Suvestinė redakcija nuo 2020-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 58-2371, i. k. 1022050ISAK00000154

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. 1K-401, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-20, i. k. 2017-18282

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. birželio 5 d. Nr. 154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 4 ir 9 dalimis, 27 straipsnio 2 dalimi, 43 straipsnio 2 dalimi ir 48 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas“ 1.1, 1.2 ir 1.5 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ 1.1.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, 14 punktu, 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“, 6 punktu,

tvirtinu pridedamus:

1. Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos aprašą;

2. Akcizų grąžinimo tvarkos aprašą.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                   DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo

Nr. 1K-401 redakcija)

 

OPERACIJŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja, kokia tvarka akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje turi būti tvarkoma akcizais apmokestinamų prekių apskaita, ir nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje naudojamos apskaitos priemonės.

2. Turi būti tvarkoma visų Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių apskaita. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje privaloma tvarkyti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, operacijų apskaitą, kad būtų įmanoma tiksliai nustatyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko mokestines prievoles. Apskaita turi būti tvarkoma tokiu būdu, kad bet kuriuo momentu būtų įmanoma nustatyti duomenis apie tuo metu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomą akcizais apmokestinamų prekių kiekį ir už jas apskaičiuotą akcizų sumą. Jeigu kituose teisės aktuose yra nustatyti specialūs tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių apskaitos ir (arba) šių prekių apskaitos prietaisų reikalavimai, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaita turi atitikti minėtus reikalavimus.

3. Prekės, kurios nėra akcizų objektas, taip pat akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai jau buvo sumokėti, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitoje turi būti fiksuojamos atskirai nuo prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

4. Be Aprašo 2 punkte nustatytų reikalavimų, iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kuriame gaminamos ir (arba) perdirbamos, ir (arba) maišomos akcizais apmokestinamos prekės, apskaitos dokumentų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie:

4.1. žaliavas ir pusfabrikačius akcizais apmokestinamoms prekėms gaminti;

4.2. gamybinius procesus, vykdomus akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje;

4.3. gatavos produkcijos atsargas;

4.4. prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, buvimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vietą;

4.5. įsigytus specialius ženklus – banderoles ir jų naudojimą, jeigu akcizais apmokestinamos prekės akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje žymimos šiais ženklais;

4.6. įsigytus specialius dažus ir cheminius reagentus, naudojamus kurui žymėti, ir jų naudojimą, jeigu kuras akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje žymimas;

4.7. įsigytus denatūrantus, jeigu etilo alkoholis akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje denatūruojamas.

5. Bet kokios akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje pagamintos, taip pat į jį atgabentos akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, turi būti iš karto įtraukiamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitą. Bet koks akcizais apmokestinamų prekių išleidimas iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo, taip pat bet koks šių prekių sunaudojimas arba praradimas turi būti nedelsiant fiksuojamas apskaitoje. Iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos dokumentų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ir jų išgabenimą iš jo.

6. Jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomos ne tik šio sandėlio savininkui, bet ir kitiems asmenims priklausančios akcizais apmokestinamos prekės ir (arba) žaliavos joms gaminti, iš dokumentų (sutarčių ar kitų dokumentų), taip pat akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos duomenų turi būti įmanoma nustatyti duomenis apie šių prekių savininką.

7. Pavyzdines akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos žurnalų formas ir žurnalų pildymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.

8. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomų prekių inventorizavimas, taip pat vidutinio faktiškai vienu metu per dieną akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, laikytų akcizais apmokestinamų prekių kiekio įvertinimas atliekamas centrinio mokesčių administratoriaus nustatytais terminais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-123, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09201

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-138, 2010-04-29, Žin., 2010, Nr. 51-2539 (2010-05-04), i. k. 1102050ISAK001K-138

Nr. 1K-401, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-20, i. k. 2017-18282

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo

Nr. 1K-401 redakcija)

 

 

Akcizų grąžinimo tvarkos aprašas

 

1. Akcizų grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami sumokėti akcizai už:

1.1. etilo alkoholį ir (ar) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 27 straipsnio 1 dalies 57 punktuose nurodytiems tikslams;

1.2. energinius produktus, panaudotus Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais;

1.3. elektros energiją, kuri vadovaujantis Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų;

1.4. etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje;

1.5. akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5, 6 ir 7 dalyse.

2. Už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus sumokėti akcizai grąžinami šokolado gaminius, kitus nei šokolado gaminiai maisto produktus, taip pat maisto ir (arba) nealkoholinių gėrimų, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais neviršija 1,2 procento tūrio, gamybai naudojamas kvapiąsias medžiagas ar jų mišinius gaminantiems asmenims, kurie šių produktų gamyboje naudoja etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus.

3. Už energinius produktus sumokėti akcizai grąžinami asmenims, panaudojusiems šiuos produktus Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais. Akcizai, sumokėti už energinius produktus, išpilstytus į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę ir skirtus parduoti, grąžinami asmenims, išpilsčiusiems ir pardavusiems šiuos produktus.

4. Už elektros energiją sumokėti akcizai grąžinami asmenims, panaudojusiems elektros energiją Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytiems tikslams, o už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, – asmenims, panaudojusiems elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių.

5. Už etilo alkoholį sumokėti akcizai grąžinami asmenims, denatūravusiems etilo alkoholį, už kurį akcizai sumokėti. Akcizai grąžinami tik tuo atveju, jeigu denatūruotas etilo alkoholis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ reikalavimus.

6. Asmenys, norėdami susigrąžinti sumokėtus akcizus už Aprašo 1 punkte nurodytas akcizais apmokestinamas prekes, turi ne dažniau kaip kartą per kalendorinį mėnesį pateikti mokesčių administratoriui centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus. Kartu su prašymu grąžinti sumokėtus akcizus mokesčių administratoriui turi būti pateikti:

6.1. Aprašo 1 punkte nurodytų akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo (importo) dokumentų (sąskaitų faktūrų ir (ar) PVM sąskaitų faktūrų, ir (ar) kitų įsigijimą patvirtinančių dokumentų) su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose, PVM sąskaitose faktūrose, kituose įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodomas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje;

6.2. Aprašo 1.1 papunktyje nurodytu atveju – produktų gamybos receptūros išeigos ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 57 punktuose nurodytais tikslais;

6.3. Aprašo 1.2 papunktyje nurodytu atveju dokumentai, kuriais įrodomas energinių produktų panaudojimas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks energinių produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais;

6.4. Aprašo 1.3 papunktyje nurodytu atveju:

6.4.1. jeigu elektros energija eksportuojama ar tiekiama į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, – įrodymai ar dokumentai, iš kurių įmanoma nustatyti, kad atitinkamas elektros energijos kiekis eksportuotas arba patiektas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę;

6.4.2. įrodymai ar dokumentai, kad elektros energija panaudota Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 punktuose nurodytais tikslais;

6.4.3. jeigu elektros energija pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, – įrodymai ar dokumentai, kad atitinkamas energijos kiekis pagamintas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

6.5. Aprašo 1.4 papunktyje nurodytu atveju dokumentai, kuriais įrodoma, kad etilo alkoholis buvo denatūruotas ir denatūruotas etilo alkoholis atitinka Aprašo 5 punkte nurodytus reikalavimus, ir kita mokesčių administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio kiekis buvo denatūruotas.

6.6. Aprašo 1.5 papunktyje nurodytu atveju:

6.6.1. jeigu prekės eksportuotos, eksporto fakto įrodymo dokumentai;

6.6.2. įrodymai ar dokumentai, kuriais įrodoma, kad prekės patiektos Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais tikslais, o tais atvejais, kai akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentos Akcizų įstatymo 19 straipsnio 5, 6 arba 7 dalyje nurodytomis sąlygomis ir tikslais, – atitinkamai Akcizų įstatymo 19 straipsnio 5, 6 arba 7 dalyje nurodyti dokumentai.

7. Aprašo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytais atvejais mokesčių administratorius per 15 darbo dienų nuo Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų ir (ar) kitų įrodymų  pateikimo dienos (jeigu mokesčių administratorius pareikalauja papildomų dokumentų, – per 15 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos) priima sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo).

8. Aprašo 1.5 papunktyje nurodytu atveju mokesčių administratorius sprendimą dėl sumokėtų akcizų už prekes grąžinimo (negrąžinimo) priima:

8.1. per 15 darbo dienų nuo Aprašo 6 punkto pirmojoje pastraipoje ir 6.1 ir 6.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų  ir (ar) kitų įrodymų pateikimo;

8.2. per 15 darbo dienų po to, kai asmuo gauna mokesčių administratoriaus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo (tuo atveju, kai atliekamas mokestinis patikrinimas);

8.3. Akcizų įstatymo 19 straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais per 15 darbo dienų po to, kai gaunama informacija iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administratorių (tuo atveju, jei į juos buvo kreiptasi).

9. Mokesčių administratorius, priėmęs sprendimą dėl prašymo grąžinti sumokėtus akcizus, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus.

10. Pagal mokesčių administratoriaus priimtą sprendimą dėl prašymo grąžinti sumokėtus akcizus, grąžintina (įskaitytina) akcizų ar tik jų dalies suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pervedama į asmens nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokestinėms nepriemokoms ir (ar) baudoms už administracinius nusižengimus dengti, einamiesiems mokesčiams sumokėti ar skoloms padengti, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl  kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija.

11. Akcizų lengvatos etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, esantiems į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių narių atgabentuose ir (ar) importuotuose Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytuose produktuose, taikomos tiesiogiai – šie produktai neapmokestinami akcizais, jeigu šių produktų gamybai etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų panaudota ne daugiau, negu nurodyta atitinkamuose Akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose, ir asmuo, atgabenęs ir (ar) importavęs šiuos produktus, turi tai patvirtinančius įrodymus.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-123, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09201

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-139, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 62-2223 (2004-04-28), i. k. 1042050ISAK001K-139

Nr. 1K-138, 2010-04-29, Žin., 2010, Nr. 51-2539 (2010-05-04), i. k. 1102050ISAK001K-138

Nr. 1K-401, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-20, i. k. 2017-18282

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2004-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1K-139, 2004-04-22, Žin. 2004, Nr. 62-2223 (2004-04-28), i. k. 1042050ISAK001K-139

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2004-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1K-139, 2004-04-22, Žin. 2004, Nr. 62-2223 (2004-04-28), i. k. 1042050ISAK001K-139

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2010-05-05

Priedo naikinimas:

Nr. 1K-138, 2010-04-29, Žin. 2010, Nr. 51-2539 (2010-05-04), i. k. 1102050ISAK001K-138

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2018-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1K-401, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-20, i. k. 2017-18282

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-138, 2010-04-29, Žin., 2010, Nr. 51-2539 (2010-05-04), i. k. 1102050ISAK001K-138

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2018-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1K-401, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-20, i. k. 2017-18282

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-138, 2010-04-29, Žin., 2010, Nr. 51-2539 (2010-05-04), i. k. 1102050ISAK001K-138

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2018-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. 1K-401, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-20, i. k. 2017-18282

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 237, 2002-07-22, Žin., 2002, Nr. 77-3299 (2002-08-02), i. k. 1022050ISAK00000237

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 251, 2002-08-02, Žin., 2002, Nr. 79-3368 (2002-08-09), i. k. 1022050ISAK00000251

Dėl Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-139, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 62-2223 (2004-04-28), i. k. 1042050ISAK001K-139

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-012, 2006-01-13, Žin., 2006, Nr. 7-267 (2006-01-19), i. k. 1062050ISAK001K-012

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-318, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 119-4535 (2008-10-16), i. k. 1082050ISAK001K-318

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-138, 2010-04-29, Žin., 2010, Nr. 51-2539 (2010-05-04), i. k. 1102050ISAK001K-138

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-282, 2010-09-03, Žin., 2010, Nr. 106-5488 (2010-09-09), i. k. 1102050ISAK001K-282

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-401, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-20, i. k. 2017-18282

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

9.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-123, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09201

Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo