Suvestinė redakcija nuo 2021-02-22 iki 2022-10-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 5-199, i. k. 1012250ISAK00000666

 

Nauja redakcija nuo 2014-02-15:

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 107:2013 „SPECIALIOS MITYBINĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI“ PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 22 d. Nr. 666

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, įgyvendindamas 1996 m. vasario 26 d. Komisijos direktyvą 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 15 tomas, p. 454), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 30 d. Komisijos direktyva 2007/29/EB (OL 2007 L 139, p. 22), 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyvą 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (OL 2006 L 339, p. 16), 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties maisto produktų (OL 2009 L 124, p. 21):

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ (pridedama).

 

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. vasario 12 d. įsakymo

Nr. V- 226  redakcija)

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 107:2013 „SPECIALIOS MITYBINĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą:

1.1. 1996 m. vasario 26 d. Komisijos direktyva 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 15 tomas, p. 454), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 30 d. Komisijos direktyva 2007/29/EB (OL 2007 L 139, p. 22);

1.2. Neteko galios nuo 2020-02-22

Punkto naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

1.3. 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (OL 2006 L 339, p. 16);

1.4. Neteko galios nuo 2020-02-22

Punkto naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

1.5. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties maisto produktų (OL 2009 L 124, p. 21).

2. Ši higienos norma privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims arba kitoms organizacijoms, juridinio asmens ar kitų organizacijų filialams, gaminantiems, fasuojantiems, gabenantiems, laikantiems, įvežantiems, importuojantiems, prekiaujantiems, tiekiantiems į Lietuvos Respublikos rinką specialios mitybinės paskirties maisto produktus, bei valstybės institucijoms, prižiūrinčioms (kontroliuojančioms) maisto saugą, kokybę ir tvarkymą.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

3. Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

3.1. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463);

3.2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319);

3.3. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4);

3.4. 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5);

3.5. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9);

3.6. 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1243/2008, iš dalies keičiantį Direktyvos 2006/141/EB III ir IV priedų nuostatas dėl tam tikrų pradinių mišinių kūdikiams sudėties reikalavimų (OL 2008 L 335, p. 25);

3.7. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16);

3.8. Neteko galios nuo 2018-04-10

Punkto naikinimas:

Nr. V-383, 2018-04-06, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05687

 

3.9. Neteko galios nuo 2018-04-10

Punkto naikinimas:

Nr. V-383, 2018-04-06, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05687

 

3.10. Lietuvos Respublikos maisto įstatymą;

3.11. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą;

3.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“;

3.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.14.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. V-383, 2018-04-06, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05687

 

3.15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos:

4.1. intensyviam raumenų darbui reikalingi maisto produktai, įskaitant sportininkams skirtus maisto produktus – specialiai pagaminti maisto produktai, skirti fiziškai aktyviems asmenims, vartojami prieš fizinę veiklą, jos metu ar siekiant atsigauti po fizinio krūvio;

4.2. kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL 2013 L 181, p. 35).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Specialios mitybinės paskirties maisto produktai turi atitikti privalomus įprastų maisto produktų reikalavimus ir specialius mitybos reikalavimus, keliamus:

5.1. maisto produktams, skirtiems tam tikrai grupei žmonių, kurių virškinimo ar medžiagų apykaitos procesai yra sutrikę;

5.2. maisto produktams, skirtiems tam tikrai grupei žmonių, kurie yra specialios fiziologinės būsenos ir kurie dėl to gali gauti ypatingos naudos, suvartodami kontroliuojamą maisto produktuose esančių tam tikrų medžiagų kiekį;

5.3. maisto produktams, skirtiems sveikiems kūdikiams ir mažiems vaikams.

6. Produktai, nurodyti šios higienos normos 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, gali būti apibūdinami kaip dietiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

7. Ženklinant, pristatant ir reklamuojant įprastam vartojimui skirtus maisto produktus, draudžiama:

7.1. apibūdinant tuos maisto produktus vartoti būdvardį „dietinis“;

7.2. naudoti bet kokius žymenis ar pristatymą, sudarančius įspūdį, kad kalbama apie vieną iš produktų, nurodytų šios higienos normos 5 punkte.

8. Laikantis specialių nuostatų, priimtų Europos Komisijos, leidžiama nurodyti, kad įprastam vartojimui skirti maisto produktai yra tinkami vartoti kaip specialios mitybinės paskirties produktai, jeigu jie atitinka tokio tinkamumo reikalavimus.

9. Produktų, nurodytų šios higienos normos 5 punkte, pobūdis ar sudėtis turi būti tokia, kad tie produktai atitiktų numatytą specialią mitybinę paskirtį. Produktai, nurodyti 5 punkte, turi atitikti reikalavimus, nustatytus atitinkamam specialios mitybinės paskirties produktui, taip pat reikalavimus, privalomus įprastam vartojimui skirtiems maisto produktams.

10. Skiriamos šios pagrindinės specialios mitybinės paskirties maisto produktų grupės:  

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

10.1. pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai;

10.2. perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams;

10.3. maisto produktai, skirti sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti;

10.4. specialios medicininės paskirties maisto produktai;

10.5. intensyviam raumenų darbui reikalingi maisto produktai, įskaitant maisto produktus sportininkams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

11. Neteko galios nuo 2017-01-10

Punkto naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

12. Specialios mitybinės paskirties maisto produktų ženklinimas turi atitikti teisės aktų [3.5, 3.14] ir šios higienos normos reikalavimus.

13. Rinkai tiekiamo specialios mitybinės paskirties maisto produkto ženklinimo rekvizituose turi būti nurodyta ne tik produkto paskirtis, bet ir jo specifinės mitybinės savybės. Sveikų kūdikių ir mažų vaikų produktų ženklinimo rekvizituose nurodoma tik produkto paskirtis.

14. Šios higienos normos 5 punkte nurodytų produktų ženklinimo rekvizitai, ženklinimo būdai, pristatymas ir reklama neturi priskirti tokiems produktams žmogaus ligų gydomųjų ar profilaktinių savybių.

15. Šios higienos normos 14 punktu nedraudžiama platinti naudingos informacijos ar rekomendacijų, susijusių su specialios mitybinės paskirties produktais, skirtų tik gydytojo, mitybos specialisto ir vaistininko kvalifikaciją turintiems asmenims.

16. Ženklinimo rekvizituose turi būti pateikta informacija apie:

16.1. tam tikras kokybines ir kiekybines sudedamąsias specialios mitybinės paskirties produkto dalis ar ypatingą gamybos procesą, suteikusį produktui savitų mitybinių savybių;

16.2. kilodžauliais (kJ) ir kilokalorijomis (kcal) išreikštą energinę produkto vertę, angliavandenių, baltymų ir riebalų kiekį 100 gramų ar 100 mililitrų produkto ir, jeigu reikia, nurodytame siūlomame suvartoti produkto kiekyje. Jeigu energinė vertė yra mažesnė kaip 50 kilodžaulių (12 kilokalorijų), informaciją galima pakeisti žodžiais „100 gramų energinė vertė mažesnė kaip 50 kilodžaulių (12 kilokalorijų)“ arba žodžiais „100 mililitrų energinė vertė mažesnė kaip 50 kilodžaulių (12 kilokalorijų)“.

17Specialios mitybinės paskirties maisto produktai, išskyrus pradinio maitinimo kūdikių mišinius, tolesnio maitinimo kūdikių mišinius ir šios higienos normos 28.1 ir 28.2 papunkčiuose nurodytus produktus, turi atitikti teisės akto [3.9] reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

18. Specialios mitybinės paskirties maisto produktai turi atitikti teisės aktų [3.1–3.4, 3.6-3.10, 3.12] reikalavimus.

19. Specialios mitybinės paskirties maisto produktų fasavimo ir pakavimo medžiagos turi atitikti teisės aktų [3.3, 3.13] reikalavimus.

20. Specialios mitybinės paskirties maisto produktus leidžiama tiekti mažmeninei prekybai tik supakuotus į visą produktą apgaubiančias pakuotes.

21. Specialios mitybinės paskirties maisto produktai parduodami mažmeninės prekybos maisto produktų parduotuvėse, specialios mitybinės paskirties maisto produktų parduotuvėse, vaistinėse.

22. Prieš tiekdamas į rinką specialios mitybinės paskirties maisto produktus, kurie nepriklauso nė vienai iš šios higienos normos 10 punkte išvardytų grupių arba kuriems reikalavimų nenustato Europos Sąjungos teisės aktai, maisto tvarkymo subjektas apie tai praneša Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai [3.10].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

5 skyrius. Neteko galios nuo 2021-02-22

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

VI SKYRIUS

PERDIRBTŲ GRŪDINIŲ MAISTO PRODUKTŲ IR MAISTO KŪDIKIAMS BEI MAŽIEMS VAIKAMS REIKALAVIMAI

 

27. Šiame skyriuje pateikti reikalavimai taikomi specialios mitybinės paskirties maisto produktams, kurie atitinka sveikų kūdikių ir mažų vaikų mitybos reikalavimus ir skirti vartoti atjunkomiems kūdikiams ir mažiems vaikams kaip papildomas maistas ir (arba) juos laipsniškai pratinant prie įprasto maisto.

28. Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams apima:

28.1. perdirbtus grūdinius maisto produktus, jų skiriamos keturios grupės:

28.1.1. paprasti grūdiniai produktai, kurie yra sumaišyti ar maišomi su pienu ar kitais tinkamais maistiniais skysčiais;

28.1.2. grūdiniai produktai, į kuriuos pridėta baltymų ir kurie yra sumaišyti ar maišomi su vandeniu ar kitais baltymų neturinčiais skysčiais;

28.1.3. makaronai, kurie vartojami išvirti vandenyje ar kituose tinkamuose skysčiuose;

28.1.4. džiūvėsiai ir sausainiai, valgomi paprastai arba susmulkinti, su vandeniu, pienu ar kitais tinkamais skysčiais;

28.2. maistą kūdikiams ir mažiems vaikams (kitus maisto produktus, išskyrus perdirbtus grūdinius maisto produktus);

28.3. šiame higienos normos skyriuje išdėstyti reikalavimai netaikomi mažiems vaikams skirtam pienui;

28.4. šios higienos normos 28.1 ir 28.2 papunkčiuose nurodyti maisto produktai tiekiami rinkai tik tada, jeigu jie atitinka šiame higienos normos skyriuje nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

29. Sudėties reikalavimai:

29.1. perdirbti grūdiniai produktai ir maistas kūdikiams ir mažiems vaikams turi būti gaminami iš komponentų, kurių tinkamumas specialiai kūdikių ir mažų vaikų mitybai buvo nustatytas remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis;

29.2. perdirbtų grūdinių maisto produktų kūdikiams ir mažiems vaikams sudėtis turi atitikti šios higienos normos 6 priede nurodytus reikalavimus;

29.3. maisto kūdikiams ir mažiems vaikams sudėtis turi atitikti šios higienos normos 7 priede nurodytus reikalavimus;

29.4. į gaminamus perdirbtus grūdinius maisto produktus bei maistą kūdikiams ir mažiems vaikams galima pridėti tik šios higienos normos 9 priede nurodytų maistinių medžiagų;

29.5. perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose bei maiste kūdikiams ir mažiems vaikams neturi būti jokių medžiagų tokiais kiekiais, kurie galėtų kelti pavojų kūdikių ar mažų vaikų sveikatai.

30. Ženklinimo reikalavimai:

30.1. ženklinant perdirbtus grūdinius maisto produktus turi būti nurodyta:

30.1.1. nuo kokio amžiaus (ne mažiau kaip nuo 4 mėn.) toks produktas tinkamas vartoti, atsižvelgiant į jo sudėtį, struktūrą ar kitas specifines savybes. Ant produktų, rekomenduojamų vartoti nuo 4 mėn. amžiaus, gali būti nurodyta, kad jie tinka vartoti nuo šio amžiaus, nebent nepriklausomi asmenys, turintys gydytojo, mitybos specialisto ar vaistininko kvalifikaciją, arba kiti už motinos ir kūdikio priežiūrą atsakingi darbuotojai patartų kitaip;

30.1.2. jeigu produktas skirtas vartoti mažesniems nei 6 mėn. kūdikiams, turi būti parašyta, ar produkte yra glitimo;

30.1.3. produkto energinė vertė, išreikšta kJ ir kcal, bei baltymų, angliavandenių ir riebalų kiekis (skaičiais), esantis 100 g ar 100 ml produkto, ir, jei reikia, rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje;

30.1.4. vidutinis kiekvienos mineralinės medžiagos ir kiekvieno vitamino kiekis (skaičiais), esantis 100 g ar 100 ml produkto ir (jei reikia) rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje;

30.1.5. tinkamo paruošimo instrukcijos ir jų laikymosi svarba;

30.2. ženklinant perdirbtus grūdinius maisto produktus ir maistą kūdikiams bei mažiems vaikams:

30.2.1. gali būti nurodyta 9 priede nurodytų maistinių medžiagų vidutinis kiekis (skaičiais) 100 g ar 100 ml produkto ir (jei reikia) rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje, jeigu tai nebuvo nurodyta pagal 28.1.4 papunkčio nuostatas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

30.2.2. be informacijos skaičiais, gali būti pateikta informacija apie vitaminus ir mineralines medžiagas, išreikšta šios higienos normos 11 priede nurodomų verčių procentais 100 g ar 100 ml parduodamo produkto ir (jei reikia) rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje, bet tik tuo atveju, jei medžiagų koncentracija sudaro bent 15 proc. nurodomos vertės.

 

VII SKYRIUS

MAISTO PRODUKTŲ, SKIRTŲ SUMAŽINTO ENERGIJOS KIEKIO DIETOMS SVORIUI MAŽINTI, REIKALAVIMAI

 

31. Prie specialios mitybinės paskirties maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, priskiriami tokie maisto produktai, kurie yra specialiai sukurti taip, kad galėtų pakeisti visą ar dalį paros maisto raciono, jeigu vartojami pagal gamintojo instrukcijas. Skiriamos dvi šių produktų rūšys:

31.1. produktai, pakeičiantys visą paros maisto racioną;

31.2. produktai, pakeičiantys vieną ar daugiau valgymų per parą.

32. Lietuvos Respublikos rinkoje maisto produktais, nurodytais šios higienos normos 31 punkte, leidžiama prekiauti tik tada, jei jie atitinka šios higienos normos reikalavimus. Šis reikalavimas netaikomas produktams, kurių energinė vertė mažesnė nei nurodyta 12 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

33. Neteko galios nuo 2017-01-10

Punkto naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

Punkto pakeitimai:

Nr. V-839, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10782

 

34. Sudėties reikalavimai:

34.1. specialios mitybinės paskirties maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, sudėtis turi atitikti šios higienos normos 12 priede nurodytus reikalavimus;

34.2. visos atskiros specialios mitybinės paskirties maisto produkto, skirto sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, priskirtino prie šios higienos normos 31.1 papunktyje nurodytos grupės, dalys turi būti parduodamos vienoje pakuotėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

35. Ženklinimo reikalavimai:

35.1. specialios mitybinės paskirties produktai, skirti sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti,  parduodami tokiais pavadinimais: „Viso paros raciono pakaitalas svoriui kontroliuoti“ arba „Vieno valgymo pakaitalas svoriui kontroliuoti“;

35.2. ženklinant specialios mitybinės paskirties maisto produktus, skirtus sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, be teisės akto [3.14] 13 punkte nurodytos informacijos, privaloma nurodyti:

35.2.1. produkto energinę vertę, išreikštą kJ ir kcal, bei baltymų, angliavandenių ir riebalų kiekį, išreikštą skaičiais, nurodytame paruoštame siūlomame vartoti produkto kiekyje;

35.2.2. vidutinį kiekvienos mineralinės medžiagos ir kiekvieno vitamino, kurių reikalavimai nurodyti šios higienos normos 12 priede, kiekį (skaičiais) nurodytame paruoštame siūlomame vartoti produkto kiekyje. Informacija apie produkte esančius vitaminus ir mineralus, nurodytus 12 priede, taip pat turi būti pateikta procentais, apskaičiuojant, kokį procentą nurodomas kiekis vitaminų ir mineralų sudaro nuo nustatytos rekomenduojamos paros normos, nurodytos teisės akto [3.14] 4 priede;

35.2.3. jei reikia, tinkamo paruošimo instrukcijas ir šių instrukcijų laikymosi svarbą;

35.2.4. jeigu pagal gamintojo instrukciją vartojant produktą poliolių gaunama daugiau kaip 20 g per dieną, turi būti nurodyta, kad maisto produktas gali turėti vidurius laisvinantį poveikį;

35.2.5. reikiamo kasdieninio skysčių kiekio suvartojimo svarbą;

35.2.6. kad produktai, pakeičiantys visą paros maisto racioną, turi pakankamą reikiamų kasdien suvartoti maistinių medžiagų kiekį ir kad be gydytojo konsultacijos jų vartoti negalima ilgiau kaip tris savaites;

35.2.7. kad produktai, pakeičiantys dalį paros maisto raciono, yra naudingi tik tada, kai jie vartojami kaip dalis sumažinto energijos kiekio dietos, o kitą paros raciono dalį būtinai turėtų sudaryti kiti maisto produktai;

35.3. ženklinant, pristatant ir reklamuojant tokius produktus draudžiama nurodyti, kiek svorio galima prarasti juos vartojant.

 

VIII SKYRIUS

SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTŲ, skirtų tik kūdikių mitybai, REIKALAVIMAI

Neteko galios nuo 2020-02-22

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

Priedas. Neteko galios nuo 2012-07-11

Priedo naikinimas:

Nr. V-660, 2012-06-29, Žin. 2012, Nr. 80-4200 (2012-07-10), i. k. 1122250ISAK000V-660

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1013, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 132-5019 (2006-12-05), i. k. 1062250ISAK00V-1013

Nr. V-1069, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 140-5767 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1069

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2021-02-22

Priedo naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

Priedo pakeitimai:

Nr. 680, 2002-12-24, Žin., 2003, Nr. 12-447 (2003-01-31), i. k. 1022250ISAK00000680

Nr. V-1069, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 140-5767 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1069

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2021-02-22

Priedo naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

Priedo pakeitimai:

Nr. 680, 2002-12-24, Žin., 2003, Nr. 12-447 (2003-01-31), i. k. 1022250ISAK00000680

Nr. V-1069, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 140-5767 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1069

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2020-02-22

Priedo naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2020-02-22

Priedo naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

Priedo pakeitimai:

Nr. 680, 2002-12-24, Žin., 2003, Nr. 12-447 (2003-01-31), i. k. 1022250ISAK00000680

Nr. V-572, 2003-09-30, Žin., 2003, Nr. 99-4451 (2003-10-22), i. k. 1032250ISAK000V-572

Nr. V-1069, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 140-5767 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1069

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2020-02-22

Priedo naikinimas:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

 

Lietuvos higienos normos HN 107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

6 priedas

 

PAGRINDINIAI PERDIRBTŲ GRŪDINIŲ MAISTO PRODUKTŲ KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS SUDĖTIES REIKALAVIMAI

 

1. Perdirbtų grūdinių maisto produktų sudėtinės dalys:

1.1. perdirbti grūdiniai maisto produktai paruošiami iš vienos ar kelių rūšių perdirbtų grūdų ir (ar) krakmolingų šakninių produktų;

1.2. grūdai ir (ar) krakmolingos šaknys turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. galutinio sauso mišinio svorio.

2. Baltymų kiekis g/100 kJ arba g/100 kcal perdirbto grūdinio maisto produkto:

2.1. perdirbtų grūdinių maisto produktų, į kuriuos įdėtas didelis kiekis baltymų, ir džiūvėsių bei sausainių sudėtyje baltymų turi būti ne daugiau kaip 1,3 g/100 kJ arba 5,5 g/100 kcal;

2.2. perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose, į kuriuos įdėtas didelis baltymų kiekis, baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,48 g/100 kJ arba 2 g/100 kcal;

2.3. sausainių, į kuriuos įdėta baltymingų produktų (atitinkamai paženklintų), sudėtyje esantis baltymų kiekis neturi būti mažesnis kaip 0,36 g/100 kJ arba 1,5 g/100 kcal;

2.4. cheminis įdėtų baltymų indeksas turi būti ne mažesnis kaip 80 proc. šios higienos normos 8 priede nurodytų baltymų  arba baltymų energijos kiekis mišinyje turi sudaryti ne mažiau kaip 70 proc. nurodytų baltymų kiekio. Visais atvejais leidžiama pridėti aminorūgščių tik baltymų mišinio mitybinei vertei pagerinti ir tik tokiomis proporcijomis, kokios yra būtinos šiam tikslui pasiekti.

3. Angliavandenių kiekis g/kJ arba g/kcal perdirbto grūdinio maisto produkto:

3.1. jeigu į paprastus grūdinius maisto produktus ir džiūvėsius bei sausainius įdedama sacharozės, fruktozės, gliukozės, gliukozės sirupo ar medaus, tai:

3.1.1. šių pridėtinių angliavandenių kiekis neturi būti didesnis kaip 1,8 g/100 kJ arba 7,5 g/100 kcal;

3.1.2. pridėtinės fruktozės kiekis neturi būti didesnis kaip 0,9 g/100 kJ arba 3,75 g/100 kcal;

3.2. jeigu į grūdinius maisto produktus, į kuriuos įdedama sacharozės, fruktozės, gliukozės sirupo ar medaus, tai:

3.2.1. šių pridėtinių angliavandenių kiekis neturi viršyti 1,2 g/100 kJ arba 5 g/100 kcal;

3.2.2. pridėtinės fruktozės kiekis neturi viršyti 0,6 g/100 kJ arba 2,5 g/100 kcal.

4. Riebalų kiekis g/100 kJ, arba g/100 kcal perdirbto grūdinio maisto produkto:

4.1. paprastų grūdinių maisto produktų ir džiūvėsių bei sausainių sudėtyje riebalų neturi būti daugiau kaip 0,8 g/100 kJ arba 3,3 g/100 kcal;

4.2. grūdinių maisto produktų, į kuriuos įdėta baltymų, sudėtyje riebalų neturi būti daugiau kaip 1,1 g/100 kJ arba 4,5 g/100 kcal. Jeigu riebalų yra daugiau kaip 0,8 g/100 kJ arba 3,3 g/100 kcal, tai:

4.2.1. lauro rūgšties neturi būti daugiau kaip 15 proc. visų riebalų kiekio;

4.2.2. miristo rūgšties neturi būti daugiau kaip 15 proc. visų riebalų kiekio;

4.2.3. linolio rūgšties kiekis (gliceridų = linolatų pavidalu) turi būti ne mažesnis kaip 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) ir ne didesnis kaip 285 mg/100 kJ arba 1200 mg/100 kcal.

5. Mineralinių medžiagų kiekiai mg/100 kJ arba mg/100 kcal perdirbto grūdinio maisto produkto gali būti tokie:

5.1. natrio:

5.1.1. natrio druskų į perdirbtus grūdinius maisto produktus dedama tik technologiniais tikslais;

5.1.2. natrio perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose turi būti ne daugiau kaip 25 mg/100 kJ arba 100 mg/100 kcal;

5.2. kalcio:

5.2.1. perdirbtų grūdinių maisto produktų, į kuriuos įdėta baltymų, sudėtyje kalcio negali būti mažiau kaip 20 mg/100 kJ arba 80 mg/100 kcal;

5.2.2. džiūvėsių ir sausainių, pagamintų su pienu (pieniški sausainiai) (nurodant tai etiketėse), sudėtyje kalcio turi būti ne mažiau kaip 12 mg/100 kJ arba 50 mg/100 kcal.

6. Vitaminų µg/100 kJ arba µg/100 kcal perdirbto grūdinio maisto produkto:

6.1. perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose tiamino turi būti ne mažiau kaip 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal);

6.2. perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose, į kuriuos įdėta baltymų, turi būti:

Vitamino pavadinimas

100 kJ

100 kcal

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Vitamino A, µg RE (visi trans-retinolio ekvivalentai)

14

43

60

180

Vitamino D, µg (cholekalciferolis, kurio 10 µg = 400 TV (tarptautinių vienetų) vitamino D)

0,25

0,75

1

3

 

PASTABA. Nurodytų kiekių reikia laikytis ir tuomet, jeigu vitaminų A ir D dedama į kitus perdirbtus grūdinius maisto produktus.

7. Didžiausi leidžiami vitaminų, mineralų ir mikroelementų, jei jų dedama, kiekiai

Eil. Nr.

Maistinės medžiagos pavadinimas

Didžiausias kiekis, 100 kcal

1.

Vitaminas A (µg RE)

180

2.

Vitaminas E (mg a -TE) 1

3

3.

Vitaminas D (µg) 

4.

Vitaminas C (mg)

12,5/252

5.

Tiaminas (mg)

0,5

6.

Riboflavinas (mg)

0,4

7.

Niacinas (mg NE) 3 

4,5

8.

Vitaminas B6 (mg)

0,35

9.

Folio rūgštis (µg)

50

10.

Vitaminas B12 (µg)

0,35

11.

Pantoteno rūgštis (mg)

1,5

12.

Biotinas (µg)

10

13.

Kalis (mg) 6 

160

14.

Kalcis (mg) 6 

80/1804/1005

15.

Magnis (mg)

40

16.

Geležis (mg)

3

17.

Cinkas (mg)

2

18.

Varis (µg)

40

19.

Jodas (µg)

35

20

Manganas (mg)

0,6

1  α-TE = d-α-tokoferolio ekvivalentas. 

2  taikoma produktams, į kuriuos įdėta geležies.

3  NE – niacino ekvivalentai = nikotino rūgštis (mg) + mg triptofanas/60 (mg). 

4  taikoma produktams, nurodytiems šios higienos normos 28.1.1 ir 28.1.2 papunkčiuose.

5  taikoma produktams, nurodytiems šios higienos normos 28.1.4 papunktyje.

6  taikoma parduodamiems produktams.

_________

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1069, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 140-5767 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1069

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

Priedas. Neteko galios nuo 2007-12-31

Priedo naikinimas:

Nr. V-1069, 2007-12-22, Žin. 2007, Nr. 140-5767 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1069

 

 

Lietuvos higienos normos HN 107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

7 priedas

 

PAGRINDINIAI maisto KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS sudėties reikalavimai

 

1. Baltymai:

1.1. jeigu mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai yra vienintelės sudedamosios dalys, nurodytos kūdikiams ir mažiems vaikams skirto produkto pavadinime, tai:

1.1.1. kūdikiams ir mažiems vaikams skirto produkto pavadinime nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. viso kūdikiams ir mažiems vaikams skirto produkto svorio ir ne mažiau kaip 25 proc. viso baltymų kiekio;

1.1.2. visas nurodytų šaltinių baltymų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal);

1.2. jeigu mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai ar jų deriniai kūdikiams ir mažiems vaikams skirto produkto pavadinime minimi pirmiausia, tai:

1.2.1. nurodyta kūdikiams ir mažiems vaikams skirto produkto pavadinime mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. viso produkto svorio ir ne mažiau kaip 25 proc. viso baltymų kiekio;

1.2.2. nurodytų šaltinių baltymų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1 g/100 kJ (4g/100 kcal);

1.3. jeigu mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti baltymų šaltiniai ar deriniai kūdikiams ir mažiems vaikams skirto produkto pavadinime paminėti ne pirmiausia, tai:

1.3.1. mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 8 proc. viso kūdikiams ir mažiems vaikams skirto produkto svorio ir ne mažiau kaip 25 proc. viso baltymų kiekio;

1.3.2. nurodytų šaltinių baltymų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

1.3.3. bendras visų kūdikiams ir mažiems vaikams skirto produkto komponentų baltymų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal);

1.4. jeigu kūdikiams ir mažiems vaikams skirtas produktas etiketėje įvardijamas kaip maistas, bet nenurodyta, kad jo sudėtyje yra mėsos, paukštienos, žuvies, subproduktų ar kitų tradicinių baltymų šaltinių, tai bendras visų produkto komponentų baltymų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal);

1.5. aminorūgščių leidžiama įdėti tik siekiant pagerinti esamų baltymų maistinę vertę ir tik tokį kiekį, kuris būtinas šiam tikslui pasiekti;

1.6. jeigu sūris aštraus užkandžio pavadinime nurodytas kartu su kitomis sudedamosiomis dalimis, tai pieno produktų baltymai turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), bendras visų produkto sudedamųjų dalių baltymų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal);

1.7. su patiekalu pateikiamiems padažams netaikomi šio priedo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

1.8. saldžiuosiuose patiekaluose, kurių pavadinimuose pieno produktai nurodyti pirmiausia arba kaip vienintelės sudedamosios dalys, pieno baltymų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 2,2 g/100 kcal. Visiems kitiems saldiesiems patiekalams netaikomi šio priedo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodyti reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

2. Angliavandeniai:

2.1. bendras angliavandenių kiekis, esantis vaisių ir daržovių sultyse bei nektaruose, vaisių patiekaluose, desertuose ar pudinguose, negali būti didesnis kaip:

2.1.1. daržovių sultyse ir jų gėrimuose – 10 g/100 ml;

2.1.2. vaisių sultyse ir nektaruose bei jų gėrimuose – 15 g/100 ml;

2.1.3. vaisių patiekaluose – 20 g/100 g;

2.1.4. desertuose ir pudinguose – 25 g/100 g;

2.1.5. kituose nepieniškuose gėrimuose – 5 g/100 g.

3. Riebalai:

3.1. jeigu produktų, nurodytų šio priedo 1.1 papunktyje, vienintelės produkto sudedamosios dalys yra mėsa ar sūris arba jie pavadinime nurodyti pirmiausia, tai bendras visų produkto komponentų riebalų kiekis neturi būti didesnis kaip 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

3.2. visuose kituose produktuose bendras visų produkto komponentų riebalų kiekis neturi būti didesnis kaip 1,1 g/ 100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Natris:

4.1. galutinis natrio kiekis produkte turėtų būti ne didesnis kaip 48 mg/100 kJ (200 mg/l00 kcal) arba ne daugiau kaip 200 mg 100 g produkto. Jeigu vienintelis produkto pavadinime nurodytas komponentas yra sūris, natrio kiekis turėtų būti ne didesnis kaip 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal);

4.2. natrio druskų negalima dėti į produktus, kurie gaminami iš vaisių, taip pat į desertus, pudingus, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja gamybos technologija.

5. Vitaminai:

5.1. vaisių sultyse, nektaruose ar daržovių sultyse iš viso vitamino C turėtų būti ne mažiau kaip 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) arba ne mažiau kaip 25 mg 100 g produkto;

5.2. daržovių sultyse iš viso vitamino A turėtų būti ne mažiau kaip 25 µg RE/100 kJ (100 µg RE/100 kcal) (RE – visi trans-retinolio ekvivalentai);

5.3. vitamino A nededama į kitą maistą kūdikiams ir mažiems vaikams;

5.4. vitamino D nededama į maistą kūdikiams.

6. Maksimalūs leidžiami vitaminų, mineralų ir mikroelementų, jei jų dedama, kiekiai:

Eil. Nr.

Maistinės medžiagos pavadinimas

Maksimalus kiekis, 100 kcal

1.      

Vitaminas A (µg RE)

1801

2.      

Vitaminas E (mg α -TE)

3

3.      

Vitaminas C (mg)

12,5/252/1253

4.      

Tiaminas (mg)

0,25

5.      

Riboflavinas (mg)

0,4

6.      

Niacinas (mg NE)

4,5

7.      

Vitaminas B6 (mg)

0,35

8.      

Folio rūgštis (µg)

50

9.      

Vitaminas B12 (µg)

0,35

10.    

Pantoteno rūgštis (mg)

1,5

11.    

Biotinas (µg)

10

12.    

Kalis (mg) 4

160

13.    

Kalcis (mg) 4

80

14.    

Magnis (mg)

40

15.    

Geležis (mg)

3

16.    

Cinkas (mg)

2

17.    

Varis (µg)

40

18.    

Jodas (µg)

35

19.    

Manganas (mg)

0,6

1  pagal šios higienos normos  7 priedo 5 punkto  nuostatas.

2  taikoma produktams, į kuriuos pridėta geležies.

3  taikoma vaisių patiekalams, vaisių sultims, nektarams ir daržovių sultims.

4  taikoma parduodamiems produktams.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-30, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 11-454 (2007-01-26), i. k. 1072250ISAK0000V-30

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

 

Lietuvos higienos normos HN 107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

8 priedas

 

Kazeino aminorūgščių sudėtis (g) 100 g

 

 

Eil. Nr.

Aminorūgšties pavadinimas

g/100 g baltymų

1.

Argininas

3,7

2.

Cistinas

0,3

3.

Histidinas

2,9

4.

Izoleucinas

5,4

5.

Leucinas

9,5

6.

Lizinas

8,1

7.

Metioninas

2,8

8.

Fenilalaninas

5,2

9.

Treoninas

4,7

10.

Triptofanas

1,6

11.

Tirozinas

5,8

12.

Valinas

6,7

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-572, 2003-09-30, Žin., 2003, Nr. 99-4451 (2003-10-22), i. k. 1032250ISAK000V-572

Nr. V-30, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 11-454 (2007-01-26), i. k. 1072250ISAK0000V-30

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

 

Lietuvos higienos normos HN 107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

9 priedas

 

MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ ŽALIAVŲ, NAUDOJAMŲ KŪDIKIŲ IR MAŽŲ VAIKŲ MAISTO GAMYBOJE, SĄRAŠAS

 

1. Vitaminai:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kūdikių ir mažų vaikų maisto gamyboje leidžiamo naudoti vitamino preparato pavadinimas

1.     

Vitaminas A

Retinolis

Retinilo acetatas

Retinilo palmitatas

β-karotenas

2.     

Vitaminas D

Vitaminas D2 (ergokalciferolis)

Vitaminas D3 (cholekalciferolis)

3.     

Vitaminas B1

Tiamino hidrochloridas

Tiamino mononitratas

4.     

Vitaminas B2

Riboflavinas

Natrio riboflavin-5-fosfatas

5.     

Niacinas

Nikotinamidas

Nikotino rūgštis

6.     

Vitaminas B6

Piridoksino hidrochloridas

Piridoksin-5-fosfatas

Piridoksino dipalmitatas

7.     

Foliatai

Folio rūgštis

8.     

Pantoteno rūgštis

Kalcio D-pantotenatas

Natrio D-pantotenatas

Dekspantenolis

9.     

Vitaminas B12

Cianokobalaminas

Hidroksikobalaminas

10.   

Biotinas

D-biotinas

11.   

Vitaminas C

L-askorbo rūgštis

Natrio L-askorbatas

Kalcio L-askorbatas

6-palmitil-L-askorbo rūgštis (askorbilpalmitatas)

Kalio askorbatas

12.   

Vitaminas E

D-alfa-tokoferolis

DL-alfa-tokoferolis

D-alfa-tokoferolacetatas

DL-alfa-tokoferolacetatas

13.   

Vitaminas K

Filochinonas (Fitomenadionas)

 

 

 

2. Mineralinės medžiagos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kūdikių ir mažų vaikų maisto gamyboje leidžiamos naudoti mineralinės druskos

1.     

Kalcis (Ca)

Kalcio karbonatas

Kalcio chloridas

Kalcio citratai

Kalcio gliukonatas

Kalcio glicerofosfatas

Kalcio laktatas

Kalcio oksidas

Kalcio hidroksidas

Ortofosforo rūgšties kalcio druskos

2.     

Magnis (Mg)

Magnio karbonatas

Magnio chloridas

Magnio citratai

Magnio gliukonatas

Magnio oksidas

Magnio hidroksidas

Ortofosforo rūgšties magnio druskos

Magnio sulfatas

Magnio laktatas

Magnio glicerofosfatas

3.     

Geležis (Fe)

Geležies citratas

Geležies amonio citratas

Geležies gliukonatas

Geležies laktatas

Geležies sulfatas

Geležies fumaratas

Geležies difosfatas (geležies pirofosfatas)

Elementinė geležis (karbonilas+elektrolitas+redukuotas vandenilis)

Geležies sacharatas

Natrio geležies difosfatas

Geležies karbonatas

4.     

Varis (Cu)

Vario-lizino junginys

Vario karbonatas

Vario citratas

Vario gliukonatas

Vario sulfatas

5.     

Jodas (J)

Natrio jodidas

Kalio jodidas

Kalio jodatas

Natrio jodatas

6.     

Cinkas (Zn)

Cinko acetatas

Cinko chloridas

Cinko citratas

Cinko laktatas

Cinko sulfatas

Cinko oksidas

Cinko gliukonatas

7.     

Manganas (Mn)

Mangano karbonatas

Mangano chloridas

Mangano citratas

Mangano gliukonatas

Mangano sulfatas

Mangano glicerofosfatas

8.     

Kalis (K)

Kalio chloridas

Kalio citratai

Kalio gliukonatas

Kalio laktatas

Kalio glicerofosfatas

 

3. Aminorūgštys:

3.1. L-argininas ir jo hidrochloridas;

3.2. L-cistinas ir jo hidrochloridas;

3.3. L-histidinas ir jo hidrochloridas;

3.4. L-izoleucinas ir jo hidrochloridas;

3.5. L-leucinas ir jo hidrochloridas;

3.6. L-lizinas ir jo hidrochloridas;

3.7. L-cisteinas ir jo hidrochloridas;

3.8. L-metioninas;

3.9. L-fenilalaninas;

3.10. L-treoninas;

3.11. L-triptofanas;

3.12. L-tirozinas;

3.13. L-valinas.

4. Kitos maistinės medžiagos:

4.1. Cholinas;

4.2. Cholino chloridas;

4.3. Cholino citratas;

4.4. Cholino bitartratas;

4.5. Inozitolis;

4.6. L-karnitinas;

4.7. L-karnitino hidrochloridas.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

 

Lietuvos higienos normos HN 107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

10 priedas

 

ANT KŪDIKIŲ IR MAŽŲ VAIKŲ MAISTO PRODUKTŲ NURODOMOS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ VERTĖS

 

Eil. Nr.

Vitaminų ir mineralinių medžiagų pavadinimai

Kiekiai

1.

Vitaminas A

400 μg

2.

Vitaminas D

7 μg

3.

Vitaminas C

45 mg

4.

Vitaminas E

5 mg TE

5.

Vitaminas K

12 μg

6.

Tiaminas

0,5 mg

7.

Riboflavinas

0,7 mg

8.

Niacinas

7 mg

9.

Vitaminas B6

0,7 mg

10.

Foliatai

125 μg

11.

Vitaminas B12

0,8 μg

12.

Kalcis

550 mg

13.

Geležis

8 mg

14.

Cinkas

5 mg

15.

Jodas

80 μg

16.

Selenas

20 μg

17.

Varis

0,5 mg

18.

Pantoteno rūgštis

3 mg

19.

Biotinas

10 μg

20.

Fosforas

550 mg

21.

Kalis

1000 mg

22.

Natris

400 mg

23.

Chloridas

500 mg

24.

Magnis

80 mg

25.

Manganas

1,2 mg

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-30, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 11-454 (2007-01-26), i. k. 1072250ISAK0000V-30

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

 

Lietuvos higienos normos HN 107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

11 priedas

 

 

NURODOMOSIOS VERTĖS PERDIRBTŲ GRŪDINIŲ MAISTO PRODUKTŲ IR KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS SKIRTŲ MAISTO PRODUKTŲ MAISTINGUMUI ETIKETĖJE ŽENKLINTI

 

Eil. Nr.

Maistinė medžiaga

Etiketėje nurodoma vertė

1.

Vitaminas A

400 (µg)

2.

Vitaminas D

10 (µg)

3.

Vitaminas C

25 (mg)

4.

Tiaminas

0,5 (mg)

5.

Riboflavinas

0,8 (mg)

6.

Niacino ekvivalentai

9 (mg)

7.

Vitaminas B6

0,7 (mg)

8.

Foliatai

100 (µg)

9.

Vitaminas B12

0,7 (µg)

10.

Kalcis

400 (mg)

11.

Geležis

6 (mg)

12.

Cinkas

4 (mg)

13.

Jodas

70 (µg)

14.

Selenas

10 (µg)

15.

Varis

0,4 (mg)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1069, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 140-5767 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1069

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

 

Lietuvos higienos normos HN 107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

12 priedas

 

 

MAISTO PRODUKTŲ, SKIRTŲ SUMAŽINTO ENERGIJOS KIEKIO DIETOMS SVORIUI MAŽINTI, sudėties reikalavimai

 

1. Šiame priede nustatyti reikalavimai taikomi jau paruoštiems vartoti (gataviems) arba paruoštiems pagal gamintojo nurodymus maisto produktams, skirtiems sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti (toliau – produktai).

2. Energinė vertė:

2.1. produktų, pakeičiančių visą paros maisto racioną, energinė vertė turi būti ne mažesnė kaip 3360 kJ (800 kcal) ir ne didesnė kaip 5040 kJ (1200 kcal);

2.2. pakeičiančių vieną ar daugiau valgymų per parą produktų, skirtų vienam maitinimuisi, energinė vertė turi būti ne mažesnė kaip 840 kJ (200 kcal) ir ne didesnė kaip 1680 kJ (400 kcal).

3. Baltymai:

3.1. produktų sudėtyje esantys baltymai turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. ir ne daugiau kaip 50 proc. produkto energinės vertės. Bet kuriuo atveju produktuose, pakeičiančiuose visą paros maisto racioną, baltymų neturi būti daugiau kaip 125 g;

3.2. šio priedo 3.1 papunktyje nustatyti reikalavimai yra skirti baltymams, kurių cheminis indeksas atitinka šios higienos normos 13 priede pateikto Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio bei Pasaulio sveikatos organizacijos (1985) kontrolinio baltymo indeksą. Jei cheminis indeksas žemesnis kaip 100 proc. kontrolinio baltymo indekso, minimalūs baltymų lygiai atitinkamai didinami. Bet kokiu atveju cheminis baltymo indeksas turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. kontrolinio baltymo indekso;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

3.3. visais atvejais aminorūgščių leidžiama pridėti tik siekiant pagerinti mitybinę baltymų vertę ir tik šiam tikslui pasiekti reikalingą kiekį.

4. Riebalai:

4.1. iš riebalų gaunama energija neturi viršyti 30 proc. visos produkto energinės vertės;

4.2. produktuose, pakeičiančiuose visą paros maisto racioną, linoleno rūgšties (gliceridų pavidalu) turi būti ne mažiau kaip 4,5 g;

4.3. produktuose, pakeičiančiuose vieną ar daugiau valgymų per parą, linoleno rūgšties (gliceridų pavidalu) turi būti ne mažiau kaip 1 g.

5. Produktuose, pakeičiančiuose visą paros maisto racioną, turi būti ne mažiau kaip 10 g ir ne daugiau kaip 30 g skaidulinių medžiagų.

6. Vitaminai ir mineralinės medžiagos:

6.1. vartojant produktus, pakeičiančius visą paros maisto racioną, per parą turi būti gaunama ne mažiau vitaminų ir mineralinių medžiagų, nei nurodyta šiame priede pateiktoje lentelėje;

6.2. vartojant produktus, pakeičiančius vieną ar daugiau valgymų per parą, vieno valgymo metu būtina gauti ne mažiau kaip 30 procentų šiame priede pateiktoje lentelėje nurodytų vitaminų ir mineralinių medžiagų, tačiau kalio kiekis, gaunamas su šiais produktais vieno valgymo metu, turi sudaryti ne mažiau kaip 500 mg.

Lentelė. Vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai, kuriuos būtina gauti per parą vartojant maisto produktus, skirtus svorio mažinimo dietoms.

 

Eil. Nr.

Vitamino ar mineralinės medžiagos pavadinimas

Kiekis, kurį būtina gauti per parą

1.

Vitaminas A

700 µg RE

2.

Vitaminas D

5 µg

3.

Vitaminas E

10 mg-TE

4.

Vitaminas C

45 mg

5.

Tiaminas

1,1 mg

6.

Riboflavinas

1,6 mg

7.

Niacinas

18 mg-NE

8.

Vitaminas B6

1,5 mg

9.

Foliatas

200 µg

10.

Vitaminas B12

1,4 µg

11.

Biotinas

15 µg

12.

Pantoteno rūgštis

3 mg

13.

Kalcis

700 mg

14.

Fosforas

550 mg

15.

Kalis

3100 mg

16.

Geležis

16 mg

17.

Cinkas

9,5 mg

18.

Varis

1,1 mg

19.

Jodas

130 µg

20.

Selenas

55 µg

21.

Natris

575 mg

22.

Magnis

150 mg

23.

Manganas

1 mg

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

__________________

Papildyta priedu:

Nr. V-660, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 80-4200 (2012-07-10), i. k. 1122250ISAK000V-660

Priedo pakeitimai:

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

 

Lietuvos higienos normos HN 107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

13 priedas

 

 

AMINORŪGŠČIŲ poreikio lentelė¹

 

 

Eil. Nr.

Aminorūgšties pavadinimas

g/100 g baltymo

1.

Cistinas + metioninas

1,7

2.

Histidinas

1,6

3.

Izoleucinas

1,3

4.

Leucinas

1,9

5.

Lizinas

1,6

6.

Fenilalaninas + tirozinas

1,9

7.

Treoninas

0,9

8.

Triptofanas

0,5

9.

Valinas

1,3

 

¹ Energijos ir baltymų poreikis. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio ir Pasaulio sveikatos organizacijos susitikimo ataskaita. Ženeva: Pasaulio sveikatos organizacija, 1985.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

 

 

Lietuvos higienos normos HN  107:2013

„Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“

14 priedas

 

SPECIALIOS MEDICININĖS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTŲ, skirtų tik kūdikių mitybai, SUDĖTIES REIKALAVIMAI

Neteko galios nuo 2020-02-22

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

 

Priedas. Neteko galios nuo 2007-01-27

Priedo naikinimas:

Nr. V-30, 2007-01-22, Žin. 2007, Nr. 11-454 (2007-01-26), i. k. 1072250ISAK0000V-30

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 680, 2002-12-24, Žin., 2003, Nr. 12-447 (2003-01-31), i. k. 1022250ISAK00000680

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-572, 2003-09-30, Žin., 2003, Nr. 99-4451 (2003-10-22), i. k. 1032250ISAK000V-572

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-254, 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 65-2297 (2004-04-29), i. k. 1042250ISAK000V-254

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-189, 2005-03-23, Žin., 2005, Nr. 43-1383 (2005-04-02), i. k. 1052250ISAK000V-189

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1013, 2006-11-28, Žin., 2006, Nr. 132-5019 (2006-12-05), i. k. 1062250ISAK00V-1013

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-30, 2007-01-22, Žin., 2007, Nr. 11-454 (2007-01-26), i. k. 1072250ISAK0000V-30

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-84, 2007-02-08, Žin., 2007, Nr. 21-787 (2007-02-15), i. k. 1072250ISAK0000V-84

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-534, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 74-2953 (2007-07-05), i. k. 1072250ISAK000V-534

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-650, 2007-08-06, Žin., 2007, Nr. 90-3584 (2007-08-18), i. k. 1072250ISAK000V-650

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-942, 2007-11-23, Žin., 2007, Nr. 123-5045 (2007-11-29), i. k. 1072250ISAK000V-942

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1069, 2007-12-22, Žin., 2007, Nr. 140-5767 (2007-12-29), i. k. 1072250ISAK00V-1069

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-155, 2008-02-28, Žin., 2008, Nr. 27-998 (2008-03-06), i. k. 1082250ISAK000V-155

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-951, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4522 (2008-10-16), i. k. 1082250ISAK000V-951

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-336, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 51-2520 (2010-05-04), i. k. 1102250ISAK000V-336

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-660, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 80-4200 (2012-07-10), i. k. 1122250ISAK000V-660

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-226, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01535

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 "Specialios paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-839, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-08-01, i. k. 2014-10782

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-16, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00608

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-985, 2019-08-13, paskelbta TAR 2019-08-14, i. k. 2019-13164

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 "Specialios mitybinės paskirties maisto produktai" patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-383, 2018-04-06, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05687

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ pakeitimo