Suvestinė redakcija nuo 2022-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 60-2461, i. k. 1021100NUTA00000900

 

Nauja redakcija nuo 2019-08-01:

Nr. 395, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06962

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PRIEMONIŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 6 dalimi ir 96 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir įgyvendindama 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva (ES) 2022/890, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 677, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14014

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašą;

1.2. Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašą.

2. Neteko galios nuo 2022-06-30

Punkto naikinimas:

Nr. 677, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14014

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Dalia Grybauskaitė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1390 redakcija)

 

Atvejų, kai mokesčiŲ administratorius turi teisę nurodyti PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, aprašAS

 

1. Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, apraše (toliau – šis Aprašas) nustatomi atvejai, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti, kad pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, neatsižvelgiant į tai, kad šis PVM mokėtojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 2 arba 5 dalį kreipėsi dėl kitokio mokestinio laikotarpio ir (arba) jam kitoks mokestinis laikotarpis buvo nustatytas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1318, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20156

 

2. Mokesčių administratorius turi teisę registruojamam PVM mokėtoju asmeniui nurodyti, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, jeigu iš šio asmens nustatytąja tvarka pareikalauta pateikti laidavimo arba garantijos dokumentą.

3. Mokesčių administratorius turi teisę nurodyti PVM mokėtojui, kad pasibaigus einamajam mokestiniam laikotarpiui jo mokestinis laikotarpis bus kalendorinis mėnuo, jeigu:

3.1. susidaro ar paaiškėja tokios aplinkybės:

3.1.1. neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, šio asmens savininkas ar tikrieji nariai neturi jokio privalomo registruoti turto;

3.1.2. individualią veiklą vykdantis gyventojas, individualios įmonės savininkas, asmenį kontroliuojantis asmuo, juridinio asmens organo (išskyrus stebėtojų tarybą ir dalyvių susirinkimą) narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas ar asmuo, turintis įgaliojimus asmens vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonomine veikla, ikiteisminio tyrimo metu yra įtariamasis ar kaltinamasis baudžiamojoje byloje dėl nusikaltimų ir (arba) baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai arba ekonomikai ir verslo tvarkai ar dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, ar dėl sukčiavimo arba turtinės žalos padarymo apgaule, arba kuris nors iš nurodytų asmenų yra teistas ir teistumas nėra išnykęs dėl kurio nors iš nurodytų nusikaltimų ir (arba) baudžiamųjų nusižengimų;

3.1.3. individualios įmonės savininkas, asmenį kontroliuojantis asmuo, juridinio asmens organo (išskyrus stebėtojų tarybą ir dalyvių susirinkimą) narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas ar asmuo, turintis įgaliojimus asmens vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonomine veikla, buvo bausti administracine nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už kurį nors iš šių administracinių nusižengimų:

3.1.3.1. turto ir (ar) pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimą; turto ir (ar) pajamų deklaracijų arba kitų su turtu ir (ar) pajamomis susijusių ataskaitų pavėluotą pateikimą mokesčių administratoriui ar nepateikimą; neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir (ar) pajamų deklaracijas arba kitas ataskaitas; ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimą; ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimą ar nepateikimą; neteisingų duomenų įrašymą į mokesčių administratoriui pateiktas ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus; deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimą mokesčių administratoriui po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti; duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymą į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių;

3.1.3.2. prekių pardavimą be dokumentų ir dokumentų suklastojimą;

3.1.3.3. apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą;

3.1.3.4. neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla;

3.1.3.5. tyčinį darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimą;

3.1.3.6. nelegalų darbą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 15, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00542

 

3.1.4. ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį pateikimo pasikeitė individualios įmonės savininkas arba asmenį kontroliuojantis asmuo, o ankstesnis individualios įmonės savininkas arba asmenį kontroliuojantis asmuo atitiko šio Aprašo 3.1.1–3.1.3 papunkčiuose nustatytas aplinkybes, išskyrus tuos atvejus, kai asmenį kontroliuojantis asmuo pasikeitė dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1318, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20156

 

3.2. paaiškėja, kad PVM mokėtojas vykdė sandorius (tiesiogiai ar per tarpininkus), kurie turėjo įtaką PVM prievolės dydžiui, su asmenimis, kurie:

3.2.1. nedeklaravo mokesčių ir (arba) turi 1 500 eurų sumą viršijančią atitinkamo mokesčio mokestinę nepriemoką (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17256

 

3.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruoti Mokesčių mokėtojų registre ir (arba) Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre;

3.2.3. buvo išregistruoti iš PVM mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatytais pagrindais arba buvo pradėta jų išregistravimo procedūra;

3.3. PVM mokėtojui iškelta restruktūrizavimo byla;

3.4. PVM mokėtojui iškelta bankroto byla;

3.5. PVM mokėtojo patikrinimo metu apskaičiuojama papildomai mokėtina į biudžetą PVM suma, ne mažesnė kaip 300 eurų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1267, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17256

 

3.6. ikiteisminio tyrimo įstaiga ar prokuroras pateikia mokesčių administratoriui duomenis apie pradėtą asmens veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję arba gali būti susiję su netinkamu mokestinių prievolių vykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo įskaitymą ir grąžinimą).

_________________

part_130ff886d95e4d8abedeea5f0a83a103_end

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1390 redakcija)

 

ATVEJŲ, KAI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ UŽ TIEKIAMAS PREKES (TEIKIAMAS PASLAUGAS) IŠSKAITO IR SUMOKA PIRKĖJAS (KLIENTAS), APRAŠAS

 

1. Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše (toliau vadinama – šis Aprašas) išvardyti kiti (be nustatytųjų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje) atvejai, kai pridėtinės vertės mokestį (toliau vadinama – PVM) už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas). Šiame punkte nustatyta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka taikoma, jeigu prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas) yra asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), ir:

1.1. Neteko galios nuo 2022-06-30

Punkto naikinimas:

Nr. 677, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14014

Punkto pakeitimai:

Nr. 579, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2990 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000579

Nr. 1318, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20156

 

1.2. tiekiamos juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai, arba;

1.3. Neteko galios nuo 2022-06-30

Punkto naikinimas:

Nr. 677, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14014

Punkto pakeitimai:

Nr. 579, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2990 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000579

Nr. 1318, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20156

 

1.4. Neteko galios nuo 2022-06-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. 677, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14014

Papildyta papunkčiu:

Nr. 395, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06962

 

1.5. tiekiami mobilieji telefonai, planšetės ir nešiojamieji kompiuteriai.

TAR pastaba: Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašo 1.5 papunktis galioja iki 2026 m. gruodžio 31 dienos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 395, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06962

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 677, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14014

 

2. Šio Aprašo 1 punkte nustatyta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka netaikoma, kai tiekiant prekes (teikiant paslaugas) šio Aprašo 1 punkte nurodytais atvejais šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 902, 2007-08-29, Žin., 2007, Nr. 95-3829 (2007-09-07), i. k. 1071100NUTA00000902

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 975, 2003-07-18, Žin., 2003, Nr. 73-3409 (2003-07-23), i. k. 1031100NUTA00000975

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 "Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 365, 2004-04-02, Žin., 2004, Nr. 52-1717 (2004-04-08), i. k. 1041100NUTA00000365

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 "Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 902, 2007-08-29, Žin., 2007, Nr. 95-3829 (2007-09-07), i. k. 1071100NUTA00000902

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 "Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1390, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 138-5658 (2007-12-29), i. k. 1071100NUTA00001390

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 "Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 579, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2990 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000579

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 "Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1499, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 146-7513 (2012-12-15), i. k. 1121100NUTA00001499

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 "Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1267, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17256

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1318, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20156

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 15, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00542

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1333, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21182

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 395, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06962

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 677, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14014

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo

 

 

part_1a75dc4e70a24e1dbf923c2c3092c963_end