Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01 iki 2016-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 50-1927, i. k. 1022020ISAK00000170

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 15 d. Nr. 170

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 4-376, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07683

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą“ 2 punktu ir įgyvendindamas 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/6/EC dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 32):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4-418, 2007-10-10, Žin., 2007, Nr. 108-4450 (2007-10-20), i. k. 1072020ISAK0004-418

Nr. 4-376, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07683

 

1. T v i r t i n u Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-376, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07683

 

2. Neteko galios nuo 2014-06-13

Punkto naikinimas:

Nr. 4-376, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07683

 

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. 137 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 38-1024);

3.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo“ (Žin., 1998, Nr. 56-1573) 1, 2 ir 3 punktus;

3.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 275 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 137 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 69-2029);

3.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr. 289 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2107, Nr. 74);

3.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 22-632);

3.6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 34-1003);

3.7. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. 207 „Dėl Lietuvos Respublikoje ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 137 patvirtintų Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 47-1368);

3.8. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 6 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 137, dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-61).

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. birželio 10 dienos.

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr.  4-40 

redakcija)

 

PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLĖS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti arba parduodamų prekių privalomuosius ženklinimo ir kainų nurodymo reikalavimus.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis verslininkai, teikiantys į Lietuvos rinką ir (arba) siūlantys parduoti ar parduodantys vartotojui prekes, įskaitant prekes, parduodamas pagal nuotolines ir ne prekybos patalpose sudaromas sutartis.

3. Verslininkų pareigas ženklinant prekes ir teikiant informaciją vartotojui apie siūlomas parduoti ir parduodamas prekes, kad jis galėtų įvertinti prekę ir su ja susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numatomą prekės naudojimo laiką, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (toliau – Produktų saugos įstatymas).

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Dideliais kiekiais parduodamos prekės – iš anksto nesupakuotos ir vartotojo akivaizdoje matuojamos prekės.

4.2. Prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojantis teisės aktas – tiesiogiai Lietuvos Respublikoje taikomas Europos Sąjungos teisės aktas, Lietuvos Respublikos įstatymas, Vyriausybės nutarimas, ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos pagal kompetenciją priimtas teisės aktas, kuriame nustatyti konkrečios prekės ar prekių grupės privalomieji ženklinimo reikalavimai.

4.3. Naudota prekė – prekė, kuri anksčiau buvo naudota, pakartotinai pateikta pardavimui.

4.4. Ženklinimas ženklinimo rekvizitų pateikimas ant prekės ir (ar) jos prekinės, arba pirminės, pakuotės (toliau – pirminė pakuotė).

4.5. Ženklinimo rekvizitai – prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte ar šiose Taisyklėse nustatyta privaloma informacija (tinkamumo naudoti terminas, kiekis, įspėjimai dėl rizikos ir atsargumo priemonių, naudojimo (laikymo) ypatumai ir (ar) kita informacija) apie prekę, kuri turi būti pateikta ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus, kai ši informacija gali būti pateikta kitais būdais.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Civiliniame kodekse, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Produktų saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.

 

II SKYRIUS

ŽENKLINIMAS

 

PIRMASIS skirsnis

Bendrieji ženklinimo reikalavimai

 

6. Prekės turi būti ženklinamos vadovaujantis prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančio teisės akto arba šių Taisyklių nuostatomis.

7. Šiose Taisyklėse nustatyti ženklinimo reikalavimai netaikomi antikvariniams daiktams; gyviems gyvūnams; skintoms gėlėms; viešojo maitinimo įmonėse pagamintiems ir jose parduodamiems patiekalams; viešuosiuose aukcionuose parduodamoms prekėms; meno dirbiniams; Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) ženklu paženklintoms prekėms; pašto ženklams; naudotoms prekėms.

8. Kai prekės ar prekių grupės ženklinimo reikalavimai ir (ar) ženklinimo rekvizitai yra nustatyti prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte, prekės ženklinamos ir ženklinimo rekvizitai pateikiami vadovaujantis to teisės akto reikalavimais; ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės privaloma pateikti tik tame teisės akte nustatytus ženklinimo rekvizitus.

9. Kai prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančio teisės akto nėra, prekės ženklinamos ir ženklinimo rekvizitai pateikiami laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

10. Kai ta pati prekė gali būti priskiriama kelioms prekių grupėms, kurių kiekvienos ženklinimo reikalavimai ir ženklinimo rekvizitai yra nustatyti atskiruose prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, tokia prekė turi būti ženklinama laikantis visų kiekvienai prekių grupei nustatytų reikalavimų.

11. Jeigu prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte nenustatyta kitaip, tik ant grupinės, arba antrinės, pakuotės (toliau – grupinė pakuotė) gali būti ženklinamos šios prekės:

11.1. mažos arba iš mažų dalių sudarytos prekės, ant kurių arba ant kurių pirminės pakuotės neįmanoma perskaitomai sutalpinti visų teisės aktuose tai prekei nustatytų ženklinimo rekvizitų;

11.2. dideliais kiekiais parduodamos prekės;

11.3. kitos neįpakuotos prekės, kurių paskirtis tradiciškai žinoma, jų naudojimas nesusijęs su rizika vartotojų sveikatai ar aplinkai ir (ar) kurių ženklinimas ant prekės fiziškai neįmanomas arba neracionalus (gali sugadinti prekės išvaizdą ir panašiai).

12. Pagal teisės aktus privaloma vartotojui nurodyti informacija apie šių Taisyklių 11 punkte nurodytas tik ant grupinės pakuotės paženklintas prekes pateikiama prekybos vietoje arba ją suteikia pardavėjas, o tais atvejais, kai šios prekės parduodamos pagal nuotolines ar ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, privaloma informacija pateikiama kartu su preke pateikiamuose dokumentuose (informaciniuose lapeliuose ir pan.).

13. Prekės ženklinamos spausdinant, priklijuojant etiketes, reljefu, naudojant pritvirtinamą ženklą ar kitu būdu.

14. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Ženklinimo rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją.

15. Jeigu prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojantis teisės aktas nereglamentuoja kitaip, prekės paskirtis, naudojimo (laikymo) ypatumai, nurodymai dėl prekės priežiūros ir saugos ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės gali būti pateikiami grafiškai – piešiniais, sutartiniais ženklais, simboliais.

16. Ženklinimo rekvizitai pateikiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba, išskyrus šių Taisyklių 18 punkte nurodytus atvejus, taip pat atvejus, kai ženklinimo rekvizitai pateikti piešiniais, sutartiniais ženklais ar simboliais.

17. Kai ženklinimo rekvizitai yra verčiami į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą, šis vertimas neturi būti klaidinantis, tai yra Lietuvos Respublikos valstybine kalba pateikta informacija turi atitikti gamintojo pateiktą informaciją.

18. Kai prekės vartotojams yra parduodamos tarptautiniuose jūrų ar tarptautiniuose oro uostuose bei Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiosiomis šalimis perėjimo punktuose esančiose prekybos vietose, kuriose prekes gali pirkti (perka) tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantys keleiviai, pateikti ženklinimo rekvizitus ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės Lietuvos Respublikos valstybine kalba neprivaloma. Vartotojui privalomą pateikti informaciją Lietuvos Respublikos valstybine kalba suteikia pardavėjas.

19. Ženklinant prekes naudojami matavimo vienetai, nurodyti Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje, patvirtintoje Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-134 „Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ ir Nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“.

 

ANTRASIS SKirsnis

ŽENKLINIMO REKVIZITAI

 

20. Ženklinant prekes, turi būti pateikti visi prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte tai prekei (prekių grupei) nustatyti ženklinimo rekvizitai.

21. Kai prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančio teisės akto nėra, ženklinant prekes, pateikiami šie ženklinimo rekvizitai:

21.1. prekės pavadinimas, – jeigu jis neaiškus iš prekės išvaizdos;

21.2. gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas ir adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Kai šios informacijos neįmanoma nurodyti ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės, ji turi būti nurodyta ant grupinės pakuotės arba prekę lydinčiuose dokumentuose, vartotojui šią informaciją, jam paprašius, suteikia pardavėjas;

21.3. prekės kilmės šalis. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekė įvežta iš Europos ekonominės erdvės valstybių (Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės susitarimą – Norvegijos, Lichtenšteino, Islandijos) ir Turkijos;

21.4. tinkamumo naudoti terminas, – jeigu prekės savybės keičiasi per laiką ir, suėjus nustatytam terminui, ji laikoma visiškai arba iš dalies netinkama naudoti pagal paskirtį, išskyrus šių Taisyklių 26.10 papunktyje nustatytus atvejus;

21.5. pagaminimo data, – nurodoma šių Taisyklių 26.5 papunktyje numatytu atveju;

21.6. prekės paskirtis, – jeigu prekė nėra tradiciškai žinoma arba jos paskirtis neaiški iš prekės pavadinimo ar išvaizdos;

21.7. naudojimo (laikymo) ypatumai, – jeigu ši informacija reikalinga saugiam ir tinkamam prekės naudojimui.

22. Be šių Taisyklių 21 punkte nustatytų ženklinimo rekvizitų, privaloma nurodyti:

22.1. statybos produktų ir baldinių medžiagų:

22.1.1. tipą ir (ar) būdingąsias charakteristikas;

22.1.2. tūrį arba masę (neto), arba matmenis;

22.2. mokyklinių baldų – funkcinį dydį;

22.3. trąšų, kurios nepažymėtos kaip „EB trąšos“ („EC fertiliser“):

22.3.1. rūšį ir paskirtį, jeigu ji neaiški iš pavadinimo;

22.3.2. nurodymus dėl laikymo sąlygų, jeigu trąšos yra skystos;

22.3.3. sudedamųjų dalių formą ir (ar) tirpumą, jeigu trąšos yra kompleksinės;

22.3.4. tūrį arba masę (neto/bruto);

22.3.5. maistinių medžiagų (kalio, natrio, fosforo) pavadinimus ir kiekį;

22.3.6. pagaminimo datą;

22.4. dirvožemio gerinimo medžiagų ir auginimo terpių:

22.4.1. produkto pavadinimą, atitinkantį Lietuvos standarte LST CR 13456:2005 „Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Ženklinimas, techniniai reikalavimai, produktų sąrašas“ nurodytus pavadinimus;

22.4.2. pagrindines (t. y. daugiau kaip 10 % tūrio sudarančias) sudedamąsias dalis tūrio dalimis mažėjančia tvarka proporcijos atžvilgiu;

22.4.3.  jeigu gamyboje panaudotos mineralinės trąšos, jų kiekį masės dalimis;

22.4.4. kiekį pirminėje pakuotėje, išreikštą tūrio dalimis.

 

Trečiasis SKiRSNIS

KAI kurių ŽENKLINIMO REKVIZITŲ PATEIKIMO YPATUMAI

 

23. Jeigu prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojantis teisės aktas nenustato kitaip arba prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančio teisės akto nėra, ženklinimo rekvizitai nurodomi vadovaujantis šių Taisyklių 24–26 punktų nuostatomis.

24. Jeigu ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės žymint datą metai, mėnesiai, dienos nurodomi skaičių poromis, šios skaičių poros pateikiamos tokia seka: diena, mėnuo, metai. Pavyzdžiui 2014 metų gruodžio 15 diena žymima taip: „15 12 14“.

25. Tinkamumo naudoti terminas nurodomas taip:

25.1. prekių, kurios, suėjus šiam terminui, laikomos netinkamomis naudoti pagal paskirtį: „Tinka naudoti iki... (data)“, – datą nurodant dienos tikslumu;

25.2. prekių, kurios, suėjus šiam terminui, vartotojų nuožiūra dar kurį laiką gali būti naudojamos, tačiau gamintojas už jų kokybinių savybių atitiktį deklaruotosioms neatsako:

25.2.1. „Geriausias iki... (data)“;

25.2.2. „Geriausias iki... pabaigos“ – kai nurodoma mėnuo ir metai arba tik metai;

25.2.3. „Geriausias... (nurodomas skaičius) dienas (mėnesius, metus) nuo pagaminimo dienos“;

25.3. nurodant prekės tinkamumo naudoti terminą, pakanka nurodyti:

25.3.1. dieną ir mėnesį – jeigu prekė tinka naudoti ne ilgiau kaip tris mėnesius;

25.3.2. mėnesį ir metus – jeigu prekė tinka naudoti nuo 3 iki 18 mėnesių;

25.3.3. metus – jeigu prekė tinka naudoti ilgiau kaip 18 mėnesių;

25.4. kai prekės tinkamumo naudoti terminas ne ilgesnis kaip 48 valandos – šis terminas nurodomas valandos tikslumu;

25.5. kai tinkamumo naudoti terminas nurodomas konkrečiu laikotarpiu nuo pagaminimo dienos (pvz., „Geriausias 25 dienas (mėnesius, metus) nuo prekės pagaminimo dienos“), privaloma nurodyti prekės pagaminimo datą;

25.6. kai tinkamumo naudoti terminas skaičiuojamas metais, laikoma, kad terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių;

25.7. kai metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną;

25.8. kai dėl prekės (jos pirminės pakuotės ar etikečių) gamybos, pakavimo ar ženklinimo ypatumų prie žodžių „Tinka naudoti iki...“ arba „Geriausias iki...“ neįmanoma nurodyti prekės tinkamumo naudoti termino (datos), tai po žodžių „Tinka naudoti iki...“ arba „Geriausias iki...“ turi būti pateikta nuoroda į vietą ant prekės ar prekės pirminės pakuotės, kurioje šis terminas pažymėtas;

25.9. būtina nurodyti specialias prekės laikymo sąlygas, jeigu nuo jų priklauso tinkamumo naudoti terminas;

25.10. prekės tinkamumo naudoti terminas gali būti nenurodomas:

25.10.1. ant parduodamų augalų ir jų dalių;

25.10.2. ant tabako gaminių;

25.10.3. kai gamintojas garantuoja, kad prekės tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių.

26. Informacija apie prekės naudojimo (laikymo) ypatumus pateikiama ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės. Jeigu visos, būtinos saugiam ir tinkamam prekės naudojimui (laikymui), informacijos ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės sutalpinti neįmanoma arba ši informacija pateikta užsienio kalba (kalbomis), turi būti pateiktos Lietuvos Respublikos valstybine kalba parengtos prekės naudojimo taisyklės, kurios įdedamos į prekės pirminę pakuotę, o jeigu to padaryti neįmanoma, – pateikiamos vartotojui kartu su preke.

 

III SKYRIUS

KAINŲ NURODYMO REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PREKIŲ, kurios parduodamos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, kurios nėra nuotolinės ir ne prekybos patalpose sudaromos sutartys, KAINŲ NURODYMO REIKALaVIMAI

 

27. Kai prekės parduodamos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, kurios nėra nuotolinės ir ne prekybos patalpose sudaromos sutartys, pardavėjas privalo nurodyti kiekvienos vartotojui siūlomos ir (ar) parduodamos prekės ar vienos prekių rūšies pardavimo kainą ir tos prekės standartinio vieneto kainą (toliau kartu – prekių kainos).

28. Prekių kainos gali būti nenurodytos:

28.1. kai prekė pateikiama teikiant paslaugas;

28.2. kai prekė parduodama viešajame aukcione;

28.3. kai parduodamas meno dirbinys arba antikvarinis daiktas.

29. Standartinio vieneto kaina gali būti nenurodyta:

29.1. kai prekės pardavimo kaina sutampa su standartinio vieneto kaina;

29.2. kai prekės pardavimo kaina nepriklauso nuo prekės masės, tūrio, ilgio, ploto arba jos grynasis kiekis (neto kiekis) yra mažesnis kaip 5 g ar 5 ml;

29.3. kai prekė parduodama naudojant automatus;

29.4. kai prekė, išskyrus dideliais kiekiais parduodamas prekes, parduodama:

29.4.1. turgavietėje, kioske ar kitame laikinajame statinyje, nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), pastatytų lauke, kai verčiamasi išnešiojamąja ar išvežiojamąja prekyba, taip pat prekybos vietoje, įrengtoje asmenims aptarnauti tik vykstančių pramogų, sporto, kultūros ar kitokių renginių metu;

29.4.2. mažmenine prekyba besiverčiančio juridinio asmens, kurio metinės pardavimo grynosios pajamos, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, ir fizinio asmens, kurio individualios veiklos apmokestinamosios pajamos, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, paskutiniais finansiniais metais neviršijo 2 mln. eurų, parduotuvėje, kurios prekybos plotas ne didesnis kaip 120 m2.

30. Kai prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte yra reikalaujama nurodyti fasuotų produktų grynąją masę (masę be pirminės pakuotės) ir nusausinto (filtruoto) produkto grynąją masę (masę be skystos terpės, kuri gali būti užšaldyta arba greitai užšaldyta), nurodant standartinio vieneto kainą, pakanka nurodyti nusausinto (filtruoto) produkto grynosios masės standartinio vieneto kainą.

31. Kai prekės parduodamos dideliais kiekiais, pakanka nurodyti tik prekės standartinio vieneto kainą.

32. Prekių kainos nurodomos prekių pardavimo vartotojams vietose dviem būdais – kainų etiketėse, pateikiamose prie prekės, arba kainų etiketėse, pateikiamose ant prekės (jos pirminės pakuotės), tačiau atsižvelgiant į parduodamų prekių pobūdį, prekybos būdą ir technines galimybes (pavyzdžiui, kai prekės yra labai mažos arba tokios formos, kad ant prekybos įrenginio ar konkrečios prekės neįmanoma tinkamai pateikti kainų etikečių; kai prekės nėra tiesiogiai prieinamos vartotojams, o įrenginys, kuriame jos demonstruojamos, yra nutolęs tokiu atstumu, kad kainų etiketėse nurodytas kainas sunku arba neįmanoma perskaityti, ir kt.), prekių kainos gali būti nurodomos kainoraščiuose, elektroniniuose stenduose ar kitose pardavėjo pasirinktose informacijos pateikimo priemonėse, leidžiančiose vartotojams susipažinti su prekių kainomis iki prekės įsigijimo. Šios priemonės turi būti laisvai prieinamos vartotojams ir pateikiamos prekių pardavimo vietoje greta parduodamų prekių, išskyrus atvejus, kai prekės nėra tiesiogiai prieinamos vartotojams.

33. Prekių kainos turi būti gerai matomos, lengvai perskaitomos, suprantamos ir atskiriamos. Prekių kainos kainų etiketėse turi būti nurodomos kuo didesniu paryškintu (tamsiu) šriftu kontrastiškame (šviesiame vienspalviame) fone, naudojant (jeigu yra galimybė) šrifto stilius, pasižyminčius vienodomis raidžių linijomis („Arial“, „Tahoma“, „Verdana“, „Helvetica ar panašius), vengiant naudoti pasviruosius (italic) ar rankraštį primenančius šrifto stilius.

 

Antrasis skirsnis

PREKIŲ, kurios parduodamos pagal nuotolines ir

ne prekybos patalpose sudaromas sutartis,

KAINŲ NURODYMO REIKALaVIMAI

 

34. Kai prekės parduodamos pagal nuotolines ir ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, išskyrus ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, kai suma, kurią turi sumokėti vartotojas yra mažesnė už 25 eurus, informacija apie prekių kainas vartotojui pateikiama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatomis.

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-134, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 76-2630 (2004-05-07), i. k. 1042020ISAK0004-134

Nr. 4-376, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07683

Nr. 4-40, 2015-01-23, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01233

 

 

Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų

(prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo

taisyklių

priedas (Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 4-580

redakcija)

 

TEISĖS AKTAI, KURIUOSE NUSTATYTI KONKREČIŲ PREKIŲ AR PREKIŲ GRUPIŲ PRIVALOMIEJI ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

 

I. MAISTO IR NE MAISTO PREKĖMS TAIKOMI EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI IR KITI TEISĖS AKTAI

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).

3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324).

4. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893).

5. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 61-1528).

6. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000).

7. Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330).

8. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2010, Nr. 12-560).

9. Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976).

10. Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2010, Nr. 13-619).

11. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162).

12. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317).

13. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas (Žin., 2003, Nr. 17-701; 2012, Nr. 81-4220).

14. Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2010, Nr. 1-29).

15. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261).

16. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239).

17. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213).

18. Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 82-4262).

19. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966).

20. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2001, Nr. 51-1778).

21. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 432), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 298/2008 (OL 2008 L 97, p. 64).

22. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/ EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 455).

23. Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-145 (Žin., 2003, Nr. 113-5097; 2008, Nr. 106-4076).

24. Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „?“ ženklinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-24 (Žin., 2009, Nr. 43-1711).

 

II. MAISTO PREKIŲ ŽENKLINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

25. Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530).

26. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18).

27. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2007 L 12, p. 9), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1047/2012 (OL 2012 L 310, p. 36).

28. 2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL 2012 L 136, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 536/2013 (OL 2013 L 160, p. 4).

29. Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 (Žin., 2000, Nr. 12-309).

30. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL 2006 L 404, p. 26), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 (OL 2011 L 304, p. 18).

31. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 2001/112/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 258/97 (OL 2008 L 354, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1056/2012 (OL 2012 L 313, p. 9).

32. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 510/2013 (OL 2013 L 150, p. 17).

33. Lietuvos higienos norma HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-408 (Žin., 2013, Nr. 43-2140).

34. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL 2008 L 354, p. 34), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (OL 2012 L 267, p. 1).

35. Lietuvos higienos norma HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 (Žin., 2002, Nr. 5-199).

36. Lietuvos higienos norma HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 (Žin., 2010, Nr. 58-2844).

37. 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/1997 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL 2004 specialusis leidimas, 13 skyrius, 18 tomas, p. 244), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14).

38. 2009 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkančių glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo (OL 2009 L 16, p. 3).

39. Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-393 (Žin., 2003, Nr. 70-3206).

40. 2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1898/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 369, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 128, p. 74).

41. Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 499 (Žin., 2003, Nr. 1-12; 2007, Nr. 27-998).

42. 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p. 1).

43. 2007 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1216/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių įgyvendinimo taisykles (OL 2007 L 275, p. 3).

44. Žemės ūkio ir maisto produktų, kaip garantuotų tradicinių gaminių, įregistravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 500 (Žin., 2003, Nr. 1-13; 2008, Nr. 67-2546).

45. 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 967/2008 (OL 2008 L 264, p. 1).

46. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-2 (Žin., 2009, Nr. 6-175).

47. 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L 338, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 209/2013 (OL 2013 L 68, p. 19).

48. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 16/2012 (OL 2012 L 8, p. 29).

49. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 739/2011 (OL 2011 L 196, p. 3).

50. 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 319/2013 (OL 2013 L 99, p. 13).

51. 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 491/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2009 L 154, p. 1).

52. Gyvūninių produktų, skirtų žmonių maistui, gamybos, tiekimo į rinką ir importo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. B1-918 (Žin., 2004, Nr. 161-5904).

53. 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL 2008 L 337, p. 3).

54. Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 464 (Žin., 2002, Nr. 1-18; 2008, Nr. 146-5883).

55. Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 (Žin., 2002, Nr. 79-3351; 2004, Nr. 54-1869).

56. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-560 „Dėl mėsos gaminių kokybės reglamentavimo“ (Žin., 2003, Nr. 124-5651).

57. Šviežios mėsos, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių tvarkymo mėsinėse taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. B1-6 (Žin., 2009, Nr. 8-290).

58. Vietinei rinkai skirtos smulkintos mėsos specialieji ženklinimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. B1-535 (Žin., 2006, Nr. 104-3993; 2011, Nr. 73-3534).

59. 2000 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1).

60. 2000 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1825/2000, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles galvijienos ir jos produktų ženklinimui (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 259), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 275/2007 (OL 2007 L 76, p. 12).

61. 2008 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 566/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl dvylikos mėnesių ar jaunesnių galvijų mėsos prekybos (OL 2008 L 160, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 565/2013 (OL 2013 L 167, p. 26).

62. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-359 „Dėl dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsos ženklinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2843).

63. Galvijų įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 381 (Žin., 2001, Nr. 95-3374; 2009, Nr. 52-2057).

64. 2008 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės (OL 2008 L 157, p. 46), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2012 (OL 2012 L 350, p. 63).

65. Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. B1-126 (Žin., 2012, Nr. 23-1098).

66. 2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2065/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 5 tomas, p. 247), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL 2006 L 362, p. 1).

67. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3D-487 (Žin., 2004, Nr. 131-4744; 2009, Nr. 50-2019).

68. Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-22 (Žin., 2008, Nr. 9-318; 2010, Nr. 97-5062).

69. Gyvų žuvų tvarkymo mažmeninės prekybos subjektuose veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. B1-571 (Žin., 2007, Nr. 78-3183; 2013, Nr. 51-2588).

70. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas 15 skyrius, 3 tomas, p. 136), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1158/2012 (OL 2012 L 339, p. 1).

71. Eršketinių (Acipenseriformes) būrio žuvų ikrų (juodųjų ikrų) fasavimo ir taros žymėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. D1-465 (Žin., 2006, Nr. 111-4251).

72. 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 81/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93), (EB) Nr. 1627/94, (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1).

73. 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisykles (OL 2011 L 125, p. 1).

74. Privalomieji lydytų sūrių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 (Žin., 1999, Nr. 46-1467; 2004, Nr. 65-2318).

75. Privalomieji valgomųjų ledų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 (Žin., 1999, Nr. 46-1467).

76. 2009 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 452/2009, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (OL 2009 L 135, p. 15).

77. Privalomieji A klasės sviesto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-237 (Žin., 2004, Nr. 65-2318).

78. 2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 445/2007, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2991/94, nustatančio tepiųjų riebalų standartus, bei Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais, apsaugos taikymo taisykles (OL 2007 L 106, p. 24).

79. Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 (Žin., 2005, Nr. 90-3393).

80. Pieno terminų vartojimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2000, Nr. 42-1214; 2004, Nr. 63-2281).

81. Reikalavimai pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-251 (Žin., 2008, Nr. 56-2138; 2010, Nr. 42-2054).

82. Dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio 2008 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 3D-138 (Žin., 2008, Nr. 32-1130).

83. Laktoproteinų (kazeinų ir kazeinatų), skirtų žmonėms vartoti, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-435 (Žin., 2010, Nr. 55-2721).

84. Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 (Žin., 2002, Nr. 119-5366; 2005, Nr. 61-2176).

85. Sūrių kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 (Žin., 2008, Nr. 70-2675).

86. Grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 (Žin., 2005, Nr. 52-1768).

87. 2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų (OL 2008 L 163, p. 6), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 342/2013 (OL 2013 L 107, p. 4).

88. 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 353/2013 (OL 2013 L 109, p. 1).

89. Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-488 (Žin., 2009, Nr. 84-3548; 2011, Nr. 143-6732).

90. Džiovintų vaisių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-155 (Žin., 2006, Nr. 45-1635).

91. 1999 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1666/1999, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo taisykles dėl minimalių tam tikrų veislių džiovintų vynuogių prekinių charakteristikų (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 26 tomas, p. 204).

92. 2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1333/2011, nustatantis bananų prekybos standartus, tų prekybos standartų laikymosi patikros taisykles ir pranešimų teikimo tvarką bananų sektoriuje (OL 2011 L 336, p. 23).

93. 1986 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1764/86 dėl pomidorų pagrindo produktų, už kuriuos gali būti suteikta pagalba gamybai, minimalių kokybės reikalavimų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 7 tomas, p. 37), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1132/2004 (OL 2004 L 219, p. 3).

94. 1989 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2320/89 dėl persikų sirupe ir persikų savose sultyse minimalių kokybės reikalavimų, taikant pagalbos gamybai programą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 9 tomas, p. 136), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2001 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 32 tomas, p. 271).

95. Privalomieji konservuotų braškių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 174 (Žin., 2002, Nr. 49-1917).

96. Privalomieji konservuotų obuolių padažo kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 174 (Žin., 2002, Nr. 49-1917).

97. Miško grybų ir jų gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 3D-548 (Žin., 2004, Nr. 153-5590).

98. Privalomieji konservuotų agurkų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 436 (Žin., 2002, Nr. 112-5019).

99. Privalomieji konservuotų morkų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 436 (Žin., 2002, Nr. 112-5019).

100. Privalomieji konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 436 (Žin., 2002, Nr. 112-5019).

101. Privalomieji greitai užšaldytų žiedinių kopūstų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3D-353 (Žin., 2003, Nr. 87-3946).

102. Privalomieji greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3D-353 (Žin., 2003, Nr. 87-3946).

103. Maistinių bulvių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 (Žin., 2002, Nr. 53-2097).

104. 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 46/2003, iš dalies pakeičiantis šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartus, taikomus toje pačioje prekinėje pakuotėje esantiems įvairių rūšių vaisių bei daržovių mišiniams (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 38 tomas, p. 65), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. sausio 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 6/2005 (OL 2005 L 2, p. 3).

105. Privalomieji maistinių grūdų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 (Žin., 2001, Nr. 22-746).

106. Privalomieji miltų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 (Žin., 2001, Nr. 22-746).

107. Privalomieji kruopų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 (Žin., 2001, Nr. 22-746).

108. Techninis reglamentas, nustatantis kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 60 (Žin., 2001, Nr. 25-840).

109. 1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 11 tomas, p. 368), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 299/2013 (OL 2013 L 90, p. 52).

110. 2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 29/2012 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų (OL 2012 L 12, p. 14) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 87/2013 (OL 2013 L 32, p. 7).

111. Privalomieji acto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 282 (Žin., 2001, Nr. 71-2537; 2012, Nr. 38-1911).

112. Cukraus, skirto žmonėms vartoti, gliukozės ir invertuotojo cukraus sirupų bei tirpalų sudėties ir tyrimo metodų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3D-325 (Žin., 2007, Nr. 79-3201).

113. Privalomieji kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 288 (Žin., 1999, Nr. 60-1964; 2001, Nr. 55-1966).

114. Džemų ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 60 (Žin., 2000, Nr. 20-517; 2003, Nr. 101-4564).

115. Medaus techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 (Žin., 2003, Nr. 81-3714).

116. Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 (Žin., 2004, Nr. 7-154).

117. Nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 3D-13 (Žin., 2009, Nr. 7-252).

118. Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 (Žin., 2000, Nr. 20-518; 2010, Nr. 55-2722).

119. Vaisių ir uogų vyno, vaisių ir uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 171 (Žin., 2001, Nr. 45-1605).

120. 1985 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1907/85 dėl vynuogių veislių ir regionų, teikiančių importuotą vyną putojantiems vynams Bendrijoje gaminti, sąrašo (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 6 tomas, p. 180), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2016/2006 (OL 2006 L 384, p. 38).

121. 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL 2009 L 193, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p.74).

122. 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 11 tomas, p. 286), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1334/2008 (OL 2008 L 354, p. 34).

123. 1994 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 122/94, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles, taikymo taisykles (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 16 tomas, p. 7).

124. 2009 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 936/2009 dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl abipusio tam tikrų spiritinių gėrimų pripažinimo taikymo (OL 2009 L 264, p. 5).

125. 1996 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2215/96, nustatantis priemones, leidžiančias nukrypti dėl „Gluhwein“ (OL 1996 L 296, p. 30).

126. 2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2303/2003 dėl iš Jungtinių Amerikos Valstijų importuojamų vynų specialaus ženklinimo (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 41 tomas, p. 583), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2079/2005 (OL 2005 L 333, p. 6).

127. Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 487 (Žin., 2002, Nr. 127-5761; 2012, Nr. 103-5255).

128. Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-146 (Žin., 2003, Nr. 35-1520).

129. 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 164/2012 (OL 2012 L 53, p. 1).

130. 1990 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1014/90, nustatantis išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (OL 2004 specialusis leidimas 3 skyrius, 10 tomas, p. 64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. spalio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2140/98 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 24 tomas, p. 23).

131. Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-139 (Žin., 2003, Nr. 36-1600).

132. Midaus, midaus gėrimo ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-393 (Žin., 2003, Nr. 92-4174; 2009, Nr. 52-2055).

133. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-687 „Dėl etilo alkoholio koncentracijos nurodymo ženklinant alkoholinius gėrimus“ (Žin., 2004, Nr. 188-7040).

134. Alkoholinių kokteilių terminų, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-322 (Žin., 2003, Nr. 80-3673).

135. Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 (Žin., 2004, Nr. 56-1942).

 

III. NE MAISTO PREKIŲ ŽENKLINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

136. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14).

137. Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 (Žin., 2011, Nr. 54-2620).

138. 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 617/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais standartų (OL 2008 L 168, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p.74).

139. Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 383 (Žin., 1999, Nr. 88- 2606; 2008, Nr. 1-39).

140. Privalomųjų rinkai tiekiamų sėklinių bulvių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2000, Nr. 56-1673; 2010, Nr. 91-4826).

141. Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274 (Žin., 2000, Nr. 86-2640; 2010, Nr. 89-4718).

142. Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 (Žin., 2000, Nr. 86-2641; 2010, Nr. 92-4869).

143. Privalomųjų rinkai tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 374 (Žin., 2001, Nr. 3-55; 2010, Nr. 141-7219).

144. Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 (Žin., 2010, Nr. 96-4994).

145. Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 (Žin., 2001, Nr. 5-145; 2010, Nr. 91-4827).

146. Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 62-2529; 2012, Nr. 52-2592).

147. Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 (Žin., 2001, Nr. 58-2110; 2010, Nr. 140-7180).

148. Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 365 (Žin., 2002, Nr. 95-4131; 2007, Nr. 64-2471).

149. Privalomieji dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371 (Žin., 2002, Nr. 95-4132; 2004, Nr. 90-3318).

150. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2009 (OL 2009 L 229, p. 1).

151. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinantis Direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EEB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB (OL 2009 L 229, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 939/2010 (OL 2010 L 277, p. 4).

152. Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-596 (Žin., 2004, Nr. 163-5960; 2011, Nr. 26-1258).

153. Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 (Žin., 2004, Nr. 56-1942).

154. Cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ženklinimo banderolėmis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1K-165 (Žin., 2003, Nr. 60-2731).

155. Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 4-195 (Žin., 2003, Nr. 51- 2301).

156. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL 2004 specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 467), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 223/2012 (OL 2012 L 75, p. 12).

157. Lietuvos higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 (Žin., 2004, Nr. 21-647).

158. Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3 (Žin., 2005, Nr. 4-88).

159. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59).

160. 2005 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas 2006/257/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 96/335/EB, sukuriantį kosmetikos gaminiuose naudojamų ingredientų inventorių ir bendrąją nomenklatūrą (OL 2006 L 97, p. 1).

161. Kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, nurodymo ir nefasuotų kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų tiesiogiai parduodant, ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-634 (Žin., 2013, Nr. 67-3384).

162. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL 2004 specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 48), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 259/2012 (OL 2012 L 94, p. 16).

163. Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 (Žin., 2001, Nr. 61-2198).

164. 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (OL 2011 L 272, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 286/2012 (OL 2012 L 95, p. 1).

165. Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-129 (Žin., 2008, Nr. 41-1521).

166. Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 388 (Žin., 1999, Nr. 99-2866).

167. Žaislų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-174 (Žin., 2011, Nr. 40-1928).

168. Lietuvos higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-556 (Žin., 2003, Nr. 94-4261).

169. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 348/2013 (OL 2013 L 108, p. 1).

170. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 618/2012 (OL 2012 L 179, p. 3).

171. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501).

172. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1).

173. 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 153, p. 1).

174. Lietuvos higienos norma HN 63:2004 „Draudžiamos augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-864 (Žin., 2004, Nr. 178-6600).

175. Lietuvos higienos norma HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-510 (Žin., 2009, Nr. 83-3451).

176. Lietuvos higienos norma HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-895 (Žin., 2004, Nr. 182-6745).

177. Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-379/4-273 (Žin., 2005, Nr. 93-3474).

178. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5).

179. Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 (Žin., 2002, Nr. 87-3760).

180. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1).

181. Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 199 (Žin., 2001, Nr. 55-1967; 2012, Nr. 91-4730).

182. Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 (Žin., 2000, Nr. 65-1967; 2001, Nr. 37-1266).

183. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2007, Nr. 129-5249).

184. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90- 2663; 2001, Nr. 54-1932).

185. Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. IV-1328 (Žin., 2006, Nr. 138-5286).

186. Techninis reglamentas „Liftai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 (Žin., 2000, Nr. 28-785).

187. Techninis reglamentas „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113 (Žin., 2001, Nr. 3-57).

188. Techninis reglamentas „Keleiviniai lynų keliai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 37/559 (Žin., 2002, Nr. 108-4801).

189. Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-352 (Žin., 2004, Nr. 98-3654).

190. 2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL 2011 L 8, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 249/2012 (OL 2012 L 82, p.1).

191. 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių, triračių transporto priemonių ir keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 52).

192. Kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių identifikavimo numerių suteikimo tvarka, patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2000 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 193 (Žin., 2000, Nr. 66-2011).

193. Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2009, Nr. 49-1997).

194. Motorinių transporto priemonių vairavimo mechanizmų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 2B-152 (Žin., 2006, Nr. 59-2107).

195. Motorinių transporto priemonių sėdynių, jų įtvirtinimo įtaisų ir galvos atramų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 2B-72 (Žin., 2006, Nr. 27-932).

196. Motorinių transporto priemonių saugos diržų ir keleivių apsaugos sistemų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 2B-70 (Žin., 2006, Nr. 27-930).

197. Motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 2B-71 (Žin., 2006, Nr. 27-931).

198. Priekinės apsaugos sistemų ir transporto priemonių, kuriose įrengta priekinės apsaugos sistema, tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 2B-236 (Žin., 2006, Nr. 85-3342).

199. Netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose įrengti netiesioginio matymo įtaisai, tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2B-281 (Žin., 2005, Nr. 119-4321).

200. Transporto priemonių, jų elektrinių ir (arba) elektroninių surenkamųjų mazgų ir sistemų tipo patvirtinimo taisyklės dėl elektromagnetinio suderinamumo, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 2B-313 (Žin., 2005, Nr. 135-4876).

201. Transporto priemonių, kuriose įrengti greičio ribojamieji prietaisai ar panašios greičio ribojamosios sistemos, ir greičio ribojamųjų prietaisų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-232 (Žin., 2005, Nr. 95-3583).

202. Sunkiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį (euro IV ir V) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-449 (Žin., 2006, Nr. 119-4552; 2007, Nr. 124-5073).

203. Dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tam tikrų sudėtinių dalių ir jų charakteristikų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 2B-143 (Žin., 2006, Nr. 52-1919).

204. Dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių valdymo mechanizmų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-565 (Žin., 2010, Nr. 157-8007).

205. Dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-566 (Žin., 2010, Nr. 156-7952).

206. Transporto priemonių ir jų padangų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2B-339 (Žin., 2006, Nr. 13-463).

207. Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 2B-388 (Žin., 2007, Nr. 126-5149).

208. Transporto priemonių ir jų priekabų šildymo sistemų bei degimo krosnelių tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 2B-303 (Žin., 2007, Nr. 95-3874).

209. Transporto priemonių skystųjų degalų bakų ir transporto priemonių, kuriose įrengti skystųjų degalų bakai, tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 2B-71 (Žin., 2007, Nr. 25-948).

210. Transporto priemonių galinės apsaugos įtaiso ir transporto priemonių, kuriose įrengtas galinės apsaugos įtaisas, tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 2B-37 (Žin., 2007, Nr. 16-609).

211. Transporto priemonių apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 2B-225 (Žin., 2008, Nr. 65-2490).

212. Transporto priemonių išorinių elementų tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 2B97 (Žin., 2008, Nr. 27-1009).

213. Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2006 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 2B318 (Žin., 2006, Nr. 123-4663).

214. Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-97 (Žin., 2004, Nr. 52-1755).

215. Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-97 (Žin., 2004, Nr. 52-1755).

216. Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-117/D3-196 (Žin., 2004, Nr. 59-2097, 2008, Nr. 125-4779).

217. Techniniai reikalavimai suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 (Žin., 2003, Nr. 68-3104).

218. 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 227), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1266/2009 (OL 2009 L 339, p. 3).

219. 2002 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1360/2002, septintąjį kartą derinantis su technikos pažanga Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 6 tomas, p. 279).

220. Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685 (Žin., 2005, Nr. 4-84; 2012, Nr. 81-4256).

221. Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458).

222. Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomieji saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580 (Žin., 2012, Nr. 93-4796).

223. Paprastų slėginių indų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431 (Žin., 2000, Nr. 7-197; 2001, Nr. 54-1931).

224. Aerozolio balionėlių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 433 (Žin., 2000, Nr. 7-199; 2010, Nr. 65-3262).

225. Gabenamųjų slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-472 (Žin., 2011, Nr. 88-4224).

226. Laikinosios besiūlių dujų balionų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-189 (Žin., 2005, Nr. 58-2033).

227. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726).

228. Dujinį kurą deginančių prietaisų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 449 (Žin., 2000, Nr. 8-218; 2003, Nr. 124-5644).

229. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2002, Nr. 115- 5164).

230. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 (Žin., 2000, Nr. 7-198; 2002, Nr. 56-2279).

231. Buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių suvartojimo ženklinimo ir standartinės informacijos apie šiuos prietaisus pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 (Žin., 2003, Nr. 48-2135).

232. Buitinių elektrinių būgninių džiovintuvų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 (Žin., 2003, Nr. 48-2135).

233. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų liuminescencinio apšvietimo balastiniams įtaisams, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 (Žin., 2003, Nr. 48- 2135).

234. Buitinių lempų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 (Žin., 2003, Nr. 48- 2135).

235. Buitinių kombinuotųjų skalbimo mašinų su džiovintuvais suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 (Žin., 2003, Nr. 48-2135).

236. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 (Žin., 2003, Nr. 48-2135).

237. 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2010 L 314, p. 1).

238. 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2010 L 314, p. 17).

239. 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2010 L 314, p. 47).

240. 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL 2010 L 314, p. 64).

241. 2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2011 L 178, p. 1).

242. 2012 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 392/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2012 L 123, p. 1).

243. 2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL 2012 L 258, p. 1).

244. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793).

245. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683).

246. Didelio aktyvumo uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1020 (Žin., 2005, Nr. 152-5622).

247. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388).

248. Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-188 (Žin., 2010, Nr. 76-3911).

249. Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 385 (Žin., 2013, Nr. 47-2339).

250. Į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) šaunamųjų ginklų žymėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1A-79 (Žin., 2004, Nr. 178-6619).

251. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451).

252. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 (Žin., 2009, Nr. 44-1736).

253. Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-126 (Žin., 2009, Nr. 153-6942).

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-134, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 76-2630 (2004-05-07), i. k. 1042020ISAK0004-134

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin., 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

Nr. 4-580, 2013-06-28, Žin., 2013, Nr. 70-3546 (2013-07-01), i. k. 1132020ISAK0004-580

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-134, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 76-2630 (2004-05-07), i. k. 1042020ISAK0004-134

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin., 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170, pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-418, 2007-10-10, Žin., 2007, Nr. 108-4450 (2007-10-20), i. k. 1072020ISAK0004-418

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-237, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2544 (2008-06-12), i. k. 1082020ISAK0004-237

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-89, 2010-01-28, Žin., 2010, Nr. 15-724 (2010-02-04), i. k. 1102020ISAK00004-89

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-245, 2011-04-22, Žin., 2011, Nr. 49-2403 (2011-04-28), i. k. 1112020ISAK0004-245

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-580, 2013-06-28, Žin., 2013, Nr. 70-3546 (2013-07-01), i. k. 1132020ISAK0004-580

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-376, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-16, i. k. 2014-07683

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-844, 2014-11-21, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17350

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-40, 2015-01-23, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01233

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo