Suvestinė redakcija nuo 2009-09-23 iki 2012-01-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 45-1727, i. k. 1022270ISAK00000111

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINIO DARBO STAŽO PRIPAŽINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 29 d. Nr. 111

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649) 53 straipsnio 4 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

tvirtinu Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 111

 

TEISINIO DARBO STAŽO PRIPAŽINIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos (toliau – komisija) nuostatai taikomi teisiniam darbo stažui pripažinti asmenims, pretenduojantiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo, advokato, notaro, antstolio pareigas.

2. Teisinėmis pareigybėmis pripažįstamos:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Teisinių pareigybių sąraše (toliau – teisinių pareigybių sąrašas) nurodytos pareigybės, jei jas einančių asmenų išsilavinimas atitinka teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimus;

2.2. Teisinių pareigybių sąraše nenurodytos pareigybės, komisijai kiekvienu konkrečiu atveju pripažinus pareigybę teisine.

3. Be faktiškai dirbto teisinio darbo pareigose, nurodytose Teisinių pareigybių sąraše, į teisinio darbo stažą gali būti įskaitomas:

3.1. faktiškai dirbtas teisinis darbas pareigose, nenurodytose Teisinių pareigybių sąraše;

3.2. teisinis darbas užsienyje pagal reglamentuojamą advokato profesiją, įrašytą į Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

3.3. teisinis darbas užsienyje pagal Lietuvoje įgytą teisininko kvalifikaciją arba užsienyje įgytą teisininko kvalifikaciją, kuri yra lygiavertė Lietuvoje įgytai teisininko kvalifikacijai ir buvo pripažinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

4. Teisinio darbo stažas asmenims, pretenduojantiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjų, advokatų, notarų, antstolių pareigas, skaičiuojamas nuo tada, kai asmuo, baigęs universitetines teisės krypties studijas, įgijo teisininko kvalifikaciją ir pradėjo dirbti teisinį darbą.

5. Komisijai veiklos sąlygas ir techninį aprūpinimą užtikrina Teisingumo ministerija.

 

II. KOMISIJOS STRUKTŪRA

 

6. Komisija veikia prie Teisingumo ministerijos.

7. Komisija sudaroma teisingumo ministro įsakymu iš aštuonių asmenų, iš kurių trys komisijos nariai – Teisingumo ministerijos atstovai, po vieną Nacionalinės teismų administracijos, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų, Lietuvos advokatų tarybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

8. Komisijos pirmininką ir sekretorių iš komisijos narių skiria teisingumo ministras.

9. Komisijos sudėtis gali būti keičiama, jeigu komisijos narys negali eiti savo pareigų, atsistatydina ir kt.

10. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, atsako už jos veiklą.

 

III. KREIPIMASIS Į TEISINIO DARBO STAŽO PRIPAŽINIMO KOMISIJĄ

 

11. Asmuo, dėl darbo stažo pripažinimo teisinio darbo stažu, tinkamu teisėjo, advokato, notaro, antstolio darbui, teisinio darbo stažo pripažinimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

11.1. prašymą, kuriame nurodoma, kuris laikotarpis ir kokiose institucijose bei pareigose dirbtas darbas prašomas pripažinti teisiniu darbu;

11.2. darbdavio išduotą pažymą apie darbą arba kitus darbo veiklą patvirtinančius dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

11.3. pareigybės aprašymą;

11.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);

11.5. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas).

Papildyta punktu:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

IV. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

12. Komisija:

12.1. nagrinėja prašymus dėl asmens darbo stažo pripažinimo teisinio darbo stažu, tinkamu teisėjo, notaro, advokato, antstolio darbui;

12.2. priima motyvuotą išvadą dėl darbo stažo pripažinimo teisinio darbo stažu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

12.3. teikia siūlymus teisingumo ministrui dėl teisinių pareigybių sąrašo pakeitimo.

13. Komisija turi teisę:

13.1. reikalauti iš pareiškėjo, padavusio prašymą, pateikti papildomų dokumentų, reikalingų darbo stažo įvertinimui;

13.2. kviesti į komisijos posėdžius ekspertus.

14. Pareiškėjui ir komisijos nariams pranešimai apie komisijos posėdžio datą ir laiką išsiunčiami ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki komisijos posėdžio. Komisijos nariams papildomai išsiunčiamos prašymų ir su jais pateiktų dokumentų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

15. Komisija išnagrinėja prašymą per 20 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Pareiškėjo dalyvavimas komisijos posėdyje neprivalomas.

16. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 komisijos nariai.

17. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

18. Pareiškėjas gali komisijos posėdžio metu pateikti papildomus dokumentus, susijusius su profesine veikla, arba pranešti, kad jis juos pateiks vėliau. Tokiu atveju komisijos posėdis gali būti skiriamas (atidedamas) ne daugiau kaip po 20 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

19. Komisijos sprendimas, kuriuo asmens darbo stažas pripažįstamas teisinio darbo stažu, įrašomas šių nuostatų priede nurodytos formos išvadoje.

20. Komisijos išvada, kuria asmens darbo stažas nepripažįstamas teisinio darbo stažu, įrašoma į komisijos posėdžio protokolą.

21. Komisijos išvada priimama posėdyje dalyvaujančių komisijos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

22. Komisijos išvadą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisijos narys, nesutinkantis su komisijos išvada, turi teisę savo nuomonę išdėstyti raštu, kuri pridedama prie komisijos posėdžio protokolo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

23. Komisijos išvada ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiama pareiškėjui. Su Komisijos išvada grąžinami pareiškėjo pateikti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

 

24. Komisijos išvados registruojamos specialiame žurnale. Išvados vienas egzempliorius ir dokumentų kopijos lieka byloje.

25. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

______________


Teisinio darbo stažo pripažinimo

komisijos nuostatų priedas

 

TEISINIO DARBO STAŽO PRIPAŽINIMO KOMISIJA

 

IŠVADA

DĖL TEISINIO DARBO STAŽO PRIPAŽINIMO

 

200        m.                d.

Vilnius

 

Dėl teisinio darbo stažo pripažinimo

 

Šia išvada patvirtinama, kad________________________________________________ dirbo teisinį

(vardas, pavardė)

darbą nuo 200....... m.               d. iki 200.......... m.               d. šiose institucijose_________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos

pirmininkas

 

Sekretorius

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-297, 2009-09-17, Žin., 2009, Nr. 113-4824 (2009-09-22), i. k. 1092270ISAK001R-297

Dėl teisingumo ministro 2002 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 111 "Dėl Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"