Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 24-892, i. k. 1022050ISAK00000054

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽSIENIO VIENETO VEIKLOS NUOLATINUMO APIBRĖŽIMO IR UŽSIENIO VIENETO ATSTOVO (AGENTO) STATUSO PRIKLAUSOMUMO AR NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 27 d. Nr. 54

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 6 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 3-78) 1 punktu, tvirtinu:

1. Užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimą (pridedama);

2. Užsienio vieneto atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijus (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 54

 

UŽSIENIO VIENETO VEIKLOS NUOLATINUMO APIBRĖŽIMAS

 

1. Užsienio vienetų veiklos nuolatinumo apibrėžimo (toliau – Apibrėžimas) tikslas – apibrėžti užsienio vienetų veiklos Lietuvos Respublikoje nuolatinumą, kuris parodytų, ar užsienio vienetai vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą arba jos dalį per nuolatinę buveinę.

2. Šiame Apibrėžime vartojamos sąvokos:

2.1. laikina veikla – užsienio vieneto veikla Lietuvos Respublikoje, vykstanti trumpiau kaip 6 mėnesius;

2.2. užbaigtas komercinis operacijų ciklas – ciklas, sudarytas iš užsienio vieneto veiklos operacijų etapų. Pirmąjį etapą sudaro viena arba kelios iš šių operacijų: rinkodara, įskaitant rinkotyrą, distribucija (paskirstymas), reklama, projektavimo ir tyrinėjimo darbai ir kitos iš esmės panašios operacijos; antrąjį etapą sudaro viena arba kelios iš šių operacijų: sandėliavimas, konsultavimas, užsakymų priėmimas, mokslinio tyrimo, bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai, gamyba, paslaugų teikimas ir kitos iš esmės panašios operacijos; trečiąjį etapą sudaro viena arba kelios iš šių operacijų: pardavimas, tiekimas, pristatymas, apmokėjimas (atlyginimas) ir kitos iš esmės panašios operacijos.

3. Užsienio vieneto veiklos Lietuvos Respublikoje pradžia yra pirmojo sandorio sudarymo diena.

4. Nuolatine užsienio vieneto veikla arba jos dalimi yra laikoma užsienio vieneto veikla arba jos dalis Lietuvos Respublikoje, kuri nėra laikina veikla, ir yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas.

5. Subrangovų, kuriuos užsienio vienetas pasitelkia darbams atlikti, šių darbų atlikimo laikas įskaitomas į užsienio vieneto (generalinio rangovo) veiklos Lietuvos Respublikoje laiką, jeigu subrangovai ir tas užsienio vienetas yra susiję asmenys.

6. Užsienio vieneto veikla arba jos dalis, kuri buvo vykdoma ilgiau kaip 6 mėnesius, nelaikoma nuolatine, jei užsienio vienetas įvykdė ne visus užbaigto komercinio operacijų ciklo etapus, išskyrus atvejus, kai pats veiklos operacijų etapas yra savarankiška užsienio vieneto veikla arba jos dalis.

7. Užsienio vieneto veikla arba jos dalis, nors ir atitinka laikinos veiklos požymius, yra laikoma nuolatine, jei:

7.1. dėl užsienio vieneto veiklos arba jos dalies specifikos ši veikla arba jos dalis yra trumpalaikė, tačiau yra užbaigtas komercinis operacijų ciklas, galima aiškiai nustatyti Lietuvos Respublikoje vykdomos veiklos vietą ir tai, kad pajamos, uždirbtos Lietuvos Respublikoje iš šios veiklos, yra visos to užsienio vieneto pajamos iš šios veiklos, arba

7.2. dėl užsienio vieneto veiklos arba jos dalies specifikos užsienio vienetas vykdo trumpalaikę pasikartojančią (periodiškai kasmet, tačiau ne trumpiau kaip trejus metus) veiklą arba jos dalį. Šiuo atveju užsienio vienete turi būti kasmet užbaigtas komercinis operacijų ciklas, arba

7.3. užsienio vienetas per mokestinį laikotarpį gavo daugiau kaip 15 000 eurų pajamų iš veiklos arba jos dalies Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai užsienio vienetas įrodo, kad šios pajamos iš veiklos arba jos dalies Lietuvos Respublikoje sudaro mažiau kaip 15 procentų jo pajamų, gautų iš šio užsienio vieneto veiklos arba jos dalies.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-435, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19444

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 54

 

UŽSIENIO VIENETO ATSTOVO (AGENTO) STATUSO PRIKLAUSOMUMO AR NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI

 

1. Užsienio vieneto atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų (toliau – Kriterijai) tikslas – apibūdinti užsienio apmokestinamojo vieneto (toliau – užsienio vienetas) veiklos vykdymą per priklausomą ar nepriklausomą atstovą (agentą), kuris leistų nustatyti, ar užsienio vienetas vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje.

2. Užsienio vieneto atstovas (agentas) – fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo to, kaip jis vadinasi (makleris, brokeris, prekybos komisionierius, verslo konsultantas arba kitoks agentas), per kurį užsienio vienetas vykdo veiklą arba jos dalį.

3. Užsienio vieneto atstovas (agentas) laikomas turinčiu nepriklausomo atstovo (agento) statusą, jei jis atitinka šiuos kriterijus, jei šiuose Kriterijuose nenustatyta kitaip:

3.1. turi juridinę ir ekonominę nepriklausomybę nuo užsienio vieneto, kuriam atstovauja. Juridinė užsienio vieneto atstovo (agento) nepriklausomybė reiškia, kad atstovas (agentas) turi savo klientus, su užsienio vienetu yra susijęs atstovavimo, pavedimo arba kita sutartimi, kurioje nurodyti šiame punkte apibrėžti ekonominės nepriklausomybės kriterijai. Ekonominė užsienio vieneto atstovo (agento) nepriklausomybė reiškia, kad užsienio vieneto atstovas (agentas) gauna atlyginimą už tarpininkavimo paslaugas ir pats dengia savo išlaidas; ir

3.2. veiklą vykdo savo vardu; ir

3.3. užsienio vieneto atstovo (agento) įprastinė veikla atitinka užsienio vieneto per tą atstovą (agentą) vykdomą veiklą.

4. Bet kuris užsienio vieneto atstovas (agentas) laikomas turinčiu priklausomo atstovo (agento) statusą, jei jis neatitinka nepriklausomo užsienio vieneto atstovo (agento) statuso kriterijų, jeigu šiuose Kriterijuose nenustatyta kitaip.

5. Užsienio vienetui vykdant veiklą Lietuvos Respublikoje per savo atstovą (agentą), turintį statusą, atitinkantį šių Kriterijų 3.1-3.3 punktuose išvardytus kriterijus, nelaikoma, kad šis užsienio vienetas vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai:

5.1. užsienio vieneto atstovas (agentas), nors ir atitinka nepriklausomo atstovo (agento) statuso kriterijus, tačiau atstovauja vienam užsienio vienetui, ir pajamos iš tokios veiklos sudaro žymią dalį atstovaujamo užsienio vieneto ir/arba atstovo (agento) pajamų;

5.2. užsienio vieneto atstovas (agentas) tik formaliai (tik forma, o ne turinys) atitinka nepriklausomo atstovo (agento) statuso kriterijus.

6. Užsienio vienetui vykdant veiklą Lietuvos Respublikoje per savo atstovą (agentą), atitinkantį šių Kriterijų 4 punkte nustatytus kriterijus, laikoma, kad šis užsienio vienetas veikia Lietuvoje per nuolatinę buveinę, išskyrus tuos atvejus, kai:

6.1. užsienio vieneto atstovas (agentas) nors ir teikia informaciją apie savo veiklą atstovaujamam užsienio vienetui, tačiau atitinka nepriklausomo atstovo (agento) statuso kriterijus;

6.2. užsienio vieneto atstovas (agentas) tik formaliai (tik forma, o ne turinys) atitinka priklausomo atstovo (agento) statuso kriterijus.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-435, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19444

Dėl finansų ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 54 „Dėl užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimo ir užsienio vieneto atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo