Suvestinė redakcija nuo 2017-04-14 iki 2019-02-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 56-2264, i. k. 1021100NUTA00000821

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. birželio 4 d. Nr. 821

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4, 6, 7, 8, 9, 16, 18 ir 43 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

1.2. Neteko galios nuo 2004-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin. 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

1.3. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.4. Neteko galios nuo 2010-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

1.5. Neteko galios nuo 2010-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Punkto pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

1.6. Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo tvarkos aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.7. Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų aprašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

1.8. Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisykles;

Papildyta punktu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

1.9. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3-8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisykles.

Papildyta punktu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.10. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašą;

Papildyta punktu:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.12. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1.11. Neteko galios nuo 2010-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Papildyta punktu:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Neteko galios nuo 2016-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

2.2. Neteko galios nuo 2016-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

2.3. Neteko galios nuo 2016-03-15

Punkto naikinimas:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

2.4. Šalių susitarimu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ar registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo mokestinių prievolių, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių gabenimu taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, įvykdymą gali užtikrinti šių prekių vežėjas, savininkas, jų gavėjas ar visi šie asmenys kartu kiekvienam iš jų pateikiant laidavimo (garantijos) dokumentą, atitinkantį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, ar sumokant piniginį užstatą. Laidavimo (garantijos) dokumentas pateikiamas ir (ar) piniginis užstatas sumokamas centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo, prekių vežėjo, savininko, jų gavėjo ar visų šių asmenų pateikiamo laidavimo (garantijos) dokumento (dokumentų) ir (ar) piniginio užstato suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, aprašu, reglamentuojančiu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko ar registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimą, ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika pateiktina, kad būtų užtikrintas mokestinių prievolių, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių gabenimu taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, įvykdymas.

Papildyta punktu:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

2.4. Neteko galios nuo 2008-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin. 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

3. Neteko galios nuo 2008-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin. 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

4. Neteko galios nuo 2008-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin. 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Dalia Grybauskaitė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

 

ATVEJŲ, KAI GALI BŪTI LEIDŽIAMA STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ, APRAŠAS.

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

I. AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ STEIGIMAS LIETUVOS

RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 4 DALIES 1 PUNKTE

NURODYTU ATVEJU

 

1. Neteko galios nuo 2004-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin. 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

2. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais gali būti išduodamas, jeigu numatoma, kad vidutinė akcizų suma, apskaičiuota už vienu metu per dieną sandėlyje, kurį pageidaujama steigti, ketinamą taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, bus ne mažesnė kaip:

2.1. 280 000 eurų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas tik etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai ir (arba) apdorotas tabakas;

2.2. 570 000 eurų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas kuras ir etilo alkoholis bei alkoholiniai gėrimai ir (arba) apdorotas tabakas;

2.3. 28 000 eurų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizo mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomos tik naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai ir iš sandėlio nebūtų vykdoma šių prekių mažmeninė prekyba;

2.4. 140 000 eurų – jeigu pageidaujama steigti sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomas tik kuras (išskyrus naftos dujas ir dujinius angliavandenilius).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

3. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais pagrindais gali būti išduodamas, jeigu asmuo veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau nei 12 mėnesių. Šie apribojimai netaikomi tais atvejais, kai mokesčių administratorius gali pagrįstai įsitikinti, kad asmens, pageidaujančio steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, deklaruojamo ketinamo laikyti akcizais apmokestinamų prekių kiekio atitiktis 2 punkte nustatytiems minimaliems dydžiams reali (asmuo pradėjo vykdyti veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, dėl kito (kitų) tą veiklą vykdžiusio (vykdžiusių) asmens (asmenų) reorganizavimo ar panašiai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

II. AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ STEIGIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 4 DALIES 2

PUNKTE NURODYTU ATVEJU

 

4. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti išduodamas, jeigu jame numatoma vykdyti vienos ar kelių išvardytų rūšių veiklą:

4.1. tiekti akcizais apmokestinamas prekes kaip atsargas laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;

4.2. tiekti kurą orlaiviams, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

4.3. tiekti kurą laivams, nurodytiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

4.4. tiekti akcizais apmokestinamas prekes tik Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1-3, 6 ir 7 punktuose nurodytiems tikslams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

4.5. eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėse parodose ir mugėse;

Papildyta punktu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

4.6. tiekti energinius produktus, nurodytus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros 2010 metų versijos 2710 11 31, 2710 11 41–2710 11 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 41–2710 19 49, 2710 19 61–2710 19 69 subpozicijose ir 2711 pozicijoje klasifikuojamus energinius produktus).

Papildyta punktu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

5. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį taip pat gali būti išduodamas:

5.1. asmeniui, gaminančiam akcizais apmokestinamas prekes ir (arba) besiverčiančiam jų perdirbimu ir (arba) maišymu, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (-ius) pagalbinėms operacijoms (pakavimui, papildomam apdorojimui ir panašiai), jeigu jos atliekamos kitoje (-se) patalpoje (-se) ir (arba) teritorijoje (-se), nei ta (tos), kuriose vykdomos gamybos, perdirbimo ir (arba) maišymo operacijos, tačiau tik tokiu atveju, jeigu minėtųjų operacijų neįmanoma atlikti akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, kuriame vykdomos gamybos, perdirbimo ir (arba) maišymo operacijos;

5.2. asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka privalančiam kaupti ir tvarkyti valstybės naftos produktų atsargas, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomos tik valstybės naftos produktų atsargos;

5.3. asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiam licenciją importuoti tabaką ir (arba) tabako gaminius, – steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą būtų laikomi tik cigarai ir (arba) cigarilės ir (arba) rūkomasis tabakas;

5.4. Neteko galios nuo 2004-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin. 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Punkto pakeitimai:

Nr. 146, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-545 (2003-02-07), i. k. 1031100NUTA00000146

 

6. Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuriame numatoma vykdyti 4 arba 5 punkte nurodytą veiklą, gali būti išduodamas neatsižvelgiant į tai, ar laikomasi šios tvarkos 1-3 punktuose nurodytų sąlygų.

______________

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2004-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin. 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 577 redakcija)

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO SAVININKO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO SUMOS IR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles dydžio apskaičiavimo, tikslinimo ir pateikimo tvarką.

2. Šiame apraše mažąja alaus darykla laikoma ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus per kalendorinius metus pagaminanti įmonė, kuri yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės. Mažoji alaus darykla laikoma teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo kitų alų gaminančių įmonių, jeigu ji nesusijusi su jokia kita alų gaminančia įmone ar įmonėmis (mažosios alaus daryklos sąsaja su kita alų gaminančia įmone ar įmonėmis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nurodytais kriterijais, apibrėžiančiais tarpusavyje susijusių ūkio subjektų grupę). Mažąja alaus darykla taip pat laikoma alų gaminanti įmonė, teisiškai ir ekonomiškai priklausanti nuo kitų alų gaminančių įmonių, kai šių įmonių kartu per kalendorinius metus pagaminto alaus kiekis neviršija 80 tūkst. hektolitrų. Mažosios alaus daryklos gamybinės patalpos turi būti fiziškai atskirtos nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

3. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis skaičiuojamas procentais nuo akcizų sumos, apskaičiuotos už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti vienu metu. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis už akcizais apmokestinamas prekes, numatomas pristatyti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, skaičiuojamas procentais nuo šio punkto pirmajame sakinyje nurodytos akcizų sumos, įskaitant akcizų sumą, apskaičiuotą už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą (procentais). Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamus, perdirbamus, maišomus ir (arba) laikomus energinius produktus iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, skaičiuojamas taikant akcizų tarifą, apskaičiuotą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 40 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma neskaičiuojama už akcizais apmokestinamų naftos produktų kiekį, kurį asmuo privalo teisės aktų nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti kaip valstybės naftos produktų atsargas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

4. Konkrečią laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS AR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIAI

 

5. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus šio aprašo 6–8 punktuose nurodytus atvejus.

6. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 10 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau kaip 3 metus arba asmens įsteigtas akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, už kurio savininko prievoles pateikiamas laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas, veikia ne trumpiau kaip 12 mėnesių, o asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

6.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6.2. per pastaruosius 12 mėnesių nepadarytas joks Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas pažeidimas;

6.3. pastaruosius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6.4. pastaruosius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus muitinei.

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 3 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos sumos, kai asmuo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje:

7.1. gamina arba numato gaminti bioetanolį;

7.2. arba laiko tik savo pagamintą bioetanolį;

7.3. arba laiko bioetanolį ir veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau kaip vienus metus, ir atitinka šio aprašo 6.1–6.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis už kitas šiame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamas, perdirbamas, maišomas ar laikomas, taip pat numatomas gaminti, perdirbti, maišyti ar laikyti akcizais apmokestinamas prekes skaičiuojamas pagal šio aprašo 5 ir (arba) 6 punktų nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

8. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikti nereikalaujama, jeigu:

8.1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje veikia arba numato veikti mažoji alaus darykla ir jame taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą gaminamos ar laikomos tik jos pagamintos akcizais apmokestinamos prekės, o sandėlio savininkas atitinka šio aprašo 6.1–6.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

8.2. arba asmuo (kitas, o ne valstybės ar savivaldybės įmonė) veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir:

8.2.1. atitinka šio aprašo 6.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

8.2.2. per pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8.2 papunktis, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 papunktyje nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) nepadarė jokio Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodyto pažeidimo;

8.2.3. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8.2 papunktis, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 papunktyje nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame punkte nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus;

8.2.4. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8.2 papunktis, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8.2 papunktyje nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) vykdo įsipareigojimus muitinei;

8.2.5. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 700 000 eurų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už šio aprašo 6 ir (ar) 7 punktuose nurodytą sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

III. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) AR PINIGINIO UŽSTATO SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

9. Mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja šio aprašo II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas šio aprašo 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal šio aprašo 10 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta šio aprašo 11 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

10. Išduodant leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje numatoma gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti vienu metu. Jeigu akcizais apmokestinamas prekes numatoma pristatyti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą, laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis yra šio punkto pirmajame sakinyje nurodyta akcizų suma, įskaitant akcizų sumą, apskaičiuotą už prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma per mokestinį laikotarpį gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą. Jeigu mokesčių administratoriaus nustatyta, kad deklaruojamas numatomas gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti ar gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą kiekis dirbtinai padidintas (sumažintas), mokesčių administratorius turi teisę apskaičiuoti kiekį, už kurį skaičiuojama laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma, naudodamasis panašaus (gali būti panašus plotas, gamybiniai įrenginiai ir kita) akcizais apmokestinamų prekių sandėlio faktiniais duomenimis. Jeigu tokių duomenų nėra, vadovaujamasi apskaičiuotu maksimaliu akcizais apmokestinamų prekių kiekiu, kurį įmanoma gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti tokiame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ar gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą. Kai išduodamas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

10.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vidutinį faktiškai pagamintą, perdirbtą, sumaišytą per dieną ir (arba) laikytą ar gautą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą vienu metu akcizais apmokestinamų prekių kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau nei 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje vidutinį faktiškai pagamintą, perdirbtą, sumaišytą per dieną ir (arba) laikytą ar gautą į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą vienu metu akcizais apmokestinamų prekių kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau nei 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.3. pasikeitus nustatytiems akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikomų, gaminamų, perdirbamų, maišomų ar gaunamų į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;

10.4. jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje norima pradėti gaminti, perdirbti, maišyti, laikyti ar gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą kitų, nenurodytų turimame leidime steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, rūšių akcizais apmokestinamas prekes, taip pat vykdyti kitas, nenurodytas šiame leidime, operacijas ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurį numatoma taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminti, perdirbti, maišyti per dieną ir (arba) laikyti ar gauti į akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

11. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma mažinama ta suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, kuri skirta užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti turėtų būti pateiktas šio aprašo nustatyto dydžio sumos laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas, įvykdymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

12. Laidavimo (garantijos) suma ar piniginio užstato dydis tikslinami pasikeitus aplinkybėms, kurioms esant ji apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš šio aprašo 9 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO PATEIKIMAS

 

13. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

14. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

15. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

16. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

17. Laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti išduotas ilgiau kaip vieniems metams.

18. Jeigu mokesčių administratoriui pateiktų laidavimo (garantijos) dokumentų ar sumokėtų piniginių užstatų nebepakanka prievolių įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo gavimo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas ar sumokėtas papildomas piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

19. Laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2010-05-28

Priedo naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2010-05-28

Priedo naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 577 redakcija)

 

ĮRODYMŲ, KAD AKCIZAIS APMOKESTINAMOS PREKĖS PRARASTOS DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBIŲ, NEGRĮŽTAMAI PRARASTOS AR VISIŠKAI SUNAIKINTOS, PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės prarastos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato, kada akcizais apmokestinamos prekės laikomos prarastomis dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, negrįžtamai prarastomis ar visiškai sunaikintomis, ir įrodymų, kad nurodytos aplinkybės susidarė, pateikimo tvarką.

2. Prarastomis dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių akcizais apmokestinamos prekės laikomos ir akcizai už jas neturi būti skaičiuojami, jeigu jos prarastos dėl kurios nors iš šių priežasčių:

2.1. karo (paskelbto ar nepaskelbto), pilietinio karo, maišto ar revoliucijos;

2.2. stichinės nelaimės (smarkios audros, ciklono, žemės drebėjimo, jūros ar upės potvynio, žaibo);

2.3. sprogimo, gaisro, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimo;

2.4. boikoto, streiko, lokauto, nespartaus darbo kaip streiko formos, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimo;

2.5. kitos nenugalimos jėgos.

3. Negrįžtamai prarastomis ar visiškai sunaikintomis akcizais apmokestinamos prekės laikomos ir už jas akcizai neturi būti skaičiuojami, jeigu vadovaujantis šiuo aprašu mokesčių administratoriui centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka pateikiami įrodymai, kad šių prekių negalima panaudoti kaip akcizais apmokestinamų prekių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

4. Jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai nesumokėti, per mokestinį laikotarpį prarastos dėl šio aprašo 2 punkte nurodytų priežasčių, kartu su to mokestinio laikotarpio akcizų deklaracija turi būti pateikti įvykį ir prekių praradimo faktą patvirtinantys dokumentai (draudimo įmonės ar jos įgaliotų asmenų surašyti įvykio aktai arba kituose teisės aktuose nustatytų kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, kuriais patvirtinamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo ir prekių praradimo faktas).

5. Sprendimą dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo force majeure, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priima mokesčių administratorius centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, kai pateikiami šio aprašo 4 punkte nurodytą įvykį, taip pat 3 punkte nurodytą prekių negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo faktą patvirtinantys dokumentai. Šio aprašo 2.5 papunktyje ir 3 punkte nurodytais atvejais akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybės pripažįstamos force majeure ir (ar) prekės pripažįstamos negrįžtamai prarastomis ar sunaikintomis tik tada, kai nėra įrodymų, kad šios priežastys atsirado dėl tyčinių asmens, kuriam būtų atsiradusi prievolė mokėti akcizus, veiksmų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6. Jeigu įvykį ir prekių negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo faktą patvirtinantys dokumentai negali būti pateikti kartu su atitinkamo laikotarpio akcizų deklaracija, tačiau pateikiami vėliau, permokėta akcizų suma įskaitoma arba grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

7. Visi mokesčių administratoriaus sprendimai, susiję su šio aprašo nuostatų taikymu, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

KITŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų aprašas (toliau – šis aprašas) reglamentuoja kitų, nenurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) 18 straipsnio 1 dalyje, mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų naudojimo tvarką ir reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

3. Kai prekės Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka gabenamos taikant joms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, tokio gabenimo metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymas, be Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytų būdų, gali būti užtikrintas:

3.1. naudojant laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko (toliau – sandėlio savininkas) prievoles dokumentą ar sumokant piniginį užstatą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

3.2. naudojant bendrą laidavimo (garantijos) dokumentą visų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti.

3.3. naudojant registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – registruotas siuntėjas) prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ar sumokėtą piniginį užstatą.

Papildyta punktu:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) UŽ SANDĖLIO SAVININKO PRIEVOLES DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO NAUDOJIMAS MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

4. Sandėlio savininkas mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti gali naudoti laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dokumentą ar sumokėtą piniginį užstatą, jeigu, išduodant šį laidavimo (garantijos) dokumentą ar sumokant piniginį užstatą, atskirai įsipareigojama įvykdyti ir tas sandėlio savininko mokestines prievoles, kurios gali atsirasti išgabenus prekes iš to akcizais apmokestinamų prekių sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.

5. Šio aprašo 4 punkte nurodytu atveju laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles ar sumokėto piniginio užstato suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, šiuo aprašu ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika, pateiktina, kad būtų užtikrintas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis, laikomomis ar gaunamomis į sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą akcizais apmokestinamomis prekėmis) įvykdymas.

6. Jeigu laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles sumos ar sumokėto piniginio užstato dydis nepakankamas arba tampa nepakankamas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis, laikomomis ar gaunamomis į sandėlio savininko nurodytą tiesioginio pristatymo vietą prekėmis) įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo gavimo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) sandėlio savininkas privalo:

6.1. pateikti atitinkamai patikslintą (papildomą) šio aprašo 4 punkte nurodytą laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dokumentą ar sumokėti papildomą piniginį užstatą;

6.2. arba dėl trūkstamos sumos taikyti kitus Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ar šiame apraše nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

III. BENDRO LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO NAUDOJIMAS VISŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, GALINČIŲ ATSIRASTI GABENIMO TAIKANT PREKĖMS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU, ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI

 

7. Sandėlio savininkas, užuot pateikęs atskirus laidavimo (garantijos) dokumentus kiekvienu gabenimo atveju, turi teisę pateikti vieną bendrą laidavimo (garantijos) dokumentą, kuris užtikrintų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymą (toliau vadinama – bendras laidavimo (garantijos) dokumentas).

8. Bendro laidavimo (garantijos) suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, šiuo aprašu ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika pateiktina, kad būtų užtikrintas mokestinių prievolių, galinčių atsirasti dėl per mokestinį laikotarpį iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išgabentų akcizais apmokestinamų prekių, įvykdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

9. Bendras laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti išduotas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

10. Bendras laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

11. Jeigu šio aprašo 7 punkte nurodyto bendro laidavimo (garantijos) dokumento nebepakanka mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) sandėlio savininkas privalo:

11.1. pateikti atitinkamai patikslintą (papildomą) šio aprašo 7 punkte nurodytą laidavimo (garantijos) dokumentą;

11.2. arba dėl trūkstamos sumos taikyti kitus Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ar šiame apraše nustatytus mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

IV. Registruoto siuntėjo MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO DOKUMENTO ar PINIGINIO UŽSTATO NAUDOJIMAS

 

12. Registruoto siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įregistruojant asmenį registruotu siuntėju pateiktu laidavimo (garantijos) dokumentu ar sumokėtu piniginiu užstatu registruotas siuntėjas gali užtikrinti ir mokestines prievoles už išgabenamas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

13. Šio aprašo 12 punkte nurodyto laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma turi būti ne mažesnė už tą, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, šiuo aprašu ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika pateiktina, kad būtų užtikrintas registruoto siuntėjo mokestinių prievolių, susijusių su išgabenamomis akcizais apmokestinamomis prekėmis, įvykdymas.

14. Jeigu pateikto laidavimo (garantijos) dokumento ar sumokėto piniginio užstato nepakanka registruoto siuntėjo mokestinių prievolių už išgabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymui užtikrinti, registruotas siuntėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo gavimo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) privalo pateikti naują arba papildomą laidavimo (garantijos) dokumentą ar sumokėti papildomą piniginį užstatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Sandėlio savininko prašymu mokesčių administratorius nereikalauja užtikrinti mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo, jeigu:

15.1. energiniai produktai gabenami vamzdynais;

15.2. arba energiniai produktai Lietuvos Respublikoje gabenami iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kurio savininkas yra valstybės įmonė ir kuriame Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nustatyta tvarka laikomos naftos ir naftos produktų valstybės atsargos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

15.3. arba prekės taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą gabenamos tarp Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir sandėlio savininkas atitinka šiuos reikalavimus:

15.3.1. iš sandėlio savininko, vadovaujantis Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašo 8 punktu, nereikalaujama pateikti laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato už sandėlio savininko prievoles;

15.3.2. sandėlio savininko turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu, Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, šiuo aprašu ir centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta prievolių už gabenamas akcizais apmokestinamas prekes įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo metodika pateiktina, kad būtų užtikrintas visų sandėlio savininko mokestinių prievolių (susijusių tiek su išgabenamomis, tiek su akcizais apmokestinamų prekių gaminamomis, perdirbamomis, maišomomis ar laikomomis akcizais apmokestinamomis prekėmis) įvykdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

151. Be šio aprašo 15 punkte nurodytų atvejų, nereikalaujama užtikrinti mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo, kai sandėlio savininko ar registruoto siuntėjo mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti už importuotas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos muitinei yra sumokėtas piniginis užstatas arba pateiktas laidavimo (garantijos) dokumentas.

Papildyta punktu:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

16. Laidavimo (garantijos) suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas šiame apraše nustatyto dydžio laidavimas (garantija), įvykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

17. Laidavimo (garantijos) suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, pagal kurias ji buvo apskaičiuota.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

18. Mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į teikiamos akcizų deklaracijos priede pateiktus duomenis, nuolat kontroliuoja, ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko taikomas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas atitinka akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

19. Šiame apraše nurodyti laidavimo (garantijos) už sandėlio savininko prievoles dokumentai, bendro laidavimo (garantijos) dokumentai, registruoto siuntėjo mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 496 redakcija)

 

UŽ IŠ KITOS VALSTYBĖS NARĖS NUMATOMAS GAUTI PREKES LIETUVOS RESPUBLIKOJE MOKĖTINŲ AKCIZŲ SUMOKĖJIMO UŽTIKRINIMO TAISYKLĖS

 

1. Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato akcizų už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes sumokėjimo užtikrinimo, numatyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 16 straipsnio 5 ir 7 dalyse, tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

3. Asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas nustato prievolę užtikrinti už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimą, tai gali padaryti vienu arba keliais iš šių būdų:

3.1. įmokėdamas šiose taisyklėse nustatyto dydžio piniginį užstatą;

3.2. pateikdamas šiose Taisyklėse nustatytos sumos dydžio laidavimo (garantijos) dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

4. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už numatomą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekį, taikant gavimo dieną galiosiantį akcizų tarifą, procentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

5. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis – 100 procentų šių taisyklių 4 punkte nurodytos sumos, išskyrus šių taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

6. Asmens prašymu piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis nustatomas 10 procentų šių Taisyklių 4 punkte nurodytos sumos, kai šį piniginį užstatą ar laidavimo (garantijos) dokumentą pateikia asmuo, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašo 6.1, 6.3 ir 6.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

7. Asmens prašymu užtikrinti akcizų sumokėjimo už iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės numatomas gauti akcizais apmokestinamas prekes nereikalaujama, kai akcizais apmokestinamas prekes įsigyja:

7.1. valstybės ir savivaldybės institucijos;

7.2. asmuo, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju ne trumpiau kaip 3 metus ir atitinka šiuos reikalavimus:

7.2.1. nepadarytas joks Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodytas pažeidimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

7.2.2. paskutinius 3 metus neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

7.2.3. paskutinius 3 metus vykdo įsipareigojimus muitinei;

7.2.4. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 2 800 000 eurų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal šias taisykles turėtų būti pateiktas piniginis užstatas arba laidavimas (garantija).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

8. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydį apskaičiuoja mokesčių administratorius, kuris teisės aktų nustatyta tvarka patvirtina, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje yra garantuotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

9. Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) suma mažinama suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti turėtų būti pateiktas šių taisyklių nustatyto dydžio piniginis užstatas ar laidavimas (garantija), įvykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

10. Piniginiai užstatai ir laidavimo (garantijos) dokumentai, užtikrinantys už numatomas gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės akcizais apmokestinamas prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimą, priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. balandžio 16d. nutarimo Nr. 441

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 3–8 PUNKTUOSE NURODYTŲ LENGVATŲ TAIKYMO TAISYKLĖS

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

1. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato, kaip taikomos akcizų lengvatos, nurodytos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Įstatymas) 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

 

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

I. ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTE NUSTATYTOS LENGVATOS

TAIKYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

3. Už energinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 2015 metų versijos 2710 12 31, 2710 12 41–2710 12 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 19 62–2710 19 68, 2710 20 11–2710 20 19, 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijose nurodytus energinius produktus), kai jie skirti naudoti kitiems tikslams, ne kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, akcizai neskaičiuojami, kai asmuo, turintis centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą, suteikiantį teisę už energinius produktus neskaičiuoti akcizų (toliau – leidimas), juos:

3.1. įsigyja iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio;

arba 3.2. įsigyja iš kito asmens, turinčio leidimą;

arba 3.3. gauna iš kitos valstybės narės;

arba 3.4. importuoja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

 

4. Šių Taisyklių 3 punkte nurodytu atveju akcizai neskaičiuojami, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, asmeniui, turinčiam leidimą, arba atitinkamai teritorinei muitinei pateikiamas leidimas, o tuo atveju, kai akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas arba asmuo, gaunantis energinius produktus iš kitos valstybės narės, pats naudoja energinius produktus kitiems tikslams, ne kaip variklių degalus, šildymui skirtą kurą arba variklių degalų priedus, – jeigu asmuo turi jam išduotą leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

 

5. Akcizai taip pat neskaičiuojami už iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo išleidžiamus, asmens, turinčio leidimą, parduodamus ar kitaip perduodamus nuosavybėn, taip pat importuojamus ar įsigyjamus (įvežamus) iš kitos valstybės narės šių Taisyklių 3 punkte nurodytus energinius produktus, išpilstytus į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

6. Leidimas gali būti išduodamas (leidime nurodoma, kokiam tikslui jis išduotas) asmenims, kurie:

6.1. verčiasi šių Taisyklių 3 punkte nurodytų produktų išpilstymu į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę;

6.2. ir (arba) šių Taisyklių 3 punkte nurodytus produktus nuolat naudoja kitiems tikslams, ne kaip variklių degalus, šildymui skirtą kurą arba variklių degalų priedus, tai yra techniniams, gamybiniams (išskyrus pačią energinių produktų gamybą) ir panašiems tikslams;

ir (arba) 6.3. verčiasi šių Taisyklių 3 punkte nurodytų energinių produktų prekyba – parduoda juos asmenims, turintiems leidimą energinius produktus naudoti šių Taisyklių 6.1 ir (arba) 6.2 papunkčiuose nurodytiems tikslams;

6.4. ir (arba) verčiasi šių Taisyklių 71 punkte nurodytų energinių produktų gamyba ir juos naudoja šių Taisyklių 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytiems tikslams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

 

7. Asmenys, be akcizų pardavę ar kitaip perdavę nuosavybėn šių Taisyklių 3 punkte nurodytus energinius produktus, taip pat asmenys, kuriems tokie produktai (išskyrus produktus, išpilstytus į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę) parduoti ar kitaip perduoti nuosavybėn, privalo tvarkyti centrinio mokesčių administratoriaus nustatytą šių Taisyklių 3 punkte nurodytų energinių produktų, už kuriuos akcizai nebuvo apskaičiuoti, pardavimo (ar atitinkamai – panaudojimo) apskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

71. Šių Taisyklių 3–7 punktų nuostatos mutatis mutandis taikomos ir KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams. Be šių Taisyklių 3 punkte nurodytų atvejų, KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams akcizai taip pat neskaičiuojami, jeigu juos kitiems tikslams, ne naudoti kaip variklių degalus, šildymui skirtą kurą arba variklių degalų priedus, gamina asmuo, turintis leidimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

 

II. ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTE NUSTATYTOS AKCIZŲ

LENGVATOS TAIKYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

8. Lietuvos Respublikoje panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, už verslo tikslais įsigytus (įvežtus) iš kitos valstybės narės arba importuotus energinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus KN 2710 12 31, 2710 12 41–2710 12 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 20 11–2710 20 19 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus), skirtus Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytiems tikslams, akcizai neskaičiuojami, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, registruotam akcizais apmokestinamų prekių gavėjui arba teritorinei muitinei pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma asmens teisė verstis elektros energijos gamyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

 

9. Jeigu registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas arba kitas asmuo, verslo tikslais įsigijęs (įvežęs) iš kitos valstybės narės šių Taisyklių 8 punkte nurodytus energinius produktus, pats naudoja juos Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytiems tikslams, akcizai už juos neskaičiuojami, jeigu jis turi teisę verstis elektros energijos gamyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

91. Šių Taisyklių 8 ir 9 punktų nuostatos mutatis mutandis taikomos ir KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams.

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

 

III. ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 5–7 PUNKTUOSE NUSTATYTOS

AKCIZŲ LENGVATOS TAIKYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

10. Lietuvos Respublikoje panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, verslo tikslais įsigijus (įvežus) iš kitos valstybės narės arba importuojant energinius produktus, nurodytus Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5-7 punktuose, akcizai neskaičiuojami, jeigu tenkinamos tuose punktuose nurodytos sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

IV. ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 8 PUNKTE NUSTATYTOS AKCIZŲ

LENGVATOS TAIKYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

11. Įvežus į Lietuvos Respubliką iš kitos valstybės narės energinius produktus, tenkinančius Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas sąlygas, akcizai neskaičiuojami, jeigu jie naudojami toje pačioje transporto priemonėje, kurioje buvo įvežti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

12. Akcizai neskaičiuojami už Lietuvos Respublikoje importuojamus energinius produktus, esančius standartiniuose gamintojo prie visų to paties tipo komercinių keleivinių ir krovininių motorinių kelių transporto priemonių, traktorių arba vilkikų nuolatinai pritvirtinamuose gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytuose kuro bakuose (įskaitant dujų balionus, sumontuotus transporto priemonėje kaip dujinės įrangos dalis) ir tepalų talpyklose, iš kurių šie energiniai produktai tiesiogiai patenka į transporto priemonės kuro tiekimo ir tepimo sistemas arba naudojami aušinimo ar kitose sistemose, jeigu šie energiniai produktai naudojami toje pačioje transporto priemonėje, kurioje buvo importuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Nr. 264, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06341

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Neteko galios nuo 2015-10-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

14. Tais atvejais, kai akcizai už energinius produktus, panaudotus Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, Lietuvos Respublikoje buvo sumokėti, jie grąžinami finansų ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 577 redakcija)

 

registruoto AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo SUMOS IR PINIGINIO UŽSTATO dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo (toliau – registruotas gavėjas) prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) reglamentuoja laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato už registruoto gavėjo prievoles dydžio apskaičiavimą, tikslinimą ir pateikimą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

3. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį gauti verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, procentais.

4. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

5. Šio aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčių nuostatos, reglamentuojančios registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos tikslinimo atvejus, netaikomos registruotam gavėjui, gaunančiam akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS AR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIAI

 

6. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus 7 ir 8 punktuose nurodytus atvejus.

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 10 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

7.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 (Žin., 2004, Nr. 69-2393; 2007, Nr. 137-5586), 3.1 ir 3.3–3.5 punktuose nurodyta aplinkybė;

7.2. pastaruosius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

7.3. pastaruosius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus muitinei;

7.4. ne trumpiau kaip 3 metus vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, susijusią su tos rūšies akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių siekia gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės.

8. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikti nereikalaujama, jeigu asmuo (kitas, o ne valstybės ar savivaldybės įmonė) veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių siekia gauti (gauna) iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Lietuvos Respublikoje vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir:

8.1. atitinka šio aprašo 7.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

8.2. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

8.3. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 8 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 8 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) vykdo įsipareigojimus muitinei;

8.4. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 2 800 000 eurų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal šį aprašą turėtų būti pateiktas laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

III. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) AR PINIGINIO UŽSTATO SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

9. Mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja šio aprašo II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas šio aprašo 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal šio aprašo 10 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta šio aprašo 11 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

10. Įregistruojant asmenį registruotu gavėju, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme įregistruoti jį registruotu gavėju nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį gauti verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Kai asmuo įregistruojamas registruotu gavėju, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

10.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, per mokestinį laikotarpį gautą verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekį, per mokestinį laikotarpį gautą verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

10.3. jeigu pageidaujama iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą verslo tikslais atsigabenti kitų, nenurodytų turimame registruoto gavėjo pažymėjime, akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį per mokestinį laikotarpį numatomą gauti tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;

10.4. pasikeitus nustatytiems gaunamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;

10.5. jeigu akcizų suma, apskaičiuota už verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės per mokestinį laikotarpį gautas ir (arba) pageidaujamas gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, daugiau kaip 50 procentų didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis.

Papildyta punktu:

TAR pastaba. 10.5 punkto nuostatos netaikomos, jeigu akcizais apmokestinamos prekės buvo faktiškai gautos iki šio nutarimo įsigaliojimo.

Nr. 941, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 111-5508 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000941

 

11. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma mažinama ta suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas šio aprašo nustatyto dydžio sumos laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas, įvykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

12. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, kurioms esant ji apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš šio aprašo 9 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO PATEIKIMAS

 

13. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

14. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

15. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

16. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

17. Laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti išduotas ilgiau kaip vieniems metams.

18. Jeigu mokesčių administratoriui pateiktų laidavimo (garantijos) dokumentų ar sumokėtų piniginių užstatų nebepakanka prievolių įvykdymui užtikrinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo gavimo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas ar sumokėtas papildomas piniginis užstatas, išskyrus šio aprašo 10.5 papunktyje nurodytą atvejį.

Šio aprašo 10.5 papunktyje nurodytu atveju mokesčių administratoriui pateikiamas prašymas dėl papildomo laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydžio apskaičiavimo. Naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti pateiktas ar papildomas piniginis užstatas sumokėtas prieš gaunant akcizais apmokestinamas prekes, o jeigu akcizais apmokestinamos prekės jau buvo gautos, tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokių prekių faktiško gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Nr. 941, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 111-5508 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000941

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

19. Laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami, taip pat šiame apraše nurodyti prašymai priimami ir nagrinėjami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 941, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 111-5508 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000941

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 577 redakcija)

 

REGISTRUOTO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJO prievolių įvykdymo užtikrinimo SUMOS IR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) reglamentuoja laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato už registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – registruotas siuntėjas) prievoles dydžio apskaičiavimą, tikslinimą ir pateikimą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

 

3. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už prognozuojamą išgabenti per mokestinį laikotarpį importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, procentais.

4. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja mokesčių administratorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

II. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS AR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIAI

 

5. Laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis – 100 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus 6 ir 7 punktuose nurodytus atvejus.

6. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis nustatomas 10 procentų šio aprašo 3 punkte nurodytos akcizų sumos, kai asmuo atitinka šiuos reikalavimus:

6.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6.2. pastaruosius 12 mėnesių neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

6.3. pastaruosius 12 mėnesių vykdo įsipareigojimus muitinei;

6.4. ne trumpiau kaip 3 metus vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, susijusią su tos rūšies akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurias siekia išgabenti.

7. Asmens prašymu laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikti nereikalaujama, jeigu asmuo veiklą, susijusią su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurias siekia išgabenti, Lietuvos Respublikoje vykdo ne trumpiau kaip 3 metus ir:

7.1. atitinka šio aprašo 6.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

7.2. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 7 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 7 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nustatytus reikalavimus;

7.3. pastaruosius 3 metus (jeigu asmeniui pradėtas taikyti šio aprašo 7 punktas, tačiau po to taikymas nutrauktas dėl to, kad asmuo neatitiko 7 punkte nustatytų reikalavimų, – 12 kalendorinių mėnesių nuo laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo (hipotekos arba įkeitimo sutarties sudarymo) dienos) vykdo įsipareigojimus muitinei;

7.4. įregistruotas ir sudarytas įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 700 000 eurų ir turimo turto, kuris nėra įkeistas ar areštuotas, vertė yra ne mažesnė už sumą, dėl kurios pagal šį aprašą turėtų būti pateiktas laidavimo (garantijos) dokumentas ar piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

 

III. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) AR PINIGINIO UŽSTATO SUMOS APSKAIČIAVIMAS

 

8. Mokesčių administratorius laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato sumą apskaičiuoja šio aprašo II skyriuje nurodytus dydžius taikydamas šio aprašo 3 punkte nurodytai akcizų sumai, kuri apskaičiuojama pagal šio aprašo 9 punkto nuostatas ir mažinama suma, dėl kurios sudaryta šio aprašo 10 punkte nurodyta hipotekos ar įkeitimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

9. Įregistruojant asmenį registruotu siuntėju, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmens prašyme įregistruoti jį registruotu siuntėju nurodytą prognozuojamą vidutinį Lietuvos Respublikoje importuotų akcizais apmokestinamų prekių kiekį, numatomą išgabenti per mokestinį laikotarpį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Kai asmuo įregistruojamas registruotu siuntėju, šio aprašo 3 punkte nurodyta akcizų suma perskaičiuojama šiais atvejais:

9.1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už išgabentą per mokestinį laikotarpį importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

9.2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už išgabentą per mokestinį laikotarpį importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, vidutinį kiekį, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;

9.3. jeigu pageidaujama išgabenti kitų, nenurodytų turimame registruoto siuntėjo pažymėjime, importuotų akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už numatomą išgabenti vidutinį per mokestinį laikotarpį tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;

9.4. pasikeitus nustatytiems išgabenamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams.

10. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma mažinama ta suma, dėl kurios asmuo su mokesčių administratoriumi yra sudaręs hipotekos arba įkeitimo sutartį, turinčią užtikrinti prievolių, kurių įvykdymui užtikrinti pateiktinas šio aprašo nustatyto sumos dydžio laidavimo (garantijos) ar piniginio užstatas, įvykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

11. Laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma tikslinama pasikeitus aplinkybėms, kurioms esant ji apskaičiuota, turinčioms įtakos bent vienam iš šio aprašo 8 punkte nurodytų rodiklių.

 

IV. LAIDAVIMO (GARANTIJOS) DOKUMENTO AR PINIGINIO UŽSTATO PATEIKIMAS

 

12. Laidavimo (garantijos) dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos kredito įstaigos ar draudimo įmonės.

13. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

14. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

15. Neteko galios nuo 2012-07-15

Punkto naikinimas:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin. 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

16. Laidavimo (garantijos) dokumentas negali būti išduotas ilgiau kaip vieniems metams.

17. Jeigu mokesčių administratoriui pateiktų laidavimo (garantijos) dokumentų ar sumokėtų piniginių užstatų nebepakanka, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mokesčių administratoriaus rašytinio nurodymo gavimo (jeigu nurodyme nenustatytas vėlesnis terminas) turi būti pateiktas naujas arba papildomas laidavimo (garantijos) dokumentas ar sumokėtas papildomas piniginis užstatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

 

18. Laidavimo (garantijos) dokumentai ir piniginiai užstatai priimami, naudojami ir grąžinami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2010-05-28

Priedo naikinimas:

Nr. 577, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1396, 2002-09-05, Žin., 2002, Nr. 89-3788 (2002-09-11), i. k. 1021100NUTA00001396

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 146, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-545 (2003-02-07), i. k. 1031100NUTA00000146

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 441, 2004-04-16, Žin., 2004, Nr. 58-2051 (2004-04-21), i. k. 1041100NUTA00000441

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 176, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 21-776 (2007-02-15), i. k. 1071100NUTA00000176

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 496, 2008-05-21, Žin., 2008, Nr. 62-2343 (2008-05-31), i. k. 1081100NUTA00000496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo ir 2004 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 7 straipsnio nuostatų įgyvendinimo" pripažinimo netekusiu galios

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 316, 2009-04-22, Žin., 2009, Nr. 49-1963 (2009-04-30), i. k. 1091100NUTA00000316

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 577, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 61-2988 (2010-05-27), i. k. 1101100NUTA00000577

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 862, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4385 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000862

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 941, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 111-5508 (2013-10-24), i. k. 1131100NUTA00000941

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 "Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1269, 2014-11-19, paskelbta TAR 2014-11-20, i. k. 2014-17258

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1110, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-16971

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 215, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04649

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 264, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-13, i. k. 2017-06341

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo