Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 56-2264, i. k. 1021100NUTA00000821

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 821

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi, 81 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 9 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 14 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 4, 7 ir 8 dalimis, 18 straipsnio 2, 3 dalimis ir 5 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 2 dalimi, 27 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 1 punktu, 38 straipsnio 1 dalimi, 43 straipsnio 2 dalimi, 61 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 66 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir įgyvendindama 2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka, 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/1151, 27 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį, taip pat 2021 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2021/787, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/83/EEB Lietuvai leidžiama atsisakyti netaikyti akcizo tam tikriems burnos skalavimo skysčiams ir kosmetiniams spiritams, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Nr. 187, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03350

Nr. 967, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14967

Nr. 1158, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27867

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

Nr. 1258, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25611

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

Nr. 658, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-22, i. k. 2023-16478

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

1.2. Neteko galios nuo 2004-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin. 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

1.3. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.4. Neteko galios nuo 2010-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

1.5. Neteko galios nuo 2010-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Punkto pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

1.6. Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.7. Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

1.8. Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisykles;

Papildyta punktu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

1.9. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nustatytų lengvatų taikymo taisykles.

Papildyta punktu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 658, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-22, i. k. 2023-16478

 

1.10. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašą;

Papildyta punktu:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.12. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.11. Neteko galios nuo 2010-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Papildyta punktu:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

1.13. Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato apskaičiavimo ir pateikimo tvarkos aprašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 187, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03350

 

1.14. Akcizų lengvatos taikymo mažųjų alaus daryklų alui tvarkos aprašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1158, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27867

 

1.15. Skystojo kuro (mazuto), kuriam taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies nuostatos, požymių aprašą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

 

1.16. Alaus natūralios netekties normų aprašą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

 

1.17. Patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

 

1.18. Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje taisykles.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

 

1.19. Akcizų lengvatos etilo alkoholiui, naudojamam medicinos priemonių gamybos procesams, jeigu galutiniame produkte nėra etilo alkoholio, taikymo taisykles.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 658, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-22, i. k. 2023-16478

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Neteko galios nuo 2016-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

2.2. Neteko galios nuo 2016-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

2.3. Neteko galios nuo 2016-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

2.4. Šalių susitarimu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ar registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo mokestinių prievolių, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių gabenimu taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, įvykdymą gali užtikrinti šių prekių vežėjas, savininkas, jų gavėjas ar visi šie asmenys kartu kiekvienam iš jų pateikiant laidavimo (garantijos) dokumentą, atitinkantį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, ar sumokant piniginį užstatą. Laidavimo (garantijos) dokumentas pateikiamas ir (ar) piniginis užstatas sumokamas centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo, prekių vežėjo, savininko, jų gavėjo ar visų šių asmenų pateikiamo laidavimo (garantijos) dokumento (dokumentų) ir (ar) piniginio užstato suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, aprašu, reglamentuojančiu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ar registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimą, ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika pateiktina, kad būtų užtikrintas mokestinių prievolių, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių gabenimu taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, įvykdymas.

Papildyta punktu:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

2.4. Neteko galios nuo 2008-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin. 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

2.5. Akcizų įstatymo 81 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais šalių susitarimu patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo (toliau – patvirtintas gavėjas) mokestinių prievolių, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimu iš kitos valstybės narės patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – patvirtintas siuntėjas), įvykdymą gali užtikrinti patvirtintas gavėjas, šių prekių vežėjas, savininkas, patvirtintas siuntėjas ar keli šie asmenys kartu, kiekvienam iš jų pateikiant laidavimo (garantijos) dokumentą ar sumokant piniginį užstatą. Laidavimo (garantijos) dokumentas pateikiamas ir (ar) piniginis užstatas sumokamas centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Patvirtinto gavėjo, patvirtinto siuntėjo, akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vežėjo, savininko ar kelių šių asmenų pateikiamo laidavimo (garantijos) dokumento (dokumentų) ir (ar) piniginio užstato suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir šiuo nutarimu patvirtintu Patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašu, pateiktina, kad būtų užtikrintas mokestinių prievolių, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimu, įvykdymas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

3. Neteko galios nuo 2008-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin. 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

4. Neteko galios nuo 2008-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin. 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Dalia Grybauskaitė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

 

ATVEJŲ, KAI GALI BŪTI LEIDŽIAMA STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ, APRAŠAS.

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

I. AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ STEIGIMAS LIETUVOS

RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 4 DALIES 1 PUNKTE

NURODYTU ATVEJU

 

1. Neteko galios nuo 2004-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin. 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

2. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais gali būti išduodamas, jeigu numatoma, kad vidutinė akcizų suma, apskaičiuota už vienu metu per dieną sandėlyje, kurį pageidaujama steigti, ketinamą taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, bus ne mažesnė kaip:

2.1. 280 000 eurų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas tik etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas ir (arba) kaitinamojo tabako produktai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 187, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03350

 

2.2. 570 000 eurų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas kuras ir etilo alkoholis bei alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas ir (arba) kaitinamojo tabako produktai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 187, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03350

 

2.3. 28 000 eurų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomos tik naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai ir iš sandėlio nebūtų vykdoma šių prekių mažmeninė prekyba;

2.4. 140 000 eurų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas tik kuras (išskyrus naftos dujas ir dujinius angliavandenilius).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

3. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais gali būti išduodamas, jeigu asmuo veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau nei 12 mėnesių. Šie apribojimai netaikomi tais atvejais, kai mokesčių administratorius gali pagrįstai įsitikinti, kad asmens, pageidaujančio steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, deklaruojamo ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio atitiktis 2 punkte nustatytiems minimaliems dydžiams reali (asmuo pradėjo vykdyti veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, dėl kito (kitų) tą veiklą vykdžiusio (vykdžiusių) asmens (asmenų) reorganizavimo ar panašiai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

II. AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ STEIGIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 4 DALIES 2

PUNKTE NURODYTU ATVEJU

 

4. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti išduodamas, jeigu jame numatoma vykdyti vienos ar kelių išvardytų rūšių veiklą:

4.1. tiekti akcizais apmokestinamas prekes kaip atsargas laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;

4.2. tiekti kurą orlaiviams, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

4.3. tiekti kurą laivams, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

4.4. tiekti akcizais apmokestinamas prekes tik Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1–3, 6, 7 ir 9 punktuose nurodytiems tikslams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

4.5. eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėse parodose ir mugėse;

Papildyta punktu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

4.6. tiekti energinius produktus, nurodytus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros 2010 metų versijos 2710 11 31, 2710 11 41–2710 11 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 41–2710 19 49, 2710 19 61–2710 19 69 subpozicijose ir 2711 pozicijoje klasifikuojamus energinius produktus).

Papildyta punktu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

5. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį taip pat gali būti išduodamas:

5.1. asmeniui, gaminančiam akcizais apmokestinamas prekes ir (arba) besiverčiančiam jų perdirbimu ir (arba) maišymu, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (-ius) pagalbinėms operacijoms (pakavimui, papildomam apdorojimui ir panašiai), jeigu jos atliekamos kitoje (-se) patalpoje (-se) ir (arba) teritorijoje (-se), nei ta (tos), kuriose vykdomos gamybos, perdirbimo ir (arba) maišymo operacijos, tačiau tik tokiu atveju, jeigu minėtųjų operacijų neįmanoma atlikti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kuriame vykdomos gamybos, perdirbimo ir (arba) maišymo operacijos;

5.2. asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka privalančiam kaupti ir tvarkyti valstybės naftos produktų atsargas, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomos tik valstybės naftos produktų atsargos;

5.3. asmeniui, turinčiam licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomi tik cigarai ir (arba) cigarilės, rūkomasis tabakas ir (arba) kaitinamojo tabako produktai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 187, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03350

 

5.4. Neteko galios nuo 2004-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin. 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Punkto pakeitimai:

Nr. 146, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-545 (2003-02-07), i. k. 1031100NUTA00000146

 

6. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame numatoma vykdyti 4 arba 5 punkte nurodytą veiklą, gali būti išduodamas neatsižvelgiant į tai, ar laikomasi šios tvarkos 1-3 punktuose nurodytų sąlygų.

______________

part_af1463beb3ae493984e24506bec0a5e5_end

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2004-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin. 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 577 redakcija)

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO SAVININKO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO SUMOS IR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo, tikslinimo ir pateikimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Nr. 1158, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27867

 

3. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis skaičiuojamas procentais nuo akcizų sumos, apskaičiuotos už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti vienu metu. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis už akcizais apmokestinamas prekes, numatomas pristatyti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, skaičiuojamas procentais nuo šio punkto pirmajame sakinyje nurodytos akcizų sumos, įskaitant akcizų sumą, apskaičiuotą už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą (procentais). Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamus, perdirbamus, maišomus ir (arba) laikomus energinius produktus iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, skaičiuojamas taikant akcizų tarifą, apskaičiuotą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 40 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma neskaičiuojama už akcizais apmokestinamų naftos produktų kiekį, kurį asmuo privalo teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti kaip valstybės naftos produktų atsargas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

4. Konkrečią laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS AR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIAI

 

5. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus šio aprašo 6–8 punktuose nurodytus atvejus.

6. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 10 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo veiklą, kuri susijusi su akcizais apmokestinamomis prekėmis ir kuria verstis išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – veikla, susijusi su akcizais apmokestinamomis prekėmis), vykdo ne trumpiau kaip 3 metus arba asmens įsteigtas akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, už kurio savininko prievoles pateikiamas laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas, veikia ne trumpiau kaip 12 mėnesių, o asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

6.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6.2. per pastaruosius 12 mėnesių nepadarytas joks Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas pažeidimas;

6.3. pastaruosius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6.4. pastaruosius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus muitinei.

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 3 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos sumos, kai asmuo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje:

7.1. gamina arba numato gaminti bioetanolį;

7.2. arba laiko tik savo pagamintą bioetanolį;

7.3. arba laiko bioetanolį ir veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau kaip vienus metus, ir atitinka šio aprašo 6.1–6.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis už kitas šiame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamas, perdirbamas, maišomas ar laikomas, taip pat numatomas gaminti, perdirbti, maišyti ar laikyti akcizais apmokestinamas prekes skaičiuojamas pagal šio aprašo 5 ir (arba) 6 punktų nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

8. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikti nereikalaujama, jeigu:

8.1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje veikia arba numato veikti mažoji alaus darykla ir jame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą gaminamos ar laikomos tik jos pagamintos akcizais apmokestinamos prekės, o sandėlio savininkas atitinka šio aprašo 6.1–6.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

8.2. arba asmuo (kitas, o ne valstybės ar savivaldybės įmonė) veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir:

8.2.1. atitinka šio aprašo 6.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

8.2.2. per pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8.2 papunktis, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 papunktyje nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) nepadarė jokio Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodyto pažeidimo;

8.2.3. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8.2 papunktis, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 papunktyje nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame punkte nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus;

8.2.4. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8.2 papunktis, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 papunktyje nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) vykdo įsipareigojimus muitinei;

8.2.5. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 700 000 eurų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už šio aprašo 6 ir (ar) 7 punktuose nurodytą sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

III. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) AR PINIGINIO UŽSTATO SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

9. Mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja šio aprašo II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas šio aprašo 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal šio aprašo 10 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta šio aprašo 11 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

10. Išduodant leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje numatoma gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti vienu metu. Jeigu akcizais apmokestinamas prekes numatoma pristatyti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis yra šio punkto pirmajame sakinyje nurodyta akcizų suma, įskaitant akcizų sumą, apskaičiuotą už prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą. Jeigu mokesčių administratoriaus nustatyta, kad deklaruojamas numatomas gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti ar gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą kiekis dirbtinai padidintas (sumažintas), mokesčių administratorius turi teisę apskaičiuoti kiekį, už kurį skaičiuojama laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma, naudodamasis panašaus (gali būti panašus plotas, gamybiniai įrenginiai ir kita) akcizais apmokestinamų prekių sandėlio faktiniais duomenimis. Jeigu tokių duomenų nėra, vadovaujamasi apskaičiuotu maksimaliu akcizais apmokestinamų prekių kiekiu, kurį įmanoma gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti tokiame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ar gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą. Kai išduodamas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

10.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vidutinį faktiškai pagamintą, perdirbtą, sumaišytą per dieną ir (arba) laikytą ar gautą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą vienu metu akcizais apmokestinamų prekių kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau nei 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vidutinį faktiškai pagamintą, perdirbtą, sumaišytą per dieną ir (arba) laikytą ar gautą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą vienu metu akcizais apmokestinamų prekių kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau nei 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.3. pasikeitus nustatytiems akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomų, gaminamų, perdirbamų, maišomų ar gaunamų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;

10.4. jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje norima pradėti gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti ar gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą kitų, nenurodytų turimame leidime steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, rūšių akcizais apmokestinamas prekes, taip pat vykdyti kitas, nenurodytas šiame leidime, operacijas ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti ar gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

11. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma mažinama ta suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, kuri skirta užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti turėtų būti pateiktas šio aprašo nustatyto dydžio sumos laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas, įvykdymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

12. Laidavimo (garantijos) suma ar piniginio užstato dydis tikslinami pasikeitus aplinkybėms, kurioms esant ji apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš šio aprašo 9 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO PATEIKIMAS

 

13. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

14. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

15. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

16. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

17. Neteko galios nuo 2022-05-13

Punkto naikinimas:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

18. Jeigu mokesčių administratoriui pateiktų laidavimo (garantijos) dokumentų ar sumokėtų piniginių užstatų nebepakanka prievolių įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus pranešimo gavimo dienos (jeigu pranešime nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas ar sumokėtas papildomas piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

19. Laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

part_9dcd050e1252415c8b54ed98d72e879a_end

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2010-05-28

Priedo naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2010-05-28

Priedo naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 577 redakcija)

 

ĮRODYMŲ, KAD AKCIZAIS APMOKESTINAMOS PREKĖS PRARASTOS DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBIŲ, NEGRĮŽTAMAI PRARASTOS AR VISIŠKAI SUNAIKINTOS, PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato, kada akcizais apmokestinamos prekės laikomos prarastomis dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, negrįžtamai prarastomis ar visiškai sunaikintomis, ir įrodymų, kad nurodytos aplinkybės susidarė, pateikimo tvarką.

2. Prarastomis dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių akcizais apmokestinamos prekės laikomos ir akcizai už jas neturi būti skaičiuojami, jeigu jos prarastos dėl kurios nors iš šių priežasčių:

2.1. karo (paskelbto ar nepaskelbto), pilietinio karo, maišto ar revoliucijos;

2.2. stichinės nelaimės (smarkios audros, ciklono, žemės drebėjimo, jūros ar upės potvynio, žaibo);

2.3. sprogimo, gaisro, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimo;

2.4. boikoto, streiko, lokauto, nespartaus darbo kaip streiko formos, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimo;

2.5. kitos nenugalimos jėgos.

3. Negrįžtamai prarastomis ar visiškai sunaikintomis akcizais apmokestinamos prekės laikomos ir už jas akcizai neturi būti skaičiuojami, jeigu vadovaujantis šiuo aprašu mokesčių administratoriui centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka pateikiami įrodymai, kad šių prekių negalima panaudoti kaip akcizais apmokestinamų prekių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

4. Jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai nesumokėti, per mokestinį laikotarpį prarastos dėl šio aprašo 2 punkte nurodytų priežasčių, kartu su to mokestinio laikotarpio akcizų deklaracija turi būti pateikti įvykį ir prekių praradimo faktą patvirtinantys dokumentai (draudimo įmonės ar jos įgaliotų asmenų surašyti įvykio aktai arba kituose teisės aktuose nustatytų kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, kuriais patvirtinamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo ir prekių praradimo faktas).

5. Sprendimą dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo force majeure, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priima mokesčių administratorius centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, kai pateikiami šio aprašo 4 punkte nurodytą įvykį, taip pat 3 punkte nurodytą prekių negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo faktą patvirtinantys dokumentai. Šio aprašo 2.5 papunktyje ir 3 punkte nurodytais atvejais akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybės pripažįstamos force majeure ir (ar) prekės pripažįstamos negrįžtamai prarastomis ar sunaikintomis tik tada, kai nėra įrodymų, kad šios priežastys atsirado dėl tyčinių asmens, kuriam būtų atsiradusi prievolė mokėti akcizus, veiksmų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6. Jeigu įvykį ir prekių negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo faktą patvirtinantys dokumentai negali būti pateikti kartu su atitinkamo laikotarpio akcizų deklaracija, tačiau pateikiami vėliau, permokėta akcizų suma įskaitoma arba grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

7. Visi mokesčių administratoriaus sprendimai, susiję su šio aprašo nuostatų taikymu, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

part_7655682d643a43dcbbefeeefc156e30b_end


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

KITŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų apraše (toliau – šis aprašas) reglamentuojama kitų, nenurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje, mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų naudojimo tvarka ir reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

3. Kai prekės Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka gabenamos taikant joms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, tokio gabenimo metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymas, be Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytų būdų, gali būti užtikrintas:

3.1. naudojant laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko (toliau – sandėlio savininkas) prievoles dokumentą ar sumokant piniginį užstatą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

3.2. naudojant bendrą laidavimo (garantijos) dokumentą visų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti.

3.3. naudojant registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – registruotas siuntėjas) prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ar sumokėtą piniginį užstatą.

Papildyta punktu:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) UŽ SANDĖLIO SAVININKO PRIEVOLES DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO NAUDOJIMAS MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

4. Sandėlio savininkas mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti gali naudoti laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dokumentą ar sumokėtą piniginį užstatą, jeigu, išduodant šį laidavimo (garantijos) dokumentą ar sumokant piniginį užstatą, atskirai įsipareigojama įvykdyti ir tas sandėlio savininko mokestines prievoles, kurios gali atsirasti išgabenus prekes iš to akcizais apmokestinamų prekių sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.

5. Šio aprašo 4 punkte nurodytu atveju laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles ar sumokėto piniginio užstato suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, šiuo aprašu ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika, pateiktina, kad būtų užtikrintas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis, laikomomis ar gaunamomis į sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą akcizais apmokestinamomis prekėmis) įvykdymas.

6. Jeigu laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles sumos ar sumokėto piniginio užstato dydis nepakankamas arba tampa nepakankamas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis, laikomomis ar gaunamomis į sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą prekėmis) įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus pranešimo gavimo dienos (jeigu pranešime nenustatytas vėlesnis terminas) sandėlio savininkas privalo:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

6.1. pateikti atitinkamai patikslintą (papildomą) šio aprašo 4 punkte nurodytą laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dokumentą ar sumokėti papildomą piniginį užstatą;

6.2. arba dėl trūkstamos sumos taikyti kitus Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ar šiame apraše nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

III. BENDRO LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO NAUDOJIMAS VISŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

7. Sandėlio savininkas, užuot pateikęs atskirus laidavimo (garantijos) dokumentus kiekvienu gabenimo atveju, turi teisę pateikti vieną bendrą laidavimo (garantijos) dokumentą, kuris užtikrintų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymą (toliau vadinama – bendras laidavimo (garantijos) dokumentas).

8. Bendro laidavimo (garantijos) suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, šiuo aprašu ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika pateiktina, kad būtų užtikrintas mokestinių prievolių, galinčių atsirasti dėl per mokestinį laikotarpį iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išgabentų akcizais apmokestinamų prekių, įvykdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

9. Neteko galios nuo 2022-05-13

Punkto naikinimas:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

10. Bendras laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

11. Jeigu šio aprašo 7 punkte nurodyto bendro laidavimo (garantijos) dokumento nebepakanka mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus pranešimo gavimo dienos (jeigu pranešime nenustatytas vėlesnis terminas) sandėlio savininkas privalo:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

11.1. pateikti atitinkamai patikslintą (papildomą) šio aprašo 7 punkte nurodytą laidavimo (garantijos) dokumentą;

11.2. arba dėl trūkstamos sumos taikyti kitus Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ar šiame apraše nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

IV. Registruoto siuntėjo MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO DOKUMENTO ar PINIGINIO UŽSTATO NAUDOJIMAS

 

12. Registruoto siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įregistruojant asmenį registruotu siuntėju pateiktu laidavimo (garantijos) dokumentu ar sumokėtu piniginiu užstatu registruotas siuntėjas gali užtikrinti ir mokestines prievoles už išgabenamas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

13. Šio aprašo 12 punkte nurodyto laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, šiuo aprašu ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika pateiktina, kad būtų užtikrintas registruoto siuntėjo mokestinių prievolių, susijusių su išgabenamomis akcizais apmokestinamomis prekėmis, įvykdymas.

14. Jeigu pateikto laidavimo (garantijos) dokumento ar sumokėto piniginio užstato nepakanka registruoto siuntėjo mokestinių prievolių už išgabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymui užtikrinti, registruotas siuntėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus pranešimo gavimo dienos (jeigu pranešime nenustatytas vėlesnis terminas) privalo pateikti naują arba papildomą laidavimo (garantijos) dokumentą ar sumokėti papildomą piniginį užstatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Sandėlio savininko ar registruoto siuntėjo prašymu mokesčių administratorius nereikalauja užtikrinti mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo, jeigu:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

15.1. energiniai produktai gabenami stacionariais vamzdynais, išskyrus atvejus, kai mokesčių administratorius nustato gabenimo sąlygas, dėl kurių būtina užtikrinti mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

15.2. arba energiniai produktai Lietuvos Respublikoje gabenami iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kurio savininkas yra valstybės įmonė ir kuriame Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nustatyta tvarka laikomos naftos ir naftos produktų valstybės atsargos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

15.3. arba prekės taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą gabenamos tarp Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir sandėlio savininkas atitinka šiuos reikalavimus:

15.3.1. iš sandėlio savininko, vadovaujantis Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašo 8 punktu, nereikalaujama pateikti laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato už sandėlio savininko prievoles;

15.3.2. sandėlio savininko turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, šiuo aprašu ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika pateiktina, kad būtų užtikrintas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis ar laikomomis akcizais apmokestinamomis prekėmis) įvykdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

151. Be šio aprašo 15 punkte nurodytų atvejų, nereikalaujama užtikrinti mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo, kai sandėlio savininko ar registruoto siuntėjo mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti už importuotas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos muitinei yra sumokėtas piniginis užstatas arba pateiktas laidavimo (garantijos) dokumentas.

Papildyta punktu:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

16. Laidavimo (garantijos) suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas šiame apraše nustatyto dydžio laidavimas (garantija), įvykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

17. Laidavimo (garantijos) suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, pagal kurias ji buvo apskaičiuota.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

18. Mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į teikiamos akcizų deklaracijos priede pateiktus duomenis, nuolat kontroliuoja, ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko taikomas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas atitinka akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

19. Šiame apraše nurodyti laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dokumentai, bendro laidavimo (garantijos) dokumentai, registruoto siuntėjo mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

part_1394091864eb48ea8d3882f3df95400c_end

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

UŽ IŠ KITOS VALSTYBĖS NARĖS NUMATOMAS GAUTI PREKES LIETUVOS RESPUBLIKOJE MOKĖTINŲ AKCIZŲ SUMOKĖJIMO UŽTIKRINIMO TAISYKLĖS

 

1. Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklėse (toliau – šios taisyklės) nustatoma akcizų už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes sumokėjimo užtikrinimo, numatyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

3. Asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas nustato prievolę užtikrinti už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimą, tai gali padaryti vienu arba keliais iš šių būdų:

3.1. įmokėdamas šiose taisyklėse nustatyto dydžio piniginį užstatą;

3.2. pateikdamas šiose taisyklėse nustatytos sumos dydžio laidavimo (garantijos) dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

4. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už numatomą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, taikant gavimo dieną galiosiantį akcizų tarifą, procentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

5. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis – 100 procentų šių taisyklių 4 punkte nurodytos sumos, išskyrus šių taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

6. Asmens prašymu piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis nustatomas 10 procentų šių taisyklių 4 punkte nurodytos sumos, kai šį piniginį užstatą ar laidavimo (garantijos) dokumentą pateikia asmuo, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašo 6.1, 6.3 ir 6.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

7. Asmens prašymu užtikrinti akcizų sumokėjimo už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes nereikalaujama, kai akcizais apmokestinamas prekes įsigyja valstybės ir savivaldybės įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

8. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydį apskaičiuoja mokesčių administratorius, kuris asmenį įregistruoja akcizais apmokestinamų prekių siuntėju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

9. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti turėtų būti pateiktas šių taisyklių nustatyto dydžio piniginis užstatas ar laidavimas (garantija), įvykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

10. Piniginiai užstatai ir laidavimo (garantijos) dokumentai, užtikrinantys už numatomas gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės akcizais apmokestinamas prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimą, priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

part_6d6a6e21bc8041f1b7a2a610850093e9_end


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 658

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 3–5 PUNKTUOSE NUSTATYTŲ LENGVATŲ TAIKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nustatytų lengvatų taikymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama, kaip taikomos akcizų lengvatos, nustatytos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Įstatymas) 43 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTE NUSTATYTOS LENGVATOS

TAIKYMAS

 

3. Už energinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 2023 metų versijos 2710 12 31–2710 12 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 19 62–2710 19 67, 2710 20 11–2710 20 19, 2710 20 32–2710 20 38 subpozicijose nurodytus energinius produktus), kai jie skirti naudoti Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems tikslams, akcizai neskaičiuojami, kai asmuo, turintis mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą, suteikiantį teisę už energinius produktus neskaičiuoti akcizų (toliau – leidimas), energinius produktus:

3.1. įsigyja iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio arba

3.2. įsigyja iš kito asmens, turinčio leidimą, arba

3.3. gauna iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, arba

3.4. importuoja.

4. Taisyklių 3 punkte nurodytu atveju akcizai neskaičiuojami, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, asmeniui, turinčiam leidimą, arba atitinkamai teritorinei muitinei pateikiamas leidimas, o kai akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas arba asmuo, gaunantis energinius produktus iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, pats naudoja energinius produktus Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems tikslams, – jeigu asmuo turi jam išduotą leidimą.

5. Akcizai taip pat neskaičiuojami už taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išleidžiamus, asmens, turinčio leidimą, parduodamus ar kitaip perduodamus nuosavybėn, taip pat importuojamus ar įsigyjamus (įvežamus) iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės Taisyklių 3 punkte nurodytus energinius produktus, išpilstytus į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę.

6. Leidimas, kuriame nurodytas jo išdavimo tikslas, išduodamas asmenims, kurie:

6.1. verčiasi Taisyklių 3 punkte nurodytų produktų išpilstymu į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę ir (arba)

6.2. Taisyklių 3 punkte nurodytus produktus nuolat naudoja Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems tikslams, tai yra techniniams, gamybiniams (išskyrus pačią energinių produktų gamybą) ir panašiems tikslams, ir (arba)

6.3. verčiasi Taisyklių 3 punkte nurodytų energinių produktų prekyba – parduoda juos asmenims, turintiems leidimą energinius produktus naudoti Taisyklių 6.1 ir (arba) 6.2 papunkčiuose nurodytiems tikslams, ir (arba)  

6.4. verčiasi Taisyklių 8 punkte nurodytų energinių produktų gamyba ir juos naudoja Taisyklių 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytiems tikslams.

7. Asmenys, be akcizų pardavę ar kitaip perdavę nuosavybėn Taisyklių 3 punkte nurodytus energinius produktus, taip pat asmenys, kuriems tokie produktai (išskyrus produktus, išpilstytus į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę) parduoti ar kitaip perduoti nuosavybėn, privalo tvarkyti Taisyklių 3 punkte nurodytų energinių produktų, už kuriuos akcizai nebuvo apskaičiuoti, pardavimo (ar atitinkamai – panaudojimo) apskaitą centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

8. Taisyklių 3–7 punktų nuostatos mutatis mutandis taikomos ir KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams. Be Taisyklių 3 punkte nurodytų atvejų, KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams akcizai taip pat neskaičiuojami, jeigu šiuos energinius produktus Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems tikslams, gamina asmuo, turintis leidimą.

 

III SKYRIUS

ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTE NUSTATYTOS AKCIZŲ

LENGVATOS TAIKYMAS

 

9. Lietuvos Respublikoje panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, už verslo tikslais įsigytus (įvežtus) iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba importuotus energinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus KN 2710 12 31–2710 12 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 20 11–2710 20 19 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus), skirtus Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytiems tikslams, akcizai neskaičiuojami, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, registruotam akcizais apmokestinamų prekių gavėjui arba teritorinei muitinei pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma asmens teisė verstis elektros energijos gamyba.

10. Jeigu registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas arba kitas asmuo, verslo tikslais įsigijęs (įvežęs) iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės Taisyklių 9 punkte nurodytų energinių produktų, pats naudoja juos Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytiems tikslams, akcizai už šiuos energinius produktus neskaičiuojami, jeigu jis turi teisę verstis elektros energijos gamyba.

11. Taisyklių 9 ir 10 punktų nuostatos mutatis mutandis taikomos ir KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams.

 

IV SKYRIUS

ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 5 PUNKTE NUSTATYTOS AKCIZŲ

LENGVATOS TAIKYMAS

 

12. Įvežus į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės energinių produktų, tenkinančių Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas sąlygas, akcizai neskaičiuojami, jeigu šie energiniai produktai naudojami toje pačioje transporto priemonėje, kurioje buvo įvežti.

13. Akcizai neskaičiuojami už Lietuvos Respublikoje importuojamus energinius produktus, esančius standartiniuose gamintojo prie visų to paties tipo komercinių keleivinių ir krovininių motorinių kelių transporto priemonių, traktorių arba vilkikų nuolatinai pritvirtinamuose gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytuose degalų bakuose (įskaitant dujų balionus, sumontuotus transporto priemonėje kaip dujinės įrangos dalis) ir tepalų talpyklose, iš kurių šie energiniai produktai tiesiogiai patenka į transporto priemonės degalų tiekimo ir tepimo sistemas arba naudojami aušinimo ar kitose sistemose, jeigu šie energiniai produktai naudojami toje pačioje transporto priemonėje, kurioje buvo importuoti.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Kai akcizai už energinius produktus, panaudotus Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytais tikslais, Lietuvos Respublikoje buvo sumokėti, jie grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

part_7397879398c2444fbea6f6dfaa2fae01_end

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 577 redakcija)

 

registruoto AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo SUMOS IR PINIGINIO UŽSTATO dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo (toliau – registruotas gavėjas) prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) reglamentuoja laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato už registruoto gavėjo prievoles dydžio apskaičiavimą, tikslinimą ir pateikimą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

3. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį gauti verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, procentais.

4. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

5. Šio aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčių nuostatos, reglamentuojančios registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos tikslinimo atvejus, netaikomos registruotam gavėjui, gaunančiam akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS AR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIAI

 

6. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus 7 ir 8 punktuose nurodytus atvejus.

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 10 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

7.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

7.2. pastaruosius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

7.3. pastaruosius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus muitinei;

7.4. ne trumpiau kaip 3 metus vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, susijusią su tos rūšies akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kurių verslo tikslams siekia gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

8. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikti nereikalaujama, jeigu asmuo (kitas, o ne valstybės ar savivaldybės įmonė) veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kurių verslo tikslams siekia gauti (gauna) iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Lietuvos Respublikoje vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir:

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

8.1. atitinka šio aprašo 7.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

8.2. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

8.3. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) vykdo įsipareigojimus muitinei;

8.4. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 2 800 000 eurų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal šį aprašą turėtų būti pateiktas laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

III. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) AR PINIGINIO UŽSTATO SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

9. Mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja šio aprašo II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas šio aprašo 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal šio aprašo 10 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta šio aprašo 11 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

10. Įregistruojant asmenį registruotu gavėju, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme įregistruoti jį registruotu gavėju nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį gauti verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Kai asmuo įregistruojamas registruotu gavėju, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

10.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, per mokestinį laikotarpį gautą verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, per mokestinį laikotarpį gautą verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.3. jeigu pageidaujama iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą verslo tikslais atsigabenti kitų, nenurodytų turimame registruoto gavėjo pažymėjime, akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį per mokestinį laikotarpį numatomą gauti tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;

10.4. pasikeitus nustatytiems gaunamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;

10.5. jeigu akcizų suma, apskaičiuota už verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės per mokestinį laikotarpį gautas ir (arba) pageidaujamas gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, daugiau kaip 50 procentų didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis.

Papildyta punktu:

TAR pastaba. 10.5 punkto nuostatos netaikomos, jeigu akcizais apmokestinamos prekės buvo faktiškai gautos iki šio nutarimo įsigaliojimo.

Nr. 941, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 111-5508 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000941

 

11. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma mažinama ta suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas šio aprašo nustatyto dydžio sumos laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas, įvykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

12. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, kurioms esant ji apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš šio aprašo 9 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO PATEIKIMAS

 

13. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

14. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

15. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

16. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

17. Neteko galios nuo 2022-05-13

Punkto naikinimas:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

18. Jeigu mokesčių administratoriui pateiktų laidavimo (garantijos) dokumentų ar sumokėtų piniginių užstatų nebepakanka prievolių įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus pranešimo gavimo dienos (jeigu pranešime nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas ar sumokėtas papildomas piniginis užstatas, išskyrus šio aprašo 10.5 papunktyje nurodytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 941, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 111-5508 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000941

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

19. Laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami, taip pat šiame apraše nurodyti prašymai priimami ir nagrinėjami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 941, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 111-5508 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000941

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

part_3e1345f640024eba8413ed78b5c04253_end

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 577 redakcija)

 

REGISTRUOTO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJO prievolių įvykdymo užtikrinimo SUMOS IR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) reglamentuoja laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato už registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – registruotas siuntėjas) prievoles dydžio apskaičiavimą, tikslinimą ir pateikimą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

3. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už prognozuojamą išgabenti per mokestinį laikotarpį importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, procentais.

4. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS AR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIAI

 

5. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus 6 ir 7 punktuose nurodytus atvejus.

6. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 10 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

6.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6.2. pastaruosius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6.3. pastaruosius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus muitinei;

6.4. ne trumpiau kaip 3 metus vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, susijusią su tos rūšies akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kurias siekia išgabenti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikti nereikalaujama, jeigu asmuo veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kurias siekia išgabenti, Lietuvos Respublikoje vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir:

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

7.1. atitinka šio aprašo 6.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

7.2. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 7 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 7 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

7.3. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 7 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 7 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) vykdo įsipareigojimus muitinei;

7.4. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 700 000 eurų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal šį aprašą turėtų būti pateiktas laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

III. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) AR PINIGINIO UŽSTATO SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

8. Mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja šio aprašo II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas šio aprašo 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal šio aprašo 9 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta šio aprašo 10 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

9. Įregistruojant asmenį registruotu siuntėju, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme įregistruoti jį registruotu siuntėju nurodytą prognozuojamą vidutinį Lietuvos Respublikoje importuotų akcizais apmokestinamų prekių kiekį, numatomą išgabenti per mokestinį laikotarpį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Kai asmuo įregistruojamas registruotu siuntėju, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

9.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už išgabentą per mokestinį laikotarpį importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

9.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už išgabentą per mokestinį laikotarpį importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

9.3. jeigu pageidaujama išgabenti kitų, nenurodytų turimame registruoto siuntėjo pažymėjime, importuotų akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už numatomą išgabenti vidutinį per mokestinį laikotarpį tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;

9.4. pasikeitus nustatytiems išgabenamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams.

10. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma mažinama ta suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas šio aprašo nustatyto sumos dydžio laidavimo (garantijos) ar piniginio užstatas, įvykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

11. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, kurioms esant ji apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš šio aprašo 8 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO PATEIKIMAS

 

12. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

13. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

14. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

15. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

16. Neteko galios nuo 2022-05-13

Punkto naikinimas:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

17. Jeigu mokesčių administratoriui pateiktų laidavimo (garantijos) dokumentų ar sumokėtų piniginių užstatų nebepakanka, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus pranešimo gavimo dienos (jeigu pranešime nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas ar sumokėtas papildomas piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

18. Laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

part_344a5af85a3643cf89d2d838ba2a1d14_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 187

redakcija)

 

Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato APSKAIČIAVIMO IR pateikimo tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato už registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievoles dydžio apskaičiavimo, tikslinimo ir laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo tvarką.

2. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už vidutinį elektroninių cigarečių skysčio kiekį, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį pagaminti, įsigyti Lietuvos Respublikoje ar gauti iš kitos valstybės narės verslo reikmėms, procentais.

 

II SKYRIUS

LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS AR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIAI

 

3. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 procentų Aprašo 2 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytus atvejus.

4. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 10 procentų Aprašo 2 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo pateikia prašymą dėl tokio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydžio, kuriuo taip pat pagrindžia, kad veiklą, susijusią su elektroninių cigarečių skysčiu, Lietuvos Respublikoje vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka šiuos reikalavimus:

4.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

4.2. pastaruosius 12 mėnesių jis neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Tuo atveju, jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

4.3. pastaruosius 12 mėnesių jis vykdo įsipareigojimus muitinei.

5. Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikti nereikalaujama, jeigu asmuo pateikia prašymą atleisti nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo, kuriuo pagrindžia, kad veiklą, susijusią su elektroninių cigarečių skysčiu, Lietuvos Respublikoje vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka visus šiuos reikalavimus:

5.1. atitinka Aprašo 4.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

5.2. pastaruosius 3 metus (tuo atveju, jeigu asmeniui buvo pradėtas taikyti Aprašo 5 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad jis neatitiko Aprašo 5 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) jis neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

5.3. pastaruosius 3 metus (tuo atveju, jeigu asmeniui buvo pradėtas taikyti Aprašo 5 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad jis neatitiko Aprašo 5 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) jis vykdo įsipareigojimus muitinei;

5.4. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal Aprašą turėtų būti pateiktas laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas.

 

III SKYRIUS

LAIDAVIMO (GARANTIJOS) AR PINIGINIO UŽSTATO SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

6. Vietos mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja Aprašo II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas Aprašo 2 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal Aprašo 7 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta Aprašo 8 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

7. Įregistruojant asmenį akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, Aprašo 2 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme įregistruoti jį akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju nurodytą prognozuojamą vidutinį elektroninių cigarečių skysčio kiekį, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį pagaminti, įsigyti Lietuvos Respublikoje ar gauti iš kitos valstybės narės verslo tikslais. Kai asmuo įregistruojamas akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtoju, Aprašo 2 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

7.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį elektroninių cigarečių skysčio kiekį, faktiškai pagamintą, įsigytą Lietuvos Respublikoje ar gautą iš kitos valstybės narės verslo tikslais, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais viršija akcizų sumą, kuria remiantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

7.2. asmens prašymu dėl laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumos perskaičiavimo kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį elektroninių cigarečių skysčio kiekį, faktiškai pagamintą, įsigytą Lietuvos Respublikoje ar gautą iš kitos valstybės narės verslo tikslais, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria remiantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

7.3. pasikeitus nustatytam elektroninių cigarečių skysčio akcizų tarifui.

8. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su vietos mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas Aprašo nustatyto dydžio sumos laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas, įvykdymą.

9. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, pagal kurias ji buvo apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš Aprašo 6 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV SKYRIUS

LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO PATEIKIMAS

 

10. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

11. Laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

12. Neteko galios nuo 2022-05-13

Punkto naikinimas:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

13. Jeigu pateiktų priimtinų laidavimo (garantijos) dokumentų ar sumokėtų piniginių užstatų nebepakanka prievolių įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vietos mokesčių administratoriaus pranešimo gavimo dienos (jeigu pranešime nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas ar sumokėtas papildomas piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 187, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03350

 

part_5fb5cf1f354c4c5ba14859140896d3f1_end


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.  gruodžio 29  d. nutarimo Nr. 1158

redakcija)

 

AKCIZŲ LENGVATOS TAIKYMO MAŽŲJŲ ALAUS DARYKLŲ ALUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizų lengvatos taikymo mažųjų alaus daryklų alui tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuojama Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos akcizų lengvatos (toliau – akcizų lengvata) taikymo mažųjų alaus daryklų, atitinkančių Akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, realizuotam alui tvarka.

2. Teisiškai ir ekonomiškai nepriklausančia nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės laikoma mažoji alaus darykla, kuri su kitomis alų gaminančiomis įmonėmis nepriklauso susijusių ūkio subjektų grupei pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 18 dalyje nustatytus kriterijus, išskyrus atvejus, kai tokių susijusių alų gaminančių įmonių kartu per kalendorinius metus pagaminto alaus kiekis neviršija 80 tūkst. hektolitrų.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Akcizų įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

AKCIZŲ LENGVATOS TAIKYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ MAŽŲJŲ ALAUS DARYKLŲ ALUI

 

4. Mažoji alaus darykla, per kalendorinius metus numatanti pagaminti ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus ir pageidaujanti, kad 10 tūkst. hektolitrų jos per einamuosius kalendorinius metus realizuoto alaus būtų taikoma akcizų lengvata, vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje yra ši darykla (toliau – mokesčių administratorius), pateikia laisvos formos prašymą dėl akcizų lengvatos taikymo mažosios alaus daryklos alui (toliau – prašymas), kuriame nurodo, kiek alaus numato pagaminti per einamuosius kalendorinius metus. Prašymas teikiamas ir nagrinėjamas centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais.

5. Mažoji alaus darykla, pateikusi prašymą, įgyja teisę taikyti akcizų lengvatą savo pagamintiems pirmiesiems po prašymo pateikimo dienos per einamuosius kalendorinius metus iš mažosios alaus daryklos įsteigto akcizais apmokestinamų prekių sandėlio panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išgabentiems 10 tūkst. hektolitrų alaus.

6. Jeigu Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyta mažoji alaus darykla, pateikusi prašymą, per kalendorinius metus faktiškai pagamina daugiau nei 80 tūkst. hektolitrų alaus, ji turi perskaičiuoti akcizus, taikydama visam tais kalendoriniais metais realizuotam alui Akcizų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą alaus akcizų tarifą.

Akcizų skirtumas sumokamas iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos buvo pateiktas prašymas, sausio 30 dienos.

 

III SKYRIUS

AKCIZŲ LENGVATOS TAIKYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ NAUJŲ MAŽŲJŲ ALAUS DARYKLŲ ALUI

 

7. Mažoji alaus darykla, pradėjusi gaminti alų einamaisiais kalendoriniais metais, prašyme nurodo, kiek alaus numato pagaminti iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, taip pat santykinį metinį alaus kiekį, kuris apskaičiuojamas dalijant prašyme nurodytą numatomą iki metų pabaigos pagaminti alaus kiekį iš mėnesių, kuriais tais metais numatoma gaminti alų, skaičiaus (įskaitant tą mėnesį, kurį pradėta alaus gamyba) ir dauginant iš 12. Prašymas gali būti pateikiamas tik tuo atveju, jeigu šiuo būdu apskaičiuotas tokios mažosios alaus daryklos santykinis metinis alaus kiekis neviršija 80 tūkst. hektolitrų.

8. Jeigu Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyta mažoji alaus darykla, pateikusi prašymą iki kalendorinių metų, kuriais ji pradėjo alaus gamybą, pabaigos faktiškai pagamina alaus tiek, kad Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytu būdu apskaičiavus santykinį metinį alaus kiekį gautas skaičius viršija 80 tūkst. hektolitrų, ji turi perskaičiuoti akcizus, taikydama visam tais kalendoriniais metais realizuotam alui Akcizų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą alaus akcizų tarifą.

Akcizų skirtumas sumokamas iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos buvo pateiktas prašymas, sausio 30 dienos.

 

IV SKYRIUS

AKCIZŲ LENGVATOS TAIKYMAS ATGABENTAM Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE ĮREGISTRUOTŲ MAŽŲJŲ ALAUS DARYKLŲ ALUI

 

9. Akcizų lengvata taikoma pirmiesiems 10 tūkst. hektolitrų per kalendorinius metus atgabento į Lietuvos Respubliką iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių mažųjų alaus daryklų, atitinkančių Akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir Tvarkos apraše nustatytus kriterijus, pagaminto alaus.

10. Asmuo (išskyrus Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininką ir asmenį, į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį atgabenantį alų), pageidaujantis, kad jo atgabentam į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos pagamintam alui būtų taikomas 50 procentų sumažintas akcizų tarifas, alaus atgabenimo į Lietuvos Respubliką dieną privalo kreiptis į mokesčių administratorių dėl galimybės jo atgabentam alui taikyti akcizų lengvatą. Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas arba asmuo, į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį atgabenantis alų, į mokesčių administratorių privalo kreiptis alaus išgabenimo iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio dieną. Šiame punkte nurodyti asmenys mokesčių administratoriui turi pateikti 2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2266, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 92/83/EEB taikymo taisyklės dėl nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų gamintojų patvirtinimo ir pasitvirtinimo akcizų taikymo tikslais, priede nustatytos formos pažymėjimą, kuriuo patvirtinama Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos bendra metinės produkcijos apimtis ir atitiktis 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytiems kriterijams. Nuoroda į šį pažymėjimą turi būti pateikta akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumente arba supaprastintame akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumente.

11. Mokesčių administratorius centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais nustato, koks Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos pagaminto alaus kiekis einamaisiais kalendoriniais metais jau atgabentas į Lietuvos Respubliką, ir pateikia asmeniui, kuris kreipėsi į mokesčių administratorių, informaciją apie galimybę taikyti akcizų lengvatą jo atgabentam alui (nurodydamas konkretų šio alaus kiekį).

12. Jeigu Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos, kurios alus į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės atgabentas taikant akcizų lengvatą, faktiškai per kalendorinius metus pagamintas alaus kiekis viršija 80 tūkst. hektolitrų, asmuo, atgabenęs į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos pagamintą alų ir pritaikęs akcizų lengvatą, turi perskaičiuoti akcizus, taikydamas visam tais kalendoriniais metais atgabentam alui Akcizų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą alaus akcizų tarifą. Akcizų skirtumas sumokamas iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais alus buvo atgabentas, sausio 30 dienos.

13. Jeigu dėl akcizų lengvatos taikymo tos pačios Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos pagamintam alui kreipiasi keli asmenys, akcizų lengvata gali būti taikoma tik pirmiesiems 10 tūkst. hektolitrų per kalendorinius metus atgabento į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (jeigu Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos alus buvo atgabentas į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, – išgabento iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio) šios Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos pagaminto alaus. Tokiu atveju akcizų lengvata taikoma to asmens ar tų asmenų (jeigu pirmuosius 10 tūkst. hektolitrų alaus atgabeno į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar atitinkamai išgabeno iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio keli asmenys dalimis), kuris (kurie) anksčiausiai atgabeno į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba atitinkamai išgabeno iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio 10 tūkst. hektolitrų Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos pagaminto alaus (ar nurodyto kiekio dalį), atgabentam į Lietuvos Respubliką arba atitinkamai išgabentam iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio alui. Jeigu į mokesčių administratorių tą pačią dieną dėl akcizų lengvatos taikymo tos pačios Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos pagamintam alui kreipiasi keli asmenys, centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka alaus kiekiai skirtingiems asmenims paskirstomi proporcingai.

14. Jeigu asmuo atgabena į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės kelių Europos Sąjungos valstybių narių mažųjų alaus daryklų alų, akcizų lengvata pagal Tvarkos aprašą gali būti taikoma kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės mažosios alaus daryklos pagamintam ir atgabentam į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės alui.

 

V SKYRIUS

AKCIZŲ LENGVATOS TAIKYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IMPORTUOTAM UŽSIENIO VALSTYBĖSE ĮREGISTRUOTŲ MAŽŲJŲ ALAUS DARYKLŲ ALUI

 

15. Akcizų lengvata kalendoriniais metais Lietuvos Respublikoje importuotam užsienio valstybių mažųjų alaus daryklų pagamintam alui gali būti pritaikyta tik kalendoriniams metams pasibaigus.

16. Akcizų lengvata taikoma pirmiesiems 10 tūkst. hektolitrų per kalendorinius metus Lietuvos Respublikoje importuoto užsienio valstybės mažosios alaus daryklos alaus.

17. Asmuo, Lietuvos Respublikoje importavęs užsienio valstybės mažosios alaus daryklos pagamintą alų, turi teisę, kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos kreiptis į teritorinę muitinę, kurios veiklos teritorijoje registruotas importuotojas (toliau – teritorinė muitinė), prašydamas perskaičiuoti akcizus pirmiesiems 10 tūkst. hektolitrų Lietuvos Respublikoje importuoto šios užsienio valstybės mažosios alaus daryklos alaus.

18. Kartu su asmens, Lietuvos Respublikoje importavusio užsienio valstybės mažosios alaus daryklos pagamintą alų, prašymu, nurodytu Tvarkos aprašo 17 punkte, teritorinei muitinei pateikiami duomenys apie tai, kiek alaus užsienio valstybės mažoji alaus darykla pagamino per praėjusius kalendorinius metus, taip pat dokumentai, kuriais patvirtinama, kad ši užsienio valstybės mažoji alaus darykla atitinka Akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir Tvarkos apraše nustatytus kriterijus. Visi kartu su prašymu pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti tos užsienio valstybės, kurioje įregistruota užsienio valstybės mažoji alaus darykla, užsienio valstybių mokesčių administracijos (kompetentingos institucijos), taip pat turi būti pateikti patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodyta, kada užsienio valstybės mažoji alaus darykla pradėjo alaus gamybą. Jeigu alaus gamyba pradėta tais kalendoriniais metais, kuriais Lietuvos Respublikoje importuotam alui asmuo pageidauja perskaičiuoti akcizus, prašymas gali būti pateiktas tik tuo atveju, jeigu Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytu būdu apskaičiuotas santykinis metinis alaus kiekis neviršija 80 tūkst. hektolitrų.

19. Teritorinė muitinė gautą asmens prašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus išnagrinėja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus nustatyta tvarka. Jeigu pagal pateiktus dokumentus užsienio valstybės mažoji alaus darykla atitinka Akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir Tvarkos apraše nustatytus kriterijus, perskaičiuojami akcizai už pirmuosius 10 tūkst. hektolitrų per kalendorinius metus Lietuvos Respublikoje importuoto šios užsienio valstybės mažosios alaus daryklos alaus. Akcizų skirtumas grąžinamas Akcizų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

20. Jeigu prašymą perskaičiuoti akcizus už tos pačios užsienio valstybės mažosios alaus daryklos alų pateikė keli asmenys, akcizų lengvata gali būti taikoma tik pirmiesiems 10 tūkst. hektolitrų per kalendorinius metus Lietuvos Respublikoje importuoto šios užsienio valstybės mažosios alaus daryklos alaus. Tokiu atveju perskaičiuojami akcizai, sumokėti to asmens ar tų asmenų (jeigu pirmuosius 10 tūkst. hektolitrų alaus importavo keli asmenys dalimis), kuris (kurie) anksčiausiai įformino išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą (procedūras) 10 tūkst. hektolitrų užsienio valstybės mažosios alaus daryklos alaus (ar nurodyto kiekio dalį).

21. Jeigu asmuo importuoja kelių užsienio valstybių mažųjų alaus daryklų alų, akcizų lengvata pagal Tvarkos aprašą gali būti pritaikyta kiekvienos užsienio valstybės mažosios alaus daryklos pagamintam ir Lietuvos Respublikoje importuotam alui.

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1158, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27867

 

part_df6ab662e25f46a2bafec7ea6076557a_end


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1257 redakcija)

 

SKYSTOJO KURO (MAZUTO), KURIAM TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 38 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATOS, POŽYMIŲ APRAŠAS

 

1. Skystojo kuro (mazuto), kuriam taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies nuostatos, požymių apraše nustatomi požymiai, kuriuos turi atitikti skystasis kuras (mazutas), kuriam taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies nuostatos.

2. Skystasis kuras (mazutas), kuriam taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies nuostatos, yra skystasis kuras (mazutas), turintis visus šiuos požymius:

2.1. klasifikuojamas Kombinuotosios nomenklatūros 2022 metų versijos 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 20 32 ar 2710 20 38 subpozicijose;

2.2. tankis 15 oC temperatūroje didesnis kaip 880 kg/m3;

2.3. spalva, nustatyta taikant ISO 2049 metodą (lygiavertį ASTM D 1500 metodui), ne mažesnė kaip 6;

2.4. vandens kiekis neviršija 4 procentų bendros masės.

 

––––––––––––––––––––

 

Papildyta priedu:

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

 

part_271782bece1c46a69128d36afdde0ded_end


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1257 redakcija)

 

ALAUS NATŪRALIOS NETEKTIES NORMŲ APRAŠAS

 

1. Alaus natūralios netekties normų apraše (toliau – Aprašas) nustatomos alaus natūralios netekties normos, kurių neviršijus už prarastą alaus kiekį akcizai neskaičiuojami.

2. Alaus gamybos nuostolių normas nustato akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas ir informaciją apie jas pateikia mokesčių administratoriui.

3. Didžiausia leistina pagaminto ir paruošto parduoti ar išgabenti iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio alaus natūralios netekties (dėl taros dūžio ar kitokio pažeidimo, jeigu alus išpilstytas į tarą, arba alaus talpyklų pažeidimo, jeigu alaus nenumatoma išpilstyti į tarą, surūgimo, užšalimo ar kitų priežasčių, dėl kurių alus nebetinkamas vartoti) akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje norma – 0,3 procento šio alaus kiekio per kalendorinį mėnesį.

4. Didžiausia leistina gabenamo alaus natūralios netekties dėl transportavimo norma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą – 0,3 procento.

5. Alaus gamybos nuostoliai ir natūrali netektis nurašomi pagal faktinius duomenis laikantis akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nustatytos tvarkos, tačiau akcizai neskaičiuojami tik už tokią natūralią netektį, kuri neviršija Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatytų dydžių.

 

––––––––––––––––––––

 

Papildyta priedu:

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

 

part_d405b61caf2b4716a61921fc8aa8b5e9_end


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 490

redakcija)

 

PATVIRTINTO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVĖJO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO SUMOS IR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato už patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo (toliau – patvirtintas gavėjas) mokestines prievoles dydžio apskaičiavimo, perskaičiavimo ir pateikimo tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

3. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį komerciniais tikslais gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, procentais.

4. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja mokesčių administratorius.

5. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčių, kuriuose reglamentuojami patvirtinto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos perskaičiavimo atvejai, nuostatos netaikomos patvirtintam gavėjui, gaunančiam akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, Akcizų įstatymo 81 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais.

 

II SKYRIUS

LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS AR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIAI

 

6. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 procentų Aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytus atvejus.

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 10 procentų Aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo atitinka visus šiuos kriterijus:

7.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Laidavimo ir garantijų aprašas), 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

7.2. pastaruosius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas ar išdėstytas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytą kriterijų;

7.3. pastaruosius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus Lietuvos Respublikos muitinei;

7.4. ne trumpiau kaip 3 metus Lietuvos Respublikoje veikia kaip akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas, registruotas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjas ar patvirtintas gavėjas ir vykdo veiklą, susijusią su tos rūšies akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių komerciniais tikslais siekia gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės.

8. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikti nereikalaujama, jeigu asmuo, veikiantis kaip akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas, registruotas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjas ar patvirtintas gavėjas (ne valstybės ar savivaldybės įmonė), veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių komerciniais tikslais siekia gauti (gauna) iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Lietuvos Respublikoje vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka visus šiuos kriterijus:

8.1. nenustatyta jokia Laidavimo ir garantijų aprašo 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

8.2. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti Aprašo 8 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo nebeatitiko Aprašo 8 punkte nustatytų kriterijų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas ar išdėstytas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytą kriterijų;

8.3. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti Aprašo 8 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo nebeatitiko Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) vykdo įsipareigojimus Lietuvos Respublikos muitinei;

8.4. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 2 800 000 eurų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal Aprašą turėtų būti pateiktas laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas.

 

III SKYRIUS

LAIDAVIMO (GARANTIJOS) AR PINIGINIO UŽSTATO SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

9. Mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja Aprašo II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas Aprašo 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal Aprašo 10 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta Aprašo 11 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

10. Įregistruojant asmenį patvirtintu gavėju, Aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme įregistruoti jį patvirtintu gavėju nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį komerciniais tikslais gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Kai asmuo įregistruojamas patvirtintu gavėju, Aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

10.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, per mokestinį laikotarpį komerciniais tikslais gautą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, per mokestinį laikotarpį komerciniais tikslais gautą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.3. jeigu pageidaujama iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės netaikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo komerciniais tikslais atsigabenti kitų, nenurodytų turimame patvirtinto gavėjo pažymėjime, akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį per mokestinį laikotarpį numatomą gauti tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;

10.4. pasikeitus nustatytiems gaunamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;

10.5. jeigu akcizų suma, apskaičiuota už komerciniais tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės per mokestinį laikotarpį gautas ir (arba) pageidaujamas gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, daugiau kaip 50 procentų didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis.

11. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma mažinama ta suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas Apraše nustatytos sumos laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas, įvykdymą.

12. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma perskaičiuojama pasikeitus aplinkybėms, kurioms esant ji apskaičiuota ir kurios turi įtakos bent vienam iš Aprašo 9 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV SKYRIUS

LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO PATEIKIMAS

 

13. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

14. Jeigu mokesčių administratoriui pateiktų laidavimo (garantijos) dokumentų ar sumokėtų piniginių užstatų nebepakanka prievolių įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus pranešimo gavimo dienos (jeigu pranešime nenustatytas ilgesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas ar sumokėtas papildomas piniginis užstatas, išskyrus Aprašo 10.5 papunktyje nurodytą atvejį.

Aprašo 10.5 papunktyje nurodytu atveju mokesčių administratoriui pateikiamas prašymas dėl papildomo laidavimo (garantijos) sumos ar papildomos piniginio užstato sumos apskaičiavimo. Naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti pateiktas ar papildomas piniginis užstatas sumokėtas prieš gaunant akcizais apmokestinamas prekes, o jeigu akcizais apmokestinamos prekės jau buvo gautos, tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokių prekių faktinio gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Kai akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas arba registruotas gavėjas, kurio statusas nėra apribotas pagal Akcizų įstatymo 7 straipsnio 6 dalies nuostatas, veikia kaip patvirtintas gavėjas, patvirtinto gavėjo prievolių įvykdymas gali būti užtikrintas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko arba registruoto gavėjo pateiktu laidavimo (garantijos) dokumentu ar sumokėtu piniginiu užstatu, jeigu, išduodant šį laidavimo (garantijos) dokumentą ar sumokant piniginį užstatą, atskirai įsipareigojama įvykdyti ir mokestines prievoles, susijusias su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, komerciniais tikslais gaunamomis iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko arba registruoto gavėjo prievoles ar sumokėto piniginio užstato suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri, vadovaujantis Akcizų įstatymu, šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintais Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų aprašu, Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu ir Aprašu, pateiktina, kad būtų užtikrintas mokestinių prievolių įvykdymas.

16. Laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami, taip pat Apraše nurodyti prašymai priimami ir nagrinėjami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

 

part_81c23382d0f3432d853e2fb8d3af0734_end


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1257 redakcija)

 

DIREKTYVOS 92/83/EEB 27 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTO TAIKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLĖS

 

1. Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma:

1.1. reikalavimai, kuriuos turi atitikti denatūruotas etilo alkoholis, kad jam pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/1151, 27 straipsnio 1 dalies b punktą Lietuvos Respublikoje nebūtų taikomi akcizai;

1.2. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos akcizų lengvatos taikymo tvarka;

1.3. Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo tvarka.

2. Lietuvos Respublikoje denatūruotam etilo alkoholiui akcizai netaikomi tik vienu iš šių atvejų, jeigu jis:

2.1. denatūruotas pagal kurią nors finansų ministro patvirtintame etilo alkoholio denatūravimo formulių sąraše (toliau – sąrašas) nurodytą formulę ir panaudotas sąraše nustatytose panaudojimo srityse;

2.2. denatūruotas pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę ir skirtas panaudoti sąraše nustatytose panaudojimo srityse, jeigu tokio etilo alkoholio įsigyja (jį naudoja) asmuo, turintis atitinkamą leidimą, išduotą Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pardavimo taisyklės), nustatyta tvarka.

3. Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės atgabenamam denatūruotam etilo alkoholiui akcizai netaikomi tik vienu iš šių atvejų, jeigu jis:

3.1. denatūruotas pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę ir panaudotas sąraše nustatytose panaudojimo srityse;

3.2. denatūruotas pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę ir skirtas panaudoti sąraše nustatytose panaudojimo srityse, jeigu toks etilo alkoholis į Lietuvos Respubliką atgabenamas taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą ir tokio etilo alkoholio įsigyja (jį naudoja) asmuo, turintis atitinkamą leidimą, išduotą Pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka;

3.3. yra ne maistui skirtuose produktuose ir tokiems ne maistui skirtiems produktams valstybėje narėje, iš kurios šie ne maistui skirti produktai atgabenami, leidžiama naudoti šį denatūruotą etilo alkoholį netaikant jam akcizų, išskyrus skystuose kosmetiniuose spirituose, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 60 procentų, ir burnos skalavimo skysčiuose, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 20 procentų, esantį denatūruotą etilo alkoholį, denatūruotą pagal etilo alkoholio denatūravimo formulę, kurioje denatūranto izopropilo alkoholio kiekis yra 10 arba mažiau litrų 1 hektolitrui absoliučiojo etilo alkoholio.

4. Lietuvos Respublikoje importuojamam denatūruotam etilo alkoholiui akcizai netaikomi tik vienu iš šių atvejų, jeigu jis:

4.1. denatūruotas pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę ir panaudotas sąraše nustatytose panaudojimo srityse;

4.2. denatūruotas pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę ir skirtas panaudoti sąraše nustatytose panaudojimo srityse, jeigu tokį etilo alkoholį importuoja asmuo, turintis atitinkamą leidimą, išduotą Pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Etilo alkoholis, kad jam nebūtų taikomi akcizai, Lietuvos Respublikoje gali būti denatūruojamas tik akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

6. Jeigu etilo alkoholis (įskaitant etilo alkoholį, esantį ne maistui skirtuose produktuose) denatūruojamas pagal kurią nors sąraše nurodytą formulę po to, kai už šį alkoholį akcizai apskaičiuoti ir (arba) sumokėti, ir tenkinama viena iš Taisyklių 2 punkte nustatytų sąlygų, Taisyklių 5 punkto nuostatos netaikomos, o už šį etilo alkoholį sumokėti akcizai grąžinami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka. Jeigu šiame punkte nurodytos sąlygos įvykdytos iki prievolės sumokėti akcizus už etilo alkoholį termino pabaigos, apskaičiuota mokėtina už šį etilo alkoholį akcizų suma panaikinama.

7. Asmenys, Lietuvos Respublikoje denatūruojantys etilo alkoholį, privalo vadovautis pasitvirtintomis denatūruoto etilo alkoholio gamybai naudojamų žaliavų sandėliavimo, apskaitos, priėmimo, saugojimo, vidaus transportavimo, perdavimo gaminti ir denatūruoto etilo alkoholio gamybos instrukcijomis. Šie asmenys taip pat privalo pildyti centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos etilo alkoholio denatūravimo žurnalą.

8. Kai nustatoma, kad ne maistui skirtuose produktuose esantis pagal kitos valstybės narės teisės aktų reikalavimus denatūruotas etilo alkoholis, atleidžiamas nuo akcizų Lietuvos Respublikoje vadovaujantis Taisyklių 3.3 papunkčiu, vartojamas kaip apsvaigimą sukeliantis gėrimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisija (toliau – Komisija) svarsto, ar tikslinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikti nutarimo projektą, kuriuo atsisakoma pagal konkrečią kitos valstybės narės formulę denatūruotam etilo alkoholiui netaikyti akcizų pagal Taisyklių 3.3 papunktį. Komisijai nusprendus, kad šį nutarimo projektą Vyriausybei pateikti tikslinga, Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengia ir pateikia atitinkamą Vyriausybės nutarimo projektą. Vyriausybei priėmus nutarimą, Finansų ministerija apie atsisakymą netaikyti akcizų raštu praneša Europos Komisijai ir kartu pateikia visą aktualią informaciją apie išsisukinėjimą nuo akcizų, jų vengimą ar piktnaudžiavimą.

 

––––––––––––––––––––

 

Papildyta priedu:

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

 

part_c5b0833a5e1f461099f54f8148c67e84_end


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 658

redakcija)

 

AKCIZŲ LENGVATOS ETILO ALKOHOLIUI, NAUDOJAMAM MEDICINOS PRIEMONIŲ GAMYBOS PROCESAMS, JEIGU GALUTINIAME PRODUKTE NĖRA ETILO ALKOHOLIO, TAIKYMO TAISYKLĖS

 

1. Akcizų lengvatos etilo alkoholiui, naudojamam medicinos priemonių gamybos procesams, jeigu galutiniame produkte nėra etilo alkoholio, taikymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Įstatymas) 27 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatytos akcizų lengvatos taikymo tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

3. Nuo akcizų atleidžiamas etilo alkoholis, naudojamas medicinos priemonių gamybos procesams, jeigu galutiniame produkte nėra etilo alkoholio, kai etilo alkoholį įsigyja arba importuoja asmuo, turintis leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, skirto medicinos priemonės, kurios galutiniame produkte nėra etilo alkoholio, gamybai, išduotą Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

4. Kai akcizai už etilo alkoholį, naudojamą medicinos priemonių gamybos procesams, jeigu galutiniame produkte nėra etilo alkoholio, Lietuvos Respublikoje buvo sumokėti, jie grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

part_8f0f2de2eba84b4ca484b64d1376d694_end

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2010-05-28

Priedo naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1396, 2002-09-05, Žin., 2002, Nr. 89-3788 (2002-09-11), i. k. 1021100NUTA00001396

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 146, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-545 (2003-02-07), i. k. 1031100NUTA00000146

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 176, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 21-776 (2007-02-15), i. k. 1071100NUTA00000176

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo ir 2004 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 7 straipsnio nuostatų įgyvendinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 316, 2009-04-22, Žin., 2009, Nr. 49-1963 (2009-04-30), i. k. 1091100NUTA00000316

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 941, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 111-5508 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000941

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 264, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06341

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 187, 2019-02-27, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03350

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 967, 2019-09-18, paskelbta TAR 2019-09-23, i. k. 2019-14967

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1158, 2021-12-29, paskelbta TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27867

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 490, 2022-05-11, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10089

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1257, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25610

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1258, 2022-12-14, paskelbta TAR 2022-12-15, i. k. 2022-25611

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 658, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-22, i. k. 2023-16478

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo