Suvestinė redakcija nuo 2010-02-05 iki 2011-04-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 50-1927, i. k. 1022020ISAK00000170

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ

 

2002 m. gegužės 15 d. Nr. 170

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.353 straipsnio 11 dalimi ir įgyvendindamas 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/6/EC dėl vartotojų apsaugos, žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 32):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4-418, 2007-10-10, Žin., 2007, Nr. 108-4450 (2007-10-20), i. k. 1072020ISAK0004-418

 

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių 29, 30.1.1.2 ir 30.1.2.2 punktų nuostatos taikomos nuo 2003 m. sausio 1 dienos;

2.2. iki 2003 m. sausio 1 dienos – Lietuvos Respublikoje parduodamų (daiktų) prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių 29, 30.1.1.2 ir 30.1.2.2 punktų nuostatos gali būti taikomos, tačiau nėra privalomos;

2.3. nuo 2003 m. sausio 1 dienos vartotojams gali būti parduodamos tik tos Lietuvos Respublikoje parduodamų (daiktų) prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių 29, 30.1.1.2 ir 30.1.2.2 punktų reikalavimų neatitinkančios prekės, kurios buvo paženklintos iki 2003 m. sausio 1 d., – tokios prekės gali būti realizuojamos iki baigsis jų likučiai.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. 137 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 38-1024);

3.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo“ (Žin., 1998, Nr. 56-1573) 1, 2 ir 3 punktus;

3.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 275 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 137 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 69-2029);

3.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr. 289 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2107, Nr. 74);

3.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 22-632);

3.6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 34-1003);

3.7. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. 207 „Dėl Lietuvos Respublikoje ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 137 patvirtintų Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 47-1368);

3.8. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 6 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 137, dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-61).

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. birželio 10 dienos.

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-134

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ Daiktų (PREKIŲ) ŽENKLINIMO ir kainų nurodymo TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui parduoti skirtų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo reikalavimus.

2. Šios Taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems į Lietuvos rinką vartotojui skirtas prekes.

3. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo (ar kita organizacija), teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis savo veiklą (įsteigtas) Lietuvos Respublikoje ar Europos Bendrijoje (Europos Sąjungoje), kuris: pagamino gaminį arba apie gaminį viešai pareiškė pažymėdamas jį savo pavadinimu, prekės ženklu ar kitu skiriamuoju ženklu, arba gaminį perdirbo; veikia kaip gamintojo atstovas, kai gamintojas nėra įsisteigęs Europos Bendrijoje (Europos Sąjungoje), arba, jei Europos Bendrijoje (Europos Sąjungoje) įsisteigusio gamintojo atstovo nėra, gaminį importuoja; kaip gaminio tiekimo proceso dalyvis gali daryti poveikį teikiamo į rinką gaminio saugai.

Konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimą reglamentuojantis teisės aktas – tiesiogiai Lietuvos Respublikoje taikomi Europos Sąjungos reglamentai, sprendimai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų pagal kompetenciją priimti teisės aktai (taisyklės, reglamentai, privalomieji reikalavimai, higienos normos ir kt.), kuriuose nustatyti konkrečių prekių ar prekių grupių privalomieji ženklinimo reikalavimai (priedas).

Prekė – bet kuris kilnojamasis daiktas, parduodamas arba skirtas parduoti vartotojui – fiziniam asmeniui jo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Dideliais kiekiais parduodamos prekės – iš anksto nesupakuotos ir vartotojo akivaizdoje matuojamos prekės.

Papildyta pastraipa:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

Naudota prekė prekė, kuri anksčiau buvo naudota, pakartotinai pateikta pardavimui.

Pakuotė – bet kokia pakuotė, kurioje daiktas (vienas arba keli jo vienetai) parduodamas (skirtas parduoti) vartotojui kaip atskira prekė.

Bendroji pakuotė – bet kokia pakuotė, į kurią įpakuotos kelios atskirai įpakuotos arba neįpakuotos prekės ir kurioje šios prekės pateikiamos pardavėjui.

Pardavimo kaina – galutinė prekės vieneto ar tam tikro prekės kiekio kaina, įskaitant visus mokesčius.

Standartinio vieneto kaina – galutinė prekės vieno kilogramo, vieno litro, vieno metro, vieno kvadratinio metro arba vieno kubinio metro kaina, įskaitant visus mokesčius.

Tinkamumo naudoti terminas – terminas, kuriam suėjus laikoma, kad prekė visiškai arba iš dalies netinka naudoti pagal paskirtį, t. y. prekės savybės yra arba gali būti blogesnės, nei nustatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente ir (ar) gamintojo deklaruojamame norminiame dokumente, ir kurių vartotojas galėjo tikėtis iki šio termino pabaigos. Gamintojas, suėjus šiam terminui, už prekės saugą ir kokybinių savybių atitiktį deklaruotosioms neatsako.

Ženklinimas – vartotojui skirtos spausdintinės, rašytinės ar grafinės informacijos apie prekę ir su ja susijusią riziką bei naudojimo saugą pateikimas ant prekės ir (ar) jos pakuotės.

Ženklinimo rekvizitai konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte ar šiose Taisyklėse nustatyta vartotojui skirta informacija, kurią reikalaujama pateikti ženklinant prekes (prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas, prekės ženklas, tinkamumo naudoti terminas, kiekis, įspėjimai dėl rizikos ir atsargumo priemonių, naudojimo ypatumai ir (ar) kita informacija apie prekę).

4. Šios Taisyklės nereglamentuoja vaistų, medicininės paskirties gaminių, UNICEF ženklu paženklintų prekių, karinės paskirties prekių, gyvų gyvūnų, meno dirbinių, kolekcionavimo objektų, antikvarinių daiktų, nekilnojamojo turto, nematerialiojo turto, pinigų, pašto ženklų, vertybinių popierių, inžineriniais tinklais tiekiamo vandens, elektros energijos, kuro ir kitų inžineriniais tinklais tiekiamų prekių, viešojo maitinimo įmonėse pagamintų ir jose parduodamų patiekalų, konfiskuotų prekių, aukcionuose parduodamų prekių, fizinių asmenų (išskyrus besiverčiančius individualia veikla) parduodamų prekių ženklinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

5. Neteko galios nuo 2005-08-05

Punkto naikinimas:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin. 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

6. Kai kitas teisės aktas nustato tam tikrus konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimo reikalavimus, taikomi to teisės akto reikalavimai.

Konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančio teisės akto nuostatos taikomos nuo to teisės akto įsigaliojimo dienos, jeigu jame nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

7. Vartotojui skirtas prekes ženklina (išskyrus pagal šių Taisyklių reikalavimus papildomai ženklinamas naudotas prekes) ir reikiamą vartotojui informaciją prieš perduodamas prekes vartotojui, kad jis galėtų įvertinti prekę ir su ja susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numatomą prekės naudojimo laiką, teikia gamintojas.

8. Pagal šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus vartotojui parduodamų prekių kainas nurodo, taip pat pakartotinai parduoti pateiktas naudotas prekes ženklina pardavėjas.

 

II. ženklinimo Reikalavimai

 

9. Ženklinimo rekvizitai pateikiami ant prekės arba prekės pakuotės; atsižvelgiant į prekės specifiką, kai kurie ženklinimo rekvizitai gali būti pakartoti keliose vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

10. Jeigu konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte ar gamintojo deklaruojamuose norminiuose dokumentuose nenustatyta kitaip, šios prekės gali būti ženklinamos tik ant bendrosios pakuotės:

10.1. mažos arba iš mažų dalių sudarytos prekės, ant kurių arba ant kurių pakuotės neįmanoma perskaitomai sutalpinti visų teisės aktuose tai prekei nustatytų būtinų ženklinimo rekvizitų;

10.2. dideliais kiekiais parduodamos prekės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

10.3. kitos neįpakuotos prekės, kurių paskirtis tradiciškai žinoma, jų naudojimas nesusijęs su rizika vartotojų sveikatai ar aplinkai ir (ar) kurių ženklinimas ant prekės fiziškai neįmanomas arba neracionalus (gali sugadinti prekės išvaizdą; ir panašiai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

10.4. Neteko galios nuo 2005-08-05

Punkto naikinimas:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin. 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

11. Vartotojui būtina informacija apie 10 punkte nurodytas tik ant bendrosios pakuotės paženklintas prekes pateikiama prekybos vietoje arba ją suteikia pardavėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

12. Parduodant konfiskuotas prekes, prekybos vietoje raštu turi būti pateikta informacija, kad tai – konfiskuotos prekės.

13. Prekės ženklinamos spausdinant, priklijuojant etiketes, reljefu, naudojant pritvirtinamą ženklą ar kitu būdu.

14. Ženklinimo rekvizitai, jų forma, dydis, ženklinimo vieta, pateikimo būdas turi atitikti konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų ir gamintojo deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimus. Jeigu teisės aktų nėra arba teisės aktai (gamintojo deklaruojami norminiai dokumentai) to nereglamentuoja, tai ženklinimo rekvizitai pateikiami laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų; jei šios Taisyklės nereglamentuoja – rekvizitų formą, dydį, ženklinimo vietą, pateikimo būdą, vartotojui pateikiamą informaciją gamintojas ar kitas už prekės ženklinimą atsakingas asmuo pasirenka savo nuožiūra.

15. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją.

16. Jeigu kiti teisės aktai nereglamentuoja kitaip, prekių paskirtis, naudojimo (laikymo) ypatumai, nurodymai dėl prekių priežiūros ir saugos gali būti pateikiami grafiškai – piešiniais, sutartiniais ženklais, simboliais.

17. Lietuvos Respublikos valstybine kalba privaloma pateikti prekių ženklinimo rekvizitus, kurių pateikimas valstybine kalba nustatytas konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte.

Jeigu konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimo nereglamentuoja konkretus teisės aktas, valstybine kalba pateikiama saugiam ir tinkamam prekės naudojimui būtina informacija, išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikta piešiniais, sutartiniais ženklais ar simboliais. Valstybine kalba pateikta saugiam ir tinkamam prekės naudojimui būtina informacija turi atitikti gamintojo pateiktą informaciją.

Šiame punkte nurodytų prekių ženklinimo rekvizitų pateikimas Lietuvos Respublikos valstybine kalba nėra privalomas tarptautiniuose jūrų ar tarptautiniuose oro uostuose bei Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiosiomis šalimis perėjimo punktuose esančiose prekybos vietose, kuriose prekės gali būti (yra) parduodamos tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams. Vartotojui privalomą pateikti informaciją valstybine kalba suteikia pardavėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin., 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

Nr. 4-237, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2544 (2008-06-12), i. k. 1082020ISAK0004-237

 

18. Ženklinant prekes naudojami Tarptautinės vienetų sistemos (SI) matavimo vienetai ir jų išvestiniai, kartotiniai bei daliniai dydžiai, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 57-1295) leisti naudoti Lietuvos Respublikoje nesisteminiai matavimo vienetai, susiję su Tarptautine vienetų sistema (SI).

19. Neteko galios nuo 2004-06-20

Punkto naikinimas:

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin. 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

 

20. Jeigu ta pati prekė priskiriama kelioms prekių grupėms, ji turi būti ženklinama laikantis visų reikalavimų, nustatytų šių grupių prekių ženklinimui.

 

III. PREKIŲ ŽENKLINIMO rekvizitai

 

21. Ženklinant prekes, turi būti pateikti visi konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte tai prekei (prekių grupei) nustatyti privalomieji ženklinimo rekvizitai.

22. Kai konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimo nereglamentuoja konkretus teisės aktas, ženklinant prekes, pateikiami šie rekvizitai:

22.1. prekės pavadinimas – jeigu jis neaiškus iš prekės išvaizdos;

22.2. gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas, – jeigu prekė ar jos naudojimas susiję su rizika vartotojų sveikatai ir (ar) aplinkai;

22.3. prekės kilmės šalis. Ši nuostata netaikoma, jeigu prekė įvežta iš Europos Bendrijai (Europos Sąjungai) priskiriamų šalių ar teritorijų, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės susitarimą (Norvegijos, Lichtenšteino, Islandijos), bei Turkijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

22.4. tinkamumo naudoti terminas – jeigu prekės savybės keičiasi per laiką ir, suėjus nustatytam terminui, ji laikoma visiškai arba iš dalies netinkama naudoti pagal paskirtį;

22.5. pagaminimo data, – nurodoma šių Taisyklių 23.4.6 ir 27.5 punktuose numatytais atvejais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

22.6. prekės paskirtis – jeigu prekė nėra tradiciškai žinoma arba jos paskirtis neaiški iš prekės pavadinimo ar išvaizdos;

22.7. naudojimo ypatumai – jeigu ši informacija reikalinga saugiam ir tinkamam prekės naudojimui;

22.8. Neteko galios nuo 2005-08-05

Punkto naikinimas:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin. 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

23. Be šių Taisyklių 21 ir 22 punktuose nustatytų ženklinimo rekvizitų, privaloma pateikti:

23.1. kiekvienos prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainą;

23.2. statybos produktų ir baldinių medžiagų:

23.2.1. tipą ir (ar) būdingąsias charakteristikas;

23.2.2. tūrį arba masę (neto), arba matmenis;

23.3. mokyklinių baldų – funkcinį dydį;

23.4. trąšų, kurios nepažymėtos kaip „EB trąšos“ („EC fertiliser“):

23.4.1. rūšį ir paskirtį, jeigu ji neaiški iš pavadinimo;

23.4.2. nurodymus dėl laikymo sąlygų, jeigu trąšos yra skystos;

23.4.3. sudedamųjų dalių formą ir (ar) tirpumą, jeigu trąšos yra kompleksinės;

23.4.4. tūrį arba masę (neto/bruto);

23.4.5. maistinių medžiagų (kalio, natrio, fosforo) pavadinimus ir kiekį;

23.4.6. pagaminimo datą;

23.5. dirvožemio gerinimo medžiagų ir auginimo terpių:

23.5.1. produkto pavadinimą, atitinkantį Lietuvos standarte LST CR 13456:2005 „Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Ženklinimas, techniniai reikalavimai, produktų sąrašas.“ nurodytus pavadinimus;

23.5.2. pagrindines (t. y. daugiau kaip 10 % tūrio sudarančias) sudedamąsias dalis tūrio dalimis mažėjančia tvarka proporcijos atžvilgiu;

23.5.3. jeigu gamyboje panaudotos mineralinės trąšos, jų kiekį masės dalimis;

23.5.4. kiekį pakuotėje, išreikštą tūrio dalimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

IV. NAUDOTŲ PREKIŲ ŽENKLINIMAS

 

24. Parduodant naudotas prekes šių Taisyklių 22–23, 25–29 punktų nuostatos netaikomos. Naudotos prekės ženklinamos papildomai. Papildomai ženklinant naudotas prekes turi būti pateikti šie rekvizitai:

24.1. prekės pavadinimas, jeigu jis neaiškus iš prekės išvaizdos;

24.2. pardavimo kaina;

24.3. Neteko galios nuo 2004-06-20

Punkto naikinimas:

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin. 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

 

24.4. buitinės technikos, elektros įrenginių, mašinų:

24.4.1. informacija apie pakeitimus ar patobulinimus, jeigu jie buvo atlikti (šią informaciją gali suteikti ir pardavėjas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

24.4.2. informacija, kad prekė tinka (netinka) naudoti pagal paskirtį (šią informaciją gali suteikti ir pardavėjas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

24.4.3. gamintojo parengtos prekės naudojimo taisyklės (jeigu jų nėra – pardavėjo parengtos ir patvirtintos prekės naudojimo taisyklės, kuriose turi būti nurodyti pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės naudojimo reikalavimai).

 

V. Kai kurie prekių ženklinimo rekvizitų pateikimo ypatumai

 

25. Jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimą, nereglamentuoja kitaip, prekių ženklinimo rekvizitai nurodomi vadovaujantis 26–29 punktų nuostatomis.

26. Kai nurodoma prekės pagaminimo data ir (ar) jos tinkamumo naudoti terminas, minėtosios datos turi būti nurodomos aiškiai ir suprantamai, kad neklaidintų vartotojo.

Jeigu žymint datą ant prekės ir (ar) jos pakuotės metai, mėnesiai, dienos nurodomi skaičių poromis, tai šias skaičių poras rekomenduojama pateikti tokia seka: diena, mėnuo, metai. Pavyzdžiui: 2004 metų gegužės 3 diena žymima taip: 03 05 04.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin., 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

 

27. Tinkamumo naudoti terminą rekomenduojama nurodyti taip:

27.1. prekių, kurios suėjus šiam terminui laikomos netinkamomis naudoti pagal paskirtį: „Tinka naudoti iki... (data)“, – datą nurodant dienos tikslumu;

27.2. prekių, kurios suėjus šiam terminui vartotojų nuožiūra dar kurį laiką gali būti naudojamos, tačiau gamintojas už jų kokybinių savybių atitiktį deklaruotosioms neatsako:

27.2.1. „Geriausias iki... (data)“;

27.2.2. „Geriausias iki … pabaigos“ – kai nurodoma mėnuo ir metai arba tik metai;

27.2.3. „Geriausias …(nurodomas skaičius) dienas (mėnesius, metus) nuo pagaminimo dienos“;

27.3. nurodant prekės tinkamumo naudoti terminą, pakanka nurodyti:

27.3.1. dieną ir mėnesį – jeigu prekė tinka naudoti ne ilgiau kaip tris mėnesius;

27.3.2. mėnesį ir metus – jeigu prekė tinka naudoti nuo 3 iki 18 mėnesių;

27.3.3. metus – jeigu prekė tinka naudoti ilgiau kaip 18 mėnesių;

27.4. jeigu prekių tinkamumo naudoti terminas ne ilgesnis kaip 48 valandos – šį terminą rekomenduojama nurodyti valandos tikslumu;

27.5. jeigu tinkamumo naudoti terminą rekomenduojama nurodyti konkrečiu laikotarpiu nuo pagaminimo dienos (pvz., „Geriausias 25 dienas (mėnesius, metus) nuo pagaminimo dienos“), privaloma nurodyti prekės pagaminimo datą;

27.6. jeigu tinkamumo naudoti terminas skaičiuojamas metais, laikoma, kad terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.

Jeigu metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną;

27.7. jeigu dėl prekės (jos pakuotės ar etikečių) gamybos, pakavimo ar ženklinimo ypatumų prie žodžių „Tinka naudoti iki…“ arba „Geriausias iki…“ neįmanoma nurodyti prekės tinkamumo naudoti termino (datos), tai po žodžių „Tinka naudoti iki…“ arba „Geriausias iki…“ turi būti pateikta nuoroda į vietą ant prekės ar prekės pakuotės, kurioje šis terminas pažymėtas;

27.8. būtina nurodyti specialias prekės laikymo sąlygas, jeigu nuo jų priklauso tinkamumo naudoti terminas;

27.9. prekės tinkamumo naudoti terminas gali būti nenurodomas:

27.9.1. parduodamų augalų ir jų dalių;

27.9.2. tabako gaminių;

27.9.3. jeigu gamintojas garantuoja, kad prekės tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin., 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

 

28. Naudojimo (laikymo) ypatumai:

28.1. naudojimo (laikymo) ypatumai pateikiami ant prekės ar jos pakuotės. Jeigu visos, būtinos saugiam ir tinkamam prekės naudojimui (laikymui), informacijos ant prekės ar jos pakuotės sutalpinti neįmanoma arba ši informacija ant prekės pateikta užsienio kalba (kalbomis), turi būti pateiktos prekės naudojimo taisyklės, kurios įdedamos į prekės pakuotę, o jeigu to padaryti neįmanoma, taisyklės turi būti pateiktos vartotojui kartu su preke. Naudojimo taisyklės pateikiamos valstybine kalba. Informacijos, būtinos saugiam ir tinkamam prekės naudojimui (laikymui), pateiktos sutartiniais ženklais, piešiniais ar simboliais, pateikti valstybine kalba nereikalaujama;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

28.2. prekių, kurias parduodant vartotojui būtina pateikti naudojimo taisykles, etiketėse galimos nuorodos, kad atskiri prekių rekvizitai (būdingosios charakteristikos ir kt.) pateikiami prekės naudojimo taisyklėse.

28.3. vartotojams būtiną informaciją apie tekstilės gaminių priežiūrą, avalynės, drabužių, kojinių gaminių, pirštinių dydį, jei šios informacijos ant prekės ar jos pakuotės nepateikė gamintojas, suteikia pardavėjas.

Papildyta punktu:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

VI. Kainų nurodymo reikalavimai

Papildyta skyriumi:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

29. Vartotojams siūlomų prekių kainos nurodomos laikantis šių reikalavimų:

29.1. privaloma nurodyti kiekvienos vartotojui parduodamos prekės ar vienos prekių rūšies pardavimo kainą ir tos prekės standartinio vieneto kainą;

29.2. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainas nurodo pardavėjas kainų etiketėje prie prekės arba ant prekės (jos pakuotės);

29.3. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainos turi būti gerai matomos, lengvai perskaitomos, suprantamos ir atskiriamos;

29.4. bet kokiu būdu reklamuojant vartotojui parduoti skirtą prekę, jeigu nurodoma pardavimo kaina, taip pat turi būti nurodyta ir tos prekės standartinio vieneto kaina, išskyrus šių Taisyklių 29.5 ir 29.6 punktuose nustatytus atvejus, kada standartinio vieneto kainos nurodyti nebūtina;

29.5. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainos gali būti nenurodytos:

29.5.1. kai prekė pateikiama teikiant paslaugas;

29.5.2. kai prekė parduodama aukcione;

29.5.3. kai parduodamas meno dirbinys arba antikvarinis daiktas;

29.6. standartinio vieneto kaina gali būti nenurodyta:

29.6.1. kai prekės pardavimo kaina sutampa su standartinio vieneto kaina;

29.6.2. kai prekės pardavimo kaina nepriklauso nuo prekės masės, tūrio, ilgio, ploto arba jos grynasis kiekis (neto kiekis) yra mažesnis kaip 5 g ar 5 ml;

29.6.3. kai prekė parduodama naudojant automatus;

29.6.4. kai prekė, išskyrus dideliais kiekiais parduodamas prekes, parduodama:

29.6.4.1. prekyvietėje, kioske ar kitame laikinajame statinyje, nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), pastatytų lauke, kai verčiamasi išnešiojamąja ar išvežiojamąja prekyba, taip pat prekybos vietoje, įrengtoje asmenims aptarnauti tik vykstančių pramogų, sporto, kultūros ar kitokių renginių metu;

29.6.4.2. mažmenine prekyba besiverčiančio juridinio asmens, kurio metinės pardavimo grynosios pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098), ir fizinio asmens, kurio individualios veiklos apmokestinamosios pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085), paskutiniais finansiniais metais neviršijo 7 mln. litų, parduotuvėje, kurios prekybos plotas ne didesnis kaip 120 m2;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-89, 2010-01-28, Žin., 2010, Nr. 15-724 (2010-02-04), i. k. 1102020ISAK00004-89

 

29.7. jeigu vadovaujantis kitais teisės aktais yra reikalaujama nurodyti kai kurių fasuotų produktų grynąją masę (masę be pakuotės) ir nusausinto (filtruoto) produkto grynąją masę (masę be skystos terpės, kuri gali būti užšaldyta arba greitai užšaldyta), nurodant standartinio vieneto kainą, pakanka nurodyti nusausinto (filtruoto) produkto grynosios masės standartinio vieneto kainą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-418, 2007-10-10, Žin., 2007, Nr. 108-4450 (2007-10-20), i. k. 1072020ISAK0004-418

 

29.8. jeigu prekės parduodamos dideliais kiekiais, pakanka nurodyti tik prekės standartinio vieneto kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-418, 2007-10-10, Žin., 2007, Nr. 108-4450 (2007-10-20), i. k. 1072020ISAK0004-418

 

VII. Atsakomybė

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

30. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-134, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 76-2630 (2004-05-07), i. k. 1042020ISAK0004-134

 


Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų

(prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo

taisyklių priedas (informacinis)

 

Konkrečių prekių (Prekių grupių) ženklinimą reglamentuojančių

teisės aktų sąrašas

 

I. maisto ir ne maisto prekėms taikomi Europos sąjungos reglamentai, Lietuvos respublikos Įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai Ir Kiti teisės aktai

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581).

3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324).

4. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893).

5. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 61-1528).

6. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987).

7. Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330).

8. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2004, Nr. 73-2541).

9. Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976).

10. Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2004, Nr. 156-5687).

11. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2003, Nr. 102-4583).

12. Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2004, Nr. 53-1790).

13. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317).

14. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778).

15. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB.

16. Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-145 (Žin., 2003, Nr. 113-5097; 2005, Nr. 73-2673).

17. Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „ „ ženklinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-128 „Dėl Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „ „ ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (2004, Nr. 155-5678).

 

II. Maisto prekių ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai

 

1. Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530).

2. Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 12-309).

3. Lietuvos higienos norma HN 53:2003 „Leidžiami vartoti maisto priedai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53:2003 „Leidžiami vartoti maisto priedai“ (Žin., 2004, Nr. 45-1491).

4. Lietuvos higienos norma HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai, leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 682 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai, leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“ tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 24-891).

5. Lietuvos higienos norma HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-199).

6. Lietuvos higienos norma HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-772 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 7-158).

7. Lietuvos higienos norma HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 683 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-945).

8. Kai kurių naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-575 „Dėl Kai kurių naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4454).

9. Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3206).

10. Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 499 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 1-12; 2004, Nr. 65-2316).

11. Specifinėmis savybėmis pasižyminčių žemės ūkio ir maisto produktų įregistravimo ir sertifikatų suteikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 500 „Dėl Specifinėmis savybėmis pasižyminčių žemės ūkio ir maisto produktų įregistravimo ir sertifikatų suteikimo taisyklių taikymo“ (Žin., 2003, Nr. 1-13; 2004, Nr. 65-2317).

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-560 „Dėl mėsos gaminių kokybės reglamentavimo“ (Žin., 2003, Nr. 124-5651).

13. Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2004, Nr. 74-2561).

14. Šviežios mėsos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. B1-126 „Dėl Šviežios mėsos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 27-854).

15. Šviežios mėsos, smulkintos mėsos ir mėsos ruošinių tvarkymo mėsinėse taisykles, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. B1-61 „Dėl Šviežios mėsos, smulkintos mėsos ir mėsos ruošinių tvarkymo mėsinėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 17-557).

16. Mėsos gaminių perpakavimo centrų veterinarinio patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 324 „Dėl Mėsos gaminių perpakavimo centrų veterinarinio patvirtinimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 77-3329).

17. Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 „Dėl Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio reglamento“ (Žin., 2002, Nr. 79-3351; 2004, Nr. 54-1869).

18. 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3220/84, nustatantis Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3513/93).

19. 1985 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2967/85, nustatantis išsamias Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalės taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 3127/94).

20. 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1101/98).

21. 1991 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1538/91, nustatantis išsamias reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1321/2002).

22. Šviežios paukštienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. B1-793 „Dėl Šviežios paukštienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 14-441).

23. Mėsos produktų ir kitų gyvūninių produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. B1-662 „Dėl Mėsos produktų ir kitų gyvūninių produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 122-4482).

24. 1981 m. balandžio 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1208/81, nustatantis Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikacijos skalę (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1991 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1026/91).

25. 1991 m. vasario 13 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 344/91, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1186/90, išplečiančio Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalės taikymo mastą, taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1215/2003).

26. 2000 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97.

27. 2000 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1825/2000, nustatantis išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000, taikymo taisykles jautienos ir jos produktų ženklinimui.

28. Sumedžiotų laukinių paukščių ir žvėrių mėsos tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. B1-500 „Dėl Sumedžiotų laukinių paukščių ir žvėrių mėsos tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2483).

29. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl veterinarijos reikalavimų ir taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 16-517) patvirtintos:

29.1. Šviežios triušienos ir fermose auginamos laukinės faunos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės;

29.2. Smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos ir teikimo į rinką taisyklės;

29.3. Veterinarijos reikalavimai žvejybos laivams;

29.4. Žuvininkystės produktų gamybos ir tiekimo į rinką reikalavimai;

29.5. Gyvų dvigeldžių moliuskų auginimo ir tiekimo į rinką reikalavimai.

30. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. B1-497 „Dėl Veterinarijos reikalavimų dvigeldžiams moliuskams patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2482).

31. 2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2065/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus (tekstas svarbus EEE).

32. Privalomieji žuvų ir žuvų produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 204 „Dėl Privalomųjų žuvų ir žuvų produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 47-1500).

33. Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267 „Dėl komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 65-2984).

34. 1987 m. liepos 2 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais, apsaugos (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1987 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 222/87).

35. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 46-1467; 2004, Nr. 65-2318) patvirtinti:

35.1. Privalomieji termiškai apdoroto geriamojo pieno kokybės reikalavimai;

35.2. Privalomieji fermentinių sūrių kokybės reikalavimai;

35.3. Privalomieji lydytų sūrių kokybės reikalavimai;

35.4. Privalomieji valgomųjų ledų kokybės reikalavimai;

35.5. Privalomieji raugintų pieno gėrimų kokybės reikalavimai.

36. 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/97, nustatantis papildomas taisykles dėl bendro geriamam pienui skirto pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1999 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1602/1999).

37. 1990 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 429/90 dėl pagalbos už Bendrijoje tiesiogiai vartoti skirtą koncentruotą sviestą suteikimo konkurso tvarka (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1999 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 124/1999).

38. Privalomieji A klasės sviesto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-237 „Dėl Privalomųjų A klasės sviesto kokybės reikalavimų patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2318).

39. 1994 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94, nustatantis tepiųjų riebalų standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1999 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 568/1999).

40. 1997 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 577/97, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2991/94, nustatančio tepiųjų riebalų standartus bei Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais, apsaugos taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1999 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 568/1999).

41. Privalomieji jogurto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 54 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-453, 2004, Nr. 63-2282).

42. Pieno terminų vartojimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl Pieno terminų vartojimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 42-1214; 2004, Nr. 63-2281).

43. Dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 188 „Dėl Dehidratuoto konservuoto pieno ir Laktoproteinų (kazeinų ir kazeinatų), skirtų žmonėms vartoti, techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1514; 2003, Nr. 38-1747).

44. Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 „Dėl Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5366; 2005, Nr. 61-2176, Nr. 65).

45. Grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl Grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1768).

46. 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1907/90 dėl kiaušinių prekybos tam tikrų standartų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2052/2003).

47. 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1515/2004).

48. Kiaušinių produktų ir jų teikimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. B1-911 „Dėl Kiaušinių produktų gamybos ir jų teikimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 22-687).

49. Tam tikrų maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Tam tikrų maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-24).

50. 2000 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 851/2000, nustatantis abrikosų prekybos standartą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

51. 2001 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1543/2001, nustatantis salotų, garbanotųjų ir plačialapių (Batavijos) salotinių trūkažolių prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

52. 1983 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2213/83, nustatantis svogūnų ir salotinių cikorijų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1508/2001).

53. 2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2396/2001, nustatantis porų prekybos standartą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

54. 1981 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1292/81, nustatantis porų, baklažanų ir cukinijų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. spalio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1757/2003 ir 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

55. 2000 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2000, nustatantis pomidorų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. balandžio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 717/2001 ir 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

56. 1987 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1591/87, nustatantis kopūstų, Briuselio kopūstų, pailgųjų salierų, špinatų ir slyvų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1135/2001 ir 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

57. 1999 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1168/1999, nustatantis slyvų pardavimo standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

58. 1999 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2561/1999, nustatantis žirnių prekybos standartą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

59. 1999 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2377/1999, nustatantis šparagų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

60. 1997 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2288/97, nustatantis česnakų pateikimo rinkai standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

61. 2001 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 912/2001, nustatantis pupelių prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

62. 1999 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 730/1999, nustatantis morkų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

63. 2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 85/2004, nustatantis obuolių prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

64. 2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2004, nustatantis kriaušių prekybos standartus.

65. 1988 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1677/88, nustatantis agurkų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

66. 2002 m. gegužės 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 843/2002, nustatantis braškių ir žemuogių prekybos standartą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 899/87 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

67. 2004 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 214/2004, nustatantis vyšnių prekybos standartą.

68. 1998 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/98, nustatantis žiedinių kopūstų ir artišokų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1466/2003 ir 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

69. 1999 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1455/1999, nustatantis saldžiųjų pipirų realizavimo standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentu (EB) 2147/2002 ir 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

70. 2004 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1861/2004, nustatantis persikų ir nektarinų prekybos standartą.

71. 1997 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1093/97, nustatantis melionų ir arbūzų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

72. 2004 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1862/2004, nustatantis arbūzams taikomą prekybos standartą.

73. 2001 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1615/2001, nustatantis melionų prekybos standartą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1093/97 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

74. 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2789/1999, nustatantis valgomųjų vynuogių prekybos standartą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

75. 2004 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1673/2004, nustatantis kivių vaisių standartus.

76. 2001 m. rugsėjo 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001, nustatantis citrusų vaisių prekybos standartą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2173/2003 ir 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

77. 1997 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 831/97, nustatantis avokadų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 387/2005).

78. 1999 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1666/1999, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo taisykles dėl minimalių tam tikrų veislių džiovintų vynuogių prekinių charakteristikų.

79. 1994 m. rugsėjo 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94, nustatantis bananų kokybės standartus (tekstas svarbus EEE) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/97 ir 1995 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2898//95 dėl bananų kokybės standartų laikymosi patikros).

80. 1986 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1764/86 dėl pomidorų pagrindo produktų, už kuriuos gali būti suteikta pagalba gamybai, minimalių kokybės reikalavimų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2001).

81. 1989 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2320/89 dėl persikų sirupe ir persikų savose sultyse minimalių kokybės reikalavimų, taikant pagalbos gamybai programą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2001).

82. 2002 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1284/2002, nustatantis lazdyno riešutų su kevalais prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

83. 2001 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 175/2001, nustatantis negliaudytų graikinių riešutų prekybos standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2003).

84. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Privalomųjų konservuotų braškių ir Privalomųjų konservuotų obuolių padažo kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1917) patvirtinti:

84.1. Privalomieji konservuotų braškių kokybės reikalavimai;

84.2. Privalomieji konservuotų obuolių padažo kokybės reikalavimai.

85. 2004 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1863/2004, nustatantis dirbtinai auginamų pievagrybių prekybos standartus.

86. Miško grybų ir jų gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 3D-548 „Dėl miško grybų ir jų gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 153-5590).

87. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 436 „Dėl privalomųjų konservuotų agurkų, konservuotų morkų ir konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5019) patvirtinti:

87.1. Privalomieji konservuotų agurkų kokybės reikalavimai;

87.2. Privalomieji konservuotų morkų kokybės reikalavimai;

87.3. Privalomieji konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimai.

88. Maistinių bulvių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl Maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 53-2097).

89. Raudonųjų burokėlių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 310 „Dėl Raudonųjų burokėlių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 82-3536).

90. 2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 46/2003, iš dalies pakeičiantis šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartus, taikomus toje pačioje prekinėje pakuotėje esantiems įvairių rūšių vaisių bei daržovių mišiniams.

91. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 22-746) patvirtinti:

91.1. Privalomieji maistinių grūdų kokybės reikalavimai;

91.2. Privalomieji miltų kokybės reikalavimai;

91.3. Privalomieji kruopų kokybės reikalavimai.

92. Techninis reglamentas, nustatantis kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 25-840).

93. 1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1989/2003).

94. 2002 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1019/2002 dėl alyvuogių aliejaus pardavimo standartų.

95. Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 368 „Dėl Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 110-3541).

96. Privalomieji kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Privalomųjų kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 60-1964; 2001, Nr. 55-1966).

97. Džemų ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-517; 2001, Nr. 101-4564).

98. Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-518; 2003, Nr. 101-4564).

99. Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-154).

100. Vaisių ir uogų vyno, vaisių ir uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Vaisių ir uogų vyno taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1605).

101. 1985 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1907/85 dėl vynuogių veislių ir regionų, teikiančių importuotą vyną putojantiems vynams Bendrijoje gaminti, sąrašo.

102. 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 883/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles vyno sektoriaus produktų prekybai su trečiosiomis šalimis (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 908/2004).

103. 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1576/89, nustatantis bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003).

104. 1990 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1014/90, nustatantis išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. spalio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2140/98).

105. 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003).

106. 1994 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 122/94, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias aromatizuotų vynų, aromatizuotų vyno gėrimų ir aromatizuotų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles, taikymo taisykles.

107. 1994 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1267/94 dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl abipusio tam tikrų spiritinių gėrimų pripažinimo taikymo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1434/97).

108. 1996 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2215/96, nustatantis priemones, leidžiančias nukrypti dėl „Glühwein“.

109. 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 709/2004).

110. 2002 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 753/2002, nustatantis tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 908/2004).

111. 2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2303/2003 dėl iš Jungtinių Amerikos Valstijų importuojamų vynų specialaus ženklinimo.

112. Privalomieji acto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Privalomųjų acto kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 71-2537).

113. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1942).

114. Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 487 „Dėl Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5761; 2005, Nr. 16-507).

115. Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-146 „Dėl Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1520).

116. Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 36-1600).

117. Midaus ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu „Dėl Midaus ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 92-4174).

118. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-687 „Dėl etilo alkoholio koncentracijos nurodymo ženklinant alkoholinius gėrimus“(Žin., 2004, Nr. 188-7040).

119. Alkoholinių kokteilių terminų, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-322 „Dėl alkoholinių kokteilių terminų, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 80-3673).

120. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3D-353 „Dėl privalomųjų greitai užšaldytų žiedinių kopūstų ir greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 87-3946) patvirtinti:

120.1. Privalomieji greitai užšaldytų žiedinių kopūstų kokybės reikalavimai;

120.2. Privalomieji greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimai.

 

III. Ne maisto prekių ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai

 

1. Lietuvos higienos norma HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-771 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1486).

2. Privalomieji reikalavimai vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenims, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 383 „Dėl Privalomųjų reikalavimų vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenims“ (Žin., 1999, Nr. 88-2606; 2004, Nr. 78-2734).

3. Privalomieji reikalavimai sėklinėms bulvėms, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl Privalomųjų reikalavimų sėklinėms bulvėms“ (Žin., 2000, Nr. 56-1673; 2005, Nr. 59-2080).

4. Privalomieji kokybės reikalavimai javų sėklai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274 „Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų javų sėklai“ (Žin., 2000, Nr. 86-2640; 2005, Nr. 60-2134).

5. Privalomieji kokybės reikalavimai runkelių sėklai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų runkelių sėklai“ (Žin., 2000, Nr. 86-2641; 2005, Nr. 60-2135).

6. Privalomieji grikių sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 374 „Dėl Privalomųjų grikių sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 3-55).

7. Privalomieji aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 4-107; 2004, Nr. 10-267).

8. Privalomieji pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 5-145; 2005, Nr. 59-2081).

9. Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomųjų reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 62-2529).

10. 1968 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/68, nustatantis skirtų pražydinti svogūnėlių, gumbasvogūnių ir gumbavaisių kokybės standartus.

11. Privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų daržovių sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 58-2110; 2004, Nr. 88-3241).

12. Daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 365 „Dėl Privalomųjų reikalavimų daržovių dauginamajai medžiagai, išskyrus sėklą“ (Žin., 2002, Nr. 95-4131; 2004, Nr. 90-3320).

13. Privalomieji dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371 „Dėl Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 95-4132; 2004, Nr. 90-3318).

14. 1968 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 316/68, nustatantis ką tik nuskintų gėlių ir dekoratyvinių augalų kokybės standartus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1979 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu 309/79).

15. Pašarinių žaliavų tiekimo į apyvartą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-597 „Dėl pašarinių žaliavų tiekimo į apyvartą taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 163-5961).

16. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje.

17. Pašarų, skirtų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-596 (Žin., 2004, Nr. 163-5960).

18. Kombinuotųjų pašarų tiekimo į apyvartą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-595 (Žin., 2004, Nr. 163-5959).

19. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2002 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. I-17 „Dėl Žuvų miltų, hidrolizuotų baltymų, dikalcio fosfato, pagaminto iš kaulų su pašalintais riebalais, importo, gamybos, prekybos, naudojimo pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 71-3002).

20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1942).

21. Cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ženklinimo banderolėmis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1K-165 „Dėl Cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ženklinimo banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 60-2731).

22. Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 4-195 „Dėl Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 51-2301).

23. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (tekstas svarbus EEE).

24. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 187 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140).

25. Lietuvos higienos norma HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 182-6745).

26. Lietuvos higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 21-647).

27. Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-88).

28. Lietuvos higienos norma HN 116:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų inventorius ir bendroji nomenklatūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 308 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 116:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų inventorius ir bendroji nomenklatūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3266).

29. Ploviklių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 430 „Dėl Ploviklių techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 4-115).

30. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.

31. Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 61-2198).

32. Tekstilės pavadinimų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 440 „Dėl Tekstilės pavadinimų techninio reglamento ir Tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-246).

33. Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės ženklinimo, nurodant medžiagas, iš kurių pagamintos jos sudedamosios dalys, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 448 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės ženklinimo, nurodant medžiagas, iš kurių pagamintos jos sudedamosios dalys, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-247).

34. Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 388 „Dėl Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 99-2866).

35. Žaislų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 450 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 10-248; 2004, Nr. 11-300).

36. Lietuvos higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-556 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 94-4261).

37. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501).

38. Lietuvos higienos norma HN 63:2004, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-864 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 63:2004 „Draudžiamos augalų apsaugos produktų veikliosios medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 178-6600).

39. Lietuvos higienos norma HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 239 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 59-2404).

40. Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3760).

41. Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1967).

42. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 23-601).

43. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932).

44. Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. IV-604 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2991).

45. Techninis reglamentas „Liftai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 28-785).

46. Techninis reglamentas „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl techninio reglamento „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-57).

47. Techninis reglamentas „Keleiviniai lynų keliai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 37/559 „Dėl techninio reglamento „Keleiviniai lynų keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 108-4801).

48. Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-352 „Dėl Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3654).

49. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360).

50. Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 36-1221).

51. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-97 „Dėl Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkos ir Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 52-1755) patvirtintos:

51.1. Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka;

51.2. Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka.

52. Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 59-2097).

53. Techniniai reikalavimai suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 „Dėl Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 68-3104).

54. 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2135/98).

55. 2002 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1360/2002, septintąjį kartą derinantis su technikos pažanga Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (tekstas svarbus EEE).

56. Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685 „Dėl žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-84).

57. Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458).

58. Paprastų slėginių indų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-197; 2001, Nr. 54-1931).

59. Aerozolių balionėlių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 433 „Dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-199).

60. Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1473).

61. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl dujų balionų techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1638) patvirtinti:

61.1. Plieninių besiūlių dujų balionų techninis reglamentas;

61.2. Nelegiruotojo aliuminio ir aliuminio lydinio besiūlių dujų balionų techninis reglamentas;

61.3. Suvirintųjų nelegiruotojo plieno dujų balionų techninis reglamentas.

62. Laikinosios besiūlių dujų balionų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-189 „Dėl laikinųjų besiūlių dujų balionų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (2005, Nr. 58-2033, Nr. 60).

63. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 88-2726).

64. Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 334/374 „Dėl Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 85-2550, Nr. 93).

65. Dujinį kurą deginančių prietaisų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 449 „Dėl Dujas deginančių prietaisų saugos techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-218; 2003, Nr. 124-5644).

66. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 115-5164).

67. Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426 „Dėl Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 115-3263).

68. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-198; 2002, Nr. 56-2279).

69. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08.2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 90-4086).

70. Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 147 „Dėl Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1269).

71. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 „Dėl reglamentų tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2135) patvirtinti:

71.1. Buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių suvartojimo ženklinimo ir standartinės informacijos apie šiuos prietaisus pateikimo techninis reglamentas;

71.2. Buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ar jų derinių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

71.3. Buitinių skalbimo mašinų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

71.4. Buitinių elektrinių būgninių džiovintuvų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

71.5. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų liuminescencinio apšvietimo balastiniams įtaisams, techninis reglamentas;

71.6. Buitinių lempų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

71.7. Buitinių indaplovių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

71.8. Buitinių kombinuotųjų skalbimo mašinų su džiovintuvais suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

71.9. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams, techninis reglamentas.

72. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 4-193 „Dėl reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2464) patvirtinti:

72.1. Buitinių oro kondicionierių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

72.2. Buitinių elektrinių orkaičių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas.

73. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 „Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 104-4683).

74. Gabenamųjų slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-272 „Dėl gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 111-4157).

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-134, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 76-2630 (2004-05-07), i. k. 1042020ISAK0004-134

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin., 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-134, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 76-2630 (2004-05-07), i. k. 1042020ISAK0004-134

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-237, 2004-06-11, Žin., 2004, Nr. 96-3551 (2004-06-19), i. k. 1042020ISAK0004-237

Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170, pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-275, 2005-07-27, Žin., 2005, Nr. 94-3504 (2005-08-04), i. k. 1052020ISAK0004-275

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-418, 2007-10-10, Žin., 2007, Nr. 108-4450 (2007-10-20), i. k. 1072020ISAK0004-418

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-237, 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2544 (2008-06-12), i. k. 1082020ISAK0004-237

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-89, 2010-01-28, Žin., 2010, Nr. 15-724 (2010-02-04), i. k. 1102020ISAK00004-89

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo