Suvestinė redakcija nuo 2016-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 15-604; Žin. 2002, Nr.16-0, i. k. 1022055ISAK00000040

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 8 d. Nr. 40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) 23 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu (Žin., 2001, Nr. 110-3992) bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991) 18.11 punktu ir siekdamas užtikrinti efektyvų pelno mokesčio nuo užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formą (toliau – FR0313 forma).

1.2. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisykles.

2. Nustatau, kad nuo 2002 metų, apskaičiuojant pelno mokestį nuo užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų), turi būti naudojamos šiuo įsakymu patvirtintos FR0313 formos.

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) Informacinių sistemų plėtros skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl dokumentų formų registro“ šiuo įsakymu patvirtintą FR0313 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą ir užtikrinti, kad iki 2002 m. gegužės 1 d. būtų parengta programinė įranga FR0313 formose pateiktiems duomenims apdoroti.

3.2. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0313 formos blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI).

3.3. Inspekcijos viršininko pavaduotojams pagal kuruojamas sritis ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. Pripažįstu netekusiu galios Inspekcijos viršininko 2001 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 191 „Dėl užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms išmokėtų sumų bei iš jų išskaičiuoto mokesčio apyskaitos FR 0019 formos ir lengvatinio mokesčių tarifo valstybėse arba zonose įregistruotiems užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms išmokėtų sumų bei iš jų išskaičiuoto mokesčio apyskaitos FR 0020 formos ir šių formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 71-2538).

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                     MINDAUGAS STRUMSKIS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-157 redakcija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VA-86 redakcija)

 

UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų ir užsienio apmokestinamojo vieneto už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą ar (ir) už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos (toliau – deklaracija) užpildymo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

užsienio apmokestinamasis vienetas (toliau – užsienio vienetas) – užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas;

mokestį išskaičiuojantis asmuo – tai Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje veikiančio užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurie pagal PMĮ privalo nuo išmokų užsienio valstybių juridiniams asmenims ar organizacijoms prie pajamų šaltinio išskaičiuoti pelno mokestį;

išmokos – tai užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokamos pajamos (sumos), neatsižvelgiant į jų išmokėjimo būdą, nuo kurių mokesčius išskaičiuojantys asmenys PMĮ nustatyta tvarka privalo išskaičiuoti pelno mokestį prie pajamų šaltinio;

nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – fizinis asmuo) – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

4. Deklaraciją pildo ir mokesčių administratoriui turi pateikti pelno mokestį išskaičiuojantys asmenys, kurie PMĮ nustatyta tvarka nuo užsienio vienetams išmokėtų sumų išskaičiuoja pelno mokestį (toliau – mokestis).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

5. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokantis sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio, taiko tokioje sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taiko mažesnį negu mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoja mokesčio), tai jis privalo turėti užsienio vieneto prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį – užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą (toliau – DAS-1 forma). Užpildytas DAS-1 formos egzempliorius lieka Lietuvos ūkio subjektui, išmokėjusiam sumas užsienio valstybės rezidentui ir pateikiamas mokesčių administratoriui pareikalavus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

 

6. Jeigu vadovaujantis tarptautinėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis užsienio vienetams išmokamos sumos neapmokestinamos, deklaracija taip pat turi būti pateikiama mokesčių administratoriui. Tada atitinkamuose deklaracijos langeliuose, kuriuose turi būti nurodomas mokesčio tarifas ir išskaičiuoto mokesčio suma, įrašomi nuliai (0).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

7. Jeigu užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetas nori susigrąžinti visą Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs sumas ir neturėjęs tos užsienio valstybės vieneto DAS-1 formos, išskaičiavo PMĮ nustatyta tvarka, tai užsienio vienetas mokesčių administratoriui turi pateikti užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuojamą mokestį FR0022 (DAS-2) formą (toliau – DAS-2 forma). Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo neprivalo pateikti patikslintos deklaracijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

8. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo išmoka sumas užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui ir neturi to užsienio vieneto DAS-1 formos, tačiau iš pervestos sumos mokesčio neišskaičiavo, o šį mokestį sumokėjo iš savo lėšų, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo, gavęs to užsienio vieneto DAS-1 formą, gali kreiptis dėl visos permokėto mokesčio sumos arba jos dalies sugrąžinimo. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo mokesčių administratoriui kartu su užpildyta prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką forma turi pateikti patikslintą deklaraciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

9. DAS-1 ir DAS-2 formų naudojimo ir pildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2014).

 

II. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

10. Deklaracijoje išmokėtų pajamų (sumos) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio sumos iki 2014 m. gruodžio 31 d. nurodomos litais, nuo 2015 m. sausio 1 d. – eurais; įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi litu / euru.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

101. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

 

11. Deklaracijoje turi būti įrašomi tokie duomenys:

11.1. deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens kodas.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas Lietuvos Respublikoje jam suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

11.2. deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto visas oficialus pavadinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

 

11.3. deklaracijos 3 laukelyje – mokestį išskaičiuojančio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto pagrindinės buveinės adresas;

11.4. deklaracijos 4 laukelyje  mokestį išskaičiuojančio asmens elektroninio pašto adresas.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 4 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto elektroninio pašto adresas;

11.5. deklaracijos 5 laukelyje – mokestį išskaičiuojančio asmens telefono numeris.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto telefono numeris;

11.6. deklaracijos 6 laukelyje – mokestį išskaičiuojančio asmens fakso numeris.

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašomas šio vieneto fakso numeris;

11.7. deklaracijos 7 laukelio langelyje „Pirminė“ arba „Patikslinta“ „X“ ženklas turi būti įrašomas atsižvelgiant į tai, kokia deklaracija (pirminė ar patikslinta) teikiama. Pateikiant deklaraciją pirmą kartą, „X“ ženklu pažymimas deklaracijos 7 laukelio langelis „Pirminė“. Šis langelis pažymimas ir deklaracijos papildomame lape (jeigu tokie lapai teikiami);

11.8. deklaracijos 8 laukelyjePildymo data“ – deklaracijos pildymo data;

11.9. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

11.10. deklaracijos 9 laukelyje – ataskaitinio laikotarpio metai ir mėnuo.

12. Deklaracijos 10–19 laukeliai pildomi taip:

12.1. deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėtos prie pajamų šaltinio apmokestinamos sumos, identifikacinis numeris (kodas).

Jeigu deklaraciją teikia pajamų gavęs užsienio vienetas, deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus jam suteiktas identifikacinis numeris (kodas);

12.2. deklaracijos 11 laukelyje – užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėtos prie pajamų šaltinio apmokestinamos sumos, pavadinimas.

Jeigu deklaraciją teikia pajamų gavęs užsienio vienetas, deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas pajamų gavusio užsienio vieneto pavadinimas;

12.3. deklaracijos 12 laukelyje – dviženklis užsienio valstybės kodas. Valstybės kodas turi būti įrašomas iš Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“, priedo „Oficialių valstybių pavadinimų ir jų trumpinių (dviraidžių kodų) ir oficialių valstybių valiutų pavadinimų ir jų trumpinių (triraidžių kodų) sąrašas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

 

12.4. deklaracijos 13 laukelyje – užsienio vieneto buveinės užsienio valstybėje registravimo vieta – valstybė ir adresas. Užsienio valstybės pavadinimas šiame laukelyje gali būti nenurodomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

 

12.5. deklaracijos 14 laukelyje – pajamų (išmokos) rūšies kodas.

Pajamų rūšių kodai:

1. palūkanos – 1;

2. honorarai (atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos kaip atlyginimas už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, franšize, atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how)) – 2;

3. gautos pajamos už parduotą arba kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą – 5;

4. kompensacija už autorių ar gretutinių teisių pažeidimą – 6;

5. kitos pajamos (nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. – metinės išmokos (tantjemos) už stebėtojų tarybos narių veiklą; nuo 2014 m. sausio 1 d. – išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą) – 7;

6. pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų veiklą – 8;

7. pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą sporto veiklą – 9;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

 

12.6. deklaracijos 15 laukelyje – mokesčio tarifas;

12.7. deklaracijos 16 laukelyje – „X“ ženklas, jeigu mokestis prie pajamų šaltinio nebuvo išskaičiuotas, o sumokėtas iš savo lėšų.

Deklaracijos 16 laukelis „X“ ženklu turi būti pažymėtas ir tuo atveju, jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą, jeigu tokias pajamas jis gauna ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ir tokios pajamos yra gaunamos iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

12.8. deklaracijos 17 laukelyje – išmokos užsienio vienetui suma. Ši suma nurodoma visa, neatėmus prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo išmokų užsienio vienetui mokesčio prie pajamų šaltinio neišskaičiuoja, o šį mokestį sumoka iš savo lėšų, tai šiame laukelyje taip pat nurodoma visa išmokos užsienio vienetui suma. Jeigu išmoka išmokama užsienio valiuta, tai šiame laukelyje ji nurodoma iki 2014 m. gruodžio 31 d. litais, perskaičiavus pagal išmokėjimo dieną galiojusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos kursą; nuo 2015 m. sausio 1 d. – eurais pagal taikomą Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį;

Jeigu užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gauna pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą arba (ir) parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, nenuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui arba kitam užsienio vienetui ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, tai deklaracijos 17 laukelyje turi būti nurodyta visa gautų pajamų arba, jeigu užsienio vienetas kartu su deklaracija pateikia visus mokesčio perskaičiavimui reikalingus dokumentus, turto vertės padidėjimo pajamų suma, arba atlikėjų ir sporto veiklos Lietuvos Respublikoje apmokestinamasis pelnas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-187, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19665

 

12.9. deklaracijos 18 laukelyje – išmokos išmokėjimo data (metai, mėnuo, diena);

Jeigu deklaraciją teikia užsienio vienetas, deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma pajamų gavimo data (metai, mėnuo, diena);

12.10. deklaracijos 19 laukelyje – prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio suma (arba iš savo lėšų sumokėta mokesčio suma, 17 lauk. x 15 lauk.).

13. Jeigu deklaracijoje neužtenka eilučių visiems duomenims įrašyti, tai gali būti užpildomi papildomi deklaracijos lapai (FR0313P). Tada šių papildomų lapų skaičius nurodomas deklaracijos 20 laukelyje. Papildomo lapo laukelyje „Papildomo lapo numeris“ įrašomas papildomo lapo numeris.

14. Deklaracijos 21 laukelyje įrašoma visa šiame deklaracijos lape nurodytų išskaičiuotų mokesčių suma (sudedamos 19 laukeliuose nurodytos sumos). Papildomo deklaracijos lapo 21 laukelyje įrašoma tik papildomame lape išskaičiuotų mokesčių suma.

15. Deklaracijos 22 laukelyje įrašoma bendra mokesčio suma, nurodyta šio lapo ir papildomo(-ų) lapo(-ų) 21 laukelyje (-uose). Jeigu papildomas (-mi) lapas (-ai) nepildomi, tai 22 laukelyje pakartojama šio lapo 21 laukelyje nurodyta suma.

16. Papildomas lapas (FR0313P) pildomas taip pat, kaip nurodyta taisyklių 11.1, 11.7, 11.8, 11.10 ir 12 punktuose.

 

III. DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

17. Deklaracija gali būti tikslinama mokesčių mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).

18. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą.

Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys. Pateikiant patikslintą deklaraciją, „X“ ženklu turi būti pažymimas deklaracijos ir jos papildomo lapo (jeigu toks pildomas) 7 laukelio langelis „Patikslinta“.

19. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

IV. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

20. Deklaracija teikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, per kurį buvo mokėtos išmokos užsienio vienetams, arba užsienio vienetas gavo pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Jeigu deklaraciją teikiantis užsienio vienetas nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju, prieš pateikdamas deklaraciją, jis turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre. Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos pildymo ir teikimo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

21. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui deklaracijas turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka. Deklaracija teikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

22. Neteko galios nuo 2009-02-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin. 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

V. SUMOKĖTO (MOKĖTINO) PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMAS

 

23. Užsienio vienetas, gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir norintis pelno mokestį mokėti nuo to turto vertės padidėjimo pajamų ir (ar) atlikėjų ar sporto veiklos Lietuvos Respublikoje apmokestinamojo pelno, jis mokesčių administratoriui turi pateikti Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarkoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-123 „Dėl Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“, nurodytus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

 

24. Neteko galios nuo 2009-02-06

Punkto naikinimas:

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin. 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Už deklaracijos nepateikimą, už patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, už pavėluotą jos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą mokesčių mokėtojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-157, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 137-5019 (2004-09-10), i. k. 1042055ISAK00VA-157

Nr. VA-86, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-87 (2008-01-05), i. k. 1072055ISAK000VA-86

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

40 pakeitimo VA-187 forma FR0313

Papildyta priedu:

Nr. VA-187, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19665

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-157, 2004-09-02, Žin., 2004, Nr. 137-5019 (2004-09-10), i. k. 1042055ISAK00VA-157

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-86, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-87 (2008-01-05), i. k. 1072055ISAK000VA-86

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-7, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-573 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-7

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-55, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 60-2878 (2011-05-19), i. k. 1112055ISAK000VA-55

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 "Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-22, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-08, i. k. 2014-04225

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-187, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19665

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-44, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07695

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo