Suvestinė redakcija nuo 2005-10-02 iki 2007-07-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 23-870, i. k. 1022210ISAK00003-66

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MAKSIMALIŲ LEIDŽIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MATMENŲ, LEIDŽIAMŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVŲ, LEIDŽIAMOS BENDROSIOS MASĖS PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 18 d. Nr. 3-66

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 7-263), 250 punktu ir įgyvendindamas 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje naudojamų kelių transporto priemonių maksimalius leistinus matmenis vidaus ir tarptautinio vežimo sąlygomis bei maksimalią leistiną masę tarptautinio vežimo sąlygomis, ir 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/7/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje naudojamų kelių transporto priemonių maksimalius leistinus matmenis vidaus ir tarptautinio vežimo sąlygomis bei maksimalią leistiną masę tarptautinio vežimo sąlygomis:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3-404, 2005-09-26, Žin., 2005, Nr. 117-4240 (2005-10-01), i. k. 1052210ISAK0003-404

 

1. Tvirtinu maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, leidžiamas ašies (ašių) apkrovas, leidžiamą bendrąją masę (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 79 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių fondo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 1998, Nr. 22-559).

 

 

 

Susisiekimo Ministras                                                                    Zigmantas Balčytis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2002 m. vasario 18 d.

įsakymu Nr. 3-66

 

MAKSIMALūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės

 

I. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių, išskyrus tas, kurios turi ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 vietą vairuotojui, matmenys (metrais)

 

1. Ilgiai:

1.1. motorinės transporto priemonės, išskyrus 12,00 m autobusus              12,00 m

1.2. priekabos                                                                                               12,00 m

1.3. sujungtos transporto priemonės (vilkikas su puspriekabe)                   16,50 m

1.4. autotraukinio (automobilio su priekaba)                                               18,75 m

1.5. sujungto autobuso                                                                                  18,75 m

1.6. dviejų tiltų autobuso                                                                              13,50 m

1.7. autobuso su daugiau nei dviem tiltais                                                   15,00 m

1.8. autobuso su priekaba                                                                             18,75 m

1.9. pakrauto autovežio (automobilio su priekaba)                                      20,75 m.

Papildyta punktu:

Nr. 3-404, 2005-09-26, Žin., 2005, Nr. 117-4240 (2005-10-01), i. k. 1052210ISAK0003-404

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-342, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2948 (2002-07-10), i. k. 1022210ISAK0003-342

 

2. Pločiai:                                                                                                     

2.1. visų kelių transporto priemonių                                                             - 2,55 m;

2.2. refrižeratoriaus su šilumą izoliuojančiomis sienelėmis                         - 2,60 m.

3. Aukštis:

3.1. visų kelių transporto priemonių, išskyrus transporto                     

priemones, vežančias konteinerius, aukštesnius kaip                      

2,6 m (9 pėdos ir 6 coliai) pagal ISO standartus                  –                4,00 m;

 

3.2. transporto priemonių, vežančių konteinerius, aukštesnius             

kaip 2,6 m (9 pėdos ir 6 coliai) pagal ISO standartus         –          ne daugiau kaip 4,15 m.

TAR pastaba. Pakeitimas galioja iki Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą (2004-05-01)

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-232, 2003-03-28, Žin., 2003, Nr. 33-1396 (2003-04-04), i. k. 1032210ISAK0003-232

 

4. Nuimami antstatai ir standartinės krovinių gabenimo priemonės, tokios kaip konteineriai, įskaitytos į šio skirsnio 1,2,3,6,7,8 ir IV skirsnio 4 punktus. Jeigu ant autobuso yra pritvirtinami nuimami įtaisai, pvz., slidžių dėžės, jų ilgis, įskaitant įtaisus, neturi viršyti 1 punkte nustatyto maksimalaus ilgio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-342, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2948 (2002-07-10), i. k. 1022210ISAK0003-342

 

5. Visos keliu judančios transporto priemonės ir kombinuotos transporto priemonės turi važiuoti žiedu, kurio išorinis ir vidinis spindulys yra atitinkamai lygūs 12,5 m ir 5,3 m. Autobusams taikomi papildomi reikalavimai:

5.1. Jeigu autobusas nejuda ir jo vairuojamieji ratai yra nukreipti taip, kad pajudėjus transporto priemonei jos tolimiausias išorinis taškas gali nubrėžti 12,50 m spindulio žiedą, žiedo išorėje esanti transporto priemonės vertikali liečiamoji plokštuma nustatoma ant žemės brėžiant liniją. Jeigu tai sujungtas autobusas, jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tai plokštumai.

5.2. Jeigu transporto priemonė iš tiesiosios linijos juda į aukščiau apibūdintą žiedo zoną, ji iš šios vertikalios plokštumos ribų negali išsikišti daugiau nei 0,60 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-342, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2948 (2002-07-10), i. k. 1022210ISAK0003-342

 

6. Didžiausias atstumas nuo puspriekabės sukabinamojo šerdeso iki jos kėbulo galinės sienelės          - 12,00 m.

7. Didžiausias atstumas nuo automobilio kėbulo priekinės sienelės iki priekabos kėbulo galinės sienelės, atėmus atstumą tarp automobilio kėbulo galinės sienelės ir priekabos kėbulo priekinės sienelės       - 15,65 m.

8. Didžiausias atstumas nuo automobilio kėbulo priekinės sienelės iki priekabos kėbulo galinės sienelės                                                                                                                     - 16,40 m.

 

II. Maksimalios leidžiamos transporto priemonių bendrosios masės (tonomis)

 

1. Autotraukinių priekabos:

dviašės

- 18 t;

triašės

- 24 t.

 

2. Kombinuotos transporto priemonės:

2.1. penkiaašis arba šešiaašis autotraukinys, susidedantis iš:                     

a) dviašio automobilio, sukabinto su triaše priekaba                                   - 40 t;

b) triašio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše priekaba                 - 40 t;

2.2. penkiaašės arba šešiaašės sujungtos transporto priemonės, susidedančios iš:           

a) dviašio vilkiko su triaše puspriekabe                                                       - 40 t;

b) triašio vilkiko su dviaše arba triaše puspriekabe                                      - 40 t;

c) triašio vilkiko su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerių (pagamintų pagal ISO) kombinuotam vežimui                                                                                              - 44 t;

2.3. keturašis autotraukinys, susidedantis iš dviašio automobilio ir dviašės priekabos     - 36 t;

2.4. keturašės sujungtos transporto priemonės, susidedančios iš dviašio vilkiko ir dviašės puspriekabės:                                                                                                           

2.4.1. kai atstumas tarp puspriekabės ašių 1,30...1,80 m                             - 36 t;

2.4.2. kai atstumas tarp puspriekabės ašių didesnis kaip 1,80 m ir puspriekabės su sudvejintomis ašimis didžiausia leistina bendroji masė 20 t, o automobilio – 18 t, kurio varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė                                                                                                   - 38 t.

3. Pavieniai automobiliai:                                                                            

3.1. dviašiai                                                                                                  - 18 t;

3.2. triašiai                                                                                                    - 25 t;

kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė arba kai kiekvieni varančiųjų ašių ratai suporinti ir didžiausia kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 t                              - 26 t;

3.3. keturašiai su dviem valdomosiomis ašimis                                           - 31 t;

kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė arba kai kiekvieni varančiųjų ašių ratai suporinti ir didžiausia apkrova ant kiekvienos ašies neviršija 9,5 t                        - 32 t.

4. Triašiai sujungti autobusai                                                                       - 28 t.

 

III. Maksimalios leidžiamos transporto priemonių ašies (ašių) apkrovos (tonomis), esant sąlygoms, nurodytoms II skirsnyje

 

1. Pavienės ašys / nevarančiosios ašys                                                         - 10,0 t.

2. Priekabų arba puspriekabių sudvejintos ašys                                          

Bendroji ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:   

2.1. d < 1,00                                                                                                 - 11 t;

2.2. 1,00 < d < 1,30                                                                                      - 16 t;

2.3. 1,30 < d < 1,80                                                                                      - 18 t;

2.4. 1,80 < d                                                                                                 - 20 t.

3. Triašės priekabos arba puspriekabės                                                       

Bendroji ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:   

3.1. d < 1,30...                                                                                              - 21 t;

3.2. 1,30 < d < 1,40                                                                                      - 24 t.

4. Varančioji ašis:                                                                                        

4.1. kelių transporto priemonių, nurodytų II skirsnio 2.1 ir 2.2 punktuose, varančiosios ašies apkrova                                                                                                                      - 11,50 t;

4.2. kelių transporto priemonių, nurodytų II skirsnio 2.3, 2.4, 3 ir 4 punktuose, varančiosios ašies apkrovą                                                                                                         - 11,50 t.

5. Automobiliai su sudvejintomis ašimis                                                    

Bendroji ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo „d“ (metrais) tarp jų, neturi viršyti:   

5.1. d < 1,00                                                                                                 - 11,50 t;

5.2. 1,00 < d < 1,30                                                                                      - 16,00 t;

5.3. 1,30 < d < 1,80                                                                                      - 18,00 t;

kai varančiosios ašies ratai suporinti ir pakaba pneumatinė arba kai         

kiekvieni varančiųjų ašių ratai suporinti ir didžiausia apkrova ant kiekvienos                

ašies neviršija 9,5 t                                                                                       - 19,00 t.

 

IV. Transporto priemonių, tenkinančių II skirsnio sąlygas, tam tikros charakteristikos

 

1. Visų kelių transporto priemonių varančiosios ašies apkrova turi būti ne mažesnė kaip 25 % pavienės arba kombinuotos transporto priemonės bendrosios masės.

2. Autotraukinių atstumas tarp automobilio galinės ašies ir priekabos priekinės ašies turi būti ne mažesnis kaip 3 m.

3. Didžiausia leistina bendroji masė priklausomai nuo transporto priemonės bazės, keturašio automobilio bendroji masė, išreikšta tonomis, daugiau kaip penkis kartus neturi viršyti atstumo, išreikšto metrais, tarp automobilio priekinės ir galinės ašies.

4. Puspriekabėms atstumas nuo sukabinamojo šerdeso iki bet kurio puspriekabės priekinio taško, matuojant horizontalioje plokštumoje, neturi viršyti 2,04 m.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-342, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2948 (2002-07-10), i. k. 1022210ISAK0003-342

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-232, 2003-03-28, Žin., 2003, Nr. 33-1396 (2003-04-04), i. k. 1032210ISAK0003-232

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-404, 2005-09-26, Žin., 2005, Nr. 117-4240 (2005-10-01), i. k. 1052210ISAK0003-404

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl Maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo