Suvestinė redakcija nuo 2006-11-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 28-1024, i. k. 102110MISAK00000115

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL EKSPORTUOJAMO NEGYVŪNINIO MAISTO PRODUKTO SERTIFIKATO IŠDAVIMO TVARKOS

 

2002 m. kovo 8 d. Nr. 115

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893) 1 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 11 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Es Tarybos direktyvos 89/397/EEB nuostatas:

1. Tvirtinu Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikato išdavimo tvarką (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą apskričių, miestų, rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-87, 2005-02-04, Žin., 2005, Nr. 20-647 (2005-02-11), i. k. 105110MISAK000B1-87

Nr. B1-687, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4870 (2006-11-25), i. k. 106110MISAK00B1-687

 

3. Laikau netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. 58 „Dėl Eksportuojamų negyvūninių maisto produktų saugos pažymėjimo išdavimo tvarkos“.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. kovo 8 d. įsakymu

Nr. 115

 

eksportuojamo NEGYVŪNINIO MAISTO PRODUKTO SERTIFIKATO IŠDAVIMO TVARKA

 

1. Negyvūninio maisto produkto sertifikato išdavimo tvarka nustato eksportuojamų negyvūninių maisto produktų (toliau – produktai) sertifikato (toliau – Sertifikatas) išdavimo fiziniams ir juridiniams asmenims pagrindus ir tvarką.

2. Sertifikatas yra dokumentas, patvirtinantis, kad produktas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, jeigu eksportuotojo ir produkto gavėjo sutartyje nenumatyta kitaip. Jis išduodamas eksportuotojui prašant, kai importuojanti šalis tokio dokumento reikalauja.

3. Išduoti Sertifikatą turi teisę apskričių, miestų, rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkai ar jų įgalioti pareigūnai (toliau – pareigūnai).

4. Sertifikatas išduodamas produktams, kurie perdirbami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintose įmonėse, ir pirminiams žemės ūkio produktams, skirtiems maistui, jei kiekviena partija patikrinama ir atliekami visi reikiami tyrimai.

5. Eksportuotojai turi pateikti pareigūnams visą tikrinimui reikalingą informaciją, dokumentus bei kitą medžiagą. Pareigūnui pareikalavus, turi būti pateikiami dokumentų originalai.

6. Pareigūnai, patikrinę ir įvertinę produktų saugos ir kitus privalomuosius rodiklius, išduoda Sertifikatą kiekvienai eksportuojamų produktų partijai.

Jeigu eksportuojamų produktų siunta (viena transporto priemone gabenamos maisto prekės) susideda iš kelių partijų, jos sauga ir kiti privalomieji rodikliai gali būti patvirtinti vienu Sertifikatu, kuriame turi būti nurodytos visos partijos, sudarančios siuntą.

7. Sertifikatas įforminamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos formos blanke su apsaugos ženklais. Sertifikatą taisyti draudžiama. Antspaudo ir parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos.

8. Sertifikatas pildomas lietuvių ir anglų arba rusų kalba.

9. Sertifikato blankais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorines įstaigas aprūpina ir Sertifikatų išdavimo ir panaudojimo apskaitą tvarko viešoji įstaiga Respublikinis maisto ir veterinarijos konsultavimo centras.

10. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos apskričių (teikia informaciją ir iš rajonų) ir miestų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turi pateikti duomenis apie praėjusį mėnesį sugadintus Sertifikatus viešajai įstaigai Respublikinis maisto ir veterinarijos konsultavimo centras. Sugadinti Sertifikatai turi būti saugomi juos išdavusioje valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

11. Už Sertifikato blankų saugojimą ir naudojimą asmeniškai atsako juos gavusios teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

12. Sertifikatai registruojami ir jų archyvinės bylos tvarkomos juos išdavusioje tarnyboje.

13. Neteko galios nuo 2005-02-12

Punkto naikinimas:

Nr. B1-87, 2005-02-04, Žin. 2005, Nr. 20-647 (2005-02-11), i. k. 105110MISAK000B1-87

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-87, 2005-02-04, Žin., 2005, Nr. 20-647 (2005-02-11), i. k. 105110MISAK000B1-87

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 115 "Dėl Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikato išdavimo tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-687, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 127-4870 (2006-11-25), i. k. 106110MISAK00B1-687

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 155 "Dėl eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikato išdavimo tvarkos" pakeitimo