Suvestinė redakcija nuo 2022-04-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 15-604; Žin. 2002, Nr.16-0, i. k. 1022055ISAK00000040

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-15:

Nr. VA-36, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07744

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 8 d. Nr. 40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti efektyvų pelno mokesčio nuo užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) administravimą,

tvirtinu pridedamas:

1. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formą;

2. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos užpildymo taisykles.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                       MINDAUGAS STRUMSKIS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2022 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. VA-36

redakcija)

 

 

 

 

 

 

UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų ir užsienio apmokestinamojo vieneto už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą ar (ir) už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos (toliau – deklaracija) užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. išmokos – tai užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokamos pajamos (sumos), neatsižvelgiant į jų išmokėjimo būdą, nuo kurių mokesčius išskaičiuojantys asmenys Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka privalo išskaičiuoti pelno mokestį prie pajamų šaltinio;

3.2. mokestį išskaičiuojantis asmuo – tai Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje veikiančio užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurie pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą privalo nuo išmokų užsienio valstybių juridiniams asmenims ar organizacijoms prie pajamų šaltinio išskaičiuoti pelno mokestį;

3.3. nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – fizinis asmuo) – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

3.4. užsienio apmokestinamasis vienetas (toliau – užsienio vienetas) – užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas.

4. Deklaraciją užpildo ir mokesčių administratoriui turi pateikti pelno mokestį išskaičiuojantys asmenys, kurie PMĮ nustatyta tvarka nuo užsienio vienetams išmokėtų sumų išskaičiuoja pelno mokestį (toliau – mokestis).

Deklaraciją taip pat teikia užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą, jeigu tokias pajamas jis gauna ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje ir jeigu tokios pajamos yra gaunamos iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

5. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokantis sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio, taiko tokioje sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taiko mažesnį negu mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoja mokesčio), tai jis privalo turėti užsienio vieneto prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį – užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – DAS-1 forma). Užpildytas DAS-1 formos egzempliorius lieka Lietuvos ūkio subjektui, išmokėjusiam sumas užsienio valstybės rezidentui, ir pateikiamas, mokesčių administratoriui pareikalavus.

6. Jeigu, vadovaujantis tarptautinėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis, užsienio vienetams išmokamos sumos neapmokestinamos, deklaracija taip pat turi būti pateikiama mokesčių administratoriui. Tada atitinkamuose deklaracijos langeliuose, kuriuose turi būti nurodomas mokesčio tarifas ir išskaičiuoto mokesčio suma, įrašomi nuliai (0).

7. Jeigu užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetas nori susigrąžinti visą Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs sumas ir neturėjęs tos užsienio valstybės vieneto DAS-1 formos, išskaičiavo PMĮ nustatyta tvarka, tai užsienio vienetas mokesčių administratoriui turi pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuojamą mokestį FR0022 (DAS-2) formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – DAS-2 forma). Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo neprivalo pateikti patikslintos deklaracijos.

8. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo išmoka sumas užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui ir neturi to užsienio vieneto DAS-1 formos, tačiau iš pervestos sumos mokesčio neišskaičiavo, o šį mokestį sumokėjo iš savo lėšų, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo, gavęs to užsienio vieneto DAS-1 formą, gali kreiptis dėl visos permokėto mokesčio sumos arba jos dalies sugrąžinimo. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo mokesčių administratoriui kartu su užpildyta Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką forma turi pateikti patikslintą deklaraciją.

9. DAS-1 forma ir DAS-2 forma užpildomos, vadovaujantis Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

10. Deklaracijoje išmokėtų pajamų (sumos) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio sumos nurodomos eurais; įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi euru.

11. Deklaracijoje turi būti įrašomi tokie duomenys:

11.1. deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens kodas.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas Lietuvos Respublikoje jam suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

11.2. deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto visas oficialus pavadinimas;

11.3. deklaracijos 3 laukelyje ataskaitinio laikotarpio metai ir mėnuo.

12. Deklaracijos 4–14 laukeliai užpildomi taip:

12.1. deklaracijos 4 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėtos prie pajamų šaltinio apmokestinamos sumos, identifikacinis numeris (kodas).

Jeigu deklaraciją teikia pajamų gavęs užsienio vienetas, deklaracijos 4 laukelyje turi būti įrašomas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus jam suteiktas identifikacinis numeris (kodas);

12.2. deklaracijos 5 laukelyje – užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėtos prie pajamų šaltinio apmokestinamos sumos, pavadinimas.

Jeigu deklaraciją teikia pajamų gavęs užsienio vienetas, deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašomas pajamų gavusio užsienio vieneto pavadinimas;

12.3. deklaracijos 6 laukelyje – dviženklis užsienio valstybės kodas pagal internetiniame Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt (Klasifikatoriai > Klasifikatoriai > Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius) skelbiamą „Šalių, teritorijų ir valiutų sąrašą, atitinkantį ISO standartą“;

12.4. deklaracijos 7 laukelyje – užsienio vieneto buveinės užsienio valstybėje registravimo vieta – valstybė ir adresas;

12.5. deklaracijos 8 laukelyje – pajamų (išmokos) rūšies kodas.

Pajamų rūšių kodai:

1. palūkanos – 1;

2. honorarai (atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos kaip atlyginimas už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, franšize, atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how)) – 2;

3. gautos pajamos už parduotą arba kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą – 5;

4. kompensacija už autorių ar gretutinių teisių pažeidimą – 6;

5. išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą – 7;

6. pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų veiklą – 8;

7. pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą sporto veiklą – 9;

8. kitos pajamos – 10.

12.6. deklaracijos 9 laukelyje – mokesčio tarifas;

12.7. deklaracijos 10 laukelyje – įrašyti „X“ raidę, jeigu mokestis prie pajamų šaltinio nebuvo išskaičiuotas, o sumokėtas iš savo lėšų.

Deklaracijos 10 laukelyje „X“ raidė turi būti įrašyta ir tuo atveju, jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą, jeigu tokias pajamas jis gauna ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje ir jeigu tokios pajamos yra gaunamos iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje;

12.8. deklaracijos 11 laukelyje – išmokos užsienio vienetui suma. Ši suma nurodoma visa, neatėmus prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo išmokų užsienio vienetui mokesčio prie pajamų šaltinio neišskaičiuoja, o šį mokestį sumoka iš savo lėšų, tai šiame laukelyje taip pat nurodoma visa išmokos užsienio vienetui suma. Jeigu užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gauna pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą arba (ir) parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, nenuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui arba kitam užsienio vienetui ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, tai deklaracijos 11 laukelyje turi būti nurodyta visa gautų pajamų arba, jeigu užsienio vienetas kartu su deklaracija pateikia visus mokesčiui perskaičiuoti reikalingus dokumentus, turto vertės padidėjimo pajamų suma, arba atlikėjų ir sporto veiklos Lietuvos Respublikoje apmokestinamasis pelnas;

12.9. deklaracijos 12 laukelyje – išmokos išmokėjimo data (metai, mėnuo, diena).

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma pajamų gavimo data (metai, mėnuo, diena);

12.10. deklaracijos 13 laukelyje – prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio suma (arba iš savo lėšų sumokėta mokesčio suma, 11 lauk. x 9 lauk.);

12.11. deklaracijos 14 laukelyje – įrašoma visa mokesčio suma, t. y. pagrindinio lapo ir visų papildomų lapų 13 laukelių suma.

13. Jeigu deklaracijoje neužtenka eilučių visiems duomenims įrašyti, tai gali būti užpildomi papildomi deklaracijos lapai (FR0313P). Papildomo lapo laukelyje „Papildomo lapo numeris“ įrašomas papildomo lapo numeris.

14. Papildomas lapas (FR0313P) užpildomas taip pat, kaip nurodyta taisyklių 11.1, 11.3 ir 12 papunkčiuose.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

15. Deklaracija gali būti tikslinama mokesčių mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).

16. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą. Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

17. Deklaracija teikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip per 15 dienų, pasibaigus mėnesiui, per kurį buvo mokėtos išmokos užsienio vienetams arba užsienio vienetas gavo pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Jeigu deklaraciją teikiantis užsienio vienetas nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju, prieš pateikdamas deklaraciją, jis turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, vadovaudamasis Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro“.

18. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui deklaracijas turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka. Deklaracija teikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

SUMOKĖTO (MOKĖTINO) PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMAS

 

19. Užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir norintis pelno mokestį mokėti nuo to turto vertės padidėjimo pajamų ir (ar) atlikėjų ar sporto veiklos Lietuvos Respublikoje apmokestinamojo pelno, jis mokesčių administratoriui turi pateikti Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarkoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-123 „Dėl Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“, nurodytus dokumentus.

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Už deklaracijos nepateikimą, už patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, už pavėluotą jos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą mokesčių mokėtojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

 

______________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma pagal sprendimą Nr. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma pagal įsakymą Nr. VA-35

Papildyta priedu:

Nr. VA-187, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19665

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-36, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07744

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-157, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 137-5019 (2004-09-10), i. k. 1042055ISAK00VA-157

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-86, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-87 (2008-01-05), i. k. 1072055ISAK000VA-86

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-187, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19665

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-36, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07744

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo