Suvestinė redakcija nuo 2017-11-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 55-2197, i. k. 1021100NUTA00000792

 

Nauja redakcija nuo 2017-11-01:

Nr. 573, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12178

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO, ENERGINIŲ PRODUKTŲ ŽYMĖJIMO BEI LAIVŲ IR ORLAIVIŲ ATSARGŲ TIEKIMO TAIKANT 0 PROCENTŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 30 d. Nr. 792

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, 43 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 2 dalimi, 44 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 44 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 573
redakcija)

 

 

 

AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO, ENERGINIŲ PRODUKTŲ ŽYMĖJIMO BEI LAIVŲ IR ORLAIVIŲ ATSARGŲ TIEKIMO TAIKANT 0 PROCENTŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I skyrius

bENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 43 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyto atleidimo nuo akcizų ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 44 straipsnyje nustatyto 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo (toliau – lengvatos) taikymo tvarką ir energinių produktų, kuriems taikomas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas atleidimas nuo akcizų, kodus pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (toliau – KN).

2. Apraše orlaivių ir laivų atsargomis laikomos prekės, nurodytos PVM įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos PVM įstatyme, Akcizų įstatyme, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

LENGVATŲ TAIKYMAS

 

4. Energinių produktų, kuriems taikomas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 ir 2  punktuose nurodytas atleidimas nuo akcizų, kodai pagal KN 2017 metų versiją yra:

4.1. 2710 12 31–2710 12 70, 2710 19 21, 2710 19 43–2710 19 48 ir 2710 20 11–2710 20 19, kai energiniai produktai naudojami kaip Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti orlaivių degalai;

4.2. 2710 19 43–2710 19 48, 2710 19 62–2710 19 68, 2710 19 99, 2710 20 11–2710 20 90, 2711 11 00 ir 2711 21 00, kai energiniai produktai naudojami kaip Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti laivų degalai.

5. Asmenys, turintys teisę įsigyti (importuoti), tiekti ir (ar) naudoti nuo akcizų atleistus Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 43 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus laivų ir orlaivių degalus (toliau – degalai), registruojami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

6. Atsargų, kurioms taikomos lengvatos, pakrovimas į laivą ir orlaivį turi būti įforminamas važtaraščiu, kuriame turi būti šie rekvizitai:

6.1. atsargų pakrovimo į laivą ir orlaivį važtaraščio numeris;

6.2. atsargų tiekimo į laivą ir orlaivį data;

6.3. asmens, kraunančio atsargas į laivą ir orlaivį, pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, jeigu asmuo PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

6.4. kai atsargos į laivą ir orlaivį tiekiamos iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris ir asmens, atsakingo už atsargų tiekimą, parašas;

6.5. orlaivio reiso numeris (pagal skrydžio planą); važtaraštyje taip pat turi būti nurodyta, kokiems tikslams orlaivis naudojamas;

6.6. laivo pavadinimas ir vėliavos valstybė, laivo registracijos numeris (jeigu jį turi) ir (arba) Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris (jeigu jį turi); važtaraštyje taip pat turi būti nurodyta, kokiems tikslams laivas naudojamas;

6.7. tiekiamų kaip atsargų prekių pavadinimai, jų kodai pagal KN ir kiekis (jeigu tiekiami degalai, jų kiekis gali būti įrašomas degalus patiekus į laivą ir orlaivį);

6.8. asmens, atsakingo už atsargų priėmimą, vardas, pavardė ir parašas (nurodoma atsargas patiekus į laivą ir orlaivį).

7. Asmuo, pritaikęs Apraše nurodytoms prekėms lengvatas, privalo turėti dokumentus (PVM sąskaitas faktūras ir (ar) atsargų pakrovimo į laivą ir orlaivį važtaraščius, ir (ar) akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentus, ir (ar) akcizų apskaičiavimo dokumentus, ir (ar) muitinės deklaracijas (jeigu forminamos muitinės procedūros) ar kitus), kuriais įrodoma, kad prekės patiektos tiems tikslams, kuriems esant lengvatos taikomos.

8. Energiniai produktai, kurių kodai pagal KN 2017 metų versiją yra 2710 19 43–2710 19 48, 2710 20 11–2710 20 19, kai energiniai produktai naudojami kaip Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti laivų degalai, privalo būti pažymėti energetikos ministro nustatyta tvarka.

9. Degalai į laivus ir orlaivius turi būti pristatomi specialios paskirties transporto priemonėmis (autocisternomis, tanklaiviais ir kitomis) arba tam turi būti naudojama stacionari (kranto) įranga laivams bunkeruoti.

10. Ne Europos Sąjungos prekės, kurioms taikomos lengvatos, tiekiamos muitų teisės aktų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 522, 2004-04-28, Žin., 2004, Nr. 69-2433 (2004-04-30), i. k. 1041100NUTA00000522

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 "Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams tiekimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1247, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5358 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001247

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 "Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1200, 2005-11-07, Žin., 2005, Nr. 133-4791 (2005-11-10), i. k. 1051100NUTA00001200

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 "Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 573, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12178

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo