Suvestinė redakcija nuo 2016-05-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 55-2185; Žin. 2002, Nr.57-0, i. k. 1021100NUTA00000780

 

Nauja redakcija nuo 2004-04-18:

Nr. 407, 2004-04-09, Žin. 2004, Nr. 56-1941 (2004-04-17), i. k. 1041100NUTA00000407

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ

IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 29 d. Nr. 780

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 64, 79, 80 ir 891 straipsniais, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsniu ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo  13 ir 49 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 864, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 105-4023 (2008-09-12), i. k. 1081100NUTA00000864

Nr. 720, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3631 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000720

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

1. Patvirtinti Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Sąskaita faktūra ir PVM sąskaita faktūra juridinės galios neturi ir pagal jas išlaidos negali būti pripažintos sąnaudomis, o pirkimo PVM – atskaitomu PVM pagal PVM sąskaitą faktūrą, jeigu jose nėra visų teisės aktuose nustatytų privalomų rekvizitų, išskyrus atvejus, nustatytus šiuo nutarimu patvirtintose Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse.

2.2. Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 100 eurų. Finansų ministras turi teisę nustatyti papildomus išlaidų pripažinimo sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus apribojimus. Išlaidos taip pat gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pinigų priėmimo kvitus, kuriuos išduoda vežėjai už suteikiamas taksi paslaugas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 864, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 105-4023 (2008-09-12), i. k. 1081100NUTA00000864

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

Nr. 1359, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-08, i. k. 2014-19135

Nr. 461, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07035

 

2.3. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) pirkimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus (išskyrus šio nutarimo 2.6 papunktyje nurodytą atvejį) tik tuo atveju, jeigu kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir jame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 461, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07035

 

2.4. Jeigu šio nutarimo 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytų prekių (paslaugų) pardavėjas pirkėjui (klientui) išdavė kasos aparato kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, kurį išdavė vežėjas už suteikiamas taksi paslaugas, ir nustatyta tvarka išrašė sąskaitą faktūrą ar PVM sąskaitą faktūrą, išlaidos sąnaudomis pripažįstamos pagal jas, tačiau pirkėjas (klientas) privalo turėti dar ir kasos aparato kvitą ar pinigų priėmimo kvitą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 864, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 105-4023 (2008-09-12), i. k. 1081100NUTA00000864

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

2.5. Tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus.

2.6. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) įsigijimo išlaidos sąnaudomis, kai atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, atsiskaitymas kuriomis gali būti identifikuotas kasos aparato kvite, pripažįstamos tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras. Pirkėjas (klientas) šiuo atveju kasos aparato kvito turėti neprivalo.

2.7. Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras tik tuo atveju, jeigu jose nurodytas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), taip pat pirkėjo (kliento) pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – to asmens vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris).

Jeigu sąskaitų faktūrų arba PVM sąskaitų faktūrų pagrindu sąnaudomis pageidaujama pripažinti ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidas finansų ministro nustatyta tvarka, nurodomas to asmens vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris.

Neatsižvelgiant į šiame papunktyje nustatytus apribojimus, tais atvejais, kai viena PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių PVM mokėtojų ar keliems asmenims bendrai tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos, išlaidos pagal šias PVM sąskaitas faktūras gali būti pripažįstamos sąnaudomis, jeigu jose yra visi teisės aktuose nustatyti privalomi rekvizitai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 548, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3006 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000548

Nr. 163, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 21-1019 (2013-02-26), i. k. 1131100NUTA00000163

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 407

redakcija)

 

MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

1. Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių (toliau vadinama – šios Taisyklės) reikalavimai privalomi visiems veiklą, apibrėžtą Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, vykdantiems Lietuvos vienetams, taip pat ekonominę veiklą, apibrėžtą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, vykdantiems Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims; užsienio vienetams ar kitiems užsienio apmokestinamiesiems asmenims šių Taisyklių reikalavimai taikomi tiek, kiek veikla (ekonominė veikla) vykdoma per užsienio vieneto (ar kito apmokestinamojo asmens) filialą, atstovybę, nuolatinę buveinę, taip pat tais atvejais, kai užsienio apmokestinamajam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas atsiranda prievolė registruotis Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju tiesiogiai arba paskyrus fiskalinį agentą (Lietuvos ir užsienio vienetai ir kiti apmokestinamieji asmenys, kuriems taikomi šių Taisyklių reikalavimai, toliau vadinami ūkio subjektais). Užsienio ūkio subjektas prievoles, susijusias su šiomis Taisyklėmis, įgyvendina pats arba per Lietuvos Respublikos asmenį, šio užsienio asmens įgaliotą išrašyti apskaitos dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

2. Šiose Taisyklėse nustatytais atvejais ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įforminami laikantis šių Taisyklių nuostatų.

 

II SKYRIUS
SĄSKAITA FAKTŪRA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

3. Ūkio subjektai ne PVM mokėtojai, išskyrus fizinius asmenis (jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip) prekių tiekimui (paslaugų teikimui), kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, įforminti privalo naudoti sąskaitas faktūras.

4. Sąskaitos faktūros komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 egzemplioriai. Pirmasis egzempliorius skirtas pirkėjui, antrasis – prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui), t. y. pardavėjui.

5. Sąskaitoje faktūroje, be Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytų privalomų apskaitos dokumento rekvizitų ir šių Taisyklių 6 punkte nurodytų rekvizitų, turi būti nurodyta:

Punkto pakeitimai:

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

5.1. pirkėjo pavadinimas (vardas ir pavardė), kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris), prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 548, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3006 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000548

 

5.2. jeigu sąskaita faktūra išrašoma asmeniui, turinčiam teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinti akcizus, – už prekes apskaičiuotų akcizų suma (nurodoma pirkėjo prašymu).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 720, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3631 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000720

 

6. Sąskaitoje faktūroje turi būti serija ir numeris. Sąskaitos faktūros serija ir numeris turi būti formuojami taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

6.1. Numeris turi būti sudaromas didėjančia seka.

6.2. Numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma (–os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų.

6.3. Ūkio subjektai privalo užtikrinti sąskaitos faktūros numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtingose sąskaitose faktūrose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

7. Ūkio subjektai privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų sąskaitų faktūrų apskaitą, į ją įtraukdami visas prekių (paslaugų) pirkėjams išrašytas sąskaitas faktūras ir iš prekių tiekėjų (paslaugų teikėjų), t. y. pardavėjų, gautas sąskaitas faktūras ir PVM sąskaitas faktūras.

8. Sąskaitas faktūras naudoja ir ūkininkai, nesantys PVM mokėtojais, privalantys tvarkyti buhalterinę apskaitą, tačiau tik tais atvejais, kai pirkėjas neprivalo įforminti žemės ūkio produkcijos pirkimo ar kai nenaudojamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 98 straipsnio 4 dalyje nustatytas apskaitos dokumentas. Nesantys PVM mokėtojais advokatai prekių tiekimą (paslaugų teikimą) privalo įforminti apskaitos dokumentais, nustatytais finansų ministro patvirtintos ir atitinkamai su Lietuvos advokatų taryba suderintos tvarkos apraše, laikydamiesi ten nustatytų reikalavimų. Kiti gyventojai, vykdantys individualią veiklą ir nesantys PVM mokėtojai, prekių tiekimą ar paslaugų teikimą gali įforminti sąskaita faktūra. Už žemės ūkio produkcijos tiekėjų, kurie nėra PVM mokėtojai ir kuriems netaikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nurodyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus pirmajame skirsnyje, patiektą žemės ūkio produkciją sąskaitą faktūrą išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas (įskaitant PVM mokėtojus, bet išskyrus asmenis, kurie nėra apmokestinamieji asmenys). Šioje sąskaitoje faktūroje turi būti visi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nurodyti, taip pat Žemės ūkio ministerijos nustatyti rekvizitai.

 

III SKYRIUS
PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

9. PVM sąskaitomis faktūromis prekių tiekimas (paslaugų teikimas), taip pat avanso sumokėjimas įforminamas laikantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 781 ir 79 straipsnių nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

10. PVM sąskaitos faktūros komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 egzemplioriai. Pirmasis egzempliorius skirtas prekių (paslaugų) pirkėjui, antrasis – prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui), tai yra pardavėjui. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti visi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje ar 9 dalyje (jeigu išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra) nustatyti privalomi rekvizitai, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

11. Jeigu PVM sąskaita faktūra išrašoma asmeniui, turinčiam teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinti akcizus, PVM sąskaitoje faktūroje, be Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytų privalomų šio apskaitos dokumento rekvizitų, pirkėjo prašymu turi būti nurodyta už prekes apskaičiuotų akcizų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 720, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3631 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000720

 

12. PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris turi būti formuojami taip:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

12.1. Numeris turi būti sudaromas didėjančia seka.

12.2. Numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) PVM mokėtojų pasirinkimu gali būti sudaroma (–os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų.

12.3. PVM mokėtojai privalo užtikrinti PVM sąskaitos faktūros numerio, paremto serija (serijomis) unikalumą, t. y. skirtingose PVM sąskaitose faktūrose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

13. Viena PVM sąskaita faktūra gali būti įformintas prekių tiekimas ir (ar) paslaugų teikimas, kai prekės tiekiamos bendrai advokatų kontoros advokatams, notarų biuro notarams, taip pat kitais finansų ministro nustatytais atvejais keliems asmenims. Šiuo atveju vietoj pirkėjo (kliento) pavadinimo arba vardo, pavardės (jeigu tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodo (jeigu jį turi) PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi finansų ministro nustatyti pirkėjus (klientus) identifikuojantys rekvizitai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

Nr. 163, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 21-1019 (2013-02-26), i. k. 1131100NUTA00000163

 

131. PVM sąskaitos faktūros gali būti ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kuri išrašyta laikantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 dalies nuostatų.

Papildyta punktu:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

IV SKYRIUS
KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYME NURODYTŲ PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO ATVEJŲ, TAIP PAT BEVILTIŠKOMIS PRIPAŽĮSTAMŲ SKOLŲ (ĮSKAITANT PARDAVIMO PVM) ĮFORMINIMO YPATYBĖS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

14. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnyje nurodytą prekių suvartojimą privatiems poreikiams tenkinti, 8 straipsnyje nurodytą paslaugų teikimą privatiems poreikiams tenkinti ir 6 straipsnyje nurodytą ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 1–3, 7 ir 9–12 punktuose nustatyti rekvizitai.

15. Pagal šių Taisyklių 14 punkto reikalavimus išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nuoroda į atitinkamą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo straipsnį (pvz., 5, 6 ar 8 straipsnį arba nurodyta: „prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti“, „paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti“ ar „ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“ – atsižvelgiant į tai, koks prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atvejis įforminamas). Šių rekvizitų nenurodymas PVM sąskaitoje faktūroje neriboja asmens teisės traukti į PVM atskaitą joje nurodytas PVM sumas.

16. Neteko galios nuo 2012-10-14

Punkto naikinimas:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin. 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

17. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2-4 dalyse nurodytą prekių tiekimą ir paslaugų teikimą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta:

17.1. prekes patiekusio (paslaugas suteikusio) ūkio subjekto PVM mokėtojo kodas;

17.2. ūkio subjekto, perimančio nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, arba pagerinto pastato (statinio) daikto savininko pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 548, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3006 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000548

 

17.3. tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) pavadinimas;

17.4. tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamoji vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka;

17.5. PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;

17.6. perduodant esminį pastato (statinio) pagerinimą, papildomai turi būti nurodytas ir metų skaičius, likęs iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos. Šio rekvizito nenurodymas PVM sąskaitoje faktūroje neriboja asmens teisės traukti į PVM atskaitą joje nurodytas PVM sumas.

18. Pagal šių Taisyklių 17 punkto reikalavimus išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nuoroda į atitinkamą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9 straipsnio dalį (pvz., 2, 3 ar 4 dalį arba nurodyta: „turtinis įnašas“, „nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo“ ar „esminio pastato (statinio) pagerinimo perdavimas“ – atsižvelgiant į tai, koks prekių tiekimo (paslaugų teikimo) atvejis įforminamas). Šio rekvizito nenurodymas PVM sąskaitoje faktūroje neriboja asmens teisės traukti į PVM atskaitą joje nurodytas PVM sumas.

181. Kai teikiamos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnyje nurodytos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, PVM sąskaitoje faktūroje gali būti nenurodomi šio įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8, 9 ir 11-13 punktuose nurodyti rekvizitai.

Papildyta punktu:

Nr. 1240, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5351 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001240

 

19. PVM sąskaita faktūra nenaudojama, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) fiziniam asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nėra apmokestinamasis asmuo (išskyrus atvejus, kai į kitą Europos Sąjungos valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės):

19.1. kai išduodamas kasos aparato kvitas arba, vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nereikalaujama naudoti kasos aparatų;

19.2. kai draudimo paslaugoms įforminti naudojamas draudimo liudijimas, turintis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus privalomus rekvizitus ir atitinkantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatas;

19.3. kai teikiant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnyje nurodytas paslaugas naudojami buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus turintys apskaitos dokumentai, o jeigu vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojantys teisės aktai nustato kitus reikalavimus, – atitinkantys šiuos reikalavimus;

19.4. kai teikiamos nuolatinės ir ilgalaikės paslaugos, kurių teikimui įforminti taikoma Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarkos patvirtinimo“;

19.5. kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) per prekybos (paslaugų teikimo) automatus, atitinkančius prekybos (paslaugų) automatams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus techninius, naudojimo ir gautų įplaukų apskaitos reikalavimus;

19.6. kai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams teikiamos (tiekiamos) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), administravimo ir kitos paslaugos (prekės), susijusios su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų, kurie vykdomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, įgyvendinimu.

19.7. kai teikiamos telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kurioms taikoma Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta speciali apmokestinimo schema.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 878, 2015-08-19, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12502

 

20. Kitais, ne šių Taisyklių 19 punkte nurodytais, atvejais fiziniam asmeniui turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra, kurioje turi būti visi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyti privalomi rekvizitai. Pirkėjo prašymu turi būti nurodyti ir kiti PVM sąskaitai faktūrai Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje ar 9 dalyje (jeigu išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra) nustatyti rekvizitai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

201. Prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnio 2 dalyje nurodytą laisvos formos apskaitos dokumentą, kuriuo įformina skolos pripažinimą beviltiška ir pardavimo PVM sumos jai priskyrimą, turi išrašyti ne mažiau kaip 2 egzemplioriais, kurių pirmasis skirtas prekių (paslaugų) pirkėjui, antrasis – prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui), tai yra pardavėjui. Jeigu pirkėjas miręs, paskelbtas mirusiu, likviduotas, išskyrus tuos atvejus, kai apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo ekonominė veikla (ar jos dalis) kaip kompleksas perduota apmokestinamajam asmeniui, kuriam pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 68 straipsnio 2 dalies nuostatas tenka prievolė tikslinti PVM atskaitą, prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnio 2 dalyje nurodytą laisvos formos apskaitos dokumentą turi išrašyti ne mažiau kaip vienu egzemplioriumi, kuris skirtas prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui). Šiame dokumente nurodoma:

201.1. dokumento išrašymo data;

201.2. prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu jis fizinis asmuo), PVM mokėtojo kodas, o jeigu jo neturi, – kodas ar asmens pasirinkimu asmens kodas arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris (jeigu jis fizinis asmuo);

201.3. prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas ir pavardė (jeigu jis fizinis asmuo), PVM mokėtojo kodas, o jeigu jo neturi, – kodas ar asmens pasirinkimu asmens kodas arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris (jeigu jis fizinis asmuo);

201.4. įrašas, kad dėl skolų pripažinimo beviltiškomis tikslinamas pardavimo PVM;

201.5. beviltiška skola laikomo atlygio (jo dalies) suma (be PVM) ir jai priskiriama PVM suma;

201.6. apskaitos dokumento (dokumentų), pagal kurį (kuriuos) prekės (paslaugos) buvo patiektos (pateiktos), išrašymo data (datos), serija (serijos) ir numeris (numeriai), jeigu tai įmanoma padaryti pagal apskaitos duomenis, arba kiti duomenys (jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, pagal kurį (kuriuos) apskaitos dokumentą (dokumentus) prekės (paslaugos) buvo įsigytos) apie išrašytus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo buvo patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, ir kita).

Papildyta punktu:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

202. Šių Taisyklių 201 punkte nurodytas laisvos formos apskaitos dokumentas gali būti ir elektroninis. Elektroniniu laisvos formos apskaitos dokumentu laikomas dokumentas, kuriame yra šių Taisyklių 201 punkte nurodyti rekvizitai ir kuris išrašytas ir gautas elektroniniu formatu. Šio dokumento išrašymui ir kilmės autentiškumo, turinio vientisumo ir įskaitomumo užtikrinimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 dalies nuostatos.

Papildyta punktu:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

203. Kreditiniai ir debetiniai dokumentai, kuriais tikslinami prekių tiekimo ar paslaugų teikimo pasikeitimai, įforminti PVM sąskaitomis faktūromis, išrašomi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiuose dokumentuose taip pat laisva forma nurodoma, kad tai atitinkamai kreditinė arba debetinė PVM sąskaita faktūra.

Papildyta punktu:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

5 skyrius. Neteko galios nuo 2012-10-14

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin. 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

VI SKYRIUS
KAI KURIOS PVM SĄSKAITOSE FAKTŪROSE NURODYTŲ PVM SUMŲ ATSKAITYMO YPATYBĖS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

26. Kai viena PVM sąskaita faktūra (ar atitinkamai – kitu apskaitos dokumentu) įforminamos advokatų kontoros advokatams, notarų biuro notarams ar kitais finansų ministro nustatytais atvejais keliems asmenims bendrai tiekiamos prekės (teikiamos paslaugos), tokiuose apskaitos dokumentuose atskirai nurodytos PVM sumos gali būti finansų ministro nustatyta tvarka traukiamos dalimis į konkrečių PVM mokėtojų PVM atskaitą. Finansų ministro nustatyta tvarka, taikytina advokatų kontorų advokatams, taip pat notarų biuro notarams, turi būti suderinta atitinkamai su Lietuvos advokatų taryba ir Lietuvos notarų rūmais.

 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

 

27. Individualią veiklą vykdantiems gyventojams taikomos tik tos šių Taisyklių nuostatos, kurios taikomos PVM mokėtojams, jeigu gyventojas yra PVM mokėtojas. Kitus reikalavimus šių asmenų išrašomiems dokumentams nustato jų buhalterinę apskaitą reglamentuojantys teisės aktai.

28. Jeigu prekių tiekimas (paslaugų teikimas) įforminamas ne PVM sąskaita faktūra ar sąskaita faktūra, o kasos aparato kvitu, PVM sąskaita faktūra ar sąskaita faktūra išrašoma pirkėjui (klientui) pareikalavus. Tokiu atveju PVM sąskaitoje faktūroje ar sąskaitoje faktūroje, be kitų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnyje nurodytų rekvizitų, įrašomi ir išduoto kasos aparato kvito unikalus kasos aparato numeris, kasos kvito eilės numeris, kvito išdavimo data. Šių rekvizitų nenurodymas PVM sąskaitoje faktūroje neriboja asmens teisės traukti į PVM atskaitą joje nurodytas PVM sumas.

29. Išgabenant akcizais apmokestinamas prekes iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą, finansų ministro nustatyta tvarka išrašomas akcizų apskaičiavimo dokumentas. Finansų ministras turi teisę nustatyti atvejus, kada akcizų apskaičiavimo dokumentai gali būti neišrašomi.

291. Jeigu prekių tiekimas (paslaugų teikimas) buvo teisės aktų nustatyta tvarka įformintas ne PVM sąskaita faktūra, o kitu apskaitos dokumentu, aplinkybių pasikeitimas įforminamas atitinkamu kreditiniu apskaitos dokumentu, kuriame nurodomi anksčiau išrašyto apskaitos dokumento, kurio duomenys tikslinami, pavadinimas, išrašymo data, serija, numeris, jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami, arba kiti duomenys (jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, pagal kurį (kuriuos) apskaitos dokumentą (dokumentus) prekės (paslaugos) buvo įsigytos) apie tikslinamus apskaitos dokumentus (laikotarpis, kuriuo buvo patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, ir kita) ir priežastis, dėl kurių išrašomas kreditinis dokumentas.

Papildyta punktu:

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

30. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai turi būti surašyti įskaitomai, be trynimų, rašikliu (rašalu) arba techninėmis priemonėmis. Klaidingi apskaitos dokumentų įrašai, laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo apribojimų, taisomi taip: klaidingas tekstas ar skaičiai perbraukiami taip, kad juos būtų galima perskaityti, ir visuose egzemplioriuose (dalyse) įrašomas teisingas tekstas. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti taisymą atlikusio įgalioto asmens parašas ir taisymo data.

31. Jeigu išrašymo metu mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai sugadinami, jie iš karto žymimi žodžiu „Anuliuota“, nurodoma anuliavimo data ir anuliavimas patvirtinamas dokumentą išrašiusio asmens parašu. Asmuo anuliuotus ir panaudotus mokesčiams apskaičiuoti naudojamus apskaitos dokumentus saugo laikydamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 720, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3631 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000720

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 407, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1941 (2004-04-17), i. k. 1041100NUTA00000407

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 2113, 2002-12-31, Žin., 2003, Nr. 2-52 (2003-01-08), i. k. 1021100NUTA00002113

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 420, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 35-1475 (2003-04-11), i. k. 1031100NUTA00000420

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr.780 "Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 858, 2003-06-30, Žin., 2003, Nr. 65-2953 (2003-07-04), i. k. 1031100NUTA00000858

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1064, 2003-08-21, Žin., 2003, Nr. 82-3748 (2003-08-27), i. k. 1031100NUTA00001064

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 407, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 56-1941 (2004-04-17), i. k. 1041100NUTA00000407

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1240, 2004-10-05, Žin., 2004, Nr. 148-5351 (2004-10-07), i. k. 1041100NUTA00001240

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 880, 2005-08-11, Žin., 2005, Nr. 99-3713 (2005-08-16), i. k. 1051100NUTA00000880

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 864, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 105-4023 (2008-09-12), i. k. 1081100NUTA00000864

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 720, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3631 (2011-06-21), i. k. 1111100NUTA00000720

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 548, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3006 (2012-05-26), i. k. 1121100NUTA00000548

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1240, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5997 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001240

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 163, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 21-1019 (2013-02-26), i. k. 1131100NUTA00000163

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1359, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-08, i. k. 2014-19135

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 461, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07035

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 878, 2015-08-19, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12502

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 487, 2016-05-18, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13663

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo