Nutarimas netenka galios 2020-08-22:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-10-04 iki 2020-08-21

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 44-1676, i. k. 1021100NUTA00000584

 

Nauja redakcija nuo 2006-05-17:

Nr. 448, 2006-05-11, Žin. 2006, Nr. 54-1961 (2006-05-16), i. k. 1061100NUTA00000448

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo

 

2002 m. balandžio 26 d. Nr. 584

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

Patvirtinti Žemės gelmių registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                        ZIGMANTAS BALČYTIS

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 584

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. gegužės 11d. nutarimo Nr. 448

redakcija)

 

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

1. Žemės gelmių registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Žemės gelmių registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, jo objektus, sudarymą, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro duomenų ir registro informacijos tvarkymą, sąveiką su susijusiais registrais, registro duomenų ir registro informacijos saugą, jų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

2. Registro paskirtis – registruoti žemės gelmių išteklių telkinius, žemės gelmių ertmes, gręžinius ir žemės gelmių tyrimus, rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti, apdoroti, naudoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims, šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, bei užsienio juridinių asmenų, įsisteigusių Europos ekonominėje erdvėje, filialams registro duomenis ir dokumentus, kurių reikia žemės gelmių ir jų išteklių naudojimui valdyti, aplinkai saugoti ir ūkiui plėtoti, taip pat atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registras yra valstybinės geologinės informacijos sistemos sudedamoji dalis, jį sudaro šios 3 dalys, kuriose kaupiami duomenys apie žemės gelmes:

3.1. žemės gelmių išteklių dalis;

3.2. gręžinių dalis;

3.3. žemės gelmių tyrimų dalis.

4. Registro žemės gelmių išteklių dalies objektai – Lietuvos Respublikos teritorijos sausumoje ir vidaus vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje esantys (-čios):

4.1. naudingųjų iškasenų telkiniai;

4.2. požeminio vandens telkiniai, vandenvietės;

4.3. žemės gelmių šiluminės energijos telkiniai;

4.4. žemės gelmių ertmės.

4.5. ištirtos, suteiktos naudoti ir uždarytos anglies dioksido geologinės saugyklos ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksai;

Papildyta punktu:

Nr. 1167, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5834 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001167

 

5. Registro gręžinių dalies objektai – visi fiziškai egzistuojantys gręžiniai, įrengti Lietuvos Respublikos teritorijos sausumoje ir vidaus vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

6. Registro žemės gelmių tyrimų dalies objektai – žemės gelmių geologiniai tyrimai (išskyrus netiesioginius, atliekamus ne valstybės lėšomis) Lietuvos Respublikos teritorijos sausumoje ir vidaus vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

7. Registre taip pat kaupiami asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslas – jame registruojamų objektų savininkų, valdytojų ir naudotojų asmens duomenų bei jų kaitos fiksavimas.

8. Registro duomenys ir registro informacija kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

9. Registro duomenų teikėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis:

9.1. tiriantys žemės gelmes arba užsakantys žemės gelmių tyrimo darbus;

9.2. naudojantys žemės gelmių išteklius ir ertmes;

9.3. gręžiantys gręžinius;

9.4. gręžinių savininkai.

10. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1167, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5834 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001167

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

11. Pagrindinės sąvokos, vartojamos šiuose Nuostatuose, apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

II. SKYRIUS
REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

12. Registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos geologijos tarnyba).

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

13. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro valdytojas, privalo:

13.1. vykdyti registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

13.2. kontroliuoti, kaip vykdomi metinis ir perspektyvinis registro biudžetai;

13.3. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

13.4. planuoti metinį ir perspektyvinį registro biudžetus;

13.5. teikti suinteresuotiems asmenims informaciją apie registro veiklą;

13.6. organizuoti ir koordinuoti Lietuvos geologijos tarnybos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, tvarkančių registro duomenis, mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus.

13.7. atlikti kitus šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Papildyta punktu:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

14. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro valdytojas, turi teisę:

14.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

14.2. nustatyti registrui teikiamų dokumentų (žemės gelmių išteklių gavybos apskaitos dokumento (ataskaitos), gręžinio paso, žemės gelmių tyrimo registravimo dokumentų ir kitų dokumentų) formas ir jų pateikimo tvarką;

14.3. organizuoti registro kompiuterinės, programinės, komunikacinės įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti registro modernizavimo ir plėtimo klausimus;

14.4. atlikti kitus šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

15. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro tvarkytojas, atlieka šias funkcijas:

15.1. registruoja objektus;

15.2. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

15.3. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams;

15.4. užtikrina tinkamą registro veikimą, registro duomenų ir dokumentų saugą;

15.5. atlieka kitas šiuose Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

16. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro tvarkytojas, privalo užtikrinti, kad:

16.1. registras veiktų nepertraukiamai;

16.2. registro duomenys atitiktų jam pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

16.3. registro duomenys, gaunami iš kitų registrų, būtų nuolat atnaujinami;

16.4. klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys arba registro duomenų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

16.5. registro duomenų gavėjai, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, būtų informuojami apie ištaisytus netikslumus;

16.6. registras būtų tvarkomas vadovaujantis šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

17. Lietuvos geologijos tarnyba, kaip registro tvarkytojas, turi teisę:

17.1. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, laiku ir neatlygintinai pateikti, atitiktų susijusių registrų duomenis;

17.2. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustatoma, kad registrui pateikti duomenys ar dokumentai yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

17.3. nustatyti registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

17.4. atlikti kitus šiuose Nuostatuose nustatytus veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

III. SKYRIUS
REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

18. Visose registro dalyse įrašomi šie bendrieji visiems registro objektams duomenys:

18.1. registro objekto identifikavimo numeris;

18.2. registro objekto adresas;

18.3. registro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo datos.

19. Kiekvienoje registro dalyje taip pat įrašomi skirtingi, specifiniai registro objektų duomenys, nurodyti šių Nuostatų 20–22 punktuose.

20. Registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašomi ir tvarkomi šie duomenys:

20.1. duomenys apie naudingųjų iškasenų telkinį, žemės gelmių šiluminės energijos telkinį, požeminio vandens telkinį, vandenvietę ar žemės gelmių ertmę:

20.1.1. pavadinimas;

20.1.2. žemės gelmių išteklius ar žemės gelmių ertmes aprobavusi įstaiga, aprobavimo dokumento data ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

20.1.3. žemės gelmių išteklių rūšis;

20.1.4. žemės gelmių išteklių kategorija (identifikavimo kodas) ir jų kiekis;

20.1.5. tyrimų vykdytojo (žemės gelmių išteklius ar žemės gelmių ertmę ištyrusio) juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas); arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

20.1.6. žemės gelmių išteklių ar žemės gelmių ertmės panaudojimo sritis;

20.1.7. naudingųjų iškasenų telkinio, žemės gelmių šiluminės energijos telkinio, požeminio vandens telkinio, vandenvietės ar žemės gelmių ertmės būklė ir jos kitimas;

20.2. duomenys apie žemės gelmių išteklių ar ertmių naudojimą:

20.2.1. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ar žemės gelmių ertmes duomenys (leidimo išdavimo, įsigaliojimo datos ir numeris, leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas); arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris);

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

20.2.2. žemės gelmių išteklių gavybos naudingųjų iškasenų telkinyje, žemės gelmių šiluminės energijos telkinyje ar požeminio vandens telkinyje, vandenvietėje duomenys;

20.2.3. naudingųjų iškasenų išteklių likutis telkinyje kalendorinių metų pabaigoje;

20.21. duomenys apie ištirtas, suteiktas naudoti ir uždarytas anglies dioksido geologines saugyklas ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksus:

20.21.1. pavadinimas;

20.21.2. anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos data ir teritorija;

20.21.3. leidimo žvalgyti anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksus išdavimo duomenys (leidimo išdavimo (pratęsimo), įsigaliojimo datos ir numeris, leidimo turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas) arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

20.21.4. leidimo saugoti anglies dioksidą duomenys (leidimo išdavimo (atnaujinimo), įsigaliojimo datos ir numeris, leidimo turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas) arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

20.21.5. anglies dioksido geologinės saugyklos, anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų būklė ir kitimas;

20.21.6. suleistų anglies dioksido srautų kiekiai ir sudėtis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

20.21.7. atsakomybės perdavimo data;

20.21.8. kiti duomenys, kurių reikia nustatyti, kad saugomas anglies dioksidas bus sandariai ir visam laikui izoliuotas.

Papildyta punktu:

Nr. 1167, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5834 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001167

 

20.3. erdviniai duomenys apie naudingųjų iškasenų telkinį, žemės gelmių šiluminės energijos telkinį, požeminio vandens telkinį, vandenvietę ar žemės gelmių ertmę, parengti naudojant 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94 (toliau vadinama – LKS-94), ir jų aprašomieji duomenys:

20.3.1. naudingųjų iškasenų telkinio, žemės gelmių šiluminės energijos telkinio, požeminio vandens telkinio, anglies dioksido geologinės saugyklos, anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų, vandenvietės ir jo sklypo ar žemės gelmių ertmės ribos;

20.3.2. požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos juostų ribos ir jų aprašomieji duomenys: apsaugos zonos juostos tipas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

20.3.3. kasybos sklypo ribos ir jų aprašomieji duomenys: plotas, išteklių rūšis, išteklių kiekis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

20.3.4. rekultivuoto ploto ribos.

20.3.5. ištirtos, suteiktos naudoti ir uždarytos anglies dioksido geologinės saugyklos ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų erdviniai žemėlapiai ir pjūviai.

20.3.6. naudingųjų iškasenų telkinių išteklių sluoksnių ribos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4335 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000970

Nr. 1167, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5834 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001167

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

21. Registro gręžinių dalyje įrašomi šie duomenys:

21.1. gręžinio koordinatės, nustatytos 1 metro tikslumu, naudojant LKS-94;

21.11. žemės sklypo kadastrinis numeris;

Papildyta punktu:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

21.2. gręžinio žiočių aukštis Baltijos aukščių sistemoje;

21.3. gręžinio įrengimo data;

21.4. gręžinio paskirtis ir jos pasikeitimo data;

21.5. gręžinį išgręžusio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas); arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

21.6. gręžinio būklė ir jos pasikeitimo data;

21.7. gręžinio savininko juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas); arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris; savininko pasikeitimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

22. Registro žemės gelmių tyrimų dalyje įrašomi šie duomenys:

22.1. tyrimų rūšis;

22.2. tyrimų tikslas arba tyrimų etapas;

22.3. tyrimų ploto (vietos) ribos;

22.4. tyrimų užsakovo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas); arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

22.5. tyrimų vykdytojo (žemės gelmių išteklius ar žemės gelmių ertmę ištyrusio) juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas); arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris; tyrimų vykdytojo turimo leidimo tirti žemės gelmes numeris, išdavimo ir įsigaliojimo datos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

22.6. tyrimų pradžios ir pabaigos datos;

22.7. tyrimų dokumentų (ataskaitos) pavadinimas;

22.8. tyrimų dokumentų (ataskaitos) tvirtinimo data arba ataskaitos duomenų vertinimo ar aprobavimo dokumento pavadinimas, data ir numeris.

23. Registro objektams jų registravimo metu suteikiamas identifikavimo numeris, kuris nekinta, kad ir kokiam registrui būtų naudojami šio registro objekto duomenys.

24. Registro objektų erdviniams duomenims tvarkyti naudojami georeferencinio pagrindo kadastro duomenys. Registro duomenys grupuojami pagal Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus tvirtinamus registro objektų duomenų klasifikatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4335 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000970

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

IV. SKYRIUS
REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

25. Registro objektus registruoja Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi iš registro duomenų teikėjų Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus tvirtinamų registro tvarkymo taisyklių (toliau – Registro tvarkymo taisyklės) nustatyta tvarka pateiktus dokumentus raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atlikusi šiuos veiksmus:

25.1. registro žemės gelmių išteklių dalies objektai įregistruojami gavus naudingųjų iškasenų telkinio, žemės gelmių šiluminės energijos telkinio, požeminio vandens telkinio, vandenvietės išteklių ar žemės gelmių ertmių tyrimo (atitinkamo etapo) dokumentus (ataskaitą) ir kitus Registro tvarkymo taisyklėse nustatytus dokumentus ir įsigaliojus Lietuvos geologijos tarnybos sprendimui dėl aprobuotų žemės gelmių išteklių telkinio ar žemės gelmių ertmių įrašymo į registrą arba ištyrus ir (arba) leidus naudoti anglies dioksido geologinę saugyklą ir anglies dioksido geologinės saugyklos kompleksą;

25.2. registro gręžinių dalies objektai registruojami gavus Lietuvos geologijos tarnybos nustatytos formos užpildytą gręžinio pasą ir sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir tyrimų, atliktų gręžinyje, bet nenurodytų gręžinio pase, dokumentus (ataskaitas) ir kitus Registro tvarkymo taisyklėse numatytus dokumentus;

25.3. registro žemės gelmių tyrimų dalies objektai registruojami gavus Registro tvarkymo taisyklėse nurodytus žemės gelmių tyrimo registravimo dokumentus.

Gaunami dokumentai registruojami Lietuvos geologijos tarnybos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

25.1 Registruojamų žemės gelmių tyrimų vieta arba plotas turi būti suderinti su žemės savininkais ir naudotojais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

26. Registro duomenų teikėjai:

26.1. šių Nuostatų ir Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka privalo nemokamai teikti duomenis ir jų pakeitimus, ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis ir juos pateikti Lietuvos geologijos tarnybai kartu su nurodytas aplinkybes patvirtinančiais dokumentais;

26.2. atsako už pateiktų duomenų išsamumą ir tikslumą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Lietuvos geologijos tarnyba patikrina registro duomenų teikėjų pateiktų dokumentų ir duomenų autentiškumą, teisingumą ir atitiktį šiuose Nuostatuose, Registro tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir įrašo (arba atsisako įrašyti) juos į registrą per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4335 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000970

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

28. Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistruoja ir / ar duomenų neįrašo, jeigu ji nustato, kad pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, taip pat jeigu pateikti dokumentai neatitinka šiuose Nuostatuose, Registro tvarkymo taisyklėse ir / ar kituose teisės aktuose jiems nustatytų reikalavimų. Apie atsisakymą įregistruoti objektą ir / ar įrašyti duomenis Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja registro duomenų teikėją, nurodydama šio sprendimo priežastį.

Registro duomenų teikėjai, pašalinę priežastis, dėl kurių Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistravo ir / ar duomenų neįrašė, pakartotinai gali kreiptis dėl objekto registravimo ir / ar duomenų įrašymo.

Lietuvos geologijos tarnyba, turėdama atitinkamas aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali tikslinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis, apie tai pranešdama registro duomenų teikėjui ir nurodydama patikslinimą ir jo priežastį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

29. Lietuvos geologijos tarnyba, nustačiusi, kad gauti iš kito registro duomenys skiriasi nuo šio registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, sustabdo registro objekto registravimo procedūrą ir per 3 darbo dienas nuo duomenų neatitikimų nustatymo informuoja atitinkamo registro tvarkytoją. Tuo atveju, kai Lietuvos geologijos tarnyba turi dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis, objekto registravimo procedūra gali būti nestabdoma ir suformuojami registro duomenys. Pastaruoju atveju atitinkamo registro tvarkytojas per 3 darbo dienas informuojama apie pastebėtus jos pateiktų duomenų netikslumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

30. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai Lietuvos geologijos tarnyba, patikrinusi registrui pateiktus dokumentus ir duomenis, įrašo registro duomenis į registro duomenų bazę ir suteikia registro objektui identifikavimo numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

31. Lietuvos geologijos tarnybai įregistravus objektus:

31.1. registro žemės gelmių išteklių dalyje, Lietuvos geologijos tarnybos sprendimas dėl aprobuotų žemės gelmių išteklių telkinio ar žemės gelmių ertmių įrašymo į registrą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčiamas registro duomenų teikėjui arba įteikiamas jam asmeniškai;

31.2. registro gręžinių dalyje – pažyma apie gręžinio įregistravimą ir įregistruoto gręžinio pasas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo perduodami registro duomenų teikėjui prašyme registruoti gręžinį nurodytu būdu: elektroninių ryšių priemonėmis arba išspausdinami, patvirtinami ir išsiunčiami paštu, arba įteikiami asmeniškai. Jeigu prašyme registruoti gręžinį pateikimo būdas nenurodytas, pažyma ir gręžinio pasas pateikiami taip, kaip pateiktas prašymas registruoti gręžinį ir kiti dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

31.3. registro žemės gelmių tyrimų dalyje – žemės gelmių tyrimo įregistravimą patvirtinantis dokumentas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo perduodamas elektroninių ryšių priemonėmis arba išspausdinamas, patvirtinamas ir išsiunčiamas paštu ar įteikiamas asmeniškai. Žemės gelmių tyrimo įregistravimą patvirtinančio dokumento pateikimo būdas nurodomas prašyme registruoti žemės gelmių tyrimą. Jeigu prašyme registruoti žemės gelmių tyrimą žemės gelmių tyrimo įregistravimą patvirtinančio dokumento pateikimo būdas nenurodytas, šis dokumentas pateikiamas taip, kaip pateiktas prašymas registruoti žemės gelmių tyrimą ir kiti dokumentai.

Šių Nuostatų 31.2 ir 31.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų, pateiktų raštu, kopijos arba jų antrieji egzemplioriai, taip pat kiti registrui pateikti dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka saugomi Lietuvos geologijos tarnyboje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

32. Įregistruoto žemės gelmių tyrimų objekto duomenys turi būti keičiami, jeigu pasikeičia bent vienas iš anksčiau tyrimų objektui registruoti pateiktų duomenų: tyrimų rūšis, tikslas arba etapas, ploto ribos (vieta) ir adresas, tyrimų pradžios ir pabaigos datos.

Įregistruoto gręžinio duomenys turi būti keičiami, jeigu pasikeičia įregistruoto gręžinio savininkas, būklė ar paskirtis.

Žemės gelmių išteklių dalies objektų duomenys keičiami ar papildomi, jeigu pasikeičia būklė, išteklių kategorija ar kiekis, duomenys apie žemės gelmių išteklių ar ertmių naudojimą, erdviniai duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1167, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5834 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001167

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

33. Registro duomenų teikėjas per 10 darbo dienų nuo šių Nuostatų 32 punkte nurodytų duomenų pasikeitimų turi pateikti Lietuvos geologijos tarnybai prašymą patikslinti pakitusius duomenis ir Registro tvarkymo taisyklėse nurodytus dokumentus. Lietuvos geologijos tarnyba per 5 darbo dienas įrašo pakeitimus ir raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis praneša apie tai registro duomenų teikėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

34. Žemės gelmių išteklių telkiniai arba žemės gelmių ertmės išregistruojami Lietuvos geologijos tarnybai priėmus sprendimą išbraukti juos iš registro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

35. Likviduoti gręžiniai išregistruojami per 10 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių gręžinių likvidavimą, gavimo dienos.

36. Žemės gelmių tyrimus, kurie nebuvo pradėti vykdyti iki tyrimų pabaigos datos ir negautas prašymas pakeisti tyrimų pabaigos datą, Lietuvos geologijos tarnyba išregistruoja per 90 kalendorinių dienų nuo minėto termino pabaigos ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis praneša atitinkamam registro duomenų teikėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

37. Lietuvos geologijos tarnyba, nustačiusi, kad dėl jos kaltės į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ir informacija, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai informuoti apie tai visus registro duomenų gavėjus, turinčius galiojančius išrašus su klaidingais, netiksliais, neišsamiais duomenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

38. Kiekvienas juridinis ir fizinis asmuo bei šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių duomenys įrašyti registre, turi teisę, pateikęs (-usi) Lietuvos geologijos tarnybai prašymą, susipažinti su registre tvarkomais jo (jos) duomenimis ir reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Lietuvos geologijos tarnyba privalo per 5 darbo dienas nuo tokio registro duomenų teikėjo reikalavimo ir jame nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų gavimo dienos nurodytus netikslumus ištaisyti ir informuoti apie tai reikalavusį to asmenį.

39. Fizinis asmuo, kurio asmens duomenys įrašyti registre, turi teisę:

39.1. pateikęs Lietuvos geologijos tarnybai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

39.2. pateikęs Lietuvos geologijos tarnybai rašytinį prašymą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, gauti informaciją, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, taip pat gauti prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

39.3. susipažinęs su registre tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys;

39.4. turi kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytas teises.

40. Kaupiant registro duomenis, seni įrašai papildomi naujais, ištaisomi tik neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys. Pakeitus jau įregistruotų objektų duomenis šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka arba objektus išregistravus iš registro, senieji duomenys, išskyrus asmens duomenis, saugomi registro duomenų bazėje neterminuotai. Pakeitus registre įrašytus asmens duomenis, senieji duomenys saugomi registro duomenų bazėje 10 metų. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami.

41. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentuose duomenis.

 

V. SKYRIUS
SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

42. Registrui tvarkyti naudojami šių registrų duomenys:

42.1. Lietuvos Respublikos adresų registro – šių Nuostatų 18.2 papunktyje nurodyti duomenys;

42.2. Juridinių asmenų registro – šių Nuostatų 20.1.5, 20.2.1, 20.21.3, 20.21.4, 21.5, 21.7, 22.4 ir 22.5 papunkčiuose nurodyti duomenys apie juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą ir buveinę (adresą);

42.3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – šių Nuostatų 20.1.5, 20.2.1, 20.21.3, 20.21.4, 21.5, 21.7, 22.4 ir 22.5 papunkčiuose nurodyti duomenys apie fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą (adresą);

42.4. Georeferencinio pagrindo kadastro – šių Nuostatų 20.3 papunktyje nurodytiems duomenims tvarkyti;

42.5. Nekilnojamojo turto registro (žemės sklypo kadastro duomenys: kadastro vietovės kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastro numeris); nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys; duomenys, nustatantys daiktinių teisių turėtojus) – šių Nuostatų 20.3, 21.11, 21.7, 22.3 papunkčiuose nurodytiems duomenims tvarkyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4335 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000970

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

43. Lietuvos geologijos tarnyba, nustačiusi, kad gauti iš kito registro duomenys skiriasi nuo šiam registrui pateiktų ar jame įrašytų duomenų, nedelsdama pateikia atitinkamo registro tvarkytojui paaiškinimus dėl nustatytų neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ir atlieka kitus veiksmus, nurodytus šių Nuostatų 29 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

44. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi iš kito registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas Lietuvos geologijos tarnybos sprendimu. Lietuvos geologijos tarnyba, ištaisiusi registro duomenų netikslumus, apie tai nedelsdama informuoja atitinkamo registro tvarkytoją ir registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

VI. SKYRIUS
REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

45. Registro duomenys yra vieši. Lietuvos geologijos tarnyba teikia registro duomenis duomenų gavėjams, išskyrus duomenų teikimo apribojimus, taikomus:

45.1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju, kai registro duomenų teikėjas rašytiniu prašymu nurodo apriboti jo lėšomis gautų duomenų apie žemės gelmes – geologinių duomenų (žemės gelmių išteklių kiekis, žemės gelmių išteklių ir ertmių panaudojimo sritis) – naudojimą; registro duomenų naudojimo apribojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 5 metai nuo duomenų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos;

45.2. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė riboja duomenų apie žemės gelmių išteklius naudojimą, jeigu to reikia valstybės interesams;

45.3. kai registro duomenų teikimas gali būti apribotas pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4335 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000970

 

46. Lietuvos geologijos tarnyba duomenis, kurių naudojimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra apribotas, gali naudoti tik tarnybinėms reikmėms (jos valstybinio reguliavimo funkcijoms atlikti), negali jų skelbti ar perduoti kitiems asmenims, išskyrus valstybės institucijas ir įstaigas, turinčias teisę jas gauti.

47. Lietuvos geologijos tarnyba teikia registro duomenis neatlygintinai:

47.1. mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4335 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000970

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

47.2. susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka;

47.3. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin. 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

47.4. fiziniams asmenims – registre tvarkomus duomenis apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

48. Registro duomenys, išskyrus skelbiamus Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje, teikiami už atlyginimą fiziniams ir juridiniams asmenims, šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, bei užsienio juridinių asmenų, įsisteigusių Europos ekonominėje erdvėje, filialams, nenurodytiems šių Nuostatų 47 punkte ir teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti registro duomenis.

49. Atlyginimo už registro duomenų teikimą dydžiai tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir skelbiami Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.

Jeigu asmenys pageidauja gauti apibendrintą, susistemintą, statistinę ar kitaip apdorotą analitinę registro informaciją, ji teikiama už atlyginimą, apskaičiuotą pagal sąnaudas, patirtas rengiant ir teikiant šią informaciją pagal asmenų pageidavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

50. Registro duomenis Lietuvos geologijos tarnyba teikia:

50.1. išduodama išrašus, pažymas ar kitus registro duomenų pagrindu parengtus dokumentus raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;

50.2. teikdama kitą informaciją (kuri gali būti teikiama žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis);

50.3. perduodama automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

50.4. pateikdama peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

51. Registro išrašus, pažymas ir kitus pagal registro duomenis parengtus dokumentus turi teisę teikti tik Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi fizinio arba juridinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Prašyme pateikti registro duomenis nurodomas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, reikalaujami objektai ir duomenys, duomenų pateikimo būdas. Registro išrašas galioja 60 kalendorinių dienų nuo išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

52. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu pagal duomenų teikimo sutartį arba asmenų prašymus.

53. Registro duomenys teikiami ar motyvuotas atsisakymas juos teikti pagal šių Nuostatų 45 punktą pateikiamas per 14 kalendorinių dienų nuo registro duomenų gavėjo prašymo gavimo dienos, jeigu teisės aktuose ar atskirose sutartyse nenumatyti kiti terminai. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ir sudėtingumo registro duomenų neįmanoma pateikti per 14 kalendorinių dienų, atsakymo terminą Lietuvos geologijos tarnyba gali dar pratęsti iki 14 kalendorinių dienų.

Lietuvos geologijos tarnybos atsisakymą pateikti registro duomenis suinteresuoti asmenys gali skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

54. Lietuvos geologijos tarnyba, pastebėjusi registro duomenų netikslumus, nedelsdama informuoja apie tai registro duomenų teikėją ir pareikalauja šiuos duomenis ištaisyti arba papildyti per Lietuvos geologijos tarnybos nustatytą terminą.

Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi patikslintus duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus, privalo per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo ištaisyti registro duomenis ir neatlygintinai informuoti apie tai registro duomenų gavėjus, turinčius galiojančius išrašus su klaidingais, netiksliais, neišsamiais duomenimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

55. Registro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami informuoja Lietuvos geologijos tarnybą. Lietuvos geologijos tarnyba privalo per 10 darbo dienų patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus ir raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis neatlygintinai informuoti apie tai registro duomenų gavėją, o jeigu jo pateikta informacija nepagrįsta, privalo per nurodytą terminą informuoti apie tai ją pateikusį registro duomenų gavėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

56. Registro duomenų gavėjas negali:

56.1. perduoti gautų duomenų tretiesiems asmenims arba kitaip jų skleisti, išskyrus šių Nuostatų 57 punkte numatytą atvejį;

56.2. naudotis registro duomenimis kitaip ar panaudoti juos kitam tikslui, negu nustatyta juos teikiant;

56.3. keisti iš registro gautų duomenų;

56.4. naudoti registro duomenis nenurodydamas duomenų šaltinio.

57. Registro duomenų gavėjas gautus iš registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų ir informacijos, juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

Registro duomenų gavėjas registro duomenis, išskyrus asmens duomenis, tretiesiems asmenims gali teikti tik pagal pasirašytas su Lietuvos geologijos tarnyba duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai registro duomenų gavėjas naudoja jo pateiktus registrui duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

58. Registro duomenys kompiuterinio ryšio tinklais ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiami duomenys. Lietuvos geologijos tarnyba gali tvirtinti tipines registro duomenų teikimo sutartis, kurios turi būti skelbiamos Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

59. Lietuvos geologijos tarnyba, išskyrus šių Nuostatų 45 punkte nurodytus atvejus, visuomenės informavimo tikslais skelbia interneto svetainėje registro objektų duomenis, nurodytus šių Nuostatų 18.1, 18.2, 18.3 (išskyrus objekto išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo datas), 20.1.1, 20.1.3, 20.3.1, 20.3.2, 21.1, 21.3, 21.4, 21.6, 22.2 papunkčiuose. Viešai skelbiami registro duomenys duomenų gavėjui teikiami tik šiam susipažinus su interneto svetainėje paskelbtame registro duomenų naudojimo leidime (licencijoje) nurodytomis registro duomenų naudojimo sąlygomis ir tai patvirtinus. Registro naudojimo leidimo (licencijos) formą rengia ir tvirtina Lietuvos geologijos tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

60. Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje skelbiami registro tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai ir informacija apie registro objektus ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teisę susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus, registro duomenų gavėjus, taip pat skelbiamas registrui teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

VII. SKYRIUS
REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

61. Registro duomenys ir informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

62. Registro duomenys ir informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

VIII. SKYRIUS
REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

63.  Už registro duomenų saugą atsako registro tvarkytojas ir valdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

 

64. Tvarkant registro duomenis, turi būti įgyvendintos registro duomenų saugos programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos registro duomenų tikslumui užtikrinti ir nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, naudojimo, atskleidimo, kokio nors kito neteisėto tvarkymo apsaugoti. Šios priemonės, registro duomenų saugaus tvarkymo reikalavimai ir jų įgyvendinimas nustatomi Registro duomenų saugos nuostatuose, kuriuos rengia ir tvirtina Lietuvos geologijos tarnyba vadovaudamasi Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 970, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4335 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000970

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

65. Lietuvos geologijos tarnyba privalo Registro duomenų saugos nuostatų nustatyta tvarka užtikrinti reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

66. Įrašyti registro duomenis į registro duomenų bazę ar juos keisti turi teisę tik tą atlikti įgalioti Lietuvos geologijos tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau vadinama – registrą tvarkantys asmenys). Šiam tikslui naudojama registrą tvarkančių asmenų administravimo sistema, kuri užtikrina, kad kiekvienas registrą tvarkantis asmuo galėtų atlikti tik jam priskirtas duomenų tvarkymo funkcijas.

67. Programinėms duomenų apsaugos priemonėms keliami šie reikalavimai:

67.1. kiekvienas registrą tvarkantis asmuo turi būti unikaliai identifikuojamas;

67.2. turi būti įgyvendinta slaptažodžių sistema;

67.3. turi būti registruojami visi registro duomenų tvarkymo kompiuteriniai veiksmai;

67.4. sisteminės ir taikomosios programos turi užtikrinti registro duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

68. Registrą tvarkantys asmenys privalo pasirašyti pasižadėjimus saugoti asmens ir kitų registro duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką, nepažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Už neteisėtą registro duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą šie asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. SKYRIUS
REGISTRO FINANSAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

69. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, taip pat lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. SKYRIUS
REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

70. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 448, 2006-05-11, Žin., 2006, Nr. 54-1961 (2006-05-16), i. k. 1061100NUTA00000448

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12), i. k. 1041100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 448, 2006-05-11, Žin., 2006, Nr. 54-1961 (2006-05-16), i. k. 1061100NUTA00000448

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 584 "Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 970, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 82-4335 (2010-07-13), i. k. 1101100NUTA00000970

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 584 "Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1167, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5834 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001167

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 584 "Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 986, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5063 (2012-08-25), i. k. 1121100NUTA00000986

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 584 "Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 963, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24391

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo