Nutarimas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 8-173

Neoficialus nutarimo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1995 m. sausio 20 d. Nr. 83

Vilnius

Antraštės pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

DĖL VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 99-1958), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatus (pridedama).

            Šie nuostatai taikomi nuo 1995 m. sausio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

2. Suteikti Vidaus reikalų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui ir Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai teisę pagal savo kompetenciją aiškinti vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

3. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu, turi nustatyti tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti valstybės saugumo bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams, nustatymo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1359, 98.11.20, Žin., 1998, Nr.104-2879 (98.11.27)

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 1382, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 106-4750 (2003-11-12)

Nr. 1519, 2003-12-03, Žin., 2003, Nr. 115-5200 (2003-12-10)

 

4. Nustatyti, kad:

4.1. į valstybės saugumo bei prokuratūros sistemų pareigūnų tarnybos laiką, suteikiantį jiems teisę nuo 1995 m. sausio 1 d. gauti procentinį priedą už ištarnautus metus, įskaitoma:

4.1.1. metai, ištarnauti vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnais ir kariais nuo paskyrimo dienos;

4.1.2. darbo įstaigose ir organizacijose laikas, jeigu pareigūnai ir kariai buvo paskirti jose dirbti paliekant juos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų kadrų sudėtyje;

4.1.3. nuteisto vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūno ar kario bausmės atlikimo laikas, jeigu vėliau pareigūnas ar karys reabilituotas;

4.2. asmenims, priimtiems iki 1995 m. sausio 1 d. į tarnybą vidaus reikalų, valstybės saugumo bei prokuratūros sistemų pareigūnais, tarnybos laikui, pagal kurį apskaičiuojami procentiniai priedai už ištarnautus metus, prilyginami laikotarpiai, nurodyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1359, 1998 11 20, Žin., 1998, Nr. 104-2879 (1998 11 27)

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 1382, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 106-4750 (2003-11-12)

Nr. 1519, 2003-12-03, Žin., 2003, Nr. 115-5200 (2003-12-10)

 

            5. Pripažinti netekusiais galios nuo 1995 m. sausio 1 d.:

            5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 10 "Dėl Lietuvos Respublikos policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų darbuotojų materialinio aprūpinimo gerinimo" 6 punktą;

            5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 240 "Dėl darbo stažo, suteikiančio teisę gauti procentinį darbo užmokesčio priedą už ištarnautus vidaus reikalų sistemoje metus, įskaitymo" (Žin., 1991, Nr. 19-514);

            5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 16 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų vidaus reikalų sistemos pareigūnų socialinių garantijų teikimo klausimais dalinio pakeitimo ir papildymo" (Žin., 1992, Nr. 7-204) 1 punktą;

            5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. 490 "Dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo" (Žin., 1992, Nr. 25-745);

            5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 865 "Dėl krašto apsaugos sistemos pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo" (Žin., 1992, Nr. 35-1086).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Adolfas Šleževičius

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                  Romasis Vaitekūnas

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83

Antraštės pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatai

 

Bendroji dalis

            1. Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių (toliau vadinama – pareigūnai ir kariai) valstybinės pensijos skiriamos bei mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu (toliau vadinama – įstatymas), taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

            2. Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją turi Lietuvos Respublikos piliečiai,nurodyti įstatymo 1 straipsnyje.

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų rūšys

            3. Pagal įstatymą skiriamos šios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos:

            už tarnybą;

            invalidumo;

            našlių ir našlaičių.

            Pareigūnai ir kariai, kurie įgyja teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, nepraranda teisės į kitas valstybines pensijas.

            Pareigūnams ir kariams, tuo pačiu metu įgijusiems teisę į pensiją už tarnybą ir invalidumo pensiją, skiriama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų.

            Našlių ir našlaičių pensijos mokamos kartu su pensija už tarnybą ar invalidumo pensija.

 

Pareigūnų ir karių tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti

            4. Pareigūnų ir karių tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti nustatomas ir apskaičiuojamas pagal įstatymo 6 ir 16 straipsnius.

 

5. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 68-3094 (2003-07-09)

Nr. 130, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 22-662 (2004-02-10)

 

            6. Į tarnybos laiką, nurodytą įstatymo 16 straipsnyje, iki 1995 m. sausio 1 d. taip pat įskaitomas:

            6.1. faktinis tarnybos laikas visų valstybių įvairių rūšių ginkluotosiose pajėgose, TSRS valstybės saugumo sistemoje iki 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje ir kitose tarnybose, kuriose tarnyba organizuota statutiniais pagrindais. Šiame punkte nurodyti laikotarpiai įskaitomi tik tuo atveju, jeigu už juos asmuo negauna kitos valstybės pensijos;

            6.2. mokymosi aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo, karo bei analogiškose TSRS ir kitų užsienio valstybių mokyklose laikas.

            Į tarnybos laiką įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą nepraėję 3 mėnesiai, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

 

            7. Į tarnybos laiką, nurodytą įstatymo 6 straipsnyje, nuo 1995 m. sausio 1 d. taip pat įskaitoma:

            7.1. Lietuvos policijos akademijos studentų ir Vidaus reikalų ministerijos aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojų faktinis tarnybos laikas, nurodytas Lietuvos Respublikos policijos įstatyme, jeigu asmenims, besimokantiems nurodytųjų įstaigų dieniniuose skyriuose, pavesta saugoti viešąją tvarką arba vykdyti kitas pareigas, kai jie atlieka praktiką arba stažuojasi vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų įstaigose;

            7.2. tarnybos laikas policijos rezerve, kai asmenys saugo viešąją tvarką arba vykdo kitas policijai būdingas pareigas.

 

            8. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 1443, 2001-12-03, Žin., 2001, Nr. 103-3664 (2001-12-07)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2001-10-30, Žin., 2001, Nr. 93-3288 (2001-11-07)

 

            9. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų dydžiai ir šių pensijų apskaičiavimo tvarka nurodyti įstatymo 7, 9, 10 ir 16 straipsniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1465, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 170-6253 (2004-11-25)

 

            10. Pareigūnų ir karių valstybinė invalidumo pensija mokama už kiekvienus tarnybos metus, įskaitytus į tarnybos laiką pensijai skirti, 1,2 procento darbo užmokesčio I grupės invalidams, 1 procentas - II grupės ir 0,5 procento - III grupės invalidams.

            Už tarnybos laiką iki 1995 m. sausio 1 d. nurodyti 9 ir 10 punktuose procentai didinami 1,8 karto.

Pareigūnams ir kariams, atleistiems dėl sveikatos (įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas) ir ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų, mokama 2(1,8A+B), ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų – , ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – 1,8A+B procentų darbo užmokesčio dydžio pensija (A – tarnybos laikas metais iki 1995 metų, B – tarnybos laikas metais nuo 1995 metų įskaitytinai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 249, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-890 (2003-02-27)

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimas ir mokėjimas

            11. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarka bei laikas nustatyti įstatymo 12-15 straipsniuose.

            12. Prašymą skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją asmuo paduoda tarnybos (įstaigos, karinio dalinio) vadovui.

            13. Prie prašymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą turi būti pridėta:

            13.1. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) lapas;

            13.2. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas);

            13.3. žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada - tuo atveju, kai pareigūnas ar karys yra atleidžiamas dėl sveikatos būklės;

13.4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas – tuo atveju, kai išėjęs iš tarnybos pareigūnas ar karys neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos (draudžiamųjų pajamų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

 

            14. Prie prašymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę invalidumo pensiją turi būti pridėta:

            14.1. žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada;

            14.2. invalidumo pažymėjimas, išduotas valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos;

            14.3. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;

            14.4. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas);

14.5. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas – tuo atveju, kai išėjęs iš tarnybos pareigūnas ar karys neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos (draudžiamųjų pajamų).

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

 

            15. Prie prašymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją turi būti pridėta:

            15.1. mirties liudijimas arba teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu;

            15.2. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;

            15.3. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas);

            15.4. santuokos liudijimas;

            15.5. teismo sprendimas dėl faktinės santuokos fakto nustatymo;

            15.6. našlaičio gimimo liudijimas;

            15.7. mokymo įstaigos pažymėjimai, jeigu našlaičiai, vyresni kaip 18 metų, mokosi;

            15.8. valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduota invalidumo pažyma - jeigu teisė gauti šią pensiją priklauso nuo invalidumo.

            Prireikus atitinkamos tarnybos, tvarkančios pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą, gali pareikalauti papildomų dokumentų.

 

16. Pareigūnui ar kariui pensininkui mirus, dokumentai našlių ir našlaičių pensijai gauti turi būti pateikti vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento atitinkamoms tarnyboms, tvarkančioms pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

17. Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento atitinkamų tarnybų vadovams asmuo turi pateikti dokumentų originalus. Padalinio ar įstaigos atitinkamos tarnybos privalo patvirtinti dokumentų, kurių reikia pensijai skirti, nuorašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

18. Visi dokumentai pensijai skirti per 10 dienų po to, kai pareigūnas ar karys atleidžiamas iš tarnybos, turi būti pateikti vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento atitinkamoms tarnyboms, tvarkančioms pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

19. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos vidaus reikalų ministro (arba Vidaus reikalų ministerijos sekretorių), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus (arba jo pavaduotojų), Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus (arba jo pavaduotojų), krašto apsaugos ministro (arba Krašto apsaugos ministerijos sekretorių), Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro (arba jo pavaduotojų), Kalėjimų departamento direktoriaus (arba jo pavaduotojų) sprendimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

            20. Sprendimas dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo skirti pensiją su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo dienos.

 

            21. Pensininkui mirus, pensija išmokama jį laidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar už du mėnesius paskirtos ir apribotos Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka pensijos dydžio.

            Pagrindas šiuo atveju išmokėti pensiją - laidojusio asmens pareiškimas ir mirties pažymėjimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

Nr. 130, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 22-662 (2004-02-10)

 

22. Jeigu atsisakoma skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento atitinkamos tarnybos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio sprendimo priėmimo turi išsiųsti (įteikti) pareiškėjui sprendimo nuorašą. Sprendime nurodoma atsisakymo skirti pensiją priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Atitinkamų įstaigų pateikti dokumentai pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti  grąžinami juos atsiuntusiai įstaigai, o pensijos byloje paliekami šių dokumentų nuorašai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

            23. Paskyrus pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, pensininkui išduodamas pensininko pažymėjimas, kurio formą nustato:

            23.1. vidaus reikalų sistemoje - vidaus reikalų ministras;

            23.2. valstybės saugumo sistemoje - Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinis direktorius;

            23.3. krašto apsaugos sistemoje - krašto apsaugos ministras;

            23.4. prokuratūros sistemoje - Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras;

23.5. Specialiųjų tyrimų tarnyboje – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius;

23.6. Kalėjimų departamente – teisingumo ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

24. Pareigūnų ir karių valstybinę pensiją moka šią pensiją paskyrusi atitinkama vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemos, Kalėjimų departamento tarnyba. Pensija mokama už praėjusį mėnesį pensiją mokančių institucijų nustatyta tvarka.

Kai kuriuos darbus, susijusius su šių pensijų mokėjimu, už sutartą atlyginimą gali atlikti ryšių, kredito ir kitos organizacijos.

Sprendimus šiais konkrečiais klausimais priima Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra bei Kalėjimų departamentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

 

            25. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 68-3094 (2003-07-09)

Nr. 130, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 22-662 (2004-02-10)

 

26. Pensininkams, neturintiems kitų pajamų, išskyrus pensiją, prie pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą mokamas valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas, iki jie įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją (iki 2005 m. sausio 1 d.). Priedas mokamas po to, kai vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento atitinkamoms tarnyboms pateikiama darbo knygelė arba socialinio draudimo pažymėjimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

            27. Kitus pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo, ginčų sprendimo klausimus, nenumatytus šiuose nuostatuose, reguliuoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 "Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1994, Nr. 91-1781).

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų perskaičiavimas

            28. Pareigūnams ir kariams, kuriems iki įstatymo įsigaliojimo buvo paskirta kurios nors rūšies pensija (išskyrus maitintojo netekimo pensiją), ši pensija perskaičiuojama pagal 1995 m. sausio 1 d. būklę šia tvarka:

            28.1. paskiriama valstybinė socialinio draudimo pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156, nustatytą tvarką naujai skiriamoms pensijoms;

28.2. prašymą skirti valstybinę socialinio draudimo senatvės arba invalidumo pensiją vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento pensininkai, turintys teisę į šią pensiją, paduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

29. Buvę pareigūnai ir kariai, kuriems apskaičiuota valstybinio socialinio draudimo pensija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotą pažymėjimą apie paskirtos valstybinės socialinio draudimo senatvės arba invalidumo pensijos dydį ir pensijos paskyrimo laiką pateikia vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento atitinkamų tarnybų skyriams (kadrų skyriams), kurie tvarko pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai apie paskirtos valstybinės socialinio draudimo senatvės arba invalidumo pensijos laiką ir dydį bei vėlesnius dydžio pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 dienų taip pat informuoja atitinkamų institucijų padalinius, kurie tvarko pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

 

            30. Dokumentus pensijai skirti išdavęs juridinis arba fizinis asmuo atsako už jų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir atlygina valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui materialinę žalą, padarytą dėl išduotų neteisingų dokumentų.

 

            31. Buvusiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams ir kariams, priimtiems tarnauti po 1991 m. liepos 1 d., buvusiems krašto apsaugos sistemos pareigūnams ir kariams, priimtiems tarnauti nuo 1990 m. balandžio 25 d., taip pat valstybės saugumo ir prokuratūros sistemų pareigūnams, tarnaujantiems nuo šių struktūrų sukūrimo dienos, kuriems iki 1995 m. sausio 1 d. buvo paskirtos ištarnautų metų arba invalidumo pensijos, nuo 1995 m. sausio 1 d. šios pensijos perskaičiuojamos šia tvarka:

            31.1. ištarnautų metų pensija pareigūnams ir kariams, išėjusiems į pensiją iki 1994 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, perskaičiuojama pagal įstatymo 16 straipsnyje nustatytą tarnybos laiko ir pensijos dydžio apskaičiavimo tvarką;

            31.2. perskaičiuojant ištarnautų metų ir invalidumo pensijas pareigūnams ir kariams, laikotarpiai, kurie buvo įskaityti į tarnybos stažą padidinta (lengvatine) trukme, įskaitomi vadovaujantis įstatymo 16 straipsniu;

            31.3. (neteko galios)

            31.4. už kiekvienus patvirtintus visus tarnybos metus pensijai už tarnybą perskaičiuoti imama 1,8 procento darbo užmokesčio;

            31.5. už kiekvienus patvirtintus visus tarnybos metus invalidumo pensijai perskaičiuoti imama:

            po 2,16 procento darbo užmokesčio - I grupės invalidams;

            po 1,8 procento darbo užmokesčio - II grupės invalidams;

            po 0,9 procento darbo užmokesčio - III grupės invalidams;

            31.6. tarnybos laikas pensijai perskaičiuoti išreiškiamas metais ir skaičiuojamas 4 ženklų po kablelio tikslumu. Tarnybos laiko dalis, apskaičiuota dienomis, apvalinama iki viso mėnesio, jeigu yra daugiau kaip 15 dienų, o 15 ir mažiau dienų atmetama.

Punkto pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2002-04-23, Žin., 2002, Nr. 43-1636 (2002-04-26)

 

Nr. 249, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-890 (2003-02-27)

 

            32. Vidaus reikalų ministrui, teisingumo ministrui, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui, krašto apsaugos ministrui, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui suteikiama teisė nustatyti pareigybių prilyginimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

            33. Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų pensininkams, kurie išėjo į pensiją iki datų, nurodytų 31 punkte, paskirtos pensijos neperskaičiuojamos - jos indeksuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 249, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-890 (2003-02-27)

 

            34. Pareigūnams, iki 2005 m. sausio 1 d. ištarnavusiems ne mažiau kaip 30 metų ir toliau tarnaujantiems, gali būti skiriama ir mokama valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio pareigūnų ir karių valstybinė pensija. Pareigūnų ir karių grąžinimo į tarnybą tvarką, taip pat pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimo taisykles nustato vidaus reikalų ministras, krašto apsaugos ministras, teisingumo ministras, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinis direktorius ir Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

 

            35. Pareigūnų ir karių pensijos turi būti perskaičiuotos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių nuostatų įsigaliojimo. Kol pensijos bus perskaičiuotos, mokamos paskutinį mėnesį iki nuostatų įsigaliojimo buvusio dydžio pensijos.

 

36. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba per mėnesį, pasibaigus einamųjų metų ketvirčiui, pateikia Vidaus reikalų ministerijai ir Krašto apsaugos ministerijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, Kalėjimų departamentui ir Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai duomenis apie valstybės pareigūnų ir karių pensijų gavėjų turėtas draudžiamąsias pajamas kiekvieną praėjusio ketvirčio mėnesį pagal šių institucijų pateiktus pensininkų sąrašus atitinkamos institucijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pasirašytoje sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

_________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1359, 1998 11 20, Žin., 1998, Nr. 104-2879 (1998 11 27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 “DĖL VIDAUS REIKALŲ, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO” DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 "DĖL VIDAUS REIKALŲ, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" DALINIO PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 "DĖL VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" DALINIO PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1443, 2001-12-03, Žin., 2001, Nr. 103-3664 (2001-12-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" DALINIO PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 249, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-890 (2003-02-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 249, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-890 (2003-02-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 „DĖL VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1382, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 106-4750 (2003-11-12)

DĖL TARNYBOS AR MOKYMOSI KITOSE VALSTYBĖSE LAIKO ĮSKAITYMO Į VIDAUS TARNYBOS STAŽĄ TVARKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 "DĖL VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1519, 2003-12-03, Žin., 2003, Nr. 115-5200 (2003-12-10)

DĖL TARNYBOS IR MOKYMOSI KITOSE VALSTYBĖSE LAIKO ĮSKAITYMO Į KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS ARBA JAM PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS AR VALSTYBĖS ĮMONĖS PAREIGŪNO TARNYBOS STAŽĄ TVARKOS NUSTATYMO

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 130, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 22-662 (2004-02-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 "DĖL VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

 

KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAI:

 

1.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2001-10-30, Žin., 2001, Nr. 93-3288 (2001-11-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMU NR. 83 "DĖL VIDAUS REIKALŲ, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" PATVIRTINTŲ VIDAUS REIKALŲ, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ 8 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS IR PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 4 DALIAI

 

2.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2002-04-23, Žin., 2002, Nr. 43-1636 (2002-04-26)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS IR PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO (2000 M. GEGUŽĖS 2 D. REDAKCIJA) 7 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALIŲ, 16 STRAIPSNIO 6 DALIES IR 9 DALIES 2 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMU NR. 83 „DĖL VIDAUS REIKALŲ, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" PATVIRTINTŲ VIDAUS REIKALŲ, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ (1998 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA) 31.3 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS IR PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO (2000 M. GEGUŽĖS 2 D. REDAKCIJA) 7 STRAIPSNIO 1 DALIAI

 

3.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 68-3094 (2003-07-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS, PROKURATŪROS, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES (2000 M. GRUODŽIO 21 D. REDAKCIJA) IR 13 STRAIPSNIO 3 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMU NR. 83 PATVIRTINTŲ VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS, PROKURATŪROS, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ 25 PUNKTO 2 PASTRAIPOS (2001 M. GEGUŽĖS 25 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR ŠIŲ NUOSTATŲ 5 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS, PROKURATŪROS, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 4 DALIAI

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1465, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 170-6253 (2004-11-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 20 D. NUTARIMO NR. 83 "DĖL VIDAUS REIKALŲ, SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS, VALSTYBĖS SAUGUMO, KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR TARNYBOS LAIKO, KURIO REIKIA PROCENTINIAM PRIEDUI UŽ IŠTARNAUTUS METUS GAUTI, NUSTATYMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2004-11-26)

anrups@lrs.lt