikalavimus;

3.1.10. veiksmus, įvykus laivo avarijai;

3.1.11. psichofiziologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buitinių ir darbo sąlygų, emocijų) įtaką savo reakcijai ir dėmesiui, plaukiojimo pavojaus supratimui ir optimalių sprendimų priėmimui;

3.1.12. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų su saugia laivyba susijusių poįstatyminių aktų, tarptautinių konvencijų ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

3.2. Turi mokėti:

3.2.1. patikrinti laivo įgulos komplektavimą ir pasirengimą plaukti;

3.2.2. patikrinti, ar yra laive visos gelbėjimosi priemonės ir įtaisai, priešgaisrinės ir pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemonės, būtini įrankiai;

3.2.3. patikrinti eksploatacinių medžiagų kiekį ir, jei reikia, papildyti iki nustatytų normų;

3.2.4. taisyklingai naudoti ir valdyti laivo mechanizmus ir agregatus, kad jie skleistų mažiau triukšmo, neterštų aplinkos, ekonomiškai naudotų degalus;

3.2.5. parinkti optimalų laivo plaukiojimo režimą, kursą, atsižvelgiant j laivybos kelių ženklus, signalus, kitus laivus, vandens ir oro sąlygas;

3.2.6. įvertinti kitų laivų laivavedžių veiksmus ir laiku išvengti pavojų;

3.2.7. numatyti galimas avarines situacijas, nustatyti laivybos pavojus, įvertinti jų rimtumą ir laiku priimti reikiamą sprendimą laivų avarijoms išvengti;

3.2.8. saugiai įlaipinti ir išlaipinti keleivius, pakrauti ir iškrauti krovinius, prišvartuoti laivą prie įvairių tipų krantinių (kranto);

3.2.9. suteikti reikiamą pagalbą į nelaimę pakliuvusiam kitam laivui.

4. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų ir plūduriuojančių įrenginių mechanikai:

4.1. Turi išmanyti:

4.1.2. laivų jėgainių tipus, jų eksploatavimo savybes;

4.1.3. laivų sistemas, įrengimus, įtaisus ir mechanizmus, jų išdėstymą laive ir eksploatavimo ypatumus;

4.1.4. laivo korpuso eksploatavimo ypatumus, apžiūrų ir dokavimo periodiškumą;

4.1.5. laivo techninių apžiūrų vykdymo periodiškumą ir tvarką;

4.1.6. laivo, jo mechanizmų dokumentus, jų pildymo tvarką;

4.1.7. laivo, jo mechanizmų remonto periodiškumą ir jų atlikimo tvarką;

4.1.8. laive naudojamų degalų, tepalų eksploatavimo savybes;

4.1.9. būtinus įrankius, gelbėjimo, priešgaisrines priemones, jų eksploatavimo tvarką.

4.2. Turi mokėti:

4.2.1. parengti laivo jėgainę, kitus mechanizmus darbui, teisingai pagal instrukcijų reikalavimus juos valdyti ir eksploatuoti;

4.2.2. patikrinti vandens, kuro, tepalų kiekį mechanizmuose ir atsarginėse talpose, esant reikalui, papildyti;

4.2.3. organizuoti jėgainės eigos pamainų darbą, pildyti laivo dokumentaciją;

4.2.4. organizuoti laivo mechanizmų, agregatų ir kitų įtaisų remontą;

4.2.5. parengti reikiamą dokumentaciją laivo dokavimui ir remontui remonto įmonėje;

4.2.6. parinkti laivo jėgainės darbo optimalų režimą, kad ji skleistų mažiau triukšmo, neterštų aplinkos, ekonomiškai naudotų degalus;

4.2.7. naudotis laive esančiais įrankiais, gelbėjimosi, priešgaisrinėmis, saugos darbe priemonėmis, organizuoti teisingą jų eksploatavimą ir remontą.

 

III. VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TVARKA

 

5. Vidaus vandenų transporto specialistai rengiami pagal susisiekimo ministro patvirtintas programas ir šių taisyklių reikalavimus. Mokymo proceso metu vidaus vandenų transporto specialistai gauna žinių ir įgūdžių, reikalingų vidaus vandenų laivui, žvejybos laivui ir plūduriuojančiam įrenginiui valdyti bei kvalifikacijos dokumentams gauti.

6. Asmenys, norintys įgyti teisę eiti tam tikras pareigas vidaus vandenų laive, žvejybos laive, plūduriuojančiame įrenginyje, kvalifikacijos egzaminus gali laikyti sulaukę nustatyto amžiaus, baigę atitinkamą mokymo įstaigą, išklausę pirmosios medicinos pagalbos suteikimo kursą ir pagal sveikatos būklę tinkantys dirbti vidaus vandenų laive, žvejybos laive, plūduriuojančiame įrenginyje.

7. Kvalifikacijos egzaminus vykdo Lietuvos saugios laivybos administracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-701, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7237 (2010-12-02), i. k. 1102210ISAK0003-701

 

8. Mokymo įstaigos, vadovaudamosi susisiekimo ministro patvirtintomis Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programomis rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo detalias programas. Pagal šias programas mokymo įstaiga vykdo vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus ir išduoda kursų baigimo pažymėjimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

81. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.

Papildyta punktu:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

9. Vidaus vandenų transporto specialistų mokymo įstaigoje gali mokytis asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus ir turintys atitinkamą išsilavinimą:

9.1. laivavedžių, mechanikų grupėse – turintys vidurinį išsilavinimą;

9.2. upeivių, motoristų, elektrikų grupėse – turintys pagrindinį išsilavinimą.

10. Neteko galios nuo 2011-09-25

Punkto naikinimas:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin. 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-274, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 75-3083 (2009-06-25), i. k. 1092210ISAK0003-274

 

11. Mokymo grupės sudaromos iš ne daugiau kaip 30 asmenų. Prieš kursų pradžią po vieną grupės įregistravimo paraiškos (1 priedas) ir grupės sąrašo (2 priedas) egzempliorių pateikiama Lietuvos saugios laivybos administracijai, kuri įregistruoja konkrečią mokymo grupę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-701, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7237 (2010-12-02), i. k. 1102210ISAK0003-701

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

12. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis besimokančiųjų ir mokymo paslaugas teikiančių įmonių santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartyje nurodoma: sutarties sudarymo data, vieta ir numeris, mokymo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, kodas, adresas, sutartį sudariusio asmens vardas, pavardė, besimokančiojo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokymo specifika (programa), naudojamos mokymo priemonės, mokymo kaina, apmokėjimo grafikas ir būdas, galimybės nutraukti sutartį bei pinigų grąžinimo terminai. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13. Per dieną leidžiama rengti ne daugiau kaip 4 teorijos ir 2 praktikos (laive ar specialiai įrengtame kabinete) pamokas.

14. Mokymo apskaita tvarkoma valstybine kalba.

15. Besimokančiųjų žinos ir įgūdžiai vertinami periodiškai naudojant 10 balų vertinimo sistemą.

16. Mokymo grupių vadovai tvarko Vidaus vandenų transporto specialistų pamokų apskaitos žurnalus (3 priedas). Žurnalo lapai sunumeruojami, susiuvami ir lapų skaičius patvirtinamas mokymo įstaigos vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

17. Besimokantiesiems, turintiems galutinius teorinio mokymo ir praktinio laivo valdymo įvertinimus ir išlaikiusiems teorijos ir praktinio parengimo (kai praktinio parengimo kursas įtrauktas į mokymo programą) egzaminus, išduodami kursų baigimo pažymėjimai (4 priedas), kurių apskaita tvarkoma registravimo žurnale:

17.1. registravimo žurnalo lapai sunumeruojami, susiuvami, įrašytas lapų skaičius patvirtinamas kursų vadovo parašu;

17.2. registravimo žurnale turi būti įrašomi šie duomenys: eilės numeris, asmens, gavusio kursų baigimo pažymėjimą, vardas, pavardė, asmens kodas, išduoto kursų baigimo pažymėjimo numeris, išdavimo data, asmens, gavusio kursų baigimo pažymėjimą, parašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

171. Kai asmenys baigia vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ar kvalifikacijos tobulinimo kursus ir yra teigiamai įvertinti už teorinį pasirengimą bei išlaiko praktinio parengimo egzaminą (jei reikia), mokymo įstaiga pildo teorinio mokymo/kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo protokolą (5 priedas), kurių apskaita tvarkoma registravimo žurnale:

171.1. registravimo žurnalo lapai sunumeruojami, susiuvami, įrašytas lapų skaičius patvirtinamas kursų vadovo parašu;

171.2. registravimo žurnale turi būti įrašomi šie duomenys: eilės numeris, asmenų, gavusių teigiamus teorinio mokymo ir praktinio parengimo egzamino įvertinimus, skaičius, išdavimo data, kursų vadovo parašas.

Papildyta punktu:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

18. Visi organizacinės, tvarkomosios, ūkinės veiklos, personalo, mokymo apskaitos, saugos darbe ir kiti dokumentai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

4 skyrius. Neteko galios nuo 2011-09-25

Skyriaus naikinimas:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin. 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Už vidaus vandenų transporto specialistų mokymo kokybę atsako juos rengianti mokymo įstaiga, mokytojai (instruktoriai), teikiantys praktines mokymo paslaugas.

21. Gautus teorinio mokymo ir praktinio laivo valdymo kursų baigimo pažymėjimus besimokantieji pateikia Lietuvos saugios laivybos administracijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-701, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7237 (2010-12-02), i. k. 1102210ISAK0003-701

Nr. 3-820, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 1-7 (2012-01-04), i. k. 1112210ISAK0003-820

 

22. Lietuvos saugios laivybos administracija, vadovaudamasi pateiktais teorinio mokymo ir praktinio laivo valdymo kursų baigimo pažymėjimais, kursų baigimo egzaminų protokolais bei vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzamino protokolu, išduoda atitinkamą vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą arba kvalifikacijos liudijimą pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklių reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-701, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7237 (2010-12-02), i. k. 1102210ISAK0003-701

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

Nr. 3-820, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 1-7 (2012-01-04), i. k. 1112210ISAK0003-820

 

23. Šių taisyklių reikalavimų vykdymą kontroliuoja Lietuvos saugios laivybos administracija.

______________

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-701, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7237 (2010-12-02), i. k. 1102210ISAK0003-701

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

 


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo taisyklių

1 priedas

 

(Vidaus vandenų transporto specialistų mokymo grupės įregistravimo paraiškos formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(mokymo įstaigos pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas)

____________________________________________________________________

 

Lietuvos saugios laivybos

administracijai

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ MOKYMO GRUPĖS ĮREGISTRAVIMO PARAIŠKA

 

_____________________

(data)

________________________

(vieta)

 

Prašau įregistruoti vidaus vandenų transporto specialistų mokymo grupę:

 

Grupės Nr.

 

Mokymo programos pavadinimas

 

Mokymo pradžia

 

Mokymo pabaiga

 

 

Mokymo vietos

Mokymo laikas

Eil. Nr.

Mokymo patalpų adresai, telefonai

Kabineto, klasės Nr.

Užsiėmimų laikas / savaitės dienos

Val.

P

A

T

K

Pn

Š

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokymo įstaigos vadovo pareigos)               (Parašas)                           (Vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo taisyklių

2 priedas

 

(Mokymo grupės narių sąrašo formos pavyzdys)

 

MOKYMO GRUPĖS NARIŲ SĄRAŠAS

 

Grupės Nr. ____________

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Kvalifikacijos dokumento serija, Nr., išdavimo data

Turimos kvalifikacijos stažas

Gyvenamoji vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai (instruktoriai)

 

Vardas, pavardė

Dėstomas dalykas

Išsilavinimas

Diplomo serija, Nr. ir išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo taisyklių

3 priedas

 

(Vidaus vandenų transporto specialistų pamokų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

Titulinis lapas

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ PAMOKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

___________________________________________________________________________

(vidaus vandenų transporto specialistus rengusios įstaigos pavadinimas, adresas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Mokymo pradžia

 

Mokymo pabaiga

 

Žurnalo lapai

 

1 puslapis

 

Dalyko pavadinimas___________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Teorijos pamokų ir praktinio valdymo užsiėmimų lankomumas ir mokinių žinių vertinimas

Galutinis įvertinimas

Mėnuo / diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ puslapis

 

Laivavedžių mokytojas_________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

Data

Valandų skaičius

Teorijos pamokų ir praktinio valdymo užsiėmimų turinys

Mokytojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų apskaitos žurnalo pildymo taisyklės:

 

1. Pamokų apskaitos žurnalą pildo laivavedžių mokytojas. Žurnale žymimas mokinių pamokų lankomumas, žinių įvertinimas, pamokų (užsiėmimų) temos ir joms skirtas laikas (akademinėmis valandomis).

2. Kiekvienam mokymo dalykui (pagal mokymo planą) skiriamas reikalingas žurnalo puslapių skaičius. Už kiekvieną dalyką mokiniai turi gauti galutinį įvertinimą.

3. Neatvykus į pamoką, žurnale rašoma „n“, o pavėlavus – „p“.

4. Visi įrašai žurnale turi būti aiškūs.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo taisyklių

4 priedas

 

(Kursų baigimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(laivavedžius rengusios įstaigos pavadinimas)

 

KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMAS

 

_________________Nr. ______

(data)

_____________________

(vieta)

 

Pažymima, kad  ______________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(asmens kodas)

 

nuo____________ m._____________ d.

iki_____________ m._____________ d.

 

mokėsi ir baigė kursus pagal ____________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Šis pažymėjimas galioja iki _____ m. _______________ d.

 

 

(Mokymo įstaigos vadovo pareigos)                     (Parašas)                       (Vardas, pavardė)

 

_________________


 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklių

5 priedas

 

(Vidaus vandens transporto specialistų teorinio mokymo/kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo protokolo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________________

(mokymo įstaigos pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas)

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ TEORINIO MOKYMO/ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ BAIGIMO
PROTOKOLAS

 

________________ Nr. ________

(data)

_________________________

(vieta)

 

Grupės Nr.

 

Mokymo programos pavadinimas

 

Mokymo pradžia

 

Mokymo pabaiga

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Žinių įvertinimas

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai:

(Parašas)                                          (Vardas, pavardė)

 

(Parašas)                                          (Vardas, pavardė)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2002 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. 3-199

(Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2009 m. birželio 16 d.

įsakymo Nr. 3-274 redakcija)

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO PROGRAMOS

 

I. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ IR PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ KAPITONŲ, LAIVAVEDŽIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, konstrukcijos elementai, švartavimosi įranga, denio įrenginiai ir jų konstrukcijų elementai. Manevriniai laivo elementai, laivo stovumas ir plūdrumas

10

8

2

2.

Upių ir jūrų bendroji locija. Jūrlapių ir locmaninių žemėlapių skaitymas. Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, plūdurų sistemos

14

12

2

3.

Europos ir Lietuvos Respublikos laivų žiburiai, dienos signalai ir jų panaudojimas. Nacionalinės laivų priklausomybės vizualiniai atpažinimo ženklai, vėliavos

10

8

2

4.

Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimui jūroje išvengti. COLREGS-72. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės

10

8

2

5.

Navigacija. Laivo kurso ir laivo vietos nustatymas. Laivo valdymas ir manevravimas. Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklės. Laivo inkaravimas, švartavimas

15

13

2

6.

Minimalūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivams, techninio eksploatavimo taisyklės

4

4

 

7.

UTB radijo ryšio naudojimo taisyklės ir reikalavimai tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose, Klaipėdos jūrų uoste

4

3

1

8.

Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų draudžiamieji, nurodomieji, informaciniai laivybos ženklai

10

10

 

9.

Laivų garsiniai signalai ir jų naudojimas

4

4

 

10.

Gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės laivuose, gelbėjimo ir priešgaisriniai reikalavimai

10

10

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

5

5

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

6

6

 

13.

Hidrometeorologija, hidrometeorologiniai žemėlapiai (orlapiai)

8

8

 

14.

Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų, Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

5

5

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

5

5

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

8

 

 

 

IŠ VISO:

132

109

11

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

II. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ MECHANIKŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, laivo konstrukcija, manevriniai elementai, stovumas, plūdrumas

6

4

2

2.

Laivų pagrindiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas. Laivų pagalbiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas. Laivuose naudojamo kuro ir tepalo rūšys, jų naudojimo ir atsargų papildymo tvarka

6

4

2

3.

Laivų pagalbiniai mechanizmai, sistemos, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

34

24

10

4.

Minimalūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivams, techninio eksploatavimo taisyklės

4

4

 

5.

Laivo elektros tinklai, įrengimai, šaltiniai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

8

6

2

6.

Priešgaisrinė įranga, aprūpinimas ir reikalavimai

8

6

2

7.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis

4

4

 

8.

Darbų sauga laivuose

4

4

 

9.

Tarptautiniai, Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

4

4

 

10.

Pirmosios pagalbos suteikimas, gelbėjimo priemonės

4

2

2

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

4

4

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

4

4

 

13.

Hidrometeorologija

2

2

 

14.

Pagrindinių ir pagalbinių laivų variklių reguliavimo pagrindai

6

4

2

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

4

4

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

6

 

 

 

IŠ VISO:

112

80

22

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

III. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ UPEIVIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija ir korpuso elementai

20

14

6

2.

Bendroji locija. Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, plūdurų sistemos

8

6

2

3.

Europos ir Lietuvos Respublikos laivų žiburiai, dienos signalai, jų panaudojimas. Nacionalinės laivų priklausomybės vizualiniai atpažinimo ženklai, vėliavos

10

8

2

4.

Laivo valdymo pagrindai ir laivo garsiniai signalai

4

4

 

5.

Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų draudžiamieji, nurodomieji, informaciniai laivybos ženklai

6

4

2

6.

Laivų takelažas, rangautas, denio įranga, krovos įranga ir jos panaudojimas

6

6

 

7.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

8.

Priešgaisrinės priemonės laivuose, aprūpinimas, priemonių panaudojimas ir reikalavimai

4

2

2

9.

Darbų sauga laivuose

4

2

2

10.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis

2

2

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Gelbėjimo priemonės laivuose, aprūpinimas, jų panaudojimas ir reikalavimai

8

6

2

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

6

 

 

 

IŠ VISO:

90

62

18

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

IV. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ MOTORISTŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo korpuso rinkinio elementai, denio įrenginiai

8

8

 

2.

Laivų variklių konstrukcija ir jų darbo principas

10

6

4

3.

Laivų pagrindinių variklių eksploatacijos pagrindai

10

8

2

4.

Laivų pagalbinių variklių eksploatacijos pagrindai

10

8

2

5.

Laivų pagalbiniai mechanizmai ir jų eksploatacija

9

7

2

6.

Laivų sistemos, mechanizmai ir jų eksploatacija

7

5

2

7.

Priešgaisrinis aprūpinimas, įranga ir reikalavimai

4

4

 

8.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis

2

2

 

9.

Darbų sauga laivuose

4

4

 

10.

Gelbėjimo priemonės, pirmosios pagalbos suteikimas

8

6

2

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

6

 

 

 

IŠ VISO:

90

66

14

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

V. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ ELEKTROMECHANIKŲ, ELEKTRIKŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, korpuso elementai, mechanizmai

8

6

2

2.

Laivų elektros generatorių, variklių eksploatacija, jų priežiūra ir remontas

10

8

2

3.

Laivų elektros įrengimų eksploatacija, jų priežiūra ir remontas

10

8

2

4.

Laivų elektros tinklų eksploatacija

10

8

2

5.

Reikalavimai laivų elektros tinklams

7

7

 

6.

Reikalavimai laivų elektros įrangai

7

7

 

7.

Priešgaisrinis aprūpinimas, sistemos, reikalavimai

8

8

 

8.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis

2

2

 

9.

Darbų sauga laivuose

4

4

 

10.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Gelbėjimo priemonės, jų panaudojimas, pirmosios pagalbos suteikimas

6

4

2

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

4

 

 

 

Egzaminas

6

 

 

 

IŠ VISO:

90

70

10

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

Nr. 3-274, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 75-3083 (2009-06-25), i. k. 1092210ISAK0003-274

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2002 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. 3-199

(Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2009 m. birželio 16 d.

įsakymo Nr. 3-274 redakcija)

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS

 

I. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ IR PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ KAPITONŲ, LAIVAVEDŽIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, konstrukcijos elementai, švartavimosi įranga, denio įrenginiai ir jų konstrukcijų elementai. Manevriniai laivo elementai, laivo stovumas ir plūdrumas

3

3

 

2.

Upių ir jūrų bendroji locija. Jūrlapių ir locmaninių žemėlapių skaitymas. Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, plūdurų sistemos

3

3

 

3.

Europos ir Lietuvos Respublikos laivų žiburiai, dienos signalai ir jų panaudojimas. Nacionalinės laivų priklausomybės vizualiniai atpažinimo ženklai, vėliavos

3

3

 

4.

Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimui jūroje išvengti. COLREGS-72. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės

3

3

 

5.

Navigacija. Laivo kurso ir laivo vietos nustatymas. Laivo valdymas ir manevravimas. Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklės. Laivo inkaravimas, švartavimas

3

3

 

6.

Minimalūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivams, techninio eksploatavimo taisyklės

2

2

 

7.

UTB radijo ryšio naudojimo taisyklės ir reikalavimai tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliuose, Klaipėdos jūrų uoste

2

2

 

8.

Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų draudžiamieji, nurodomieji, informaciniai laivybos ženklai

2

2

 

9.

Laivų garsiniai signalai ir jų naudojimas

3

3

 

10.

Gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės laivuose, gelbėjimo ir priešgaisriniai reikalavimai

4

4

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija, hidrometeorologiniai žemėlapiai (orlapiai)

1

1

 

14.

Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų, Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

II. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ MECHANIKŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, laivo konstrukcija, manevriniai elementai, stovumas, plūdrumas

2

2

 

2.

Laivų pagrindiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas. Laivų pagalbiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas. Laivuose naudojamo kuro ir tepalo rūšys, jų naudojimo ir atsargų papildymo tvarka

3

3

 

3.

Laivų pagalbiniai mechanizmai, sistemos, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

2

2

 

4.

Minimalūs techniniai reikalavimai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivams, techninio eksploatavimo taisyklės

2

2

 

5.

Laivo elektros tinklai, įrengimai, šaltiniai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

4

4

 

6.

Priešgaisrinė įranga, aprūpinimas ir reikalavimai

4

4

 

7.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis

2

2

 

8.

Darbų sauga laivuose

3

3

 

9.

Tarptautiniai, Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

10.

Pirmosios pagalbos suteikimas, gelbėjimo priemonės

3

3

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

1

1

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Pagrindinių ir pagalbinių laivų variklių reguliavimo pagrindai

4

4

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

III. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ UPEIVIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija ir korpuso elementai

4

4

 

2.

Bendroji locija. Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių farvaterių žymėjimo tvarka, ženklų, plūdurų sistemos

4

4

 

3.

Europos ir Lietuvos Respublikos laivų žiburiai, dienos signalai, jų panaudojimas. Nacionalinės laivų priklausomybės vizualiniai atpažinimo ženklai, vėliavos

3

3

 

4.

Laivo valdymo pagrindai ir laivo garsiniai signalai

3

3

 

5.

Europos ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų draudžiamieji, nurodomieji, informaciniai laivybos ženklai

3

3

 

6.

Laivų takelažas, rangautas, denio įranga, krovos įranga ir jos panaudojimas

2

2

 

7.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

2

2

 

8.

Priešgaisrinės priemonės laivuose, aprūpinimas, priemonių panaudojimas ir reikalavimai

2

2

 

9.

Darbų sauga laivuose

2

2

 

10.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis

2

2

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

2

2

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

2

2

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Gelbėjimo priemonės laivuose, aprūpinimas, jų panaudojimas ir reikalavimai

3

3

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

IV. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ MOTORISTŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo korpuso rinkinio elementai, denio įrenginiai

3

3

 

2.

Laivų variklių konstrukcija ir jų darbo principas

3

3

 

3.

Laivų pagrindinių variklių eksploatacijos pagrindai

4

4

 

4.

Laivų pagalbinių variklių eksploatacijos pagrindai

4

4

 

5.

Laivų pagalbiniai mechanizmai ir jų eksploatacija

4

4

 

6.

Laivų sistemos, mechanizmai ir jų eksploatacija

4

4

 

7.

Priešgaisrinis aprūpinimas, įranga ir reikalavimai

4

4

 

8.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis

1

1

 

9.

Darbų sauga laivuose

2

2

 

10.

Gelbėjimo priemonės, pirmosios pagalbos suteikimas

2

2

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

1

1

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

1

1

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

1

1

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

V. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ, ŽVEJYBOS LAIVŲ, PLŪDURIUOJANČIŲ ĮRENGINIŲ ELEKTROMECHANIKŲ, ELEKTRIKŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1.

Laivo teorija, korpuso elementai, mechanizmai

3

3

 

2.

Laivų elektros generatorių, variklių eksploatacija, jų priežiūra ir remontas

4

4

 

3.

Laivų elektros įrengimų eksploatacija, jų priežiūra ir remontas

4

4

 

4.

Laivų elektros tinklų eksploatacija

4

4

 

5.

Reikalavimai laivų elektros tinklams

4

4

 

6.

Reikalavimai laivų elektros įrangai

4

4

 

7.

Priešgaisrinis aprūpinimas, sistemos, reikalavimai

4

4

 

8.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis

1

1

 

9.

Darbų sauga laivuose

2

2

 

10.

Tarptautinių, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir Klaipėdos jūrų uosto aplinkos apsaugos reikalavimai

1

1

 

11.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

1

1

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

1

1

 

13.

Hidrometeorologija

1

1

 

14.

Gelbėjimo priemonės, jų panaudojimas, pirmosios pagalbos suteikimas

1

1

 

15.

Vidaus vandenų laivų avarijų ir avarinių atvejų klasifikavimas

1

1

 

 

Konsultacijos

2

 

 

 

Egzaminas

4

 

 

 

IŠ VISO:

42

36

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-274, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 75-3083 (2009-06-25), i. k. 1092210ISAK0003-274

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2011-09-25

Priedo naikinimas:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin. 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

 

Priedas. Neteko galios nuo 2011-09-25

Priedo naikinimas:

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin. 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3-701, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7237 (2010-12-02), i. k. 1102210ISAK0003-701

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-39, 2006-02-01, Žin., 2006, Nr. 16-561 (2006-02-09), i. k. 1062210ISAK00003-39

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3-199 "Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-274, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 75-3083 (2009-06-25), i. k. 1092210ISAK0003-274

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3-199 "Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-701, 2010-11-26, Žin., 2010, Nr. 141-7237 (2010-12-02), i. k. 1102210ISAK0003-701

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3-199 "Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-559, 2011-09-19, Žin., 2011, Nr. 116-5487 (2011-09-24), i. k. 1112210ISAK0003-559

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3-199 "Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-820, 2011-12-30, Žin., 2012, Nr. 1-7 (2012-01-04), i. k. 1112210ISAK0003-820

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3-199 "Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-39, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-01, i. k. 2017-01861

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3-199 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo