Suvestinė redakcija nuo 2004-04-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 4-153, i. k. 1012217ISAK00000109

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ

 

2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 36 straipsnio 4 dalies nuostatomis, tvirtinu Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisykles.

 

 

 

L. E. direktoriaus pareigas                                                            Alvydas Šumskas


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2001m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 109

 

 

MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS