Suvestinė redakcija nuo 2014-04-09 iki 2014-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 15-604; Žin. 2002, Nr.16-0, i. k. 1022055ISAK00000040

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 8 d. Nr. 40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) 23 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu (Žin., 2001, Nr. 110-3992) bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991) 18.11 punktu ir siekdamas užtikrinti efektyvų pelno mokesčio nuo užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formą (toliau – FR0313 forma).

1.2. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisykles.

2. Nustatau, kad nuo 2002 metų, apskaičiuojant pelno mokestį nuo užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų), turi būti naudojamos šiuo įsakymu patvirtintos FR0313 formos.

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) Informacinių sistemų plėtros skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl dokumentų formų registro“ šiuo įsakymu patvirtintą FR0313 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą ir užtikrinti, kad iki 2002 m. gegužės 1 d. būtų parengta programinė įranga FR0313 formose pateiktiems duomenims apdoroti.

3.2. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0313 formos blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI).

3.3. Inspekcijos viršininko pavaduotojams pagal kuruojamas sritis ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. Pripažįstu netekusiu galios Inspekcijos viršininko 2001 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 191 „Dėl užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms išmokėtų sumų bei iš jų išskaičiuoto mokesčio apyskaitos FR 0019 formos ir lengvatinio mokesčių tarifo valstybėse arba zonose įregistruotiems užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms išmokėtų sumų bei iš jų išskaičiuoto mokesčio apyskaitos FR 0020 formos ir šių formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 71-2538).

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                       MINDAUGAS STRUMSKIS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-157 redakcija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VA-86 redakcija)

 

UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų ir užsienio apmokestinamojo vieneto už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą ar (ir) už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos (toliau – deklaracija) užpildymo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

užsienio apmokestinamasis vienetas (toliau – užsienio vienetas) – užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas;

mokestį išskaičiuojantis asmuo – tai Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje veikiančio užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurie pagal PMĮ privalo nuo išmokų užsienio valstybių juridiniams asmenims ar organizacijoms prie pajamų šaltinio išskaičiuoti pelno mokestį;

išmokos – tai užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokamos pajamos (sumos), neatsižvelgiant į jų išmokėjimo būdą, nuo kurių mokesčius išskaičiuojantys asmenys PMĮ nustatyta tvarka privalo išskaičiuoti pelno mokestį prie pajamų šaltinio;

nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – fizinis asmuo) – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

4. Deklaraciją pildo ir apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui (toliau – AVMI) turi pateikti pelno mokestį išskaičiuojantys asmenys, kurie PMĮ nustatyta tvarka nuo užsienio vienetams išmokėtų sumų išskaičiuoja pelno mokestį (toliau – mokestis).

Deklaraciją taip pat teikia užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą, jeigu tokias pajamas jis gauna ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ir tokios pajamos yra gaunamos iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

5. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokantis sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio, taiko tokioje sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taiko mažesnį negu mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoja mokesčio), tai jis privalo turėti užsienio vieneto prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį – užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą (toliau – DAS-1 forma). Užpildytas DAS-1 formos egzempliorius lieka Lietuvos ūkio subjektui, išmokėjusiam sumas užsienio valstybės rezidentui ir pateikiamas mokesčių administratoriui pareikalavus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

 

6. Jeigu vadovaujantis tarptautinėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis užsienio vienetams išmokamos sumos neapmokestinamos, deklaracija taip pat turi būti pateikiama AVMI. Tada atitinkamuose deklaracijos langeliuose, kuriuose turi būti nurodomas mokesčio tarifas ir išskaičiuoto mokesčio suma, įrašomi nuliai (0).

7. Jeigu užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetas nori susigrąžinti visą Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs sumas ir neturėjęs tos užsienio valstybės vieneto DAS-1 formos, išskaičiavo PMĮ nustatyta tvarka, tai užsienio vienetas AVMI turi pateikti užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuojamą mokestį FR0022 (DAS-2) formą (toliau – DAS-2 forma). Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo neprivalo pateikti patikslintos deklaracijos.

8. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo išmoka sumas užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui ir neturi to užsienio vieneto DAS-1 formos, tačiau iš pervestos sumos mokesčio neišskaičiavo, o šį mokestį sumokėjo iš savo lėšų, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo, gavęs to užsienio vieneto DAS-1 formą, gali kreiptis dėl visos permokėto mokesčio sumos arba jos dalies sugrąžinimo. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo AVMI kartu su užpildyta prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką forma ir užsienio vieneto DAS-1 forma turi pateikti patikslintą deklaraciją.

9. DAS-1 ir DAS-2 formų naudojimo ir pildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2014).

 

II. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

10. Popierinė deklaracija turi būti užpildoma laikantis tokių reikalavimų:

10.1. turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);

10.2. tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

10.3. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant laukų linijų;

10.4. brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašomi atskiruose langeliuose;

10.5. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje laukelio pusėje, išskyrus atvejus, kai į laukelius įrašomos sumos ir mokesčių mokėtojų identifikaciniai numeriai (kodai). Sumos turi būti įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje laukelio pusėje), o mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris turi būti įrašomas tik kairėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik dešinėje laukelio pusėje);

10.6. įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi litu;

10.7. nepildomuose laukeliuose nerašomi jokie brūkšneliai ar kiti simboliai;

10.8. užpildytas deklaracijas turi pasirašyti jas pateikusių juridinių asmenų vadovai (savininkai) ir vyriausieji buhalteriai (buhalteriai) arba tik neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų savininkai (jei savininkas yra vienas asmuo), arba fizinis asmuo. Jei vienetas yra mažoji bendrija ir neturi vyriausiojo buhalterio (buhalterio), tai užpildytą ataskaitą turi pasirašyti bendrijos narys, tvarkantis buhalterinę apskaitą. Jei vienetui apskaitos ir deklaracijų rengimo paslaugas pagal rašytinę sutartį teikia kitas vienetas, tai deklaraciją vietoj vyriausiojo buhalterio (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to vieneto įgaliotas asmuo ir nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas ir vieneto, suteikusio tokias paslaugas, pavadinimą bei kodą;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

 

10.9. kai deklaraciją pildo ir pateikia nuolatinė buveinė, ją turi pasirašyti užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos pagrindinės įmonės arba jos filialo Lietuvoje įgaliotasis atstovas arba kitas įgaliotasis atstovas, veikiantis pagal patvirtintą įgaliojimą;

10.10. kai deklaraciją pildo ir teikia užsienio vienetas, tai deklaraciją pasirašo užsienio vieneto atsakingas asmuo (prezidentas, viceprezidentas, direktorius, (vyriausiasis) buhalteris ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis atsakingas to vieneto darbuotojas). Deklaracijos atitinkamose vietose jis nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir kontaktinio telefono numerį;

10.11. kai deklaraciją pagal sutartį ar įgaliojimą užsienio vieneto vardu pildo ir teikia kitas vienetas, tai deklaraciją gali pasirašyti atsakingas to kito vieneto darbuotojas. Deklaracijos atitinkamose vietose jis nurodo savo vardą, pavardę, pareigas ir deklaraciją parengusio vieneto pavadinimą, identifikacinį numerį (kodą) ir telefoną;

10.12. kai deklaraciją pagal įgaliojimą užsienio vieneto vardu pildo ir teikia fizinis asmuo, kuris nėra to užsienio vieneto darbuotojas, tai ją pasirašyti gali ir jis pats. Deklaracijos atitinkamose vietose jis nurodo savo asmens kodą ar kitą identifikacinį numerį, įrašytą jo asmens dokumente, vardą bei pavardę, gyvenamosios vietos adresą; kontaktinio telefono numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

 

101. Elektroniniu būdu deklaracija ir papildomi dokumentai teikiami vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 (Žin., 2010, Nr. 90-4800).

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

 

11. Deklaracijoje turi būti įrašomi tokie duomenys:

11.1. deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens kodas.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas Lietuvos Respublikoje jam suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

11.2. deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto visas oficialus pavadinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

 

11.3. deklaracijos 3 laukelyje – mokestį išskaičiuojančio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto pagrindinės buveinės adresas;

11.4. deklaracijos 4 laukelyje  mokestį išskaičiuojančio asmens elektroninio pašto adresas.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 4 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto elektroninio pašto adresas;

11.5. deklaracijos 5 laukelyje – mokestį išskaičiuojančio asmens telefono numeris.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto telefono numeris;

11.6. deklaracijos 6 laukelyje – mokestį išskaičiuojančio asmens fakso numeris.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto fakso numeris;

11.7. deklaracijos 7 laukelio langelyje „Pirminė“ arba „Patikslinta“ „X“ ženklas turi būti įrašomas atsižvelgiant į tai, kokia deklaracija (pirminė ar patikslinta) teikiama. Pateikiant deklaraciją pirmą kartą, „X“ ženklu pažymimas deklaracijos 7 laukelio langelis „Pirminė“. Šis langelis pažymimas ir deklaracijos papildomame lape (jeigu tokie lapai teikiami);

11.8. deklaracijos 8 laukelyjePildymo data“ – deklaracijos pildymo data;

11.9. deklaracijos laukelyje „Registracijos Nr. “ turi būti įrašomas deklaracijos registracijos numeris pagal vieneto nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

11.10. deklaracijos 9 laukelyje – ataskaitinio laikotarpio metai ir mėnuo.

12. Deklaracijos 10–19 laukeliai pildomi taip:

12.1. deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėtos prie pajamų šaltinio apmokestinamos sumos, identifikacinis numeris (kodas).

Jeigu deklaraciją teikia pajamų gavęs užsienio vienetas, deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus jam suteiktas identifikacinis numeris (kodas);

12.2. deklaracijos 11 laukelyje – užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėtos prie pajamų šaltinio apmokestinamos sumos, pavadinimas.

Jeigu deklaraciją teikia pajamų gavęs užsienio vienetas, deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas pajamų gavusio užsienio vieneto pavadinimas;

12.3. deklaracijos 12 laukelyje – dviženklis užsienio valstybės kodas. Valstybės kodas turi būti įrašomas iš Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“, priedo „Oficialių valstybių pavadinimų ir jų trumpinių (dviraidžių kodų) ir oficialių valstybių valiutų pavadinimų ir jų trumpinių (triraidžių kodų) sąrašas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

 

12.4. deklaracijos 13 laukelyje – užsienio vieneto buveinės užsienio valstybėje registravimo vieta – valstybė ir adresas. Užsienio valstybės pavadinimas šiame laukelyje gali būti nenurodomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

 

12.5. deklaracijos 14 laukelyje – pajamų (išmokos) rūšies kodas.

Pajamų rūšių kodai:

1. palūkanos – 1;

2. honorarai (atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos kaip atlyginimas už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, franšize, atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how)) – 2;

3. gautos pajamos už parduotą arba kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą – 5;

4. kompensacija už autorių ar gretutinių teisių pažeidimą – 6;

5. kitos pajamos (nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. – metinės išmokos (tantjemos) už stebėtojų tarybos narių veiklą; nuo 2014 m. sausio 1 d. – išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą) – 7;

6. pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų veiklą – 8;

7. pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą sporto veiklą – 9;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

 

12.6. deklaracijos 15 laukelyje – mokesčio tarifas;

12.7. deklaracijos 16 laukelyje – „X“ ženklas, jeigu mokestis prie pajamų šaltinio nebuvo išskaičiuotas, o sumokėtas iš savo lėšų.

Deklaracijos 16 laukelis „X“ ženklu turi būti pažymėtas ir tuo atveju, jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą, jeigu tokias pajamas jis gauna ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ir tokios pajamos yra gaunamos iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

12.8. deklaracijos 17 laukelyje – išmokos užsienio vienetui suma. Ši suma nurodoma visa, išskyrus atvejus, kai deklaraciją teikia užsienio vienetas ir kartu su deklaracija pateikia visus mokesčio perskaičiavimui reikalingus dokumentus, neatėmus prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo išmokų užsienio vienetui mokesčio prie pajamų šaltinio neišskaičiuoja, o šį mokestį sumoka iš savo lėšų, tai šiame laukelyje taip pat nurodoma visa išmokos užsienio vienetui suma. Jeigu išmoka išmokama užsienio valiuta, tai šiame laukelyje ji nurodoma litais, perskaičiavus pagal išmokėjimo dieną galiojusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos kursą;

Jeigu užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gauna pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą arba (ir) parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, nenuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui arba kitam užsienio vienetui ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, tai deklaracijos 17 laukelyje turi būti nurodyta visa gautų pajamų arba, jeigu užsienio vienetas kartu su deklaracija pateikia visus mokesčio perskaičiavimui reikalingus dokumentus, turto vertės padidėjimo pajamų suma arba atlikėjų ir sporto veiklos Lietuvos Respublikoje apmokestinamasis pelnas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

12.9. deklaracijos 18 laukelyje – išmokos išmokėjimo data (metai, mėnuo, diena);

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma pajamų gavimo data (metai, mėnuo, diena);

12.10. deklaracijos 19 laukelyje – prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio suma (arba iš savo lėšų sumokėta mokesčio suma, 17 lauk. x 15 lauk.).

13. Jeigu deklaracijoje neužtenka eilučių visiems duomenims įrašyti, tai gali būti užpildomi papildomi deklaracijos lapai (FR0313P). Tada šių papildomų lapų skaičius nurodomas deklaracijos 20 laukelyje. Papildomo lapo laukelyje „Papildomo lapo numeris“ įrašomas papildomo lapo numeris.

14. Deklaracijos 21 laukelyje įrašoma visa šiame deklaracijos lape nurodytų išskaičiuotų mokesčių suma (sudedamos 19 laukeliuose nurodytos sumos). Papildomo deklaracijos lapo 21 laukelyje įrašoma tik papildomame lape išskaičiuotų mokesčių suma.

15. Deklaracijos 22 laukelyje įrašoma bendra mokesčio suma, nurodyta šio lapo ir papildomo(-ų) lapo(-ų) 21 laukelyje (-uose). Jeigu papildomas (-mi) lapas (-ai) nepildomi, tai 22 laukelyje pakartojama šio lapo 21 laukelyje nurodyta suma.

16. Papildomas lapas (FR0313P) pildomas taip pat, kaip nurodyta taisyklių 11.1, 11.7, 11.8, 11.10 ir 12 punktuose.

 

III. DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

17. Deklaracija gali būti tikslinama mokesčių mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).

18. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą.

Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys. Pateikiant patikslintą deklaraciją, „X“ ženklu turi būti pažymimas deklaracijos ir jos papildomo lapo (jeigu toks pildomas) 7 laukelio langelis „Patikslinta“.

19. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo pataisyti deklaracijos duomenis. Mokesčių mokėtojas pagal šias taisykles užpildytą patikslintą deklaraciją per šiame pranešime nustatytą terminą turi pateikti AVMI.

 

IV. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

20. Deklaracija teikiama AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo mokėtos išmokos užsienio vienetams, arba užsienio vienetas gavo pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Jeigu deklaraciją teikiantis užsienio vienetas nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju, prieš pateikdamas deklaraciją, jis turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre. Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos pildymo ir teikimo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 (Žin., 2005, Nr. 77-2804).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

21. Mokesčių mokėtojai AVMI deklaracijas turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117), nustatyta tvarka.

22. Neteko galios nuo 2009-02-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin. 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

V. SUMOKĖTO (MOKĖTINO) PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMAS

 

23. Užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir norintis pelno mokestį mokėti nuo to turto vertės padidėjimo pajamų ir (ar) atlikėjų ar sporto veiklos Lietuvos Respublikoje apmokestinamojo pelno, jis AVMI, kurioje įregistruotas mokestį išskaičiuojantis asmuo, kartu su deklaracija turi pateikti ir Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarkoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-123, nurodytus dokumentus. Jei deklaracija teikiama elektroniniu būdu, minėti dokumentai taip pat gali būti pateikiami elektroniniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

 

24. Neteko galios nuo 2009-02-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin. 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Už deklaracijos nepateikimą, už patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, už pavėluotą jos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą mokesčių mokėtojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-157, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 137-5019 (2004-09-10), i. k. 1042055ISAK00VA-157

Nr. VA-86, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-87 (2008-01-05), i. k. 1072055ISAK000VA-86

 


 

 ______________

Formos pakeitimai:

Nr. VA-157, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 137-5019 (2004-09-10), i. k. 1042055ISAK00VA-157

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-157, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 137-5019 (2004-09-10), i. k. 1042055ISAK00VA-157

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-86, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-87 (2008-01-05), i. k. 1072055ISAK000VA-86

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo