Suvestinė redakcija nuo 2022-05-17

 

Dekretas paskelbtas: Žin. 1995, Nr. 27-605, i. k. 0951050DEKR00000584

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-17:

Nr. 1K-969, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10282

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,

 

1 straipsnis.

T v i r t i n u Lietuvos heraldikos komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

Vilnius, 1995 m. kovo 20 d.

Nr. 584

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Prezidento

1995 m. kovo 20 d. dekretu Nr. 584

(Lietuvos Respublikos Prezidento

2022 m. gegužės 16 d. dekreto

Nr. 1K-969 redakcija)

 

 

LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS nuostatai

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos heraldikos komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos heraldikos komisijos (toliau – Komisija) veiklos organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Komisija veikia vykdydama Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme (toliau – Vėliavos įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme (toliau – Herbo įstatymas) ir kituose įstatymuose numatytus uždavinius, funkcijas ir naudodamasi minėtuose įstatymuose įtvirtintomis teisėmis.

3. Komisijos veiklą užtikrina Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (toliau – Kanceliarija).

 

IIKOMISIJOS veiklos ORGANIZAVIMAS ir sprendimų priėmimas

 

4. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

5. Komisijos pirmininkas, prireikus savo iniciatyva arba gavęs Komisijos nario prašymą dalyvauti Komisijos posėdyje nuotoliniu būdu, priima sprendimą Komisijos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą Komisijos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pranešta Komisijos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Šiame nuotoliniu būdu organizuojamame Komisijos posėdyje kiti Komisijos nariai ir kiti posėdžio dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į Komisijos posėdžių salę.

6. Komisijai vadovauja, jos darbą organizuoja ir atsako už jos veiklą Komisijos pirmininkas.

7. Komisijos pirmininkas:

7.1. šaukia Komisijos posėdžius, nustato jų vietą ir laiką, tvirtina Komisijos posėdžių darbotvarkes ir jiems pirmininkauja;

7.2. gali raštu ar žodžiu pavesti kitiems Komisijos nariams atlikti išsamesnį svarstomų klausimų tyrimą, parengti jų vertinimą, pranešimą Komisijos posėdžiui;

7.3. pasirašo Komisijos sprendimus ir protokolinius sprendimus ir kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla;

7.4. teikia Komisijos metinės veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos Prezidentui;

7.5. veikia Komisijos vardu, atstovauja jai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose arba įgalioja atstovauti kitus Komisijos narius;

7.6. užtikrina Komisijai perduotų patvirtintų herbų etalonų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų, herbinių ženklų ir kitų heraldikos objektų heraldinių projektų ir surinktos rašytinės bei ikonografinės medžiagos ir tyrimų apsaugą;

7.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

8. Nesant Komisijos pirmininko, jo pareigas eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

9. Komisijos nariai:

9.1. dalyvauja Komisijos posėdžiuose;

9.2. vykdo Komisijos pirmininko pavedimus;

9.3. balsuoja priimant Nuostatų 19 punkte nurodytus Komisijos sprendimus dėl herbo etalono ir (ar) heraldinio projekto kūrimo, atkūrimo ir (ar) koregavimo ir kitais Komisijos veiklos klausimais.

10. Jeigu yra pagrindas manyti, kad Komisijos nario dalyvavimas svarstant ir (ar) balsuojant dėl tam tikrų klausimų sukels interesų konfliktą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Komisijos nariui privalu nedelsiant pranešti apie tai ir nusišalinti nuo atitinkamo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūros. Apie Komisijos nario nusišalinimą ir jo motyvus pažymima posėdžio protokole. Jeigu Komisijos narys atsisako nusišalinti, nors turėtų, dėl jo nušalinimo balsuojama Nuostatų 17 punkte nustatyta tvarka. Komisijos narys balsavime dėl jo nušalinimo nedalyvauja. Komisijos posėdžio protokole fiksuojami Komisijos narių balsavimo rezultatai ir motyvai dėl atitinkamo Komisijos nario nušalinimo.

11. Nusišalinęs Komisijos narys jokia forma neatlieka tolesnių Komisijos nario pareigų, t. y. nedalyvauja kaip Komisijos narys herbo etalono ir (ar) heraldinio projekto kūrimo, atkūrimo ir (ar) koregavimo procedūroje, t. y. svarstymuose ir balsavimuose, bet joje gali dalyvauti ir nuomonę pareikšti kaip Herbo įstatyme ir Vėliavos įstatyme nurodytų subjektų, turinčių teisę turėti herbą, herbinę vėliavą, herbinį antspaudą, herbinį ženklą ir (ar) kitus heraldikos objektus (toliau – Pareiškėjas), pasirinktas dailininkas.

12. Medžiagą Komisijos posėdžiui rengia ir Komisijos nariams teikia Komisijos sekretorius – Kanceliarijos struktūrinio padalinio, atsakingo už heraldiką, specialistas (toliau – Komisijos sekretorius).

13. Komisijos posėdžio darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga visiems Komisijos nariams elektroniniu paštu (išskyrus medžiagą, kuri pagal įstatymus negali būti siunčiama tokiu būdu) pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio.

14. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių.

15. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, apie tai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio privalo pranešti Komisijos pirmininkui ir Komisijos sekretoriui.

16. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje visų Komisijos narių balsų dauguma atviru balsavimu balsuojant „už“, „prieš“ arba „susilaikau“. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko, o jo nesant – jo funkcijas atliekančio Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.

17. Į Komisijos posėdį kviečiami asmenys, susiję su svarstomu klausimu: Pareiškėjas, jo atstovas, dailininkas ir (ar) prireikus Komisijos pasitelkti ekspertai, taip pat gali būti kviečiami valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai, kurie gali suteikti reikalingos informacijos Komisijos posėdyje svarstomu klausimu.

18. Komisijos posėdžiuose priimti sprendimai įforminami protokolais, o Herbo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytais atvejais ir tuomet, kai Komisija priima kitus norminio pobūdžio teisės aktus, Komisijos sprendimais.

19. Posėdžio eiga fiksuojama garso (vaizdo) įrašu, kuris laikomas sudėtine protokolo dalimi ir saugomas kartu su protokolu skaitmeninėje laikmenoje.

20. Protokolo projektas turi būti parengtas per 7 darbo dienas nuo įvykusio Komisijos posėdžio dienos. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir prireikus kiti posėdžio dalyviai, svarstomi klausimai ir priimti sprendimai. Komisijos sekretorius parengtus protokolų projektus elektroniniu paštu išsiunčia Komisijos nariams, kurie turi teisę per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos pateikti dėl jo pastabų ir pasiūlymų.

21. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo kaip priedai, kurie yra neatskiriama protokolo dalis, pridedami su svarstytais klausimais susiję dokumentai.

22. Komisijos protokolų išrašai siunčiami institucijoms arba asmenims, susijusiems su konkrečiais Komisijos sprendimais. Komisijos sprendimai, kuriais tvirtinami norminio pobūdžio teisės aktai, skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų registre.

23. Komisijos protokolų išrašai tvirtinami Komisijos antspaudu.

24. Komisijos siūlymai Respublikos Prezidentui (priimti Komisijos posėdyje ir įforminti posėdžio protokole) dėl herbo etalono tvirtinimo Respublikos Prezidentui pateikiami kaip atskiras dokumentas, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Komisijos veiklos dokumentai (protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Kanceliarijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Informacija apie Komisijos veiklą viešosios informacijos rengėjams teikiama per Kanceliarijos padalinį, atsakingą už komunikaciją.

 

____________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 1K-438, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 91-4813 (2010-07-31), i. k. 1101050DEKR001K-438

Dėl Lietuvos heraldikos komisijos nuostatų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 1K-246, 2015-03-05, paskelbta TAR 2015-03-05, i. k. 2015-03419

Dėl Lietuvos heraldikos komisijos sudarymo

 

3.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Dekretas

Nr. 1K-969, 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-16, i. k. 2022-10282

Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 1995 m. kovo 20 d. dekreto Nr. 584 „Dėl Lietuvos heraldikos komisijos“ pakeitimo