Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 1-12, i. k. 101301MISAK00000625

 

Nauja redakcija nuo 2008-07-30:

Nr. D1-386, 2008-07-21, Žin. 2008, Nr. 86-3439 (2008-07-29), i. k. 108301MISAK00D1-386

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ BEI BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 625

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46-1725), 6.3.4 punktu ir įgyvendindamas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1):

1. Tvirtinu Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad Taisyklės įsigalioja 2008 m. rugsėjo 26 d.

3. Pavedu:

3.1 Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-478, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09564

 

3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo užduočių vykdymo stebėseną.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-386 redakcija)

 

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ BEI BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato baterijų ir akumuliatorių priskyrimo tam tikroms baterijų ir akumuliatorių rūšims, baterijų ir akumuliatorių vartotojų informavimo, baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemų organizavimo, baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo užduočių vykdymo stebėsenos reikalavimus bei tvarką.

2. Taisyklių nuostatos įgyvendina 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1).

3. Taisyklės privalomos asmenims, kurių veikla susijusi su visų rūšių baterijų ir akumuliatorių, nepriklausomai nuo jų formos, tūrio, svorio, medžiagų sudėties ar naudojimo paskirties, gamyba, importu (įvežimu į Lietuvos Respubliką), eksportu (išvežimu iš Lietuvos Respublikos), platinimu ir (ar) baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymu, taip pat baterijų ir akumuliatorių atliekų turėtojams.

4. Taisyklėse nustatyti reikalavimai netaikomi, kai baterijos ir akumuliatoriai skirti naudoti:

4.1. su Lietuvos Respublikos pagrindinių saugumo interesų apsauga susijusioje įrangoje, ginkluose, amunicijoje ir karinės paskirties įrangoje, išskyrus gaminius, kurie nėra skirti kariniams tikslams;

4.2. skrydžiams į kosmosą skirtoje įrangoje.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

apdorojimas – veikla, atliekama perdavus baterijų ir akumuliatorių atliekas atliekų tvarkytojams rūšiuoti, paruošti perdirbti ar paruošti šalinti;

bevielis elektros įrankis – nešiojamasis prietaisas, skirtas techniniam aptarnavimui, darbui statybose ar sodo priežiūrai, kuriam energiją tiekia baterija ar akumuliatorius;

prietaisas – elektros ar elektroninė įranga, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 2 straipsnio 16 dalyje, kuriai visą ar dalinę energiją tiekia arba gali tiekti baterija ar akumuliatorius;

atliekų perdirbimas, atliekų surinkimas, atliekų šalinimas, atliekų turėtojas, atliekų tvarkymas, baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius (toliau – baterija ar akumuliatorius), baterijų ar akumuliatorių atliekos, elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, gaminių platintojas, gamintojas, importuotojas, leidimas – atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ RŪŠYS

 

6. Skiriamos šios baterijų ir akumuliatorių rūšys:

6.1. automobiliams skirtos baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos ar akumuliatoriai, naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui;

6.2. pramoninės baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos ar akumuliatoriai, skirti naudoti tik pramonėje ar profesionalioje veikloje arba naudojami visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse;

6.3. nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai. Tai baterijos, sagos formos elementai, sudėtinės baterijos ar akumuliatoriai, kurie yra sandarūs, gali būti nešiojami ir nėra priskiriami nei pramoninėms, nei automobiliams skirtoms baterijoms ar akumuliatoriams.

7. Sudėtinės baterijos – tai baterijų ar akumuliatorių komplektas, kuriame jie yra tarpusavyje sujungti ir (arba) padengti išoriniu korpusu taip suformuojant užbaigtą vienetą, kurio galutinis vartotojas neturėtų išardyti ar atidaryti.

8. Sagos formos elementai – tai mažos apvalios nešiojamosios baterijos ar akumuliatoriai, kurių skersmuo didesnis už aukštį ir kurie naudojami specialiais tikslais, pavyzdžiui, klausos aparatuose, laikrodžiuose, mažuose nešiojamuosiuose įrenginiuose ir kaip atsarginiai energijos šaltiniai.

9. Automobiliams skirtų, pramoninių ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių pavyzdžiai pateikti Taisyklių 1 priede.

 

III. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ VARTOTOJŲ INFORMAVIMAS

 

10. Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo šviesti ir informuoti visuomenę baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo klausimais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554 „Dėl reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 80-4206).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-613, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 87-4541 (2012-07-21), i. k. 112301MISAK00D1-613

 

11. Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo informuoti vartotojus apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietoje. Ši informacija prekybos vietose turi būti pateikiama raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje.

12. Parduodant naujas nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius, jų atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo išlaidas galutiniams vartotojams atskirai nurodyti draudžiama.

 

IV. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS

 

13. Visi rinkoje dalyvaujantys nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo užtikrinti, kad būtų sukurtos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos, atitinkančios šiuos reikalavimus:

13.1. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis;

13.2. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių;

13.3. turi būti sudarytos sąlygos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas atiduoti baterijų ir akumuliatorių įsigijimo ir kitose vartotojams patogiose surinkimo vietose, išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų tankumą:

13.3.1. didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Alytus) turi būti įrengta ne mažiau kaip viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta 800 gyventojų;

13.3.2. kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose turi būti įrengta ne mažiau kaip viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta 1000 gyventojų;

13.3.3. gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 1000 gyventojų, turi būti įrengta bent viena nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vieta.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-613, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 87-4541 (2012-07-21), i. k. 112301MISAK00D1-613

 

14. 13.3 punkte nurodytos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietos gali būti įrengiamos degalinių, prekybos centrų, parduotuvių, elektros ir elektroninės įrangos remonto dirbtuvių, švietimo ar kitų įstaigų, įmonių, organizacijų ir pan. teritorijose ar patalpose.

15. Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo dalyvauti šių Taisyklių 13 punkte nurodytoje nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemoje ir prekybos vietose nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas.

151. Vykdydami 13 punkte nustatytą reikalavimą, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai privalo organizuoti ir finansuoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimą iš tokių baterijų ir akumuliatorių platinimo vietų ir surinktų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų perdavimą tokias atliekas turintiems teisę tvarkyti atliekų tvarkytojams.

Papildyta punktu:

Nr. D1-613, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 87-4541 (2012-07-21), i. k. 112301MISAK00D1-613

 

16. Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo užtikrinti, kad būtų sukurta automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistema, atitinkanti šiuos reikalavimus:

16.1. automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis;

16.2. privačiose nekomercinės paskirties transporto priemonėse naudotų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti surenkamos bent jau nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių, specialiose šių atliekų surinkimo vietose arba apvažiavimo būdu;

17. 16.2 punkte nurodytos automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietos gali būti įrengiamos degalinėse, garažų bendrijose, įmonių, užsiimančių transporto priemonių technine priežiūra ir remontu, baterijomis ir akumuliatoriais prekiaujančių ar juos naudojančių įmonių ir pan. teritorijose ar patalpose.

18. Pramoninių baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai privalo iš galutinių vartotojų priimti pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas, nepriklausomai nuo jų cheminės sudėties ar kilmės.

19. Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad jų organizuojamose baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemose surinktos atliekos būtų perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti šias atliekas.

20. Baterijų ir akumuliatorių atliekų turėtojai turi naudotis baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemomis ir baterijų ir akumuliatorių atliekų nešalinti kartu su kitomis atliekomis.

 

V. BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

21. Baterijų ir akumuliatorių atliekas tvarkančios įmonės turi laikytis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), šiose Taisyklėse ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

22. Baterijų ir akumuliatorių atliekas apdorojančioms įmonėms rekomenduojama diegti aplinkosaugos vadybos sistemas pagal 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 270).

221. Atliekų turėtojas privalo atskirti baterijų ir akumuliatorių atliekas nuo kitų atliekų ir pristatyti jas į tokių atliekų priėmimo vietą ar perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

Papildyta punktu:

Nr. D1-613, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 87-4541 (2012-07-21), i. k. 112301MISAK00D1-613

 

23. Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai tam skirtuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose ir nemaišomos su kitomis atliekomis.

24. 23 punkte nurodytos talpyklos baterijų ir akumuliatorių atliekoms surinkti turi būti atsparios baterijų ir akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams. Šis reikalavimas netaikomas, jei talpyklų tūris ne didesnis kaip 5 litrai.

25. Baterijų ir akumuliatorių atliekoms surinkti skirtas talpyklas statant šių Taisyklių 14 ir 17 punktuose nurodytose vietose, Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 179 (Žin., 2001, Nr. 32-1086), netaikomos.

26. Baterijų ir akumuliatorių atliekoms surinkti skirtos talpyklos šių Taisyklių 14 ir 17 punktuose nurodytose vietose statomos be teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo tuo atveju, jei jos ištuštinamos ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-613, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 87-4541 (2012-07-21), i. k. 112301MISAK00D1-613

 

261. Baterijas ir akumuliatorius savoms reikmėms naudojantys gamintojai ir (ar) importuotojai privalo savoms reikmėms naudotų baterijų ir akumuliatorių atliekas tvarkyti patys arba perduoti šias atliekas tokių atliekų tvarkytojui.

Papildyta punktu:

Nr. D1-613, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 87-4541 (2012-07-21), i. k. 112301MISAK00D1-613

 

27. Kartu su elektros ir elektroninės įrangos atliekomis surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti išimamos iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir tvarkomos pagal šių Taisyklių reikalavimus. Šių baterijų ir akumuliatorių atliekų svoris neturi būti sumuojamas su elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoriu.

28. Surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti vežamos tik specialiose sandariose ir baterijų ir akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams atspariose talpyklose. Šis reikalavimas netaikomas fiziniams asmenims, vežantiems savo buityje susidariusias baterijų ir akumuliatorių atliekas.

29. Visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti perduodamos šias atliekas tvarkyti turinčioms teisę įmonėms.

30. Visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti apdorojamos ir (ar) perdirbamos. Nuo 2009 m. rugsėjo 26 d. visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti apdorojamos ir perdirbamos tik Europos Sąjungos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus atitinkančiose įmonėse.

31. Baterijų ir akumuliatorių atliekas surenkančios, apdorojančios ir (ar) perdirbančios įmonės privalo priimti baterijų ir akumuliatorių atliekas su jose esančiu elektrolitu.

32. Draudžiama išpilti baterijų ir akumuliatorių atliekose esantį elektrolitą ar ardyti baterijų ir akumuliatorių atliekas neturint teisės apdoroti ir (ar) perdirbti šias atliekas.

33. Pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas draudžiama šalinti sąvartynuose ar deginti. Šalinti sąvartynuose ar deginti leidžiama tik baterijų ir akumuliatorių, kurie buvo apdoroti ir perdirbti šių Taisyklių 30 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančiose įmonėse, liekanas.

34. Baterijų ir akumuliatorių atliekos šias atliekas surenkančiose, apdorojančiose ir (ar) perdirbančiose įmonėse turi būti saugomos baterijų ir akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams atspariuose ir sandariuose konteineriuose, kad juose esančios atliekos nepatektų į aplinką ir į juos nepatektų krituliai.

35. Baterijų ir akumuliatorių atliekas saugančiose, apdorojančiose ir (ar) perdirbančiose įmonėse turi būti:

35.1. svarstyklės atliekų svoriui nustatyti;

35.2. baterijų ir akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams, valymo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir atspari paviršiaus danga;

35.3. nepralaidi krituliams ir atspari orų pokyčiams stogo danga;

35.4. išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos).

36. Apdorojant baterijų ir akumuliatorių atliekas pirmiausia turi būti pašalinami visi atliekose esantys skysčiai ir rūgštys.

37. Nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. perdirbant baterijų ir akumuliatorių atliekas turi būti pasiekiamas Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003), nustatytas baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo efektyvumas.

38. Vežant (eksportuojant) baterijų ir akumuliatorių atliekas apdoroti ir (ar) perdirbti į kitas šalis, privaloma laikytis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) nuostatų.

 

VI. NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO UŽDUOČIŲ VYKDYMO STEBĖSENA

 

39. Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo užduočių vykdymo stebėsena vykdoma pagal šių Taisyklių 2 priede pateiktą schemą.

40. Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo procentas – konkrečių kalendorinių metų procentinis rodiklis, apskaičiuojamas dalijant nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų, surinktų per tuos kalendorinius metus, svorį iš nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių, kuriuos gamintojas ir (ar) importuotojas arba tiesiogiai parduoda galutiniams vartotojams, arba tiekia kitiems asmenims, siekdamas parduoti juos galutiniams vartotojams Lietuvos Respublikoje per tuos kalendorinius metus ir ankstesnius dvejus kalendorinius metus, svorio vidurkio.

41. Pirmąjį kartą turi būti apskaičiuotas 2011 metų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo procentas.

 

VII. ATSAKOMYBĖ

 

42. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ RŪŠYS IR PAVYZDŽIAI

 

1. Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai

Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui.

 

2. Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio, nikelio geležies ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, skirti naudoti tik pramonėje ar profesionalioje veikloje, arba naudojami visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse. Pavyzdžiui, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai ligoninėse, oro uostuose ar biuruose, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami traukiniuose, lėktuvuose, atviroje jūroje esančiose naftos gavybos platformose ar švyturiuose. Taip pat baterijos ir akumuliatoriai, sukurti išimtinai parduotuvėse ir restoranuose naudojamiems nešiojamiems mokėjimo terminalams, parduotuvėse naudojamiems brūkšninio kodo skaitytuvams, televizijose ir profesionaliose studijose naudojamai profesionaliai vaizdo aparatūrai, prie kalnakasių ir profesionalių nardytojų šalmų pritvirtinamoms kalnakasių ir nardymo lempoms, pagalbinės baterijos ir akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra valdomos durys būtų blokuojamos ar suspaustų žmones, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami valdymui ar įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami saulės pultuose, fotoįtampą ir kitus atnaujinamos energijos šaltinius naudojančiuose įrengimuose. Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami elektra varomose transporto priemonėse, pavyzdžiui, elektromobiliuose, invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro uostuose naudojamose transporto priemonėse ir automatinėse transporto priemonėse. Čia išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kurie nėra sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų būti laikomi pramoniniais.

 

3. Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai

Tai sandarios baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos vartotojas galėtų nesunkiai nešti rankose ir kurie nėra priskiriami nei automobiliams skirtoms, nei pramoninėms baterijoms ar akumuliatoriams. Šiai rūšiai priskiriamos bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kuriuos vartotojai paprastai gali naudoti buityje. Pavyzdžiui, vieno elemento baterijos (AA, AAA tipo baterijos ir pan.), taip pat baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos vartotojai ar specialistai naudoja mobiliuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, bevieliuose elektros įrankiuose, žaisluose ir buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, elektriniuose dantų šepetukuose, skustuvuose ir rankiniuose dulkių siurbliuose (įskaitant panašią įrangą, naudojamą mokyklose, parduotuvėse, restoranuose, oro uostuose, biuruose ar ligoninėse) ir pan.

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai skirstomi į tris pagrindinius tipus:

1. neįkraunamos (vienkartinės) – cinko anglies, šarminės mangano, ličio oksido ir kt.;

2. sagos formos elementai – cinko oro, sidabro oksido, mangano oksido, ličio ir kt.;

3. įkraunamos – nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio jonų, ličio polimerų, sandarios švino rūgštinės ir kt.

 

_________________

 

Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO UŽDUOČIŲ VYKDYMO STEBĖSENOS SCHEMA

 

Metai

Duomenų surinkimas

Surinkimo procento apskaičiavimas

Apskaičiuotas surinkimo procentas

2009

Parduotas kiekis
2009 metais (P1)

2010

Parduotas kiekis
2010 metais (P2)

2011

Parduotas kiekis
2011 metais (P3)

Surinktas kiekis
2011 metais (S3)

Surinkimo procentas

SP3 = 3xS3/(P1+P2+P3)

2012

Parduotas kiekis
2012 metais (P4)

Surinktas kiekis
2012 metais (S4)

Surinkimo procentas

SP4 = 3xS4/(P2+P3+P4) (nustatyta užduotis yra 25%)

SP3

2013

Parduotas kiekis
2013 metais (P5)

Surinktas kiekis
2013 metais (S5)

Surinkimo procentas

SP5 = 3xS5/(P3+P4+P5)

SP4

2014

Parduotas kiekis
2014 metais (P6)

Surinktas kiekis
2014 metais (S6)

Surinkimo procentas

SP6 = 3xS6/(P4+P5+P6)

SP5

2015

Parduotas kiekis
2015 metais (P7)

Surinktas kiekis
2015 metais (S7)

Surinkimo procentas

SP7 = 3xS7/(P5+P6+P7)

SP6

2016

Parduotas kiekis
2016 metais (P8)

Surinktas kiekis
2016 metais (S8)

Surinkimo procentas

SP8 = 3xS8/(P6+P7+P8) (nustatyta užduotis yra 45%)

SP7

2017

Parduotas kiekis
2017 metais (P9)

Surinktas kiekis
2017 metais (S9)

Surinkimo procentas

SP9 = 3xS9/(P7+P8+P9)

SP8

2018

Parduotas kiekis
2018 metais (P10)

Surinktas kiekis
2018 metais (S10)

Surinkimo procentas

SP10 = 3xS10/(P8+P9+P10)

SP9

ir t. t.

ir t. t.

ir t. t.

ir t. t.

ir t. t.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 44, 2003-01-27, Žin., 2003, Nr. 17-745 (2003-02-19), i. k. 103301MISAK00000044

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 "Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-152, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 32-1167 (2007-03-17), i. k. 107301MISAK00D1-152

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 "Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-386, 2008-07-21, Žin., 2008, Nr. 86-3439 (2008-07-29), i. k. 108301MISAK00D1-386

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 "Dėl Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-613, 2012-07-18, Žin., 2012, Nr. 87-4541 (2012-07-21), i. k. 112301MISAK00D1-613

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 "Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-478, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-07, i. k. 2018-09564

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo