Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 56-2273, i. k. 1022330ISAK00000207

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS TVARKOS

 

2002 m. gegužės 30 d. Nr. 207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 6 dalies 3 punktu ir įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 9 d. Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2021/1717,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-283, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07431

Nr. 3D-346, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10480

Nr. 3D-511, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15475

 

1. Tvirtinu Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad savivaldybės vadovaujasi 1 punktu patvirtinta tvarka, atlikdamos savivaldybėse įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninę apžiūrą.

3. P a v e d u  valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui organizuoti traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono (toliau – techninės apžiūros talonas) blankų gamybą, aprūpinti jais techninės apžiūros talonus turinčias teisę išduoti savivaldybes ir vykdyti išduodamų blankų apskaitą.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-481, 2005-10-12, Žin., 2005, Nr. 124-4424 (2005-10-18), i. k. 1052330ISAK003D-481

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-59, 2018-02-02, paskelbta TAR 2018-02-02, i. k. 2018-01698

Nr. 3D-751, 2022-12-01, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24426

 

31. Neteko galios nuo 2018-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-693, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15380

Papildyta punktu:

Nr. 3D-968, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21226

 

4. Laikau netekusiu galios Žemės ūkio ministerijos 1993 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 680 „Dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorinių priekabų, kelių tiesimo mašinų ir kitos žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros“ (Žin., 1994, Nr. 74-1409) 2 punktą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-481, 2005-10-12, Žin., 2005, Nr. 124-4424 (2005-10-18), i. k. 1052330ISAK003D-481

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     JERONIMAS KRAUJELIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207

 

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS TVARKA

 

1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka (toliau – tvarka) nustato savivaldybėse įregistruotų traktorių, traktorių bazėje sukonstruotų savaeigių mašinų, savaeigių žemės ūkio, kelių tiesimo, miškų, komunalinio ūkio darbuose naudojamų mašinų, kurių variklio galia viršija 10 AG, taip pat jų krovininių priekabų ir puspriekabių (toliau – traktorių) techninės apžiūros atlikimo tvarką ir techninius reikalavimus.

2. Traktorių techninę apžiūrą atlieka savivaldybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-283, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07431

Nr. 3D-346, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10480

 

3. Tvarka yra privaloma visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, įregistravusiems traktorius.

4. Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.

5. Eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, draudžiama.

6. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą, numatant galimybę panaudoti žemės ūkio bendrovių, įmonių technikos kiemus ir kitas priemones.

7. Savivaldybių traktorių techninės apžiūros paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-346, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10480

 

8. Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. Techninės apžiūros talonas naujiems traktoriams neprivalomas, tačiau tokį taloną įregistruotam naujam traktoriui jo savininkas (valdytojas), pateikęs traktoriaus registracijos liudijimą, gali gauti šių taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka. Naujam traktoriui techninės apžiūros talonas išduodamas be šių taisyklių 11 punkte numatyto tikrinimo, kitos techninės apžiūros data nurodoma po trejų metų nuo pirmosios registracijos datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-196, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 35-1341 (2009-03-31), i. k. 1092330ISAK003D-196

 

81. Neteko galios nuo 2021-12-29

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-871, 2021-12-28, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27338

Papildyta punktu:

Nr. 3D-230, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06100

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-870, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-22, i. k. 2020-28180

 

9. Traktorius į techninę apžiūrą pateikiamas švarus, be prikabintų mašinų.

10. Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:

10.1. traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;

10.2. traktoriaus registracijos dokumentą;

10.3. dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

10.4. tais atvejais, kai atliekama traktoriaus, kuriame sumontuotas didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranas (toliau – kėlimo įrenginys), techninė apžiūra, pateikiama pažyma apie kėlimo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduota kėlimo įrenginio techninės būklės tikrinimo  išvada, patvirtinanti, kad jis yra tinkamas saugiai naudoti.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-286, 2016-05-06, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12853

 

11. Techninės apžiūros metu tikrinama, ar:

11.1. registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis;

11.2. traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms (1 priedas), Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-968, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21226

 

11.3. T5, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b ir T4.3b kategorijų traktoriai,  kurie dažniausiai naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h, techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka tvarkos 3 priedo „Techniniai reikalavimai T kategorijos traktoriams, kurie dažniausiai naudojami viešuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h“, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-346, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10480

 

12. Jeigu traktorius atitinka 11 punkte numatytus reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data. Taloną pasirašo techninę apžiūrą atlikęs savivaldybės valstybės tarnautojas,

dėdamas spaudą su savo vardu ir pavarde. Kitos techninės apžiūros metu išduodamas naujas techninės apžiūros talonas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-481, 2005-10-12, Žin., 2005, Nr. 124-4424 (2005-10-18), i. k. 1052330ISAK003D-481

Nr. 3D-968, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21226

 

13. Jeigu traktorius neatitinka 11 punkte numatytų reikalavimų, išduodama šios tvarkos 2 priede nurodyta techninės apžiūros rezultatų kortelė. Duomenys apie traktorių, neatitinkantį techninių reikalavimų, įtraukiami į Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (toliau – registras) informacinę sistemą  ir įrašoma „techninių reikalavimų neatitinka“, nurodoma data. Pakartotinai atliekamos techninės apžiūros metu tikrinami tik tie reikalavimai, kurių traktorius neatitiko. Pakartotinai atlikus techninę apžiūrą, registre įrašomi nauji duomenys pagal apžiūros rezultatus. Pakartotinė techninė apžiūra turi būti atlikta per 30 kalendorinių dienų, vėliau atliekama nauja apžiūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-968, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21226

 

14. Traktoriaus savininkas ar valdytojas gali pateikti jį techninei apžiūrai savivaldybei nepriklausomai nuo traktoriaus registracijos vietos. Tais atvejais, kai traktorius pateikiamas techninei apžiūrai kitoje savivaldybėje, registre tikrinami duomenys apie atliktą techninę apžiūra. Esant tvarkos 13 punkte nurodytam įrašui, techninė apžiūra atliekama pakartotinai, tikrinami tik tie reikalavimai, kurių traktorius neatitiko.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-968, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21226

 

15. Jeigu techninė apžiūra atliekama likus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos ir nustačius, kad traktorius yra techniškai tvarkingas, kitos techninės apžiūros galiojimo laikas nurodomas skaičiuojant nuo techninės apžiūros talone nurodytos datos.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-191, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03973

 

16. Tais atvejais, kai pasibaigus techninės apžiūros galiojimo laikui atlikti kitą techninę apžiūrą nėra galimybės, kita techninė apžiūra gali būti atlikta vėliau, tačiau per 10 darbo dienų po talone nurodytos dienos imtinai.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-191, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03973

 

17. Kaip laikomasi tvarkos reikalavimų, tikrina Žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys, atsakingas už traktorių techninės apžiūros kontrolę (toliau – skyrius), atlikdamas kontrolinius patikrinimus. Esant valstybės, savivaldybių institucijų informacijai ar traktorių savininkų (toliau – pareiškėjas) nusiskundimų dėl tvarkos reikalavimų nesilaikymo:

17.1. Skyriaus specialistai turi teisę atvykti į techninės apžiūros vietą ir kontroliuoti, kaip laikomasi tvarkos reikalavimų, taip pat techninės apžiūros vietoje arba traktoriaus buvimo vietoje atlikti traktoriaus, kuriam jau buvo atlikta techninė apžiūra, techninės būklės kontrolinį patikrinimą;

17.2. technikos savininkai privalo sudaryti galimybę skyriaus specialistams patikrinti traktorius, tvarkos 10 punkte nurodytus dokumentus, taip pat dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad atlikta techninė apžiūra (techninės apžiūros taloną);

17.3. apie patikrinimo rezultatus skyrius informuoja techninę apžiūrą atlikusios savivaldybės administraciją ir pareiškėją. Jeigu patikrinimo metu buvo nustatyti tvarkos reikalavimų pažeidimai, savivaldybės administracija turi juos pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15380

 

______________

part_e8fd28f4139f471db607ace3f9d41c16_end


 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei

jų priekabų techninės apžiūros tvarkos

1 priedas

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATUOJAMIEMS TRAKTORIAMS, SAVAEIGĖMS IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOMS BEI JŲ PRIEKABOMS

 

1. Atpažinimas ir komplektiškumas

1.1. Markė, modelis, identifikavimo numeriai ir dokumentai

Reikalavimai: identifikavimo numeriai turi būti gerai matomi;

markė, modelis ir identifikavimo numeriai turi atitikti įrašus registracijos dokumente.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.2. Valstybinio numerio ženklai

Reikalavimai: turi atitikti nustatytus reikalavimus, būti švarūs, tvarkingi ir pritvirtinti nustatytoje vietoje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.3. Galinio vaizdo veidrodžiai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi, atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.4. Garso signalas

Reikalavimai: turi būti tvarkingas.

Kontrolė: tikrinama bandant.

1.5. Vaistinėlė

Reikalavimai: traktoriai ir savaeigės mašinos turi turėti vaistinėles, sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.6. Gesintuvas

Reikalavimai: traktoriuose ir savaeigėse mašinose turi būti po vieną gesintuvą, javų kombainuose – po du gesintuvus;

gesintuvai turi būti tvarkingi, lengvai pasiekiamoje vietoje ir patikimai pritvirtinti.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.7. Avarinis sustojimo ženklas

Reikalavimai: traktoriai turi turėti avarinio sustojimo ženklą.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2. Apšvietimas ir šviesos signalizacija

2.1. Priekiniai žibintai

Reikalavimai: turi būti įrengti tik numatyti konstrukcijoje ir tvarkingi;

privalo turėti konstrukcijoje numatytas lemputes ir sklaidytuvus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.2. Artimosios šviesos

Reikalavimai: vienu metu turi šviesti abu artimųjų šviesų žibintai (jeigu numatyti konstrukcijose);

turi būti sureguliuoti pagal gamintojo instrukcijas ir neakinti priešpriešais važiuojančių transporto priemonių;

žibintų skleidžiama šviesa turi būti nukreipta į priekį ir žemyn.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas žibintų reguliavimo prietaisais.

2.3. Tolimosios šviesos

Reikalavimai: privalo būti porinis tolimųjų šviesų žibintų skaičius;

turi būti sureguliuotos pagal gamintojo instrukcijas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas žibintų reguliavimo prietaisais.

2.4. Stovėjimo šviesos žibintai

Reikalavimai: jei nenumatyti gamintojo, jie – nebūtini, juos gali pakeisti gabaritiniai žibintai;

turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.5. Žibintai darbo vietai apšviesti

Reikalavimai: įrengti taip, kad apšviestų darbo erdvę ir leistų nukreipti šviesą į darbo vietą.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.6. Švyturėliai ant traktorių stogo

Reikalavimai: jei privaloma, ant stogo turi būti tvarkingas blyksintis geltonos spalvos švyturėlis (-iai).

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

2.7. Gabaritiniai žibintai

Reikalavimai: privalo būti tvarkingi ir atitikti gamintojo reikalavimus;

priekiniai gabaritiniai žibintai turi būti balti, šoniniai – geltoni, o galiniai – raudoni.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.8. Stabdymo signalo žibintai

Reikalavimai: turi užsidegti nuspaudus stabdžio pedalą;

turi būti tvarkingi ir įrengti pagal gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.9. Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas

Reikalavimai: traktoriai privalo gale turėti vieną arba kelis numerio apšvietimo baltus žibintus, kurie sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

apšviestas numeris tamsoje turi būti matomas ne mažiau kaip už 20 m;

privalo įsijungti kartu su gabaritiniais žibintais.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.10. Atbulinės eigos žibintai

Reikalavimai: jei numatyti gamintojo, turi būti ir privalo įsijungti tik įjungus atbulinės eigos pavarą;

turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.11. Šviesos atšvaitai (priekiniai, šoniniai, galiniai)

Reikalavimai: turi būti, jei numatyti gamintojo;

tvarkingi ir sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

priekiniai atšvaitai turi būti balti, šoniniai – geltoni, o galiniai – raudoni.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.12. Posūkių rodikliai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi ir sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

posūkių rodikliai – geltoni, tačiau gali būti ir kitos spalvos, jeigu tai numatyta gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.13. Prietaisų skydelio signalizacijos lemputės

Reikalavimai: turi veikti ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.14. Sąstato skiriamieji ženklai

Reikalavimai: ant kombinuotų transporto priemonių kabinų (kėbulo) priekinės dalies turi būti skiriamasis sąstato ženklas, jei tai numatyta gamintojo;

vidurinis žibintas ar trikampio centras turi būti traktoriaus išilginėje simetrijos ašyje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3. Vairavimo sistema

3.1. Šarnyriniai sujungimai

Reikalavimai: privalo atitikti gamintojo reikalavimus;

išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų.

Vertinama kaip trūkumas, kai sudedamosios dalys, kurios tarpusavyje turėtų būti sujungtos,                                                 nepaslankiai juda viena kitos atžvilgiu, per didelis lankstų ar jungčių susidėvėjimas (klibėjimas, pernelyg dideli   poslinkiai, laisvumas);

sudedamoji dalis sutrūkusi, nutraukta, deformuota ir (ar) nesaugi;

trūksta tvirtinimo, fiksavimo detalių;

sudedamoji dalis (pvz., ratų suvedimo traukė, išilginė vairo traukė) įrengta ir (ar) sureguliuota netinkamai;

netinkamas remontas arba konstrukcijos pakeitimas, dėl šios priežasties pablogėjęs veikimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

3.2. Trauklės

Reikalavimai: neturi būti didesnio laisvumo, negu nustatyta gamintojo;

be įtrūkimų, nedeformuotos ir patikimai sujungtos.

Vertinama, jog turi trūkumą, kai veikimo metu slankiojanti vairo traukė, svirtis ar kita sudedamoji dalis liečiasi (trinasi) su kita prie važiuoklės pritvirtinta dalimi;

vairo mechanizmo (ratų pasukimo) ribotuvai neveikia arba jų nėra.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3.3. Vairaratis

Reikalavimai: turi būti tvarkingas ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3.4. Vairo reduktorius

Reikalavimai: elementų išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų;

neturi būti didesnio vairo rato laisvumo, negu nustatyta gamintojo;

neturi būti ženklaus tepalo prasisunkimo.

Vertinama kaip trūkumas, kai vairo pavaros veikimas netolygus, pernelyg didelis ir (ar) kitoks įprastiniam vairo pavaros veikimui nebūdingas pasipriešinimas, kuris juntamas sukant vairą, per didelis vairo pavaros ir (ar) vairo veleno laisvumas ir dėl šios priežasties pablogėja veikimas. Yra eksploatacijos skysčių nuotėkis, dėl šios priežasties susiformuoja lašai.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

3.5. Vairo velenas

Reikalavimai: elementų išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų.

Vertinama kaip trūkumas, kai deformuotas velenas, susidėvėjusios, nesaugios išdrožinės ir (ar) pleištinės jungtys, per didelis vairo pavaros ir (ar) vairo veleno susidėvėjimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

3.6. Vairo stiprintuvas

Reikalavimai: privalo būti tvarkingas.

Negali būti skysčio nuotėkio arba pablogėjusio veikimo;

trūkti skysčio;

mechanizmas (vairo stiprintuvas) neveikia, dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas;

mechanizmas (vairo stiprintuvas) įtrūkęs ar pažeistas, todėl yra nesaugus (nepatikimas), dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas;

neteisingai pritvirtintas, sureguliuotas ir (ar) sudedamosios dalys trinasi tarpusavyje, dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas;

netinkamas remontas arba konstrukcijos pakeitimas(b), dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas;

elektros instaliacija (laidai) arba žarnelės pažeistos arba per daug paveiktos korozijos, dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4. Stabdžiai

4.1. Stabdžių pedalas (pamina)

Reikalavimai: eiga turi atitikti gamintojo reikalavimus;

neturi būti pastebimai apsunkintas nuspaudimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.2. Stabdžių pavaros trauklės  / lynai / svirtys / ašys / velenai

Reikalavimai: neturi būti pastebimai pažeisti, susidėvėję, surūdiję, deformuoti; sujungimai turi būti paslankūs; neturi būti per didelės eigos dėl nesureguliavimo arba susidėvėjimo.

Vertinama kaip trūkumas, kai lynas pažeistas, susuktas ar užmegztas;

sudedamoji dalis per daug nusidėvėjusi ar pažeista korozijos;

lynas, traukė arba jungtis nesaugi (netinkamai ar netvirtai pritvirtinta);

pažeista lyno kreipiančiosios sistemos dalis (pvz., šarvas, ritinėlis, kanalas); ribojamas laisvas stabdžių sistemos veikimas (nepaslankios ir (ar) pernelyg užveržtos jungtys, paslankios dalys užspaustos,

judėjimo lauke yra kliuvinių); pernelyg didelė svirties ar traukės eiga dėl blogo sureguliavimo ir (ar) susidėvėjimo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas.

4.3. Stabdžių magistraliniai vamzdžiai

Reikalavimai: tvarkingi, sandariai sujungti;

neturi būti pastebimai paveikti korozijos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.4. Suspausto oro balionai

Reikalavimai: turi būti sandarūs.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.5. Slėgio reguliatorius

Reikalavimai: turi palaikyti reikiamą slėgį.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas.

4.6. Oro sistemos manometras

Reikalavimai: turi veikti ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.7. Vilkiko ir priekabos stabdžių kontūrus jungiančios žarnelės

Reikalavimai: turi būti sandarios;

pritvirtintos taip, kad važiuojant ir manevruojant nebūtų pažeistos;

paviršius nesutrūkinėjęs, nepažeistas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.8. Stabdžių trinkelių antdėklai

Reikalavimai: frikcinis antdėklas turi būti ne plonesnis, negu nurodyta gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.9. Pneumatinės stabdžių pavaros kontūrų kontroliniai čiaupai

Reikalavimai: turi būti sandarūs ir veikti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

 

4.10. Stabdymo sistemos bendras įrengimas

Reikalavimai: turi veikti; turi atitikti gamintojo reikalavimus; neturi būti panaudotos kitų modelių detalės ir mazgai; detalės ir mazgai turi būti patikimai pritvirtinti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.11. Stabdymo efektyvumas

Reikalavimai: turi būti vienodai stabdomi vieno tilto ratai, stabdymo kelio nukrypimas nuo

tiesiosios – ne daugiau kaip 0,5 m.

turi atitikti gamintojo reikalavimus. Jeigu gamintojo reikalavimų nėra,

stabdymo efektyvumas nustatomas šiais būdais:

kilnojamuoju lėtėjimo matavimo prietaisu. Stabdymo efektyvumas turi būti ³45 proc., stovėjimo (atsarginių) stabdžių ³15 proc.; stabdant priekabas (puspriekabes) darbinių stabdžių stabdymo efektyvumas turi būti ³40 proc., stovėjimo (atsarginių) stabdžių ³ 15 proc. Stabdymo efektyvumas z apskaičiuojamas pagal formulę: z = (jst/g) ´ 100%,

kai: jst – lėtėjimo pagreitis, m/s2,

g – laisvojo kūno kritimo pagreitis, m/s2;

stabdymo kelio ilgis S (metrais), stabdant traktorių su neįkaitusiais stabdžiais, turi būti ne didesnis kaip apskaičiuotas pagal formulę: S £ 0,1V+ V2/90, kai V – greitis kilometrais per valandą.

Kontrolė: stabdymo efektyvumas nustatomas tikrinant aikštelėje su kieta bei sausa kelio danga ir pradedant stabdyti esant greičiui 20-40 km/val.

4.12. Stovėjimo stabdžio svirties užtraukimas ir fiksavimas

Reikalavimai: neturi būti pastebimai apsunkintas svirties užtraukimas (nuspaudimas);

svirtis turi būti tvarkinga ir patikimai fiksuotis;

patikimai laikyti nuokalnėje, kurios nuolydis nurodytas gamintojo

Kontrolė: bandymas.

5. Ratai

5.1. Padangos

Reikalavimai: padangų charakteristikos turi atitikti transporto priemonės gamintojo reikalavimus;

ant vienos ašies ratų draudžiama naudoti nevienodų matmenų ar nevienodo protektoriaus rašto padangas;

padangos neturi būti pažeistos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

5.2. Ratlankiai / ratų tvirtinimas

Reikalavimai: pagrindiniai konstrukciniai elementai (padangos montavimo, rato tvirtinimo paviršiai) turi būti be įtrūkimų, įlenkimų, aštrių briaunų, užvartų; tvirtinimo kiaurymių lizdai turi būti nesusidėvėję;

patikimai patvirtinti ir atitikti padangos matmenis bei gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6. Dyzelinis variklis

6.1. Dūmingumas 

Reikalavimai: dūmingumas neturi būti padidėjęs, atitikti galiojančius normatyvus.

Dūmingumo matavimo vertės:

varikliai be pripūtimo – 2,5 m–1;

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m–1

Kontrolė: matavimas dūmamačiu, vizualinis tikrinimas.

6.2. Alyvos, degalų ir eksploatacinių skysčių prasisunkimas

Reikalavimai: prasisunkimų neturi būti.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.3. Variklio atramų būklė, tvirtinimas

Reikalavimai: turi būti tvarkingos ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.4. Maitinimo sistema

Reikalavimai: turi būti sandari.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.5. Variklio paleidimo blokavimo mechanizmo įranga

Reikalavimai: turi veikti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

6.6. Keliamo triukšmo lygis

Reikalavimai: išmetimo sistemos elementai turi būti nepažeisti;

variklio keliamą triukšmą slopinančios apsaugos, jei numatytos gamintojo, turi būti pritvirtintos ir be didesnių pažeidimų.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

7. Transmisija

7.1. Sankaba

Reikalavimai: išjungus sankabą, pavaros turi įsijungti ir išsijungti sklandžiai, be trukdžių.

Kontrolė: bandymas.

7.2. Pavaros

Reikalavimai: turi būti lengvai įjungiamos ir išjungiamos, savaime neįsijungti ir neišsijungti.

Kontrolė: bandymas.

7.3. Transmisijos besisukančios dalys ir kardanai

Reikalavimai: turi būti apdengtos apsaugomis pagal gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8. Važiuoklė ir kėbulas

8.1. Ašys

Reikalavimai: turi būti tvarkingos, nedeformuotos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.2. Ratų guoliai

Reikalavimai: laisvumas guoliuose neturi būti didesnis, nei numatyta gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.3. Sukabinimo įtaisas

Reikalavimai: turi atitikti gamintojo reikalavimus;

įtaisas, skirtas priekabos elektros grandinei / sistemai įjungti (rozetė), privalo būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.4. Puspriekabės reguliuojamos atramos

Reikalavimai: turi būti tvarkingos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.5. Priekabos priekinio tilto pasisukimo fiksavimo įtaisas

Reikalavimai: turi būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.6. Slenksčiai / laipteliai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi ir patikimai pritvirtinti;

slenksčiai neturi išsikišti už transporto priemonės gabaritų.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.7. Durys  /gaubtai  / rankenos / užraktai / cisternų ir degalų bakų angų užsklandos / durų pavaros / kėbulo arba kabinos fiksavimo įtaisai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.8. Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

Reikalavimai: leidžiama naudoti gamintojo numatytus;

neturi būti stiklų defektų, trukdančių vairuotojui matyti kelią;

skydeliai, apsaugantys nuo tiesioginio saulės spindulių akinimo, turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.9. Stiklo valytuvai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.10. Sėdynių tvirtinimas / padėties reguliavimas

Reikalavimai: turi būti patikimai pritvirtintos, padėties reguliavimo mechanizmas turi būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.11. Priekabos grindys / šoniniai ir galiniai bortai, jų užraktai

Reikalavimai: nesulaužytos, užraktai – tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.12. Purvasargiai

Reikalavimai: turi atitikti gamintojo reikalavimus, jei numatyti konstrukcijoje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-678, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 188-7022 (2004-12-31), i. k. 1042330ISAK003D-678

Nr. 3D-968, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21226

Nr. 3D-511, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15475

 

part_76feab84c7364b1da81891b4b5c55d73_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 3D-481

 

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS (PRIEKABOS)

TECHNINĖS APŽIŪROS TALONAS

 

Traktoriaus ir savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono pirmoji pusė

Traktoriaus ir savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono antroji pusė

LIETUVOS RESPUBLIKA
LT

...................................................................SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS (PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS TALONAS
Nr. 0000000................................................................................................
(traktoriaus,  savaeigės mašinos (priekabos) pavadinimas)


................................................................................................
(markė ir modelis)


................................................................................................
(valstybinis numeris)


Techninės apžiūros atlikimo data	Kitos techninės apžiūros data	Vardas, pavardė, spaudas ir parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Talono formatas 70x105 mm, spalva – šviesiai žalia)

______________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-481, 2005-10-12, Žin., 2005, Nr. 124-4424 (2005-10-18), i. k. 1052330ISAK003D-481

 

part_8c14cd3ec09147e6ba21fc4c9815777b_end


 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio

mašinų bei jų priekabų techninės

apžiūros tvarkos

2 priedas

(Techninės apžiūros rezultatų kortelės formos pavyzdys)

 

................................................................................................

(savivaldybės administracija, skyrius)

 

 

.........................................................................................................

(traktoriaus,  savaeigės ar žemės ūkio mašinos (priekabos) pavadinimas)

 

................................................................................................

(markė ir modelis)

 

................................................................................................

(valstybinis numeris)

 

TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ kortelė

 

.....................

data

Pildoma  tais atvejais, kai technika neatitinka techninių reikalavimų

TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATUOJAMIEMS TRAKTORIAMS, SAVAEIGĖMS IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOMS BEI JŲ PRIEKABOMS

 

Nurodoma techninių reikalavimų neatitiktis (konkretūs trūkumai)

 

Eil. Nr.

 

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ PAVADINIMAS (GRUPĖ)

 

1.

 

Atpažinimas ir komplektiškumas

 

 

 

 

 

2.

 

Apšvietimas ir šviesos signalizacija

 

 

 

 

 

3.

 

Vairavimo sistema

 

 

 

 

 

4.

 

Stabdžiai

 

 

 

 

 

5.

 

Ratai

 

 

 

 

 

6.

 

Variklis

 

 

 

 

 

7.

 

Transmisija

 

 

 

 

 

8.

 

Važiuoklė ir kėbulas

 

 

 

 

 

9

 

Kiti trūkumai

 

 

 

 

 

Išvada. Techninė priemonė neatitinka techninių reikalavimų. Išvada galioja 30 kalendorinių dienų.

 

Techninę apžiūrą atliko ...................................................................

( vardas, pavardė, spaudas ir parašas)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-968, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21226

 

part_09ff7c78fbbf41b99e8647dc5c0300e3_end

 


 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei

jų priekabų techninės apžiūros tvarkos

3 priedas

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI T KATEGORIJOS TRAKTORIAMS, KURIE DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI VIEŠUOSE KELIUOSE VEŽIMAMS UŽ ATLYGĮ IR KURIŲ DIDŽIAUSIAS PROJEKTINIS GREITIS YRA DIDESNIS KAIP 40 KM/H

 

1. Atpažinimas ir komplektiškumas

1.1. Markė, modelis, identifikavimo numeriai ir dokumentai

Reikalavimai: identifikavimo numeriai turi būti gerai matomi;

markė, modelis ir identifikavimo numeriai turi atitikti įrašus registracijos dokumente.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.2. Valstybinio numerio ženklai

Reikalavimai: turi atitikti nustatytus reikalavimus, būti švarūs, tvarkingi ir pritvirtinti nustatytoje vietoje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.3. Galinio vaizdo veidrodžiai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi, atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.4. Garso signalas

Reikalavimai: turi būti tvarkingas.

Kontrolė: tikrinama bandant.

1.5. Vaistinėlė

Reikalavimai: traktoriai ir savaeigės mašinos turi turėti vaistinėles, sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.6. Gesintuvas

Reikalavimai: traktoriuose ir savaeigėse mašinose turi būti po vieną gesintuvą, javų kombainuose – po du gesintuvus;

gesintuvai turi būti tvarkingi, lengvai pasiekiamoje vietoje ir patikimai pritvirtinti.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.7. Avarinis sustojimo ženklas

Reikalavimai: traktoriai turi turėti avarinio sustojimo ženklą.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2. Apšvietimas ir šviesos signalizacija

2.1. Priekiniai žibintai

Reikalavimai: turi būti įrengti tik numatyti konstrukcijoje ir tvarkingi;

privalo turėti konstrukcijoje numatytas lemputes ir sklaidytuvus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.2. Artimosios šviesos

Reikalavimai: vienu metu turi šviesti abu artimųjų šviesų žibintai (jeigu numatyti konstrukcijose);

turi būti sureguliuoti pagal gamintojo instrukcijas ir neakinti priešpriešais važiuojančių transporto priemonių;

žibintų skleidžiama šviesa turi būti nukreipta į priekį ir žemyn.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas žibintų reguliavimo prietaisais.

2.3. Tolimosios šviesos

Reikalavimai: privalo būti porinis tolimųjų šviesų žibintų skaičius;

turi būti sureguliuotos pagal gamintojo instrukcijas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas žibintų reguliavimo prietaisais.

2.4. Stovėjimo šviesos žibintai

Reikalavimai: jei nenumatyti gamintojo, jie – nebūtini, juos gali pakeisti gabaritiniai žibintai;

turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.5. Žibintai darbo vietai apšviesti

Reikalavimai: įrengti taip, kad apšviestų darbo erdvę ir leistų nukreipti šviesą į darbo vietą.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.6. Švyturėliai ant traktorių stogo

Reikalavimai: jei privaloma, ant stogo turi būti tvarkingas blyksintis geltonos spalvos švyturėlis (-iai).

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.7. Gabaritiniai žibintai

Reikalavimai: privalo būti tvarkingi ir atitikti gamintojo reikalavimus;

priekiniai gabaritiniai žibintai turi būti balti, šoniniai – geltoni, o galiniai – raudoni.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.8. Stabdymo signalo žibintai

Reikalavimai: turi užsidegti nuspaudus stabdžio pedalą;

turi būti tvarkingi ir įrengti pagal gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.9. Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas

Reikalavimai: traktoriai privalo gale turėti vieną arba kelis numerio apšvietimo baltus žibintus, kurie sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

apšviestas numeris tamsoje turi būti matomas ne mažiau kaip už 20 m;

privalo įsijungti kartu su gabaritiniais žibintais.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.10. Atbulinės eigos žibintai

Reikalavimai: jei numatyti gamintojo, turi būti ir privalo įsijungti tik įjungus atbulinės eigos pavarą;

turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.11. Šviesos atšvaitai (priekiniai, šoniniai, galiniai)

Reikalavimai: turi būti, jei numatyti gamintojo;

tvarkingi ir sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

priekiniai atšvaitai turi būti balti, šoniniai – geltoni, o galiniai – raudoni.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.12. Posūkių rodikliai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi ir sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

posūkių rodikliai – geltoni, tačiau gali būti ir kitos spalvos, jeigu tai numatyta gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.13. Prietaisų skydelio signalizacijos lemputės

Reikalavimai: turi veikti ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.14. Sąstato skiriamieji ženklai

Reikalavimai: ant kombinuotų transporto priemonių kabinų (kėbulo) priekinės dalies turi būti skiriamasis sąstato ženklas, jei tai numatyta gamintojo;

vidurinis žibintas ar trikampio centras turi būti traktoriaus išilginėje simetrijos ašyje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3. Vairavimo sistema

3.1. Šarnyriniai sujungimai

Reikalavimai: privalo atitikti gamintojo reikalavimus;

išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų.

Vertinama kaip trūkumas, kai sudedamosios dalys, kurios tarpusavyje turėtų būti sujungtos nepaslankiai, juda viena kitos atžvilgiu, per didelis lankstų ar jungčių susidėvėjimas (klibėjimas, pernelyg dideli poslinkiai, laisvumas);

sudedamoji dalis sutrūkusi, nutraukta, deformuota ir (ar) nesaugi;

trūksta tvirtinimo, fiksavimo detalių;

sudedamoji dalis (pvz., ratų suvedimo traukė, išilginė vairo traukė) įrengta ir (ar) sureguliuota netinkamai;

netinkamas remontas arba konstrukcijos pakeitimas, dėl šios priežasties pablogėjęs veikimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

3.2. Trauklės

Reikalavimai: neturi būti didesnio laisvumo, negu nustatyta gamintojo;

be įtrūkimų, nedeformuotos ir patikimai sujungtos.

Vertinama, jog turi trūkumą, kai veikimo metu slankiojanti vairo traukė, svirtis ar kita sudedamoji dalis liečiasi (trinasi) su kita prie važiuoklės pritvirtinta dalimi;

vairo mechanizmo (ratų pasukimo) ribotuvai neveikia arba jų nėra.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3.3. Vairaratis

Reikalavimai: turi būti tvarkingas ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3.4. Vairo reduktorius

Reikalavimai: elementų išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų;

neturi būti didesnio vairo rato laisvumo, negu nustatyta gamintojo;

neturi būti ženklaus tepalo prasisunkimo.

Vertinama kaip trūkumas, kai vairo pavaros veikimas netolygus, pernelyg didelis ir (ar) kitoks įprastiniam vairo pavaros veikimui nebūdingas pasipriešinimas, kuris juntamas sukant vairą, per didelis vairo pavaros ir (ar) vairo veleno laisvumas ir dėl šios priežasties pablogėja veikimas.

Yra eksploatacijos skysčių nuotėkis, dėl šios priežasties susiformuoja lašai.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

3.5. Vairo velenas

Reikalavimai: elementų išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų.

Vertinama kaip trūkumas, kai deformuotas velenas, susidėvėjusios, nesaugios išdrožinės ir (ar) pleištinės jungtys, per didelis vairo pavaros ir (ar) vairo veleno susidėvėjimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas

3.6. Vairo stiprintuvas

Reikalavimai: privalo būti tvarkingas.

Negali būti skysčio nuotėkio arba pablogėjusio veikimo;

trūkti skysčio;

mechanizmas (vairo stiprintuvas) neveikia, dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas;

mechanizmas (vairo stiprintuvas) įtrūkęs ar pažeistas, todėl yra nesaugus (nepatikimas), dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas;

neteisingai pritvirtintas, sureguliuotas ir (ar) sudedamosios dalys trinasi tarpusavyje, dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas;

netinkamas remontas arba konstrukcijos pakeitimas (b), dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas;

elektros instaliacija (laidai) arba žarnelės pažeistos arba per daug paveiktos korozijos, dėl šios priežasties pablogėja vairo veikimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4. Stabdžiai

4.1. Stabdžių pedalas (pamina)

Reikalavimai: eiga turi atitikti gamintojo reikalavimus;

neturi būti pastebimai apsunkintas nuspaudimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.2. Stabdžių pavaros trauklės / lynai / svirtys / ašys / velenai

Reikalavimai: neturi būti pastebimai pažeisti, susidėvėję, surūdiję, deformuoti;

sujungimai turi būti paslankūs; neturi būti per didelės eigos dėl nesureguliavimo arba susidėvėjimo.

Vertinama kaip trūkumas, kai lynas pažeistas, susuktas ar užmegztas;

sudedamoji dalis per daug nusidėvėjusi ar pažeista korozijos; lynas, traukė arba jungtis nesaugi (netinkamai ar netvirtai pritvirtinta);

pažeista lyno kreipiančiosios sistemos dalis (pvz., šarvas, ritinėlis, kanalas);

ribojamas laisvas stabdžių sistemos veikimas (nepaslankios ir (ar) pernelyg užveržtos jungtys, paslankios dalys užspaustos, judėjimo lauke yra kliuvinių);

pernelyg didelė svirties ar trauklės eiga dėl blogo sureguliavimo ir (ar) susidėvėjimo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas.

4.3. Stabdžių magistraliniai vamzdžiai

Reikalavimai: tvarkingi, sandariai sujungti;

neturi būti pastebimai paveikti korozijos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.4. Stabdžių sistemos su stiprintuvais

Reikalavimai: tikrinama darbinių stabdžio pedalo ir (arba) ranka valdomos svirties ašies įtvaras;

įvarža ašies įtvare pernelyg didelė (sunkesnis valdymas);

ašis nusidėvėjusi arba pernelyg laisva (klibėjimas ašies įtvare);

veikiant slėgiui, žarnelė (-ės) išsipučia.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas išjungus variklį.

4.5. Suspausto oro balionai

Reikalavimai: turi būti sandarūs.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.6. Slėgio reguliatorius

Reikalavimai: turi palaikyti reikiamą slėgį.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas.

4.7. Oro sistemos manometras

Reikalavimai: turi veikti ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.8. Vilkiko ir priekabos stabdžių kontūrus jungiančios žarnelės

Reikalavimai: turi būti sandarios;

pritvirtintos taip, kad važiuojant ir manevruojant nebūtų pažeistos;

paviršius nesutrūkinėjęs, nepažeistas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.9. Stabdžių trinkelių antdėklai

Reikalavimai: frikcinis antdėklas turi būti ne plonesnis, negu nurodyta gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.10. Pneumatinės stabdžių pavaros kontūrų kontroliniai čiaupai

Reikalavimai: turi būti sandarūs ir veikti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

 

4.11. Stabdymo sistemos bendras įrengimas

Reikalavimai: turi veikti;

turi atitikti gamintojo reikalavimus;

neturi būti panaudotos kitų modelių detalės ir mazgai;

detalės ir mazgai turi būti patikimai pritvirtinti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.12. Stabdymo efektyvumas

Reikalavimai: turi būti vienodai stabdomi vieno tilto ratai, stabdymo kelio nukrypimas nuo

tiesiosios – ne daugiau kaip 0,5 m.

turi atitikti gamintojo reikalavimus. Jeigu gamintojo reikalavimų nėra, stabdymo

efektyvumas nustatomas šiais būdais:

kilnojamuoju lėtėjimo matavimo prietaisu. Stabdymo efektyvumas turi būti ³45 proc., stovėjimo (atsarginių) stabdžių ³15 proc.; stabdant priekabas (puspriekabes), darbinių stabdžių stabdymo efektyvumas turi būti ³40 proc., stovėjimo (atsarginių) stabdžių ³15 proc. Stabdymo efektyvumas z apskaičiuojamas pagal formulę: z = (jst/g) ´ 100 %,

kai: jst – lėtėjimo pagreitis, m/s2,

g – laisvojo kūno kritimo pagreitis, m/s2;

stabdymo kelio ilgis S (metrais), stabdant traktorių su neįkaitusiais stabdžiais, turi būti ne didesnis kaip apskaičiuotas pagal formulę: S £ 0,1V+ V2/90, kai V – greitis kilometrais per valandą.

Kontrolė: stabdymo efektyvumas nustatomas tikrinant aikštelėje su kieta bei sausa kelio danga ir pradedant stabdyti esant greičiui 20–40 km/val.

4.13. Stovėjimo stabdžio svirties užtraukimas ir fiksavimas

Reikalavimai: neturi būti pastebimai apsunkintas svirties užtraukimas (nuspaudimas);

svirtis turi būti tvarkinga ir patikimai fiksuotis;

patikimai laikyti nuokalnėje, kurios nuolydis nurodytas gamintojo.

Kontrolė: bandymas.

5. Ratai

5.1. Padangos

Reikalavimai: padangų charakteristikos turi atitikti transporto priemonės gamintojo reikalavimus;

ant vienos ašies ratų draudžiama naudoti nevienodų matmenų ar nevienodo protektoriaus rašto padangas;

padangos neturi būti pažeistos;

T1b; T2b; T3b ;T4b; T5b kategorijos traktoriams naudojamų padangų protektoriaus rašto gylis turi būti      ne mažesnis kaip 1,0 mm.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas.

5.2. Ratlankiai / ratų tvirtinimas

Reikalavimai: pagrindiniai konstrukciniai elementai (padangos montavimo, rato tvirtinimo paviršiai) turi būti be įtrūkimų, įlenkimų, aštrių briaunų, užvartų; tvirtinimo kiaurymių lizdai turi būti nesusidėvėję;

patikimai patvirtinti ir atitikti padangos matmenis bei gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

5.3. Rato stebulė

Reikalavimai: visos rato tvirtinimo veržlės, rato sujungimas su stebule patikimumas;

stebulės nusidėvėjimas, kiti pažeidimai.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6. Dyzelinis variklis

6.1. Dūmingumas 

Reikalavimai: dūmingumas neturi būti padidėjęs, atitikti galiojančius normatyvus.

Dūmingumo matavimo vertės:

varikliai be pripūtimo – 2,5 m–1;

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m–1

Kontrolė: matavimas dūmamačiu, vizualinis tikrinimas.

6.2.Alyvos, degalų ir eksploatacinių skysčių prasisunkimas

Reikalavimai: prasisunkimų neturi būti.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.3. Variklio atramų būklė, tvirtinimas

Reikalavimai: turi būti tvarkingos ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.4. Maitinimo sistema

Reikalavimai: turi būti sandari.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.5. Variklio paleidimo blokavimo mechanizmo įranga

Reikalavimai: turi veikti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

6.6. Keliamo triukšmo lygis

Reikalavimai: išmetimo sistemos elementai turi būti nepažeisti;

variklio keliamą triukšmą slopinančios apsaugos, jei numatytos gamintojo, turi būti pritvirtintos ir be didesnių pažeidimų.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

7. Transmisija

7.1. Sankaba

Reikalavimai: išjungus sankabą, pavaros turi įsijungti ir išsijungti sklandžiai, be trukdžių.

Kontrolė: bandymas.

7.2. Pavaros

Reikalavimai: turi būti lengvai įjungiamos ir išjungiamos, savaime neįsijungti ir neišsijungti.

Kontrolė: bandymas.

7.3. Transmisijos besisukančios dalys ir kardanai

Reikalavimai: turi būti apdengtos apsaugomis pagal gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8. Važiuoklė ir kėbulas

8.1. Ašys

Reikalavimai: turi būti tvarkingos, nedeformuotos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.2. Ratų guoliai

Reikalavimai: laisvumas guoliuose neturi būti didesnis, nei numatyta gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.3. Sukabinimo įtaisas

Reikalavimai: turi atitikti gamintojo reikalavimus;

įtaisas, skirtas priekabos elektros grandinei / sistemai įjungti (rozetė), privalo būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.4. Puspriekabės reguliuojamos atramos

Reikalavimai: turi būti tvarkingos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.5. Priekabos priekinio tilto pasisukimo fiksavimo įtaisas

Reikalavimai: turi būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.6. Slenksčiai / laipteliai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi ir patikimai pritvirtinti;

slenksčiai neturi išsikišti už transporto priemonės gabaritų.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.7. Durys / gaubtai / rankenos / užraktai / cisternų ir degalų bakų angų užsklandos / durų pavaros / kėbulo arba kabinos fiksavimo įtaisai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.8. Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

Reikalavimai: leidžiama naudoti gamintojo numatytus;

neturi būti stiklų defektų, trukdančių vairuotojui matyti kelią;

skydeliai, apsaugantys nuo tiesioginio saulės spindulių akinimo, turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.9. Stiklo valytuvai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.10. Sėdynių tvirtinimas / padėties reguliavimas

Reikalavimai: turi būti patikimai pritvirtintos, padėties reguliavimo mechanizmas turi būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.11. Priekabos grindys / šoniniai ir galiniai bortai, jų užraktai

Reikalavimai: nesulaužytos, užraktai – tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.12. Purvasargiai

Reikalavimai: turi atitikti gamintojo reikalavimus, jei numatyti konstrukcijoje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

_____________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-346, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10480

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-511, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15475

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-678, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 188-7022 (2004-12-31), i. k. 1042330ISAK003D-678

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-481, 2005-10-12, Žin., 2005, Nr. 124-4424 (2005-10-18), i. k. 1052330ISAK003D-481

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-196, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 35-1341 (2009-03-31), i. k. 1092330ISAK003D-196

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-191, 2015-03-18, paskelbta TAR 2015-03-19, i. k. 2015-03973

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-968, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21226

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 ,,Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-286, 2016-05-06, paskelbta TAR 2016-05-16, i. k. 2016-12853

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-59, 2018-02-02, paskelbta TAR 2018-02-02, i. k. 2018-01698

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-283, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07431

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 ,,Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-693, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15380

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-230, 2020-03-26, paskelbta TAR 2020-03-26, i. k. 2020-06100

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-870, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-22, i. k. 2020-28180

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-871, 2021-12-28, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27338

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-346, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-18, i. k. 2022-10480

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-751, 2022-12-01, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24426

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-511, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15475

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo

 

 

part_e0771b3ecb294d95ba9dcd7ecb1abb75_end