Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 110-3990

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2002 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

2001 m. gruodžio 13 d. Nr. IX-643
Vilnius


 

1 straipsnis. 2002 metų valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų patvirtinimas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžetą – 8924943 tūkst. litų pajamų, 10060331 tūkst. litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 1135388 tūkst. litų) ir 62066 tūkst. litų apyvartos lėšų (1, 2, 5 priedėliai).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 

2 straipsnis. Savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimas

1. Patvirtinti fizinių asmenų pajamų mokesčio dalį, tenkančią visų savivaldybių biudžetams, – 43,46 procento.

2. Patvirtinti savivaldybių biudžetams valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas – 2006411 tūkst. litų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijas – 35754 tūkst. litų
(6 priedėlis).

3. Patvirtinti iš savivaldybių biudžetų valstybės biudžetui grąžinamas bendrosios dotacijos kompensacijas – 16870 tūkst. litų, kurias savivaldybės perveda į valstybės biudžetą kas ketvirtį lygiomis dalimis (7 priedėlis).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-851, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 42-1558 (2002-04-24)

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 

3 straipsnis. Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)

funkcijoms atlikti naudojimas

Nustatyti, kad planuojant ir vykdant biudžetą nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti sumos gali būti naudojamos bendroms savivaldybių biudžetų reikmėms finansuoti, pirmiausia – įsiskolinimams dengti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-851, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 42-1558 (2002-04-24)

 

4 straipsnis. Specialios tikslinės dotacijos 1997–2000 metų savivaldybių biudžetų

negautoms pajamoms iš dalies dengti naudojimas

1. Nustatyti, kad speciali tikslinė dotacija 1997–2000 metų savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms, priimtoms skaičiuojant 1997–2000 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, iš dalies dengti skiriama savivaldybių biudžetinių įstaigų įsiskolinimui kreditoriams, susidariusiam iki 2002 m. sausio 1 d., dengti pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šio įsiskolinimo dengimo grafikus ir kitoms savivaldybių biudžetų skoloms dengti.

2. Nustatyti, kad speciali tikslinė dotacija savivaldybėms pervedama atsižvelgiant į tai, kad praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimas kreditoriams sumažintas ne mažesne kaip anksčiau pervesta tikslinės dotacijos suma.

3. Nustatyti, kad savivaldybės kiekvienam ketvirčiui pasibaigus pateikia Finansų ministerijai informaciją apie specialios tikslinės dotacijos, skirtos įsiskolinimui kreditoriams dengti, panaudojimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 

5 straipsnis. Specialios tikslinės dotacijos moksleivio krepšeliui finansuoti naudojimas

Nustatyti, kad planuojant ir vykdant biudžetą nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos moksleivio krepšeliui finansuoti sumos gali būti naudojamos kitoms savivaldybių švietimo reikmėms finansuoti, pirmiausia – įsiskolinimams dengti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-851, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 42-1558 (2002-04-24)

 

6 straipsnis. Sutartinio moksleivio krepšelio dydis ir jam patvirtintų asignavimų

perskirstymas

1. Nustatyti sutartinio moksleivio krepšelio dydį – 1521 litas.

2. Nustatyti, kad iš moksleivio krepšeliui patvirtintų asignavimų tarpusavyje suderintas sumas perveda:

1) atitinkamos savivaldybės viena kitai, – kai mokiniai migruoja tarp savivaldybių finansuojamų mokyklų;

2) Finansų ministerija atitinkamoms savivaldybėms ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojams tarpusavio atsiskaitymų tvarka, – kai mokiniai migruoja tarp savivaldybių ir valstybės biudžeto finansuojamų mokyklų.

 

7 straipsnis. Atskaitymų iš fizinių asmenų pajamų mokesčio į Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžetą dydis

Nustatyti, kad 2002 metais fizinių asmenų pajamų mokesčio įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą sudaro 30 procentų apskaičiuotos šio mokesčio sumos.

 

8 straipsnis. Įmokų dydis už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis

Nustatyti, kad 2002 metais valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą yra po 187,2 lito už kiekvieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.

 

9 straipsnis. Įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos pagal įstatymus specialiosioms

programoms finansuoti

1. Patvirtinti iš valstybės biudžeto išlaikomų įstaigų ir valstybinių mokslo bei studijų institucijų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į valstybės biudžetą – 355876 tūkst. litų
(3 priedėlis).

2. Patvirtinti valstybės biudžeto asignavimų valdytojų administruojamų pajamų įmokas į valstybės biudžetą – 434112 tūkst. litų (4 priedėlis).

3. Nustatyti, kad nuompinigiai už valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, kurį patikėjimo teise valdo ir išnuomoja valstybės institucijos ir įstaigos, valstybinės mokslo ir studijų institucijos, pervesti į valstybės biudžetą, kompensuojami iš Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programos lėšų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 

10 straipsnis. Garantijų institucijų ir draudimo įmonių prisiimtų įsipareigojimų su

valstybės garantija limitas

Nustatyti, kad garantijų institucijų ir draudimo įmonių prisiimtų įsipareigojimų, dėl kurių suteikta valstybės garantija, suma negali viršyti 250000 tūkst. litų.

 

11 straipsnis. Valstybės skolos limitai

1. Nustatyti 2002 metų valstybės grynojo skolinimosi limitą – 1100000 tūkst. litų.

2. Nustatyti 2002 metais pasirašomų naujų valstybės garantijų limitą –400000 tūkst. litų (neįskaitant šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytų prisiimtų įsipareigojimų, dėl kurių suteikta valstybės garantija, sumos).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-947, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 58-2349 (2002-06-14)

 

12 straipsnis. Savivaldybių skolinimosi limitai

1. Nustatyti šiuos savivaldybės skolinimosi limitus:

1) savivaldybės skola negali viršyti 35 procentų (Vilniaus miesto savivaldybės – 50 procentų) patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų);

2) metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų);

3) grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų).

2. Savivaldybėms, kurių investicijų projektai įtraukti į Valstybės investicijų 2002–2004 metų programą ir finansuojami iš paskolų, gaunamų su valstybės garantija ir valstybės vardu, lėšų, Vyriausybės sprendimu gali būti nustatyti didesni skolinimosi limitai.

3. Į skolinimosi limitus neįskaitomos trumpalaikės beprocentės paskolos, teikiamos iš valstybės biudžeto, skirtos laikinam pajamų trūkumui padengti.

 

13 straipsnis. Vyriausybės teisės vykdant biudžetą

Suteikti Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai teisę:

1) asignavimus, valstybės biudžete numatytus tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, paskirstyti tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų vadovybėms;

2) Valstybės investicijų 2002–2004 metų programoje numatytas kapitalo investicijas paskirstyti pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus;

3) pirminei teisinei pagalbai finansuoti valstybės biudžete numatytus asignavimus paskirstyti savivaldybėms;

4) laikantis valstybės grynojo skolinimosi limito, išleisti vertybinius popierius ir imti paskolas valstybės vardu valstybės biudžeto deficitui dengti – iki 1135388 tūkst. litų, valstybės investicijoms finansuoti – iki 150000 tūkst. litų, Valstybinio socialinio draudimo fondo 2002 metų biudžeto laikinam lėšų trūkumui finansuoti – iki 34300 tūkst. litų, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto gautoms paskoloms su valstybės garantija ir finansų ministro pasirašytais pritarimo raštais, kurių grąžinimo terminas sueina 2002 metais, finansuoti;

5) laikantis valstybės grynojo skolinimosi limito, finansuoti Valstybės investicijų programą iš jau pasirašytų arba numatomų pasirašyti paskolų su valstybės garantija – iki 270000 tūkst. litų;

6) laikantis valstybės grynojo skolinimosi limito, išleisti vertybinius popierius ir imti paskolas valstybės vardu bei teikti valstybės garantijas dėl paskolų išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti ir valstybės skolai dengti, taip pat kitiems tikslams, kai yra atskiras Lietuvos Respublikos įstatymas;

7) perskirstyti Europos Sąjungos paramos bendrai finansuojamoms programoms ir projektams naudojamas lėšas tarp asignavimų valdytojų, investavimo sričių ir valstybės funkcijų;

8) paimti į valstybės biudžetą iš savivaldybių biudžetų priklausančias pervesti, bet nepervestas valstybės biudžetui bendrosios dotacijos kompensacijas;

9) papildoma speciali tikslinė dotacija pagal Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ir 29 punktuose nurodytas perduodamas funkcijas savivaldybėms pervedama atsižvelgiant į apskričių viršininkų administracijų faktines išlaidas, padarytas iki šių funkcijų perdavimo savivaldybėms.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-851, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 42-1558 (2002-04-24)

 

14 straipsnis. Biudžetinių įstaigų skolų padengimas

1. Pavesti valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, savivaldybėms ir biudžetinių įstaigų vadovams sudarant 2002 metų išlaidų sąmatas numatyti reikiamus asignavimus 2002 m. sausio 1 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes padengti.

2. Pavesti valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijoms tikrinti, ar teisingai sudaromos ir vykdomos išlaidų sąmatos, ar laikomasi šio straipsnio 1 dalies nuostatos.

 

15 straipsnis. Privatizavimo fondo lėšos

Patvirtinti 2002 metų Privatizavimo fondo lėšų sąmatą (8 priedėlis).

 

16 straipsnis. Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšos

Patvirtinti 2002 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatą (9 priedėlis).

 

17 straipsnis. Valstybės investicijų 2002–2004 metų programa

Patvirtinti Valstybės investicijų 2002–2004 metų programą (10 priedėlis).

 

18 straipsnis. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo fondo lėšos

Patvirtinti 2002 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatą (11 priedėlis).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 


 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS


Lietuvos Respublikos

2001 m. gruodžio 13 d.

įstatymo Nr. IX-643

1 priedėlis

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2002 METŲ

VALSTYBĖS BIUDŽETAS

 

tūkst.Lt

Pajamos

Iš viso

M O K E S T I N Ė S  P A J A M O S

 

Fizinių asmenų pajamų mokestis

1428056

Pelno (Juridinių asmenų pelno) mokestis

348028

Pridėtinės vertės mokestis

3863987

Akcizai

1582029

Azartinių lošimų mokestis

25000

Transporto priemonių mokestis

29000

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

90495

Kiti vidaus prekių ir paslaugų mokesčiai

119500

Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

119000

Mokestis už aplinkos teršimą

2907

N E M O K E S T I N Ė S  P A J A M O S

 

Lietuvos banko likutinis pelnas

61000

Palūkanos už kapitalo naudojimą

21660

Dividendai

49525

Palūkanos už paskolas

185662

Palūkanos už depozitus

38050

Rinkliavos

73700

Konsulinis mokestis

12751

Pajamos iš patalpų nuomos

17960

Biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas

355876

Asignavimų valdytojų administruojamos pajamos

434112

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

34345

Kitos nemokestinės pajamos

31700

PAJAMOS IŠ KAPITALO

600

 

 

IŠ VISO

8924943

 

 

 


1 priedėlio tęsinys

ASIGNAVIMAI

                                                                                                                        tūkst. Lt

 

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos Respublikos Prezidentūra

12045

11745

3606

300

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

54193

52250

24321

1943

Vyriausioji rinkimų komisija

13920

13920

9804

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

2258

2258

1560

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

4886

4811

3103

75

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

15728

15003

10206

725

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

3108

3100

1806

8

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

2651

2281

1535

370

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

668

668

360

 

Žurnalistų etikos inspektorius

294

294

162

 

Nacionalinė sveikatos taryba

136

136

86

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

443

443

269

 

Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

415

415

259

 

Valstybinė paminklosaugos komisija

593

593

389

 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

2743

2743

1596

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

15581

13755

7039

1826

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

2018

2018

1345

 

Etninės kultūros globos taryba

319

319

107

 

 

 

 

 

 

I. Ministerijos

 

 

 

 

Aplinkos ministerija

52794

51438

20410

1356

Finansų ministerija

3177417

3110864

9583

66553

iš jų Vyriausybės rezervas

22727

22727

 

 

Krašto apsaugos ministerija

642801

540215

214438

102586

Kultūros ministerija

93471

79113

18072

14358

iš jų Valdovų rūmams atstatyti

7080

 

 

7080

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

528964

520819

8440

8145

Susisiekimo ministerija

70242

39853

3785

30389

Sveikatos apsaugos ministerija

138886

82279

40757

56607

Švietimo ir mokslo ministerija

457186

412828

208989

44358

Teisingumo ministerija

35407

29254

15629

6153

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Ūkio ministerija

64522

41933

6122

22589

Užsienio reikalų ministerija

117449

108124

45606

9325

Vidaus reikalų ministerija

181724

154773

41928

26951

Žemės ūkio ministerija

439127

423974

13796

15153

 

 

 

 

 

II. Apskritys

 

 

 

 

Alytaus apskrities viršininko administracija

20434

19475

9078

959

iš jų žemės reformai vykdyti

3241

3241

 

 

Kauno apskrities viršininko administracija

51236

49394

25015

1842

iš jų žemės reformai vykdyti

3150

3150

 

 

Klaipėdos apskrities viršininko administracija

37973

36359

16943

1614

iš jų žemės reformai vykdyti

3450

3450

 

 

Marijampolės apskrities viršininko administracija

22605

20875

8463

1730

iš jų žemės reformai vykdyti

2210

2210

 

 

Panevėžio apskrities viršininko administracija

31025

28299

13339

2726

iš jų žemės reformai vykdyti

3100

3100

 

 

Šiaulių apskrities viršininko administracija

39233

37530

17431

1703

iš jų žemės reformai vykdyti

3310

3310

 

 

Tauragės apskrities viršininko administracija

12426

11756

5183

670

iš jų žemės reformai vykdyti

2320

2320

 

 

Telšių apskrities viršininko administracija

19022

18295

8667

727

iš jų žemės reformai vykdyti

1520

1520

 

 

Utenos apskrities viršininko administracija

27400

27049

11980

351

iš jų žemės reformai vykdyti

2560

2560

 

 

Vilniaus apskrities viršininko administracija

63190

59030

29517

4160

iš jų žemės reformai vykdyti

4910

4910

 

 

 

 

 

 

 

III. Vyriausybės įstaigos ir kitos valstybės institucijos bei įstaigos

 

 

 

 

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

9652

9102

5925

550


 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1121

1121

733

 

Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

6047

6047

2350

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

29738

28162

3100

1576

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

10056

4655

2110

5401

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

21613

21128

11764

485

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1261

1261

860

 

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

886

886

600

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

5029

3429

1020

1600

Valstybinė lošimų priežiūros komisija

1429

1429

943

 

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1161

1161

697

 

Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

4000

2500

2350

1500

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1209

1159

755

50

Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

56945

15555

566

41390

Lietuvos ekonominės plėtros agentūra

3814

2539

1690

1275

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

45318

29426

18793

15892

Mokslo ir studijų departamentas prie Švietimo ir mokslo ministerijos

2398

2398

200

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

62248

41222

24420

21026

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

4263

4263

1693

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

13746

12674

9000

1072

Vyriausybinių ryšių centras prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

4374

3668

2043

706


 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

 

 

 

IV. Įstaigos prie ministerijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

13596

13357

7755

239

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

4460

4460

3020

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

4214

4174

2156

40

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

864

864

570

 

Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos

3213

3193

1460

20

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2075

1575

460

500

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos

864

844

450

20

Finansų ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

115186

91102

59853

24084

Finansų ministerijos mokymo centras

1513

1513

831

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

179276

154047

76200

25229

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

2153

2153

1414

 

Viešoji įstaiga Būsto ir urbanistikos plėtros fondas

4800

 

 

4800

 

 

 

 

 

Kultūros ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas

15449

15424

2400

25

Valstybinė kalbos inspekcija

210

210

149

 

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

20051

9583

5358

10468

Lietuvos aklųjų biblioteka

931

931

650

 

Lietuvos nacionalinis muziejus

3565

3561

2388

4

Lietuvos dailės muziejus

6154

5804

3612

350

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

7690

2952

1814

4738


 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10692

10492

 

200

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2717

2717

 

 

Lietuvos nacionalinė filharmonija

10392

10392

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6901

6771

4286

130

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija

14519

14169

3225

350

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

742

712

480

30

Valstybinė geležinkelio inspekcija

440

400

260

40

Transporto investicijų direkcija

1544

504

344

1040

Civilinės aviacijos administracija

3700

3400

1600

300

Lietuvos saugios laivybos administracija

6500

6000

2000

500

Lietuvos automobilių kelių direkcija

660000

485363

2496

174637

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė ligonių kasa

426550

426550

 

 

 

 

 

 

 

Teisingumo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Nacionalinė teismų administracija

1601

851

578

750

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

102985

96512

52372

6473

Valstybinis patentų biuras

1956

1956

907

 

Lietuvos metrologijos inspekcija

1742

1592

1065

150

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

724

714

419

10

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba

823

730

450

93

 

 

 

 

 

Ūkio ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

2048

1748

380

300

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

4122

4097

2694

25

Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio ministerijos

2843

2843

2031

 


 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

849

849

570

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

14966

14966

11412

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

99184

96196

67082

2988

Revizijų departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (iki 2002 m. rugpjūčio 1 d.– Revizijų departamentas prie Finansų ministerijos)

7414

7366

5197

48

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

144206

120731

81250

23475

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

9165

9123

6557

42

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

425824

416393

291502

9431

Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“

190

190

 

 

Lietuvos viešojo administravimo institutas

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

1230

1215

826

15

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2937

2912

2053

25

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1403

1319

914

84

Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

911

886

532

25

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

1765

1765

 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

5478

3250

2132

2228


 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė

4138

4138

 

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

36038

28971

1814

7067

 

 

 

 

 

V. Teisėsaugos valdžios institucijos

 

 

 

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

9525

9401

6756

124

Generalinė prokuratūra

66031

65717

45330

314

Teismai

99375

99375

70239

 

 

 

 

 

 

VI. Švietimo, kultūros ir kitos įstaigos bei organizacijos

 

 

 

 

Teismo medicinos institutas

7107

6057

4166

1050

Lietuvos technikos biblioteka

2775

2755

1585

20

Lietuvos medicinos biblioteka

743

741

518

2

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

2844

2844

 

 

Valstybinė jaunimo reikalų taryba

1462

1462

177

 

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra

1637

1637

480

 

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

185

185

 

 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

186

186

 

 

Komisija privalomam registruoti turtui įvertinti

181

181

134

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

5975

3249

2118

2726

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas

431

431

45

 

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

36507

35754

 

753

Lietuvos šaulių sąjunga

1700

1700

 

 

Valstybės įmonė Poilsio namai „Baltija“

1094

1094

267

 

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos

588

588

135

 

Lietuvos vyskupų konferencija

900

900

 

 

Mokslininkų rūmai

160

160

101

 

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

138

138

79

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Mokslas ir studijos

189880

181380

 73092

8500

iš jų: mokslo institutai

70184

62184

53878

8000

kunigų seminarijos

1307

1307

 

 

Vilniaus universitetas

90638

84013

 

6625

Vytauto Didžiojo universitetas

24038

20921

 

3117

Kauno technologijos universitetas

82953

81308

239

1645

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

48705

45146

 

3559

Klaipėdos universitetas

24158

22425

 

1733

Lietuvos žemės ūkio universitetas

24089

22565

 

1524

Lietuvos veterinarijos akademija

8131

8072

 

59

Lietuvos teisės universitetas

24937

23130

 

1807

Kauno medicinos universitetas

42863

40562

5372

2301

Vilniaus dailės akademija

13690

10684

 

3006

Vilniaus pedagoginis universitetas

26842

26552

 

290

Lietuvos kūno kultūros universitetas

8149

8092

 

57

Šiaulių universitetas

20003

19344

 

659

Lietuvos muzikos akademija

11787

10994

 

793

Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas

82

82

 

 

Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos apskaitos institutas

195

195

 

 

Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

22873

19627

157

3246

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

369

369

147

 

Viešoji įstaiga Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras

2040

2040

1780

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

299

299

 

 

Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms

2879

2879

 

 

Viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

343

343

 

 

Viešoji įstaiga Centrinė finansų ir kontraktų agentūra

1017

1017

 

 

Dotacija politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms

483

483

 

 

IŠ VISO:

10060331

9196673

1883221

863658

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-851, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 42-1558 (2002-04-24)

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 


Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-643

                                                                                                (Lietuvos Respublikos

                                                                                                2002 m. liepos 4 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-1031

                                                                                                redakcija)

                                                                                                2 priedėlis

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2002 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

tūkst. Lt

Pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Bendrosios valstybės paslaugos

746058

673441

368235

72617

iš jų:

 

 

 

 

valstybės valdymo išlaidos

218086

189869

108268

28217

fundamentalūs moksliniai tyrimai

173081

165081

78703

8000

Krašto apsauga

854860

690174

302704

164686

iš jų Krašto apsaugos ministerija

629291

528755

212019

100536

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1007910

933246

622628

74664

Švietimas

1102461

1027046

273025

75415

Sveikatos priežiūra

609720

544417

49285

65303

Socialinė apsauga, globa ir rūpyba

658708

645240

60109

13468

Sveikatingumas (sportas), rekreacija, kultūra

259209

220305

40668

38904

Kuro ir energijos tiekimo paslaugos

7106

7106

3724

 

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija

628497

582582

70788

45915

Mineralinių išteklių gavyba (išskyrus kurą), pramonė ir statyba

75249

47820

9418

27429

Transportas ir ryšiai

766716

556330

17560

210386

iš jų kelių programoms

660000

485363

 

174637

Kita ekonominė veikla

90128

82856

40403

7272

iš jų Aplinkos ministerija ir jos valdymo sritis

46199

44303

20630

1896

Išlaidos, nepriskirtinos pagrindinių funkcijų grupėms

3253709

3186110

24674

67599

iš jų:

 

 

 

 

valstybės skolos aptarnavimo išlaidos

1041562

983096

 

58466

dotacijos ir kompensacija savivaldybėms

2042165

2042165

 

 

IŠ VISO:

10060331

9196673

1883221

863658

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-851, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 42-1558 (2002-04-24)

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 


 

                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-643

                                                                                                3 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2002 METŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBINIŲ MOKSLO BEI STUDIJŲ INSTITUCIJŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS
ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ

 

                                                                                                              tūkst. Lt

Institucijos, įstaigos pavadinimas

Iš viso

Aplinkos ministerija

492

Krašto apsaugos ministerija

1892

Kultūros ministerija

4416

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

257

Susisiekimo ministerija

47

Sveikatos apsaugos ministerija

18199

Švietimo ir mokslo ministerija

27995

Teisingumo ministerija

2280

Ūkio ministerija

300

Vidaus reikalų ministerija

1859

Žemės ūkio ministerija

8457

Alytaus apskrities viršininko administracija

325

Kauno apskrities viršininko administracija

2680

Klaipėdos apskrities viršininko administracija

1902

Marijampolės apskrities viršininko administracija

1453

Panevėžio apskrities viršininko administracija

1779

Šiaulių apskrities viršininko administracija

2195

Tauragės apskrities viršininko administracija

325

Telšių apskrities viršininko administracija

918

Utenos apskrities viršininko administracija

1955

Vilniaus apskrities viršininko administracija

2830

3 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Institucijos, įstaigos pavadinimas

Iš viso

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

787

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

4120

Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

3300

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

3351

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

450

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

80

Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos

 

580

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

170

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos

 

160

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

7400

Finansų ministerijos mokymo centras

315

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

28923

Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas

 

200

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

550

Lietuvos nacionalinis muziejus

400

Lietuvos dailės muziejus

550

Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

210

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

51

Valstybinė kelių transporto inspekcija

117

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

300

Civilinės aviacijos administracija

1970

Lietuvos saugios laivybos administracija

7500*

Ryšių reguliavimo tarnyba

12000**

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

1579


 

3 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Institucijos, įstaigos pavadinimas

Iš viso

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

 

149

Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio ministerijos

660

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

13442

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

 

12447

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

39690

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 

500

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

205

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

50

Generalinė prokuratūra

15

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

60

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

14

Kauno miesto apylinkės teismas

144

Teismo medicinos institutas

700

Lietuvos technikos biblioteka

160

Lietuvos medicinos biblioteka

20

Mokslininkų rūmai

1

Mokslo ir studijų institucijos

130000

Iš viso:

355876

 

*    Iš šių lėšų 1000 tūkst. Lt skirti bendroms biudžeto reikmėms.

**   Iš šių lėšų 8000 tūkst. Lt skirti bendroms biudžeto reikmėms.

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 


                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

                                                                                    įstatymo Nr. IX-643

                                                                                    4 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2002 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRUOJAMŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ

 

 

                                                                                        tūkst. Lt

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Iš viso

Aplinkos ministerija

18000

Finansų ministerija

24260*

Ūkio ministerija

19000

Žemės ūkio ministerija

5000

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

25856

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

20000

Lietuvos automobilių kelių direkcija

321996**

Iš viso:

434112

 

 

* Iš šių lėšų 3500 tūkst. Lt skirti bendroms biudžeto reikmėms.

** Iš šių lėšų 27000 tūkst. Lt skirti bendroms biudžeto reikmėms.

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 


                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-643

                                                                                                (Lietuvos Respublikos

                                                                                                2002 m. liepos 4 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-1031

                                                                                                redakcija)

                                                                                                5 priedėlis

ASIGNAVIMŲ TEISMAMS PASKIRSTYMAS

 

tūkst. Lt

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

 paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos apeliacinis teismas

4681

4681

3474

 

Vilniaus apygardos teismas

8108

8108

5876

 

Kauno apygardos teismas

5692

5692

4195

 

Klaipėdos apygardos teismas

3545

3545

2653

 

Šiaulių apygardos teismas

3166

3166

2324

 

Panevėžio apygardos teismas

3286

3286

2413

 

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

4796

4796

3339

 

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

2984

2984

2093

 

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

2263

2263

1605

 

Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas

810

810

484

 

Kauno miesto apylinkės teismas

6124

6124

4328

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

4373

4373

3059

 

Šiaulių miesto apylinkės teismas

2268

2268

1626

 

Panevėžio miesto apylinkės teismas

2721

2721

1907

 

Druskininkų miesto apylinkės teismas

547

547

369

 

Palangos miesto apylinkės teismas

538

538

367

 

Akmenės rajono apylinkės teismas

616

616

435

 

Alytaus rajono apylinkės teismas

1771

1771

1259

 

Anykščių rajono apylinkės teismas

598

598

411

 

Biržų rajono apylinkės teismas

597

597

408

 

5 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

 paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Ignalinos rajono apylinkės teismas

518

518

362

 

Jonavos rajono apylinkės teismas

801

801

554

 

Joniškio rajono apylinkės teismas

545

545

370

 

Jurbarko rajono apylinkės teismas

679

679

472

 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

820

820

571

 

Kauno rajono apylinkės teismas

1191

1191

787

 

Kėdainių rajono apylinkės teismas

973

973

672

 

Kelmės rajono apylinkės teismas

579

579

414

 

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

709

709

490

 

Kretingos rajono apylinkės teismas

687

687

494

 

Kupiškio rajono apylinkės teismas

533

533

368

 

Lazdijų rajono apylinkės teismas

871

871

597

 

Marijampolės rajono apylinkės teismas

1654

1654

1157

 

Mažeikių rajono apylinkės teismas

812

812

538

 

Molėtų rajono apylinkės teismas

624

624

424

 

Pakruojo rajono apylinkės teismas

530

530

360

 

Pasvalio rajono apylinkės teismas

503

503

334

 

Plungės rajono apylinkės teismas

652

652

442

 

Prienų rajono apylinkės teismas

556

556

382

 

Radviliškio rajono apylinkės teismas

919

919

584

 

Raseinių rajono apylinkės teismas

648

648

438

 

Rokiškio rajono apylinkės teismas

748

748

504

 

Skuodo rajono apylinkės teismas

475

475

325

 

Šakių rajono apylinkės teismas

660

660

456

 

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

754

754

507

 

Šiaulių rajono apylinkės teismas

880

880

621

 

Šilalės rajono apylinkės teismas

547

547

389

 

5 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Iš viso

Iš jų:

 paprastosioms išlaidoms

nepapras-tosioms išlaidoms

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Šilutės rajono apylinkės teismas

1073

1073

715

 

Širvintų rajono apylinkės teismas

474

474

332

 

Švenčionių rajono apylinkės teismas

530

530

350

 

Tauragės rajono apylinkės teismas

907

907

629

 

Telšių rajono apylinkės teismas

743

743

513

 

Trakų rajono apylinkės teismas

957

957

671

 

Ukmergės rajono apylinkės teismas

853

853

607

 

Utenos rajono apylinkės teismas

855

855

609

 

Varėnos rajono apylinkės teismas

605

605

425

 

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

1105

1105

560

 

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1267

1267

858

 

Visagino miesto apylinkės teismas

576

576

402

 

Zarasų rajono apylinkės teismas

519

519

355

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2723

2723

1928

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas

2694

2694

1983

 

Kauno apygardos administracinis teismas

1390

1390

1036

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

1156

1156

865

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas

857

857

621

 

Panevėžio apygardos administracinis teismas

739

739

543

 

Iš viso:

99375

99375

70239

 

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 

 


                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-643

                                                                                                (Lietuvos Respublikos

                                                                                                2002 m. liepos 4 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-1031

                                                                                                redakcija)

                                                                                                6 priedėlis

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

tūkst. Lt

Savivaldybės pavadinimas

Specialios tikslinės dotacijos

Bendrosios dotacijos kompensacija

lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

specialiųjų poreikių moksleiviams išlaikyti

palūkanoms už valstybės vardu gaunamas paskolas švietimo įstaigoms atnaujinti mokėti

negautoms 1997–2000 metų pajamoms iš dalies kompensuoti

lėšos Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

iš viso

iš jų meliora-cijai ir dirvoms kalkinti

iš viso

iš jų polderiams eksploatuoti

Vilniaus miesto

98914

 

 

138099

 

549,5

181

11588

44,6

Alytaus miesto

10852

 

 

21750

 

70,9

2434

1400

7

Birštono

1467

 

 

1734

 

7,2

199

 

4297,3

Druskininkų

8205,4

35

 

7784

 

29,3

349

2401

183,5

Kauno miesto

65306

 

 

91391

 

347,8

8494

3977

32,1

Klaipėdos miesto

27646

 

 

50374

 

187,1

2032

2470

16,1

Marijampolės

17731,5

717

 

22461

 

79,5

1349

175

8,9

Neringos

2392

 

 

605

 

2,1

 

3823

1752,4

Palangos miesto

5454

62

62

5473

 

22,2

 

1395

3,1

Panevėžio miesto

21502

 

 

34482

 

143,5

2371

1650

10,5

Šiaulių miesto

30260

 

 

36257

 

134,4

2505

15142

12,1

Visagino miesto

2973

 

 

10424

 

41,9

284

 

12491,7

Akmenės rajono

11438,5

804

 

9793

 

30,4

674

 

5

Alytaus rajono

8245

630

 

9922

 

33,6

578

 

950,4

Anykščių rajono

11103

1094

 

10486

 

50,1

252

1912

7,1

Biržų rajono

9953

1450

 

10765

 

54,4

1100

1000

117,8

Ignalinos rajono

6446

505

 

6854

 

34

383

1218

6,1

Jonavos rajono

15352

611

 

16184

 

64,6

1223

1547

7,3


 

6 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Savivaldybės pavadinimas

Specialios tikslinės dotacijos

Bendrosios dotacijos kompensacija

lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

specialiųjų poreikių moksleiviams išlaikyti

palūkanoms už valstybės vardu gaunamas paskolas švietimo įstaigoms atnaujinti mokėti

negautoms 1997–2000 metų pajamoms iš dalies kompensuoti

lėšos Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

iš viso

iš jų meliora-cijai ir dirvoms kalkinti

iš viso

iš jų polderiams eksploatuoti

Joniškio rajono

10600,2

1162

 

11855

 

41,2

651

765

5,7

Jurbarko rajono

10152,8

1044

 

14110

 

59

835

1200

7,2

Kaišiadorių rajono

8441

834

 

11931

 

51,5

907

550

6,6

Kauno rajono

17132

1239

 

24356

 

88,8

1464

3278

11,8

Kėdainių rajono

17809

1583

 

20996

 

75,8

3759

2000

10,6

Kelmės rajono

12149,7

1107

 

14599

 

51,7

583

 

8,6

Klaipėdos rajono

10492

1345

340

15461

 

70,5

841

 

8,3

Kretingos rajono

11917

878

18

14157

 

56,8

888

4026

6,7

Kupiškio rajono

7776

950

 

9039

 

41,5

545

 

1694,1

Lazdijų rajono

7825,7

404

 

9188

 

43,6

31

 

291,7

Mažeikių rajono

19051

888

 

23223

 

77,4

1396

 

10,2

Molėtų rajono

6278

478

 

8331

 

36,1

125

1808

1089,1

Pakruojo rajono

8347,6

1290

 

10664

 

38

359

200

2211,9

Panevėžio rajono

13795

1950

 

14075

 

51,8

837

 

9,1

Pasvalio rajono

12313

1700

 

12237

 

46

800

650

6,5

Plungės rajono

10179

681

 

15717

 

59,9

300

 

7,1

Prienų rajono

10223

645

 

11165

 

43,6

715

2158

5,9

Radviliškio rajono

13917

1537

 

17883

 

70,2

956

 

8,9

Raseinių rajono

11929

1348

 

14905

 

59,1

746

200

8,4

Rokiškio rajono

11793

1250

 

13714

416

61,4

2947

 

8,4

Skuodo rajono

8918

948

 

9933

 

43,2

340

 

1186,3

Šakių rajono

12260

1335

 

15121

 

53,8

255

 

7,1

Šalčininkų rajono

9638,6

552

 

13926

 

42,5

1446

 

7

Šiaulių rajono

17346

1370

 

16311

 

56

981

360

9,5


 

6 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

 

Savivaldybės pavadinimas

Specialios tikslinės dotacijos

Bendrosios dotacijos kompensacija

lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti

specialiųjų poreikių moksleiviams išlaikyti

palūkanoms už valstybės vardu gaunamas paskolas švietimo įstaigoms atnaujinti mokėti

negautoms 1997–2000 metų pajamoms iš dalies kompensuoti

lėšos Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

iš viso

iš jų meliora-cijai ir dirvoms kalkinti

iš viso

iš jų polderiams eksploatuoti

Šilalės rajono

12153,6

854

 

13067

 

50,2

435

 

6,8

Šilutės rajono

21254

2697

1580

20484

 

86,7

1030

 

9,4

Širvintų rajono

5257,9

535

 

7310

 

27,3

340

 

2393,8

Švenčionių rajono

9375,5

497

 

9209

 

40,5

756

600

2615,3

Tauragės rajono

14918,6

760

 

17972

 

62,8

795

 

8,1

Telšių rajono

16931

910

 

18364

 

65,6

5190

1744

8,9

Trakų rajono

8069

289

 

12072

 

39,5

2058

 

5,9

Ukmergės rajono

12971,6

1156

 

14922

 

62,2

699

 

7,7

Utenos rajono

11493

525

 

15634

 

73,6

884

 

8,7

Varėnos rajono

8210,9

331

 

9767

 

45

620

465

1280,1

Vilkaviškio rajono

11459

1140

 

17317

630

63,7

1150

3800

8,3

Vilniaus rajono

18521,8

781

 

27745

 

78,2

1881

 

12,8

Zarasų rajono

6463

338

 

7549

 

34,1

588

1500

1948,7

Elektrėnų

5081,6

190

 

9003

 

39

472

 

850,1

Kalvarijos

5116,5

310

 

4998

 

18,4

195

 

2,5

Kazlų Rūdos

4076

338

 

5029

 

21,2

170

300

2,5

Pagėgių

4165

552

 

5296

 

21,6

177

 

2,5

Rietavo

3040

371

 

3905

 

16,5

 

 

2,2

Iš viso:

814082

45000

2000

1047378

1046

4048

64555

75302

35754

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-851, 2002-04-18, Žin., 2002, Nr. 42-1558 (2002-04-24)

Nr. IX-1031, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 72-3023 (2002-07-17)

 

 


                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-643

                                                                                                7 priedėlis

 

BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS

VALSTYBĖS BIUDŽETUI

                                                                                    tūkst. Lt

Savivaldybės pavadinimas

Suma

Palangos miesto

4556

Jonavos rajono

1586

Mažeikių rajono

363

Panevėžio rajono

1881

Šakių rajono

432

Šiaulių rajono

1312

Šilutės rajono

5097

Utenos rajono

166

Kalvarijos

203

Kazlų Rūdos

279

Pagėgių

995

Iš viso:

16870

 

 

 


                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-643

                                                                                                8 priedėlis

 

 

2002 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        tūkst. Lt

 
I. Numatomas lėšų likutis pagal 2002 m. sausio 1 d. būklę                                       948
II. Numatoma Privatizavimo fondo pajamų 2002 metais                                 1160000

Iš jų:

gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti,
taip pat Vyriausybės sprendimu Rezerviniam (stabilizavimo) fondui
sudaryti (įskaitant atkuriamas 2000 metais laikinai panaudotas lėšas –
60000 tūkst. Lt)                                                                                                       833400

 

III. Išlaidos

1. Gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms

padengti, taip pat Vyriausybės sprendimu Rezerviniam (stabilizavimo)

fondui sudaryti                                                                                                         833400

Iš jų:

gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti                     76000

Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti                                                            757400

2. Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti                                   217000*

3. Privatizavimo komisijos ir Valstybės turto fondo funkcijoms atlikti

ir ekspertų paslaugoms apmokėti                                                                                25000

4. Iš viso išlaidų                                                                                                      1075400

 

IV. Numatomas lėšų likutis pagal 2003 m. sausio 1 d. būklę                                 85548

 

                                                                                                                       

*Iš jų 45000 tūkst. litų naudojama pagal atskirą Vyriausybės sprendimą.

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-947, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 58-2349 (2002-06-14)

 

 


                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

                                                                                                įstatymo Nr. IX-643

                                                                                                9 priedėlis

 

 

 

2002 METŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

                                                                                                                        tūkst. Lt

 

I. Numatomas lėšų likutis pagal 2002 m. sausio 1 d. būklę                        1086114

 

II. Numatoma Rezervinio (stabilizavimo) fondo pajamų 2002 metais        827400
 
 iš jų:

 

pajamos iš Privatizavimo fondo                                                           757400

 

pajamos iš lėšų investavimo                                                                   70000

 

III. Išlaidos                                                                                                    

 

IV. Numatomas lėšų likutis pagal 2003 m. sausio 1 d. būklę                     1913514

Priedėlio pakeitimai:

Nr. IX-947, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 58-2349 (2002-06-14)

 

 

 


 

                                                                                                Lietuvos Respublikos

                                                                                                2001 m. gruodžio 13 d.

įstatymo Nr. IX-643

(Lietuvos Respublikos

2002 m. liepos 4 d.

įstatymo Nr. IX-1031

redakcija)

                                                                                                10 priedėlis

 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2002–2004 METŲ PROGRAMA

(pagal investavimo sritis)

 

Lietuvos Respublikos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti 2002 – 2004 metams planuojamos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo lėšos ir paskolos, gaunamos valstybės vardu ir su valstybės garantija

                                                                                                                       

                                                                                                            tūkst. Lt

 

 

Iš jų:

 

 

Sritis

2002 metams iš viso

Valstybės biudžetas

Privatiza-vimo fondas

valstybės vardu gauna-mos paskolos

Paskolos,
g
auna-mos su valstybės

Garantija

2003 metams iš viso

2004 metams iš viso

Valstybės valdymas

84153

72342

11811

 

 

106864

46250

Krašto apsauga

280305

100200

180105

 

 

292423

350383

Viešoji tvarka

14956

14956

 

 

 

2966

8620

Švietimas

118002

96288

1714

20000

 

40043

40532

Sveikatos apsauga

70086

42659

4387

23040

 

43332

18671

Socialinė apsauga

22283

14523

 

7760

 

12990

11172

Aplinkos apsauga

96854

40379

750

32425

23300

67560

59534