Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 60-2471, i. k. 1021100NUTA00000910

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1174, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19563

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

 

NUTARIMAS

DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 17 d. Nr. 910

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 79 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1174

redakcija)

 

 

TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse nustatyta tarnybos Lietuvos valstybei stažo (toliau – tarnybos stažas) valstybės tarnautojams, valstybės politikams, teisėjams ir valstybės pareigūnams skaičiavimo tvarka.

2. Į tarnybos stažą įskaitomas metų (mėnesių ir dienų), ištarnautų Lietuvos valstybei, skaičius, einant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatyme nustatytas pareigas šiuose įstatymuose nustatytais laikotarpiais.

3. Iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-855 (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija) įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos, einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 1 ir 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo“, taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose.

4. Iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-855 (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija) įsigaliojimo:

4.1. viešojo administravimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos vykdomosios valdžios funkcijoms atlikti skirtos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurias einant už darbą buvo mokama (rekomenduojama mokėti) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 499 „Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“, o iki nurodyto nutarimo įsigaliojimo – pareigos, analogiškos šiame punkte nurodytoms pareigoms;

4.2. A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

5. Tarnybos stažą skaičiuoja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas, valstybės politikas, teisėjas ar valstybės pareigūnas eina pareigas, administracijos (struktūrinis) padalinys arba valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, o jeigu valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, – įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas.

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 378, 2004-04-06, Žin., 2004, Nr. 52-1730 (2004-04-08), i. k. 1041100NUTA00000378

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 "Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 570, 2006-06-12, Žin., 2006, Nr. 67-2462 (2006-06-15), i. k. 1061100NUTA00000570

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 "Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 853, 2006-09-11, Žin., 2006, Nr. 97-3763 (2006-09-14), i. k. 1061100NUTA00000853

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 "Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 962, 2007-09-11, Žin., 2007, Nr. 100-4068 (2007-09-22), i. k. 1071100NUTA00000962

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 "Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1327, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5770 (2010-09-25), i. k. 1101100NUTA00001327

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 "Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1117, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 110-5573 (2012-09-22), i. k. 1121100NUTA00001117

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 "Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 356, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09561

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 889, 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-10, i. k. 2018-14305

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1174, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-12-03, i. k. 2018-19563

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo