Suvestinė redakcija nuo 2004-04-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 4-153, i. k. 1012217ISAK00000109

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ

 

2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 36 straipsnio 4 dalies nuostatomis, tvirtinu Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisykles.

 

 

 

L. E. direktoriaus pareigas                                                            Alvydas Šumskas


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2001m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 109

 

 

MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių (toliau – MKO) gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklės nustato MKO specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo (toliau – STSP) išdavimo, galiojimo laiko pratęsimo, sustabdymo ir galiojimo panaikinimo, STSP dublikatų išdavimo sąlygas ir tvarką. Šiose taisyklėse pateikti MKO gamybai naudojamų medžiagų, dalių, komponentų, gamybos ir techninės priežiūros reikalavimai bei nurodyti apribojimai, taikomi MKO skrydžiams vykdyti.

2. MKO vadinamas orlaivis, kurio didžioji dalis (daugiau kaip 50%) buvo pagaminta ir surinkta asmens ar asmenų grupės išimtinai laisvalaikiui praleisti. Jeigu MKO gaminamas iš rinkinio, orlaivio dalių ir komponentų kiekis, pagamintas rinkinio gamintojo, neturi viršyti 50%. Šį gamybos apimčių santykį nustato Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) pagal patikros lapą, nurodytą šių taisyklių priede.

3. Orlaivis negali būti pripažintas MKO, jei jis gaminamas ir renkamas parduoti.

4. MKO gamybą ir surinkimą turi kontroliuoti CAA. CAA nesertifikuoja MKO rinkinių gamybos ir MKO surinkimo procesų.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 4R-25, 2004-02-11, Žin., 2004, Nr. 51-1713 (2004-04-07), i. k. 1042217ISAK0004R-25

 

II. MKO projektavimas

 

5. MKO savininkui laisvai leidžiama pasirinkti orlaivio konstrukciją.

6. MKO konstrukcijos turi būti patvirtintos inžineriniais skaičiavimais ir bandymų rezultatais.

7. Leidžiama naudoti sertifikuoto orlaivio dalis ir komponentus.

 

III. Naudojamos dalys ir medžiagos

 

8. Rekomenduojama naudoti tik tas medžiagas, dalis ir komponentus, kurie turi jų kokybę patvirtinančius dokumentus.

9. Leidžiama naudoti sertifikuotų orlaivių pagrindines dalis (sparnus, liemenį, uodegą ir t. t.).

10. Draudžiama naudoti medžiagas ir dalis, kurių kilmė nenustatyta.

11. Draudžiama nauduoti nesertifikuotus saugos diržus.

 

IV. Gamybos priežiūra

 

12. Asmenys, nusprendę gaminti MKO, privalo apie tai raštu informuoti CAA. Rašte reikia pateikti šiuos duomenis:

12.1. vardą, pavardę;

12.2. gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį;

12.3. trumpą numatomo gaminti orlaivio apibūdinimą;

12.4. vietos, kur bus gaminamas MKO, adresą.

13. MKO savininkas gamybos metu privalo konsultuotis su CAA įgaliotu atstovu.

14. MKO gamybos metu turi būti pildomas „MKO gamybos žurnalas“, į kurį CAA įgaliotas atstovas įrašys kiekvieno tikrinimo metu pastebėtus trūkumus bei rekomendacijas. MKO gamyba gali būti tęsiama tik ištaisius nurodytus trūkumus.

15. MKO savininkas, prieš uždengdamas svarbius konstrukcijos mazgus, turi padaryti tinkamas jų fotonuotraukas.

 

V. Tinkamumo skraidyti nustatymas

 

16. MKO tinkamumo skraidyti nustatymo procedūrą atlieka CAA įgaliotas atstovas. Į procedūrą įeina:

16.1. orlaivio apžiūra ir kontrolė gamybos metu;

16.2. orlaivio apžiūra ir kontrolė prieš uždengiant orlaivio konstrukcijas danga;

16.3. galutinė apžiūra atliekama, kai orlaivio gamyba baigta ir CAA pateikta:

16.3.1. Skrydžių vykdymo vadovas, kuriame turi būti pateikta ši informacija:

16.3.1.1. svorio ir centruotės duomenys:

a) sausas orlaivio svoris;

b) sauso orlaivio centruotė VAS atžvilgiu ir centruotės ribos;

c) didžiausias leistinas kilimo svoris;

d) didžiausias leistinas tūpimo svoris;

16.3.1.2. geometriniai orlaivio duomenys:

a) ilgis;

b) sparno mojis;

c) sparno plotas;

d) vėžės ir bazės matmenys;

e) kilio aukštis;

f) kilio plotas;

g) stabilizatoriaus plotas;

h) eleronų, aukštumos ir posūkio vairų plotai ir atsilenkimo kampai;

i) atstumas nuo sraigto mentės galo iki žemės;

16.3.1.3. MKO jėgainės duomenys:

a) variklio tipas;

b) oro sraigto tipas;

c) didžiausia variklio galia;

d) naudojamų degalų tipas ir markė;

e) naudojamos alyvos markė;

f) variklio naudojami režimai;

16.3.1.4. skrydžio duomenys:

a) kilimo greitis;

b) tūpimo greitis;

c) didžiausias horizontalaus skridimo greitis;

d) mažiausias horizontalaus skridimo greitis;

e) didžiausia leistina perkrova;

f) visų skrydžio etapų greičio ribos;

16.3.2. orlaivio techninis aprašymas, kuriame turi būti:

16.3.2.1. orlaivio konstrukcijos ir instaliuotų sistemų aprašymas, techninės charakteristikos ir veikimas;

16.3.2.2. važiuoklės aprašymas ir techninės charakteristikos;

16.3.2.3. instaliuotų prietaisų aprašymas;

16.3.2.4. variklio techninės charakteristikos;

16.3.2.5. oro sraigto techninės charakteristikos;

16.3.3. MKO techninės priežiūros vadovas (instrukcija);

16.3.4. brėžiniai ir fotonuotraukos.

17. Jei CAA abejoja konstrukciniais sprendimais, panaudotų medžiagų, dalių bei komponentų tinkamumu, MKO savininkas privalo paruošti medžiagų ar konstrukcijos dalių sujungimo bandinius, kurie bandomi iki suirimo.

18. CAA gali pareikalauti statiškai išbandyti atskiras MKO sistemas, komponentus ar visą orlaivį.

19. Jei MKO atitinka CAA nustatytas sąlygas ir MKO savininkas pateikė CAA šių taisyklių 16.3 punkte nurodytus dokumentus, CAA gali išduoti STSP su priedu, kuriame nurodyti MKO apribojimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-25, 2004-02-11, Žin., 2004, Nr. 51-1713 (2004-04-07), i. k. 1042217ISAK0004R-25

 

VI. MKO atpažinimo ženklai

 

20. MKO registruojamas Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre bei žymimas nacionaliniais ir registracijos ženklais pagal 1999 10 08 įsakymo Nr. 376 patvirtintas Civilinių orlaivių registravimo ir ženklinimo taisykles.

21. STSP gali būti išduotas tik orlaiviui, paženklintam identifikavimo plokštele, kuri pagaminta iš ugniai atsparios medžiagos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-25, 2004-02-11, Žin., 2004, Nr. 51-1713 (2004-04-07), i. k. 1042217ISAK0004R-25

 

22. Informacija turi būti įrašyta ėsdinimo, spaudimo, graviravimo arba kitu ugniai atspariu įrašymo būdu.

23. Identifikavimo plokštelėje privalo būti ši informacija:

23.1. gamintojo pavadinimas;

23.2. MKO pavadinimas.

24. Prie kiekvienų MKO durų, o jei jų nėra, – prie piloto(-ų) kabinos privalo būti užrašas „EKSPERIMENTINIS“. Užrašo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm ir ne didesnis kaip 13 cm.

25. MKO kabinoje, gerai matomoje vietoje, privalo būti užrašas:

 

DĖMESIO: ŠIS ORLAIVIS YRA MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS IR NEATITINKA SKRYDŽIŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ STANDARTINIAMS ORLAIVIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE“

 

VII. MKO techninė priežiūra

 

26. MKO taikomos techninės priežiūros darbų rūšys ir apimtys turi būti glaustai aprašytos MKO techninės priežiūros vadove (instrukcijoje).

27. Techninės priežiūros darbų rūšys turi apimti:

27.1. MKO apžiūrą prieš skrydį ir po skrydžio;

27.2. metinę MKO patikrą;

27.3. kitas numatytas patikras.

28. MKO savininkas savo nuožiūra gali nustatyti kitas papildomas techninės priežiūros rūšis.

29. Apie atliktus techninės priežiūros darbus MKO savininkas privalo padaryti įrašus Orlaivio žurnale.

 

VIII. Minimali įranga

 

30. Lėktuve turi būti įmontuoti prietaisai, kuriais galima būtų kontroliuoti skrydžio trajektoriją, daryti reikalingus manevrus pagal nustatytus šio orlaivio apribojimus.

31. Rodyklinių prietaisų skalėse turi būti padarytos žymos (raudona, žalia ir geltona spalvomis), nurodančios naudojimo apribojimus.

32. Jei MKO važiuoklė įtraukiama, jame turi būti indikatorius, nurodantis važiuoklės padėtį.

33. MKO prietaisų lentoje ar kitoje patogioje vietoje turi būti lentelės, nurodančios orlaivio sistemų naudojimo apribojimus.

34. Degalų kiekio indikatoriuje 5% degalų likutis turi būti paženklintas raudona spalva.

35. Pilotų kabinoje, gerai prieinamoje vietoje, turi būti pritvirtintas gesintuvas ir medicinos vaistinėlė.

 

IX. Apribojimai, taikomi MKO skrydžiams

 

36. MKO savininkui išduodamas STSP kartu su apribojimų, taikomų MKO sąrašu, kuris yra neatskiriama STSP dalis

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-25, 2004-02-11, Žin., 2004, Nr. 51-1713 (2004-04-07), i. k. 1042217ISAK0004R-25

 

37. Atskirais atvejais CAA gali nustatyti papildomus apribojimus.

38. Bandomieji skrydžiai vykdomi pagal MKO gamintojo ir CAA patvirtintą bandomųjų skrydžių programą.

39. Bandomieji skrydžiai gali būti vykdomi tik CAA nustatytoje zonoje.

40. Prieš pirmąjį bandomąjį skrydį MKO savininkas turi pasirūpinti, kad nelaimės atveju būtų suteikta medicinos ir kita pagalba.

 

______________


 

Mėgėjiškos konstrukcijos

orlaivių gamybos, jų tinkamumo

skraidyti nustatymo ir

naudojimo taisyklių

PRIEDAS

 

Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivio (MKO) gamybos/surinkimo apimčių įvertinimo patikros lapas

MKO savininkas/mėgėjas

Adresas________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

MKO modelis/tipas ______________________________________________________________________

MKO rinkinio gamintojas __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 

Darbus atliko

Rinkinio gamintojas

Mėgėjas

LIEMUO

01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba

 

 

02. Išilginių elementų, sijų ir kevalų gamyba

 

 

03. Pertvarų ir skersinių elementų gamyba

 

 

04. Pagrindinės liemens konstrukcijos surinkimas

 

 

05. Gembių, kronšteinų ir jungčių gamyba

 

 

06. Gembių, kronšteinų ir jungčių montavimas

 

 

07. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba

 

 

08. Kabelių, laidų ir laidinių linijų montavimas

 

 

09. Liemens dangos gamyba

 

 

10. Liemens dangos sumontavimas

 

 

11. Priekinių stiklų, langų ir gaubtų gamyba

 

 

12. Priekinių stiklų, langų ir gaubtų montavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARNAI

01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba

 

 

02. Sparno lonžeronų gamyba

 

 

03. Sparno nerviūrų ar kevalo gamyba

 

 

04. Sparno priekinių ir galinių briaunų gamyba

 

 

05. Spyrių ir atotampų elementų gamyba

 

 

06. Sparno kronšteinų ir jungčių gamyba

 

 

07. Sparno galų gamyba

 

 

08. Pagrindinių sparno konstrukcijų surinkimas

 

 

09. Sparno priekinių ir galinių briaunų bei sparno galų sumontavimas

 

 

10. Spyrių ir atotampų elementų sumontavimas

 

 

11. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba

 

 

12. Kabelių, laidų ir laidinių linijų montavimas

 

 

13. Sparno dangos gamyba

 

 

14. Sparno dangos sumontavimas

 

 

15. Sparno spyrių ir atotampų gamyba 16. Sparno jungimas ir tvirtinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

VALDYMO SISTEMOS

01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba

 

 

02. Eleronų išilginių elementų gamyba

 

 

03. Eleronų nerviūrų ar kevalų gamyba

 

 

04. Pagrindinių eleronų konstrukcijų surinkimas

 

 

05. Eleronų priekinių ir galinių briaunų gamyba

 

 

06. Eleronų priekinių ir galinių briaunų sumontavimas

 

 

07. Eleronų kronšteinų ir jungčių gamyba

 

 

08. Eleronų kronšteinų ir jungčių montavimas

 

 

09. Eleronų dangos gamyba

 

 

10. Eleronų dangos montavimas

 

 

11. Eleronų trimerių tvirtinimo elementų gamyba

 

 

12. Eleronų trimerių tvirtinimas

 

 

13. Eleronų montavimas ir įrengimas

 

 

14. Užsparnių išilginių elementų gamyba

 

 

15. Užsparnių nerviūrų ar kevalų gamyba

 

 

16. Pagrindinių užsparnių konstrukcijų surinkimas

 

 

17. Užsparnių priekinių ir galinių briaunų gamyba

 

 

18. Užsparnių priekinių ir galinių briaunų sumontavimas

 

 

19. Užsparnių kronšteinų ir jungčių gamyba

 

 

20. Užsparnių kronšteinų ir jungčių sumontavimas

 

 

21. Užsparnių dangos gamyba

 

 

22. Užsparnių dangos sumontavimas

 

 

23. Užsparnių montavimas ir įrengimas

 

 

24. Aukštumos vairų išilginių elementų gamyba

 

 

25. Aukštumos vairų nerviūrų ar kevalų gamyba

 

 

26. Pagrindinių aukštumos vairų konstrukcijų surinkimas

 

 

27. Aukštumos vairų priekinių ir galinių briaunų gamyba

 

 

28. Aukštumos vairų priekinių ir galinių briaunų sumontavimas

 

 

29. Aukštumos vairų kronšteinų ir jungčių gamyba

 

 

30. Aukštumos vairų kronšteinų ir jungčių montavimas

 

 

31. Aukštumos vairų dangos gamyba

 

 

32. Aukštumos vairų dangos montavimas

 

 

33. Aukštumos vairų trimerių tvirtinimo elementų gamyba

 

 

34. Aukštumos vairų trimerių tvirtinimas

 

 

35. Aukštumos vairų montavimas ir įrengimas

 

 

36. Posūkio vairo išilginių elementų gamyba

 

 

37. Posūkio vairo nerviūrų ar kevalų gamyba

 

 

38. Posūkio vairo pagrindinių konstrukcijų surinkimas

 

 

39. Posūkio vairo priekinių ir galinių briaunų gamyba

 

 

40. Posūkio vairo priekinių ir galinių briaunų sumontavimas

 

 

41. Posūkio vairo kronšteinų ir jungčių gamyba

 

 

42. Posūkio vairo kronšteinų ir jungčių sumontavimas

 

 

43. Posūkio vairo dangos gamyba

 

 

44. Posūkio vairo dangos montavimas

 

 

45. Posūkio vairo trimerio tvirtinimo elementų gamyba

 

 

46. Posūkio vairo trimerio tvirtinimas

 

 

47. Posūkio vairo montavimas ir įrengimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UODEGOS PLOKŠTUMOS

01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba

 

 

02. Išilginių elementų gamyba

 

 

03. Nerviūrų ar kevalų gamyba

 

 

04. Priekinių ir galinių briaunų gamyba

 

 

05. Plokštumos galų gamyba

 

 

06. Kronšteinų ir jungčių gamyba

 

 

07. Pagrindinių konstrukcijų surinkimas

 

 

08. Priekinių ir galinių briaunų montavimas

 

 

09. Jungčių montavimas

 

 

10. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba

 

 

11. Kabelių, laidų ir laidinių linijų montavimas

 

 

12. Dangos gamyba

 

 

13. Dangos montavimas

 

 

 

 

 

PRIEKINĖS PLOKŠTUMOS

01. Plokštumų gamyba

 

 

02. Pagrindinės konstrukcijos surinkimas

 

 

03. Montavimas ir įrengimas

 

 

 

 

 

VAŽIUOKLĖ

01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba

 

 

02. Atramų gamyba

 

 

03. Stabdžių sistemos gamyba

 

 

04. Įtraukimo sistemos gamyba

 

 

05. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba

 

 

06. Važiuoklės surinkimas

 

 

07. Važiuoklės montavimas

 

 

 

 

 

JĖGAINĖ

01. Specialių įrankių ir įrangos gamyba

 

 

02. Variklio rėmo gamyba

 

 

03. Aušinimo sistemos, deflektorių gamyba

 

 

04. Įsiurbimo sistema

 

 

05. Išmetimo sistema

 

 

06. Variklio valdymo gamyba

 

 

07. Kronšteinų ir jungčių gamyba

 

 

08. Kabelių, laidų ir laidinių linijų gamyba

 

 

09. Variklio surinkimas

 

 

10. Variklio įmontavimas

 

 

11. Variklio dangos gamyba

 

 

12. Variklio dangos montavimas

 

 

13. Oro sraigto gamyba

 

 

14. Oro sraigto tvirtinimas

 

 

15. Degalų bakų gamyba

 

 

16. Degalų bakų montavimas

 

 

17. Degalų sistemos komponentų gamyba

 

 

18. Degalų sistemos komponentų montavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEŠANČIOJO SRAIGTO PAVAROS IR VALDYMO SISTEMOS

01. Specialios statinės ir dinaminės įrangos gamyba

 

 

02. Nešančiojo sraigto pavaros gamyba/surinkimas

 

 

03. Nešančiojo sraigto pavaros montavimas

 

 

04. Nešančiojo sraigto veleno ir stebulės gamyba/surinkimas

 

 

05. Nešančiojo sraigto veleno ir stebulės montavimas

 

 

06. Nešančiojo sraigto pavaros, veleno ir stebulės derinimas

 

 

07. Judančių nešančiojo sraigto valdymo elementų gamyba

 

 

08. Judančių nešančiojo sraigto valdymo elementų montavimas

 

 

09. Nejudančių nešančiojo sraigto valdymo elementų gamyba

 

 

10. Nejudančių nešančiojo sraigto valdymo elementų montavimas

 

 

11. Nešančiojo sraigto menčių gamyba

 

 

12. Nešančiojo sraigto menčių montavimas

 

 

13. Nešančiojo sraigto sistemos statinis balansavimas ir įrengimas

 

 

14. Nešančiojo sraigto sistemos dinaminis išbandymas ir balansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UODEGOS SRAIGTO PAVAROS IR VALDYMO SISTEMOS

01. Specialios statinės ir dinaminės įrangos gamyba

 

 

02. Vertikaliosios galinės sijos dalies gamyba

 

 

03. Vertikaliosios galinės sijos dalies montavimas

 

 

04. Horizontalaus stabilizatoriaus gamyba

 

 

05. Horizontalaus stabilizatoriaus montavimas

 

 

06. Uodegos sraigto pavaros sistemos gamyba

 

 

07. Uodegos sraigto pavaros sistemos montavimas

 

 

08. Uodegos sijos/rėmo gamyba

 

 

09. Uodegos sijos/rėmo montavimas ir įrengimas

 

 

10. Vertikaliosios galinės sijos dalies įrengimas

 

 

11. Uodegos sraigto veleno ir stebulės gamyba/surinkimas

 

 

12. Uodegos sraigto veleno ir stebulės montavimas

 

 

13. Judančių ir nejudančių uodegos sraigto valdymo elementų gamyba

 

 

14. Judančių ir nejudančių uodegos sraigto valdymo elementų įrengimas

 

 

15. Uodegos sraigto menčių gamyba/ surinkimas

 

 

16. Uodegos sraigto menčių montavimas

 

 

17. Uodegos sraigto pavaros sistemos statinis balansavimas

 

 

18. Uodegos sraigto pavaros sistemos dinaminis balansavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABINA/INTERJERAS

01. Prietaisų lentos gamyba

 

 

02. Prietaisų lentos ir prietaisų lentos montavimas

 

 

03. Krėslų gamyba

 

 

04. Krėslų montavimas

 

 

05. Elektros linijų, valdymo svertų ir jungtukų gamyba

 

 

06. Elektros linijų, valdymo svertų ir jungtukų montavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

CAA įgalioto atstovo pavardė:_____________________________ Parašas___________________________

Data: _________________

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. 4R-25, 2004-02-11, Žin., 2004, Nr. 51-1713 (2004-04-07), i. k. 1042217ISAK0004R-25

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-25, 2004-02-11, Žin., 2004, Nr. 51-1713 (2004-04-07), i. k. 1042217ISAK0004R-25

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 109 "Dėl Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių" pakeitimo