Suvestinė redakcija nuo 2024-01-25 iki 2025-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 31-1180, i. k. 1022250ISAK00000132

 

Nauja redakcija nuo 2023-12-01:

Nr. V-1018, 2023-09-21, paskelbta TAR 2023-09-22, i. k. 2023-18597

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 18 d. Nr. 132
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 51 straipsnio 2 ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 10 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 13 straipsnio 4 punktu ir 14 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 45 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašą;

1.2. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą;

1.3. Kompensuojamos profesinės kvalifikacijos tobulinimo bazinės kainos nustatymo tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u, kad kitą sveikatinimo veiklą vykdantiems specialistams skirtos pasikartojančio pobūdžio profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos turi būti suderintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

3.  P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                           KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2009-01-09

Priedo naikinimas:

Nr. V-1243, 2008-12-09, Žin. 2009, Nr. 2-34 (2009-01-08), i. k. 1082250ISAK00V-1243

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-1018

redakcija)

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų (toliau – PA sveikatos priežiūros specialistai), asmens sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“, nurodytas veiklas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, farmacijos specialistų (toliau visi kartu – specialistai) profesinės kvalifikacijos tobulinimo (toliau – tobulinimas, tobulinimasis) organizavimo, apmokėjimo ir vertinimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Intervizija – mokymosi metodas, grindžiamas kolegų, kaip lygiaverčių asmenų, grupiniu bendravimu, aptarimo ir refleksijos būdu siekiant tobulinti specialistų asmeninius įgūdžius ir (ar) profesinę kompetenciją ir veiklą, nedalyvaujant supervizoriui (išoriniam konsultantui).

2.2. Konferencija – švietimo teikėjų organizuojamas profesinės kvalifikacijos tobulinimo vienkartinis renginys, kurio tikslas – skleisti naujas pažangias idėjas, dalytis profesinės veiklos patirtimi.

2.3. Mentorystė – patyrusio specialisto pagal iš anksto sudarytą individualių konsultacijų planą ir turinį teikiamos konsultacijos mažiau patyrusiam specialistui, siekiant ugdyti mažiau patyrusio specialisto profesinius įgūdžius ir padėti greičiau perprasti darbo specifiką.

2.4. Profesinės kvalifikacijos tobulinimas – neformalusis švietimas, kuriuo siekiama pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, naujas technologijas. Kaip privalomasis kvalifikacijos tobulinimas taip pat gali būti įskaitomas ir kitas formalusis ar savišvietos būdu atliktas profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

2.5. Privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmė – privalomo tobulinimosi valandų skaičius specialisto praktikos licencijai gauti ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti.

2.6. Stažuotė – formaliojo švietimo įstaigoje ar jos mokymo bazėje atliekamas individualus profesinės kvalifikacijos tobulinimas, kuriuo siekiama atnaujinti ir pagilinti įgytos profesinės kvalifikacijos praktinius įgūdžius ir žinias.

2.7. Supervizija – supervizorių atliekamas specialistų konsultavimas, siekiant tobulinti specialistų profesinę kompetenciją. Supervizija gali būti vykdoma individualiai arba grupėms.

2.8. Seminaras – švietimo teikėjų organizuojamas profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginys, per kurį atliekant praktines užduotis įtvirtinamos specialistų žinios.

2.9. Vienkartinis profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginys – vieną kartą per metus ta pačia tema organizuojamas ne ilgesnės kaip trijų dienų trukmės tam tikros profesinės kvalifikacijos asmenims skirtas renginys (konferencija, mokslinė praktinė konferencija, suvažiavimas, kongresas, simpoziumas ir pan.), kuriame pagal tikslią ir aiškią programą dalijamasi profesine patirtimi, aptariami mokslinių tyrimų rezultatai, jei aktualu, derinami teoriniai ir praktiniai dalykai.

2.10. Virtualioji mokymosi aplinka – informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grindžiama mokymo(si) aplinka.

2.11. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Programų derinimo taisyklės) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakyme Nr. V - 557 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

TOBULINIMO FORMOS ir VERTINIMAS

 

3. Skiriamos šios specialistų tobulinimosi formos:

3.1. specialistų tobulinimui skirtos pasikartojančio pobūdžio tobulinimo programos, apimančios apibrėžtą mokymo turinį, laiką, metodus ir formas (tobulinimo programa, kursas, seminaras, paskaita);

3.2. praktiniai užsiėmimai: stažuotės, supervizijos (įskaitomos tiek supervizoriui, tiek supervizuojamam specialistui), seminarai;

3.3. vienkartiniai specialistų tobulinimo renginiai;

3.4. tobulinimo programų ir seminarų parengimas bei stažuotės plano parengimas;

3.5. specialistų tobulinimo renginyje skaitytas mokslinis pranešimas, paskelbtos tezės be pranešimo;

3.6. mokslo žurnaluose publikuoti moksliniai straipsniai;

3.7. dalykų, kuriuos studijavo ar yra baigę specialistai, turintys tos pačios studijų krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją, studijos;

3.8. Europos specialybės tarybos kvalifikacijos egzamino (angl. European Board Examination) arba Europos profesinės draugijos žinių ir įgūdžių sertifikavimo egzamino (angl. Certificate arba Diploma) išlaikymas (taikoma specialistams, turintiems tos pačios studijų krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją);

3.9. savišvietos būdu atliktas tobulinimasis: mentorystė (įskaitoma tiek mentoriui, tiek mentorystėje dalyvavusiam specialistui), intervizijos, informacijos paieška ir skaitymas elektroninėje mokslo duomenų bazėje UpToDate;

3.10. kita veikla, kurioje dalyvaujant tobulinamos specialistų kompetencijos:

3.10.1. asmens sveikatos priežiūros specialistams – dalyvavimas rengiant teisės aktus (diagnostikos ir gydymo metodiką ar diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą ar kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantį teisės aktą) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – Ministerija) ar jai pavaldžiose įstaigose;

3.10.2. farmacijos specialistams – dalyvavimas rengiant farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus Ministerijoje ar jai pavaldžiose įstaigose;

3.10.3. PA sveikatos priežiūros specialistams – dalyvavimas rengiant PA sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus Ministerijoje ar jai pavaldžiose įstaigose.

4. Tobulinimas gali vykti nuotoliniu būdu ir (arba) asmeniui dalyvaujant fiziškai. Nuotolinis tobulinimasis vyksta virtualiojoje mokymosi aplinkoje, kurioje pateikiama mokomoji medžiaga, atliekamos užduotys, interaktyviai bendraujama su dėstytojais, suteikiamos galimybės pagilinti tas pačias žinias, kompetencijas bei praktinius įgūdžius, užtikrinant jų kokybę, patikrinimą bei įvertinimą, kaip ir fiziškai dalyvaujant tobulinimosi renginyje.

5. Nuotolinis tobulinimasis gali vykti šiais būdais:

5.1. sinchroniniu – kai specialistai ir dėstytojas informacija keičiasi ir jų grįžtamasis ryšys vyksta realiuoju laiku;

5.2. asinchroniniu – kai specialistai mokosi savarankiškai bet kur ir bet kuriuo metu, o su dėstytoju informacija keičiasi ir jų grįžtamasis ryšys vyksta ne realiuoju laiku;

5.3. mišriuoju – kai taikomas sinchroninio ir asinchroninio nuotolinio mokymosi būdų derinys.

6. Nuotolinis tobulinimasis, kurio metu tobulinami praktiniai įgūdžiai, specialistams tiesiogiai sąveikaujant su sveikais arba sergančiais asmenimis ir (arba) bendruomene arba naudojant treniruoklius (manekenus) ar kitas priemones, gali vykti tik sinchroniniu būdu.

7. Tobulinimosi formų trukmė vertinama ir įskaitoma valandomis:

7.1. dalyvavimas vienos valandos ar vienos akademinės valandos trukmės tobulinime – 1 valanda (į tobulinimosi laiką neįskaitomos pertraukos);

7.2. dalyvavimas tobulinime, kai trukmė valandomis nenurodyta (viena diena) – 6 valandos;

7.3. vienas Europos tęstinio medicininio mokymo akreditavimo tarybos (angl. European Accreditation Council for Continuing Medical Education) (toliau – EACCME) arba Amerikos medicinos asociacijos (angl. American Medical Association) (toliau – AMA) tęstinio medicininio mokymo CME (angl. Continuing Medical Education) (toliau – CME) kreditas – 1 valanda;

7.4. skaitomos vienos valandos trukmės paskaitos, skirtos specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiui arba programai, parengimas – 8 valandos;

7.5. specialistų kvalifikacijos tobulinimui skirtų praktinių užsiėmimų vienos valandos tobulinimo programos parengimas – 2 valandos;

7.6. dalyvavimas veikloje, nurodytoje Tvarkos aprašo 3.10 punkte, – 6 val. pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją;

7.7. studijos per paskutinius penkerius metus specialistams, turintiems tos pačios studijų krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją: studijuoto dalyko vieno studijų kredito ECTS (angl. The European Credit Transfer and Accumulation System) vertė – 26,6 valandos;

7.8. skaitytas mokslinis pranešimas ar paskelbtos tezės be pranešimo įskaitomi atsižvelgiant į tobulinimo renginio, kuriame buvo skaitytas mokslinis pranešimas ar paskelbtos tezės be pranešimo vertinimą CME (angl. Continuing Medical Education) kreditais pagal 1 lentelėje pateiktas reikšmes:

 

1 lentelė

Eil. Nr.

Tobulinimosi forma

Įskaitymas valandomis

1.

Mokslinis pranešimas tobulinimo renginyje, už kurį skiriami CME kreditai

15 val.

2.

Mokslinis pranešimas tobulinimo renginyje, už kurį neskiriami CME kreditai

10 val.

3.

Paskelbtos tezės be pranešimo tobulinimo renginyje, už kurį skiriami CME kreditai

6 val.

4.

Paskelbtos tezės be pranešimo tobulinimo renginyje, už kurį neskiriami CME kreditai

4 val.

 

7.9. paskelbtas mokslinis straipsnis mokslo žurnale vertinamas ir įskaitomas valandomis atsižvelgiant į žurnalo cituojamumo rodiklį (angl. Impact Factor) (toliau – IF) pagal 2 lentelėje pateiktas reikšmes:

 

2 lentelė

Eil. Nr.

 

Mokslinis straipsnis mokslo žurnale

Įskaitymas valandomis

Pirmojo bendraautorio mokslinis straipsnis

Ne pirmojo bendraautorio  mokslinis straipsnis

1.

IF cituojamumo rodiklis daugiau negu 5

20 val.

10 val.

2.

IF cituojamumo rodiklis mažiau negu 5

10 val.

5 val.

3.

Mokslinis straipsnis recenzuojamame mokslo žurnale, kuris neturi IF cituojamumo rodiklio

5 val.

3 val.

 

7.10. per paskutinius penkerius metus specialistams, išlaikiusiems Europos specialybės tarybos kvalifikacijos egzaminą (angl. European Board Examination) arba Europos profesinės draugijos žinių ir įgūdžių sertifikavimo egzaminą (angl. Certificate arba Diploma), turintiems tos pačios studijų krypties anksčiau įgytą profesinę kvalifikaciją, įskaitomas privalomas klinikinių (specialybinių) kompetencijų tobulinimo valandų skaičius;

8. Lietuvos Respublikoje įskaitomas specialistų tobulinimas, atliktas EACCME akredituotame renginyje arba EACCME pripažintoje kvalifikacijos kėlimo veikloje, už kurią suteikti CME kreditai, kai tobulinimą patvirtina EACCME arba tobulinimo organizatorius, sudaręs sutartį su EACCME.

9. Lietuvos Respublikoje įskaitomas specialistų tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, formaliojo švietimo įstaigoje, rengiančioje atitinkamus specialistus, jų mokymo bazėse arba jei atliktas tobulinimas tos šalies kompetentingos institucijos yra įskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas, arba tobulinimas organizuotas tos šalies ar tarptautinės profesinės draugijos.

10. Lietuvos Respublikoje įskaitomas specialistų tobulinimas, atliktas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, šiais atvejais:

10.1. kai tobulinimas atliktas šių šalių formaliojo švietimo įstaigose, rengiančiose atitinkamus specialistus;

10.2. kai specialistas dalyvavo šių šalių švietimo teikėjų patvirtintuose su EACCME suderintuose renginiuose;

10.3. kai specialistas šiose šalyse dalyvavo tobulinimo renginiuose, kuriuos organizavo tarptautinės profesinės draugijos.

11. Ne Lietuvos Respublikoje atliktas privalomasis specialistų tobulinimas pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytas tikslines programas įskaitomas specialistams, kurie ne mažiau kaip 3 metus per paskutinius 5 metus užsienio valstybėje teisėtai vykdė veiklą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją.

12. Jei parengtos specialistų tobulinimui skirtos paskaitos, paskelbtų tezių bei skaityto pranešimo autoriai yra keli, įskaitomų valandų skaičius nustatomas bendrą valandų skaičių dalijant iš autorių skaičiaus.

13. Savišvietos būdu atliktas ar vykdytas tobulinimas gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų privalomojo tobulinimo trukmės.

14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistams įskaitomas tik Tvarkos aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose numatytas tobulinimas.

 

III SKYRIUS

TOBULINIMO įforminimas

 

15. Švietimo teikėjas išduoda pažymas ar pažymėjimus, taip pat ir elektroninius (toliau – pažyma, pažymėjimas), patvirtinančius, kad specialistas dalyvavo neformaliojo švietimo programoje ir ją pabaigė, specialistas tobulinimosi renginyje skaitė mokslinį pranešimą, parengė specialistų tobulinimui skirtą tobulinimo programą. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusio (-ių) švietimo teikėjo (-ų) vadovo (-ų) arba jo įgalioto asmens. Elektroninis pažymėjimas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pažymėjime turi būti nurodyta:

15.1. pažymėjimą išdavęs švietimo teikėjas;

15.2. pažymėjimo registracijos numeris (esant keliems renginio organizatoriams, pažymėjimo registracijos numerį įrašo kiekvienas);

15.3. pažymėjimą gavusio asmens vardas, pavardė;

15.4. atlikto tobulinimosi data;

15.5. atlikto tobulinimosi temos pavadinimas;

15.6. suteiktų valandų skaičius (išskiriant tobulinimosi privalomomis temomis valandų skaičių) arba skaityto mokslinio pranešimo, parengto pasikartojančio pobūdžio kurso ar praktinių užsiėmimų trukmė valandomis;

15.7. kokias kvalifikacijas turintiems asmenims skirta tobulinimo programa ar renginys;

15.8. tobulinimo sritis pagal gebėjimų pobūdį ir jų taikymą (pagal Tvarkos aprašo 22 punktą);

15.9. specialistų tobulinimui skirto pasikartojančio pobūdžio tobulinimo programos ar vienkartinio renginio registracijos numeris Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje (toliau – METAS), kai vienkartinis renginys ar pasikartojančio pobūdžio tobulinimo programa vykdoma Lietuvoje.

16. Savišvietos būdu atliktą tobulinimąsi patvirtina:

16.1. interviziją –  intervizijos pažyma, kurią užpildo pats specialistas ir joje nurodo:

16.1.1. įstaigos, kurioje vyko intervizija, pavadinimą;

16.1.2. savo vardą ir pavardę;

16.1.3. tobulinimosi datą;

16.1.4. profesinę kvalifikaciją ar specializaciją;

16.1.5. tobulinimo temą, ugdytas profesines žinias ir įgūdžius;

16.1.6. valandų skaičių;

16.1.7. tobulinimo sritis pagal gebėjimų pobūdį ir jų taikymą (pagal Tvarkos aprašo 22 punktą);

16.2. mentorystę – mentorystės pažyma, kurią užpildo pats mentorius arba mentorystės veiklose dalyvavęs specialistas ir su ja pateikia individualių konsultacijų planą ir turinį (tobulinimas(is) įskaitomas tiek mentoriui, tiek mentorystės                                                                                                                            veiklose dalyvavusiam specialistui). Mentorystės pažymoje specialistas nurodo:

16.2.1. įstaigos, kurioje vyko mentorystė, pavadinimą;

16.2.2. savo vardą, pavardę;

16.2.3. tobulinimosi datą;

16.2.4. tobulinimo temą, ugdytas profesines žinias ir įgūdžius;

16.2.5. tobulinimosi valandų skaičių;

16.2.6. profesinę kvalifikaciją ar specializaciją, kuriai tobulinti buvo skirta mentorystė;

16.2.7. tobulinimo sritis pagal gebėjimų pobūdį ir jų taikymą (pagal Tvarkos aprašo 22 punktą);

16.2.8. mentoriaus vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją;

16.3. informacijos ieškojimą ir skaitymą – UpToDate elektroninėje mokslo duomenų bazėje sugeneruotas pažymėjimas, kuriame tobulinimas nurodomas AMA CME kreditais.

17. Paskelbtus mokslinius straipsnius, tezes be mokslinio pranešimo patvirtina pažyma, kurią užpildo specialistas, nurodydamas:

17.1. savo vardą ir pavardę;

17.2. savo profesinę kvalifikaciją;

17.3. mokslinio straipsnio arba tezės paskelbimo datą;

17.4. suteiktų valandų skaičių (pagal Tvarkos aprašo 7.8 ir 7.9 papunkčius nurodomas tezės autorių skaičius);

17.5. tobulinimo sritis pagal gebėjimų pobūdį ir jų taikymą (pagal Tvarkos aprašo 22 punktą);

17.6. ugdytas profesines žinias ir įgūdžius;

17.7. paskelbto mokslinio straipsnio nuorodą ir nuorodą į naujausią IF cituojamumo rodiklį;

17.8. paskelbtos mokslinis straipsnis recenzuojamame mokslo žurnale, kuris neturi IF cituojamumo rodiklio, nuorodą ir nuorodą į žurnalo ar internetinį puslapį, kuriame parašyta, kad tai yra recenzuojamas (angl. peer review) leidinys;

17.9. nuorodą į publikuotą tezės santrauką arba pateikia renginio programą ir pačią tezę.

18. Dalyvavimą rengiant teisės aktus patvirtina Ministerijos ar jos pavaldžios įstaigos priimtas įsakymas dėl darbo grupės sudarymo ir nuoroda į parengtą teisės aktą ar teisės akto projektą, kurį rengiant dalyvavo specialistas.

19. Formaliojo švietimo teikėjo išduota pažyma turi būti pasirašyta ją išdavusio švietimo teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Pažymoje apie studijuotus dalykus turi būti nurodyta:

19.1. pažymą išdavęs švietimo teikėjas;

19.2. pažymos registracijos numeris ir išdavimo data;

19.3. pažymą gavusio specialisto vardas, pavardė;

19.4. studijuojamo arba ne anksčiau kaip prieš 5 metus baigto studijų dalyko pavadinimas, kreditų ar valandų skaičius ir laikotarpis;

19.5. kokiems specialistams skirtos studijos, kai nenurodoma jų kryptis.

20. Supervizijos būdu atliktą tobulinimąsi patvirtina supervizuojamo specialisto parengta pažyma ir su ja pateikiami dokumentai. Supervizijos pažymoje specialistas nurodo:

20.1. įstaigos, kurioje vyko supervizija, pavadinimą;

20.2. supervizoriaus vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją;

20.3. specialisto vardą ir pavardę;

20.4. specialisto profesinę kvalifikaciją;

20.5. tobulinimosi datą;

20.6. tobulinimosi temą, ugdytas profesines žinias ir įgūdžius;

20.7. tobulinimo valandų skaičių;

20.8. tobulinimo sritis pagal gebėjimų pobūdį ir jų taikymą (pagal Tvarkos aprašo 22 punktą).

21. Kartu su Tvarkos aprašo 20 punkte nurodyta pažyma pateikiami supervizoriaus profesinę kompetenciją patvirtinantys dokumentai (sveikatos mokslų studijų krypčių grupės galiojančios praktikos licencijos numeris arba atitinkamo socialinių mokslų studijų krypčių grupės diplomo kopija ir profesinės veiklos patirtį patvirtinanti pažyma). Supervizorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

21.1. atitinkamos profesinės kvalifikacijos, specializacijos klinikinių (specialybinių), išskyrus PA sveikatos priežiūros, kompetencijų tobulinimą vykdantis supervizorius turi turėti tos srities, kurioje vykdomos supervizijos, išsilavinimą (sveikatos mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį išsilavinimą ir galiojančią praktikos licenciją arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus psichologijos studijų krypties studijų programą, arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) ir ne trumpesnę kaip 5 metų per paskutinius 7 metus profesinės veiklos patirtį;

21.2. atitinkamos PA sveikatos priežiūros paslaugos teikimo licenciją turinčio specialisto klinikinių (specialybinių) kompetencijų tobulinimą vykdantis supervizorius turi turėti tos srities, kurioje vykdomos supervizijos, išsilavinimą, galiojančią PA sveikatos priežiūros paslaugos licenciją ir ne trumpesnę kaip 3 metų per paskutinius 5 profesinės veiklos patirtį;

21.3. specialistų bendrųjų (ne klinikinių (ne specialybinių)) profesinių kompetencijų tobulinimą vykdančio supervizoriaus kompetenciją patvirtina atitiktis Tvarkos aprašo 21.1 ar 21.2 papunktyje nurodytiems reikalavimams arba specializuotas supervizorių rengimo studijas ar mokymus patvirtinantis dokumentas (pažymėjimas, diplomas).

 

IV SKYRIUS

specialistų tobulinimas pagal kompetencijų grupes ir privalomas tobulinimasis

 

22. Pagal gebėjimų pobūdį ir jų taikymą skiriamos šios pagrindinės profesinių kompetencijų grupės:

22.1. atitinkamos profesinės kvalifikacijos, specializacijos klinikinės (specialybinės) kompetencijos (profesinės kompetencijos, nurodytos Lietuvos medicinos normoje ar kitame teisės akte, reglamentuojančiame specialisto kompetenciją teikti paslaugas);

22.2. bendrosios klinikinės (specialybinės) su profesine veikla susijusiose srityse įgyjamos kompetencijos (pvz., paliatyvioji medicina,  antibakterinis rezistentiškumas, ekstremaliųjų situacijų valdymas, pirmoji medicinos pagalba ir pan., farmacija ne farmacijos specialistams; kardiologija  ne gydytojams kardiologams,  arba – medicina, odontologija, slauga ir pan. farmacijos specialistams);

22.3. bendrosios (ne klinikinės (ne specialybinės)) profesinės kompetencijos (socialinės emocinės kompetencijos, konfliktų valdymas, vadyba, lyderystė, komandinis darbas, etika, teisė, mokslinių tyrimų metodika, korupcijos prevencija).

23. Specialistų dalyvavimo tobulinimosi renginiuose pagal tobulinamų kompetencijų grupes reikalavimai:

23.1. atitinkamos profesinės kvalifikacijos, specializacijos klinikinių (specialybinių) kompetencijų tobulinimas turi sudaryti ne mažiau kaip 60 procentų nuo viso privalomojo tobulinimosi valandų skaičiaus;

23.2. rekomenduojama, kad bendrųjų (ne klinikinių (ne specialybinių)) profesinių kompetencijų tobulinimas sudarytų ne mažiau kaip 10 procentų nuo viso privalomojo tobulinimosi valandų skaičiaus.

 

V skyrius

TOBULINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

24. Tobulinimu rūpinasi patys specialistai ir sveikatos priežiūros įstaigos ar Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar jo padalinio, užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinio, įsteigto Lietuvos Respublikoje, vykdančių farmacinę veiklą (toliau – sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos), steigėjai, specialistus, pacientus vienijančios ir (ar) jiems atstovaujančios asociacijos.

25. Specialistų tobulinimas (sudėtinė specialistų valdymo dalis) planuojamas, organizuojamas ir vykdomas pagal kompetenciją atitinkamu lygiu: Ministerija ir formaliojo švietimo institucijos šią veiklą planuoja ir koordinuoja valstybės lygiu, savivaldybės – savo teritorijose, sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos –  savo įstaigose, specialistus vienijančios asociacijos ir patys specialistai – asmenine iniciatyva.

26. Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos, turinčios ne mažiau kaip 10 specialistų, administracija privalo planuoti įstaigos specialistų tobulinimą. Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos vadovas tvirtina įstaigos specialistų tobulinimo tvarkos aprašą, numato šiam tikslui reikalingas lėšas bei sudaro sąlygas privalomam specialisto tobulinimuisi. Įstaigos specialistai privalo būti supažindinti su tobulinimo tvarka. Specialistų tobulinimo tvarkos apraše turi būti nustatyta:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-91, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01146

26.1. už specialistų tobulinimą atsakingi asmenys, jų funkcijos, atsakomybės;

26.2. specialistų tobulinimo planavimas ir organizavimas einamiesiems ir ateinantiems metams;

26.3. specialistų tobulinimui skirtų lėšų planavimas;

26.4. tobulinime dalyvaujančių specialistų atsakomybės;

26.5. specialistų vykdyto tobulinimosi apskaita ir stebėsena.

27. Švietimo teikėjai, atsižvelgdami į Ministerijos siūlymus, specialistų tobulinimosi poreikius, organizuoja specialistų tobulinimosi renginius, nustato jų trukmę ir kainą.

28. Švietimo teikėjai turi užtikrinti tobulinimo programų kokybę ir jų vykdytojų profesionalumą, atitinkantį tobulinamų specialistų profesinei kvalifikacijai keliamus reikalavimus, užtikrinti, kad visų formų renginiai vyktų laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatytų reikalavimų.

29. Vykdant kvalifikacijos tobulinimą visomis Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytomis tobulinimosi formomis, kai specialistams išduodamas tobulinimą patvirtinantis pažymėjimas, visomis formomis pateikiamuose pranešimuose reklama draudžiama.

30. Pasikartojančio pobūdžio tobulinimo programos, išskyrus PA sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo programas, turi būti suderintos su Ministerija vadovaujantis Programų derinimo taisyklių nustatyta tvarka.

31. PA sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo programos turi būti suderintos su Ministerija vadovaujantis Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-557 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

32. Vienkartinių tobulinimo renginių derinimas atliekamas vadovaujantis Programų derinimo taisyklių nustatyta tvarka.

33. Informacija apie specialistų tobulinimui skirtas programas, tobulinimosi renginius įrašoma ir administruojama METAS, švietimo teikėjams suvedant tobulinimo programų ir tobulinimo renginių duomenis. METAS sistemoje įvestus duomenis tvirtina Higienos institutas.

 

VI SKYRIUS

SPECIALISTŲ TOBULINIMO APMOKĖJIMO TVARKA

 

34. Specialistų tobulinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigų lėšų, specialisto asmeninių lėšų ir kitų šaltinių.

35. Valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų specialistams tobulinimo pagal tikslines privalomojo tobulinimo programas, numatytas Tvarkos aprašo priede, išlaidos iš dalies kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą bazinę tobulinimo kainą (toliau – bazinė kaina). Vienam sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistui iš valstybės biudžeto apmokama vienoda procentinė išlaidų dalis, nepriklausomai nuo turimų atitinkamos profesinės praktikos veiklos licencijų skaičiaus. Kitų sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos specialistų tobulinimosi išlaidos padengiamos iš šių įstaigų ar pačių specialistų lėšų ar kitų šaltinių.

36. Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigų administracijos ar patys specialistai paraiškas tobulintis švietimo teikėjui teikia vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

37. Ministerija, atsižvelgdama į skiriamas valstybės biudžeto lėšas, specialistui kas penkerius metus (licencijos išdavimo bei privalomo pranešimo apie tobulinimąsi laikotarpiu) pagal bazinę kainą apmoka iki 60 proc. minimalios trukmės specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi pagal tikslines programas, nurodytas Tvarkos aprašo priede, išlaidų. Likusią išlaidų dalį padengia kitas juridinis ar fizinis asmuo arba pats specialistas. Jeigu kursų trukmė viršija Tvarkos aprašo 1 priede numatytą minimalią programos trukmę, už programos dalį, viršijančią minimalią trukmę, apmoka kitas juridinis ar fizinis asmuo arba pats specialistas.

38. Sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos, planuodamos kitų metų biudžetą, atsižvelgdamos į specialistų tobulinimosi poreikį, numato lėšas specialistų tobulinimuisi. Specialistų tobulinimuisi rekomenduojama skirti didesnį iš šių dydžių: ne mažiau kaip vieną procentą įstaigos darbo užmokesčio fondo arba ne mažesnį procentą, negu nurodytas sveikatos apsaugos ministro įsakyme dėl atitinkamų metų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių patvirtinimo.

39. Vidutinį darbo užmokestį tobulinimo metu moka ir komandiruotės išlaidas padengia įstaiga, siunčianti specialistą tobulintis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

40. Gali būti organizuojami mokami tobulinimosi kursai ar kiti renginiai, kuriuos apmoka patys specialistai, sveikatos priežiūros ar farmacijos įstaigos arba kitos organizacijos.

41. Ministerija gali skirti valstybės biudžeto lėšas specialistų tobulinimui kitais Tvarkos aprašo 35 punkte nenurodytais atvejais.

 

VII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

42. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti įskaitomas tobulinimasis, atliktas per paskutinius 5 metus.

43. Privalomojo tobulinimosi mastas specialisto praktikos licencijai ar licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti nustatomas remiantis šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais specialistų tobulinimo reikalavimus.

44. Specialistų tobulinimui skirtų įvairių formų pasikartojančio pobūdžio tobulinimo programos, specialistų tobulinimo renginio pavadinimas tobulinimą patvirtinančiame pažymėjime turi sutapti su METAS registruotu pavadinimu.

_______________________

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės

kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo

priedas

 

SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIVALOMOJO TOBULINIMO TIKSLINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Programos pavadinimas

Tikslinė grupė

Minimali programos trukmė ir reikalavimai

Pirmoji medicinos pagalba

Visi Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“, išvardyti veiklą vykdantys specialistai (išskyrus gydytoją anesteziologą reanimatologą, vaikų intensyviosios terapijos gydytoją, skubiosios medicinos gydytoją, paramediką, skubiosios medicinos pagalbos paramediką bei specialistus, išklausiusius ne trumpesnį kaip 36 val. trukmės skubiosios medicinos pagalbos teikimo vaikams ir suaugusiesiems privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą); papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistai, farmacijos specialistai

 

Trukmė – 8 val., iš jų ne mažiau kaip pusė kurso laiko trukmės turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“ nustatytą asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą). Praktinių įgūdžių tobulinimas turi vykti naudojant medicininę simuliacinę įrangą.

Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas

Medicinos gydytojai (visų profesinių kvalifikacijų gydytojai, išskyrus darbo medicinos gydytoją, gydytoją dietologą, gydytoją onkologą radioterapeutą, gydytoją psichiatrą, gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, gydytoją genetiką, gydytoją patologą, gydytoją radiologą, teismo medicinos gydytoją, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, gydytoją onkologą chemoterapeutą, gydytoją vaikų onkohematologą);

farmacijos specialistai; visų profesinių kvalifikacijų gydytojai odontologai

 

Trukmė – 6 val. Programoje turi būti šios temos:

- antimikrobinio atsparumo situacija / problema Lietuvoje ir Europoje / pasaulyje;

- antimikrobinių vaistų grupės, jų veikimo principai ir antimikrobinis veikimas;

- atsparumo antimikrobiniams vaistams priežastys;

- racionalaus antimikrobinio gydymo principai.

____________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-1018

redakcija)

 

 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimo tvarką. 

2. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidos kompensuojamos valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems specialistams, vykdantiems Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“, nurodytas veiklas, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacijos, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistams (toliau visi kartu – specialistai), savo profesinę kvalifikaciją tobulinantiems pagal su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) suderintas privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas, numatytas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, priede (toliau – privalomojo tobulinimo programos).

3. Privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo programoje už valstybės biudžeto lėšas gali dalyvauti specialistai, registravimosi tobulintis dieną turintys galiojančias atitinkamos praktikos licencijas ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

4. Sveikatos priežiūros įstaigos ar Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar jo padalinio, užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinio, įsteigto Lietuvos Respublikoje, vykdančių farmacinę veiklą (toliau – farmacinės veiklos įmonė), administracija ar patys specialistai paraiškas tobulinti profesinę kvalifikaciją pagal privalomojo tobulinimosi programas teikia švietimo teikėjui.

5. Švietimo teikėjai iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. sudaro vardinius kasmetiniuose privalomojo tobulinimo programose dalyvausiančių specialistų sąrašus kitiems metams ir nustato kursų laiką.

6. Švietimo teikėjai iki kiekvienų metų gruodžio 1 d., o esant poreikiui – kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 d. pateikia Ministerijai specialistų, kurie pageidauja gauti valstybės kompensaciją privalomojo tobulinimo programų išlaidoms padengti, sąrašus, nurodydamos vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, spaudo numerį, įstaigos ar farmacinės veiklos įmonės, kurioje dirba specialistas, pavadinimą, kurso programos temą, trukmę valandomis, kurso organizavimo datą arba metų ketvirtį, kurso kainą.

7. Ministerija sudaro specialistų, pageidaujančių gauti valstybės kompensaciją profesinės kvalifikacijos pagal privalomojo tobulinimo programas išlaidoms padengti, sąrašą, kuriame nurodo specialisto tapatybės nustatymo duomenis (spaudo numerį arba vardą ir pavardę, jei specialistas neprivalo turėti spaudo), profesinę kvalifikaciją, įstaigos ar farmacinės veiklos įmonės, kurioje dirba specialistas, pavadinimą, programos pavadinimą ir trukmę, kompensuojamą sumą. Sveikatos apsaugos ministras tvirtina kiekvienam specialistui skirtą kompensuojamą sumą, atsižvelgdamas į specialisto paraiškoje nurodytą profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos trukmę, kompensuojamą bazinę valandos kainą.

8. Ministerija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį su švietimo teikėjais dėl specialistų, įrašytų į Aprašo 7 punkte nurodytą sąrašą, profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų pagal privalomojo tobulinimo programas kompensavimo.

9. Kompensuojamą dalyvavimo tobulinimosi programoje išlaidų dalį švietimo teikėjui sumoka Ministerija, likusią išlaidų dalį – kitas juridinis ar fizinis asmuo arba pats specialistas.

10. Švietimo teikėjas kiekvienam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 10 d. pateikia Ministerijai Aprašo 8 punkte nurodytoje sutartyje nustatytos formos lėšų poreikio paraišką ir specialistų, kurie sėkmingai baigė privalomojo tobulinimo programą ir gavo pažymėjimą, sąrašą.

11. Ministerija profesinės kvalifikacijos tobulinimo pagal privalomojo tobulinimo programas išlaidoms kompensuoti skirtas lėšas perveda į švietimo teikėjo nurodytą sąskaitą per 20 darbo dienų po Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

___________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-1018

redakcija)

 

 

KOMPENSUOJAMOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BAZINĖS KAINOS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Kompensuojamą sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų tobulinimosi valstybės biudžeto lėšomis bazinę kainą (BK) sudaro vidutinis valandinis dėstytojų atlyginimas (VDA vid.), padaugintas iš kompensuojamų privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo pagal programas, numatytas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, priede, (toliau – tobulinimas) valandų skaičiaus (VS) ir padalytas iš vidutinio asmenų skaičiaus grupėje (AS vid.). Vidutinis asmenų skaičius grupėje (AS vid.) yra Kompensuojamos profesinės kvalifikacijos tobulinimo bazinės kainos nustatymo tvarkos aprašo 2 punkto atitinkamame papunktyje nurodytos specialistų grupės didžiausio ir mažiausio specialistų, galinčių dalyvauti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimo programoje, skaičiaus vidurkis:   

VDA vid.   x VS          

BK  --------------------------------x 60%

AS vid.              

Bazinė kompensuojama tobulinimo valandos kaina (BVK) perskaičiuojama kiekvienais metais, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalųjį valandinį atlygį (MVA). BVK sudaro VDA vid., padalytas iš AS vid.:

VDA vid.               

BVK =  ----------------------------.

AS vid.  

2. Teorinių žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimo programoje dalyvaujančių specialistų grupėje gali būti:

2.1. 6–10 specialistų, kai sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktiniams įgūdžiams tobulinti naudojama medicininė simuliacinė įranga;

2.2. 18–22 specialistai, kai sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams tobulinti medicininė simuliacinė įranga nenaudojama.

3. Atitinkamo dėstytojo vidutinis valandinis atlyginimas (VDA vid.) apskaičiuojamas pagal vyriausiojo mokslo darbuotojo (P), vyresniojo mokslo darbuotojo (D), mokslo darbuotojo, tyrėjo (L) ir jaunesniojo mokslo darbuotojo (A) tarnybinių atlyginimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, nustatytus tarnybinių atlyginimų koeficientus, , imant didžiausio (d) ir mažiausio (m) tarnybinių atlyginimų koeficientų aritmetinį vidurkį ir gautą koeficientą dauginant iš MVA, įskaičiuojant socialiniam draudimui skiriamas lėšas:

 

VA vid. = (d+m)/2*MVA*1.0145.

 

Vidutinį valandinį dėstytojų atlyginimą (VDA vid.) sudaro dėstytojų vidutinių valandinių atlyginimų (VA vid.) suma, padalyta iš 4:

 

VDA vid.=((VA vid.P)+ (VA vid. D)+ (VA vid. L)+ (VA vid. A))/4.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-221, 2004-04-09, Žin., 2004, Nr. 57-2011 (2004-04-20), i. k. 1042250ISAK000V-221

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-345, 2004-05-10, Žin., 2004, Nr. 82-2959 (2004-05-20), i. k. 1042250ISAK000V-345

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-495, 2004-07-02, Žin., 2004, Nr. 106-3949 (2004-07-08), i. k. 1042250ISAK000V-495

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-506, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 80-2923 (2005-06-30), i. k. 1052250ISAK000V-506

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-557, 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3178 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-557

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-299, 2006-04-20, Žin., 2006, Nr. 48-1718 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-299

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-648, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 82-3286 (2006-07-27), i. k. 1062250ISAK000V-648

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-930, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 125-4761 (2006-11-21), i. k. 1062250ISAK000V-930

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-129, 2007-02-28, Žin., 2007, Nr. 29-1070 (2007-03-08), i. k. 1072250ISAK000V-129

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-529, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 74-2954 (2007-07-05), i. k. 1072250ISAK000V-529

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-570, 2007-07-10, Žin., 2007, Nr. 78-3166 (2007-07-14), i. k. 1072250ISAK000V-570

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-981, 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4628 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-981

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" papildymo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1235, 2008-12-09, Žin., 2008, Nr. 146-5892 (2008-12-20), i. k. 1082250ISAK00V-1235

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1243, 2008-12-09, Žin., 2009, Nr. 2-34 (2009-01-08), i. k. 1082250ISAK00V-1243

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" papildymo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-82, 2010-02-01, Žin., 2010, Nr. 17-818 (2010-02-09), i. k. 1102250ISAK0000V-82

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-636, 2013-06-19, Žin., 2013, Nr. 67-3385 (2013-06-26), i. k. 1132250ISAK000V-636

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" papildymo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1260, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18130

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-398, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05668

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1214, 2020-05-19, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10882

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1903, 2020-08-24, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17858

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2446, 2020-10-30, paskelbta TAR 2020-10-30, i. k. 2020-22772

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1211, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11603

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. Įsakymo Nr. 132 ,,Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-797, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08076

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1079, 2022-06-16, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12924

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1018, 2023-09-21, paskelbta TAR 2023-09-22, i. k. 2023-18597

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-91, 2024-01-24, paskelbta TAR 2024-01-24, i. k. 2024-01146

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo