Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 54-2128

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Antraštės pakeitimai:

Nr. 1042, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4630 (2009-09-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO BENDROSIOS SUTARTIES DĖL TARPTAUTINIO IGNALINOS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO RĖMIMO FONDO VEIKLOS LIETUVOJE ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. gegužės 28 d. Nr. 757

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bendrąja sutartimi dėl Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veiklos Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bendrosios sutarties ratifikavimo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 75-2631), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1042, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4630 (2009-09-11)

 

1. Paskirti Energetikos ministeriją kompetentinga institucija, kuri priimtų prašymus atlyginti nuostolius ir suteiktų nuostolių atlyginimo garantijas pagal Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bendrosios sutarties 7.2 straipsnio nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1042, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4630 (2009-09-11)

 

2. Įgalioti Energetikos ministeriją Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu atlikti kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bendrosios sutarties įgyvendinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1042, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4630 (2009-09-11)

 

3. Patvirtinti nuostolių atlyginimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir tiekėjo tipinę formą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Petras Čėsna

 

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 757

 

 

NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO SUTARTIES tarp LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ir TIEKĖJO tipinė forma

 

___________________________________________________________________________

(data žodžiais)

 

1 straipsnis.

Nuostolių atlyginimo sutartį (toliau vadinama – ši sutartis) jos šalys sudaro pagal 2001 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bendrosios sutarties dėl Ignalinos tarptautinio eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veiklos Lietuvoje 7.2 straipsnį.

2 straipsnis.

Šioje sutartyje „Bendroji sutartis“ – tai Lietuvos Respublikos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Bendroji sutartis dėl Ignalinos tarptautinio eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veiklos Lietuvoje, kuri buvo sudaryta 2001 m. balandžio 5 d. ir ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. liepos 12 d. įstatymu Nr. IX-468.

Šioje sutartyje „Vyriausybė“ – tai Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Šioje sutartyje „Tiekėjas“ arba „Tiekėjai“ – tai rangovai, konsultantai, įrangos tiekėjai ir paslaugų teikėjai, kuriems apmokama remiantis bet kuria pagal Bendrąją sutartį sudaryta dotacijos sutartimi.

Šioje sutartyje ,,Vienos konvencija“ – tai 1963 m. gegužės 21 d. Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą; terminai ,,Branduolinė avarija“ ir ,,Branduolinis įrenginys“ turi tas pačias reikšmes, kokios jiems yra suteiktos Vienos konvencijoje.

Jeigu šioje sutartyje nenumatyta kitaip, didžiąja raide rašomi terminai turi tą pačią reikšmę kaip ir Bendrojoje sutartyje.

3 straipsnis.

Vyriausybė garantuoja Tiekėjams nuostolių atlyginimą (išskyrus susijusį su reikalavimais atlyginti žalą ar sužalojimus, pateikiamais asmenims, dėl kurių tyčinių veiksmų ar didelio nerūpestingumo ta žala ar sužalojimai buvo padaryti), netraukia jų atsakomybėn ir nekelia jiems reikalavimų, susijusių su trečiųjų šalių teisme arba neteismine tvarka pareikštais reikalavimais atlyginti žalą ar nuostolius, kylančiais iš veiklos, susijusios su prekių tiekimu, darbų atlikimu ir paslaugų teikimu, apmokamu remiantis bet kuria pagal Bendrąją sutartį sudaryta dotacijos sutartimi, jeigu ši žala ar nuostoliai atsirado Lietuvos Respublikos teritorijoje arba už jos ribų dėl Branduolinės avarijos valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau vadinama – Ignalinos AE), įskaitant Projekto objektus ir jiems priklausančius ar pagalbinius pastatus, objektus ar įrenginius Ignalinos AE teritorijoje, tačiau neapsiribojant vien nurodytaisiais objektais.

Šios sutarties sąlygos neribos Lietuvos Respublikos įsipareigojimų pagal Vienos konvenciją.

4 straipsnis.

Pagal šią sutartį Vyriausybės įsipareigojimai, susiję su kuriais nors Ignalinos AE esančiais Branduoliniais įrenginiais (įskaitant Projekto objektus), galioja neatsižvelgiant į jokį vėlesnį šių Branduolinių įrenginių perdavimą ir pagal šios sutarties 5 straipsnio nuostatą lieka galioti pasibaigus šios sutarties galiojimo laikui.

Visi mokėjimai, susiję su nuostolių atlyginimu pagal šios sutarties 3 straipsnį, atliekami nedelsiant konvertuojama ir laisvai pervedama valiuta.

5 straipsnis.

Ši sutartis galioja atitinkamos tiekimo sutarties galiojimo metu ir netenka galios atitinkamai tiekimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus.

6 straipsnis.

Vyriausybė ir Tiekėjai įsipareigoja visus iš šios sutarties kylančius arba su ja susijusius ginčus, nesutarimus ar reikalavimus, įskaitant ginčus, nesutarimus ar reikalavimus dėl jos buvimo ar galiojimo, perduoti ir galutinai spręsti arbitražo teisme pagal Jungtinių Tautų Prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) arbitražo taisykles. Paskirianti institucija pagal UNCITRAL arbitražo taisykles yra Stokholmo prekybos rūmai. Arbitražo vieta – Stokholmas, Švedija. Jeigu UNCITRAL arbitražo taisyklėse nėra numatyta konkreti situacija, arbitražo teismas sprendžia, kokį sprendimo būdą pasirinkti.

 

 

Sutartis sudaryta _____________ lietuvių ir anglų kalbomis ____________ egzemplioriais.

(data)                                                                           (skaičius)

Kilus ginčui dėl šios sutarties ar atsiradus jos aiškinimo skirtumams, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

TIEKĖJo vardu

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1042, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4630 (2009-09-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GEGUŽĖS 28 D. NUTARIMO NR. 757 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO BENDROSIOS SUTARTIES DĖL IGNALINOS TARPTAUTINIO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO RĖMIMO FONDO VEIKLOS LIETUVOJE ĮGYVENDINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2009-09-16)

                  aubodi@lrs.lt