Suvestinė redakcija nuo 2021-01-22

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 106-3814, i. k. 1011100NUTA00001524

 

Nauja redakcija nuo 2020-02-21:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS

 

2001 m. gruodžio 14 d. Nr. 1524
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 87 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 40 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

1.2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašą.

2. Nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešasis konkursas gali būti:

2.1. tiesioginis, kuris vykdomas nuomos konkurso dalyviams susirinkus nurodytoje vietoje nurodytu laiku (toliau – tiesioginis nuomos konkursas). Tiesioginis nuomos konkursas organizuojamas ir vykdomas pagal šiuo nutarimu patvirtintą Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kai viešajame konkurse išnuomojamas valstybės nekilnojamasis turtas, arba pagal savivaldybės tarybos nustatytą savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarką, kai viešajame konkurse išnuomojamas savivaldybės nekilnojamasis turtas;

2.2. elektroninis, kuris vykdomas informacinių technologijų priemonėmis (toliau – e. konkursas). E. konkursas organizuojamas ir vykdomas šiuo nutarimu patvirtinto Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo nustatyta tvarka, pradėjus veikti šiame apraše nurodytoms informacinėms sistemoms.

3. Nustatyti, kad:

3.1. valstybės turto valdytojas karantino laikotarpiu ir du mėnesius po karantino atšaukimo sumažina valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartyje (toliau – nuomos sutartis) nurodytą valstybės nekilnojamojo turto nuomininko (toliau – nuomininkas) mokėtiną nuompinigių dydį susitariant, kad nuomininkas už valstybės nekilnojamojo turto nuomą moka 20 procentų viso nuomos sutartyje nustatyto nuompinigių dydžio, jeigu nuomininkas atitinka šiuos reikalavimus:

3.1.1. nuomininkas su valstybės turto valdytoju galiojančią nuomos sutartį yra pasirašęs ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d.;

3.1.2. nuomininko vykdoma veikla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, yra draudžiama arba ribojama ir dėl to jis patiria finansinių sunkumų ir negali arba iš dalies negali vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų mokėti nuomos sutartyje nustatytų nuompinigių;

3.1.3. nuomininkas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);

3.1.4. nuomininkui iki 2020 m. kovo 15 d. nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai;

3.1.5. nuomininkas valstybės turto valdytojui yra pateikęs:

3.1.5.1. prašymą dėl nuompinigių dydžio mažinimo, kuriame, be kita ko, turi būti nurodyta karantino laikotarpiu draudžiama arba ribojama jo veikla, pateikta informacija apie nuomininkui pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (toliau – Komunikatas) suteiktas kitas valstybės pagalbos priemones, skirtas ekonomikai remti reaguojant į dabartinį naujojo koronaviruso (COVID-19) protrūkį, taip pat nurodyta, ar 2019 m. gruodžio 31 d. nuomininkas nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 651/2014;

3.1.5.2. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad iki 2020 m. kovo 15 d. nuomininkui nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai;

3.1.5.3. valstybės turto valdytojo prašymu kitus dokumentus arba informaciją, reikalingus vertinant šio nutarimo 3.1 papunktyje nustatytus reikalavimus;

3.2. pagal Komunikatą nuomininkui taikomų sumažintų nuompinigių ir kitų jam suteiktų laikinųjų valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį naujojo koronaviruso (COVID-19) protrūkį, bendra suma per visą nuompinigių sumažinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., negali viršyti 800 000 eurų. Jei nuomininkas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros srityje, bendra nuomininkui taikomų sumažintų nuompinigių ir kitų jam suteiktų laikinųjų valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį naujojo koronaviruso (COVID-19) protrūkį, suma negali viršyti 120 000 eurų, o jei vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos srityje, – 100 000 eurų. Jeigu nuomininkas vykdo veiklą keliose srityse, turi būti laikomasi kiekvienai sričiai nustatytos atitinkamos viršutinės valstybės pagalbos ribos ir neturi būti viršijama bendra didžiausia galima valstybės pagalbos suma;

3.3. valstybės turto valdytojai, vadovaudamiesi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, privalo teikti duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui. Jeigu vienam nuomininkui sumažintų nuompinigių suma yra 500 000 eurų ir daugiau, valstybės turto valdytojas informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos privalo pateikti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

Papildyta punktu:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                             Dalia Grybauskaitė

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1229
redakcija)

 

 

 

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojamas valstybės ilgalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) nuomos viešojo konkurso organizavimas ir vykdymas, valstybės turto nuomos be konkurso organizavimas ir vykdymas, nuomos sutarties pasirašymas ir turto perdavimas. Aprašas netaikomas, jeigu juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai nustato specialią teisių perdavimo ar suteikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

3. Valstybės turtas gali būti išnuomotas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ar atstovybėms, asmenims, sudariusiems rašytinį susitarimą. Kai minėti subjektai dalyvauja viešajame turto nuomos konkurse, toliau Apraše jie vadinami konkurso dalyviais.

4. Kai perkančioji organizacija vykdo paslaugų, kurioms teikti bus naudojamas jos arba kito turto valdytojo (jo sutikimu) valdomas valstybės turtas, viešąjį pirkimą, šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo paslaugų viešojo pirkimo metu. Paslaugų viešojo pirkimo dokumentuose turi būti nurodomas valstybės turto nuompinigių dydis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

5. Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

6. Turto valdytojo funkcijoms atlikti nenaudojamas valstybės nekilnojamasis turtas – statiniai, patalpos ar jų dalys (toliau – valstybės nekilnojamasis turtas), išskyrus Įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, negali būti išnuomotas, jeigu centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas nustato, kad valstybės nekilnojamojo turto reikia kito valstybės turto valdytojo funkcijoms atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SPRENDIMŲ DĖL VALSTYBĖS TURTO NUOMOS PRIĖMIMAS

 

7. Neteko galios nuo 2020-02-21

Punkto naikinimas:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

8. Sprendimą dėl valstybės turto nuomos priima valstybės turto valdytojas, išskyrus Aprašo III skyriuje nustatytą atvejį, kai sprendimą dėl turto nuomos priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Sprendime išnuomoti valstybės turtą turi būti nustatytos šios nuomos sąlygos: valstybės turto nuomos būdas, nuomojamas turtas ir jo identifikavimo duomenys, turto naudojimo paskirtis, numatomas nuomos terminas, pradinis turto nuompinigių dydis ir kitos nuomos ar nuomos organizavimo sąlygos.

9. Turto valdytojo sprendimo išnuomoti valstybės turtą viešojo nuomos konkurso būdu projektas turi būti suderintas su:

Punkto pakeitimai:

Nr. 883, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17462

9.1. institucija, įgyvendinančia valstybės, kaip juridinio asmens dalyvio, teises ir pareigas (išskyrus tuos atvejus, kai juridinio asmens dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba kai centralizuotai valdyti perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą išnuomoja centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

9.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jeigu valstybės turtą ketina išnuomoti valstybės mokslo ir studijų institucijos ar valstybinės profesinio mokymo įstaigos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 253, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04274

 

9.3. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju, kai išnuomojamas valstybės nekilnojamasis turtas, išskyrus Aprašo 10 punkte nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 883, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17462

 

10. Turto valdytojo sprendimas išnuomoti valstybės nekilnojamąjį turtą su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju nederinamas, jeigu:

10.1. valstybės nekilnojamasis turtas išnuomojamas kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms;

10.2. valstybės nekilnojamąjį turtą išnuomoja valstybės įmonės, organizuojančios orlaivių skrydžius ir eksploatuojančios oro uostus.

11. Sprendimų dėl valstybės nekilnojamojo turto nuomos projektai su Aprašo 9 punkte nurodytomis institucijomis derinami Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (toliau – VTIPS), pateikiant sprendimą priimančiai institucijai VTIPS ataskaitą, kurioje nurodomi sprendimo dėl valstybės nekilnojamojo turto nuomos suderinimo duomenys. Tais atvejais, kai sprendimus dėl turto nuomos priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sprendimų projektai skelbiami ir derinami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. 883, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17462

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO INICIJAVIMAS IR NUOMOS SĄLYGŲ NUSTATYMAS

 

12. Viešajam turto nuomos konkursui organizuoti turto valdytojas sudaro nuolatinę arba laikinąją turto nuomos konkurso komisiją (toliau – komisija). Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių – turto valdytojo darbuotojų. Komisijos narys, kuriam netaikomas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, privalo nusišalinti nuo dalyvavimo turto nuomos konkurso procese, jeigu jis asmeniškai suinteresuotas turto nuomos konkurso rezultatais.

13. Viešąjį turto nuomos konkursą komisija gali inicijuoti valstybės turto valdytojui priėmus sprendimą dėl turto nuomos.

14. Vadovaudamasi turto valdytojo sprendimu, komisija tvirtina turto viešojo nuomos konkurso sąlygas, kuriose turi būti nurodyta:

14.1. turto valdytojo, priėmusio sprendimą dėl turto nuomos, pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas;

14.2. informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys);

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

14.3. turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialios turto charakteristikos, įskaitant teisės aktuose nustatytą leidimų sistemą, veiklos, kuriai vykdyti galės (turės) būti naudojamas išnuomojamas turtas, pobūdis);

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

14.4. pradinis turto nuompinigių dydis be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ar su juo (jeigu turto valdytojas yra PVM mokėtojas ir jeigu teisės aktų nustatyta tvarka PVM turi būti skaičiuojamas), kuris vykdant pirmąjį turto nuomos konkursą nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 punkte nurodytomis taisyklėmis; pradinis turto nuompinigių dydis skelbiant kitus to paties turto nuomos konkursus nustatomas Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

14.5. nuompinigių mokėjimo tvarka;

14.6. informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą;

14.7. turto nuomos terminas, turto perdavimo ir priėmimo terminas (jeigu reikia ilgesnio nei 3 darbo dienų termino);

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

14.8. konkurso dalyvių registravimo vieta (adresas, kabineto numeris, komisijos nario arba turto valdytojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), data ir laikas, registravimo pabaigos terminas (data ir laikas);

14.9. konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai; valstybės turtą išnuomojant iki vienų metų laikotarpiui, konkurso dalyvio pradinis įnašas negali būti mažesnis kaip vieno mėnesio pradinio turto nuompinigių dydžio suma, o turtą išnuomojant ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui – 3 mėnesių pradinio valstybės turto nuompinigių dydžio suma; pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

14.10. turto apžiūros sąlygos (asmens, atsakingo už turto apžiūrą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, tiksli turto apžiūros data ir laikas); turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pradžios;

14.11. komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas;

14.12. kita informacija ir (arba) papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės atitikti ir (arba) įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis ir (arba) nuomos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

15. Konkurso sąlygos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų patvirtinimo komisijos posėdyje turi būti paskelbtos turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

16. Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

16.1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 253, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04274

 

16.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

16.3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

16.4. kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija apie atitiktį konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;

16.5. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

16.6. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

16.7. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

17. Konkurso dalyviai registruojami turto (nurodomas pavadinimas ir adresas) nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje. Konkurso dalyvius registruoja komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas. Pasibaigus konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos pažymoje įrašoma, kada baigta registracija, pažymą turi vizuoti konkurso dalyvius registravęs komisijos narys ar turto valdytojo įgaliotas atstovas ir komisijos pirmininkas.

18. Konkurso dalyvių registracijos pažymoje turi būti šie rekvizitai: konkurso dalyvio registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir tikslus laikas (minučių tikslumu), konkurso dalyvio pavadinimas. Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris užrašomas ant konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko.

19. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

20. Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti valstybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami.

21. Asmenims, dėl Aprašo 20 punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dokumentai išsiunčiami registruotu laišku.

22. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

23. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO VYKDYMAS

 

24. Viešasis nuomos konkursas vykdomas per jo sąlygose numatytą komisijos posėdį. Iki komisijos posėdžio pradžios komisijos nariai turi pasirašyti nešališkumo deklaracijas.

25. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

26. Per komisijos posėdį konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus dokumentus, nurodytus 16.5 papunktyje, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, skelbia konkurso dalyvių siūlomus valstybės turto nuompinigių dydžius.

27. Kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, veiklos pobūdžio reikalavimai, taip pat kai konkurso sąlygose nurodomi papildomi reikalavimai, konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmajame etape įvertinama, ar pasiūlymas atitinka specialiąsias charakteristikas, veiklos pobūdį ir papildomus reikalavimus (jeigu tokie buvo nurodyti). Specialiųjų charakteristikų, veiklos pobūdžio ir (arba) papildomų reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai atmetami. Antrajame etape vertinamas pasiūlyme nurodytas nuompinigių dydis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

28. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso dalyviu pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

29. Kai konkursą laimi didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo.

30. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti komisiją ir suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį.

31. Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka Aprašo 16 punkto reikalavimus, išskyrus reikalavimus, nurodytus 16.5 papunktyje, ir jis pasiūlo valstybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.

32. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) pateikiami ne visi Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus dokumentus, nurodytus 16.5 papunktyje, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

33. Jeigu Aprašo 32 punkte nustatytais atvejais konkursas du kartus paskelbtas neįvykusiu, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą, pradinis turto nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant to paties turto nuomos konkursą ketvirtą ar daugiau kartų, pradinį turto nuompinigių dydį nustato sprendimą dėl valstybės turto nuomos priimantis valstybės turto valdytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 272, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06647

 

34. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, arba Aprašo 32 punkte nurodytu atveju konkursą paskelbus neįvykusiu, turto valdytojas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo grąžina pradinius įnašus į sąskaitas, nurodytas konkurso dalyvių dokumentuose.

35. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.

36. Valstybės turto valdytojas bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu:

36.1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

36.2. paskelbus konkursą paaiškėja, kad valstybės turto nuoma negalima.

37. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai), ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo.

38. Paskelbti valstybės turto nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę konkurso dalyviai, konkurso rezultatai įrašomi komisijos protokole, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po komisijos posėdžio pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su komisijos protokolu.

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS TURTO NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

39. Subjektai, norintys išsinuomoti valstybės turtą be konkurso, turto valdytojui pateikia prašymą dėl galimybės išsinuomoti turto valdytojo valdomą valstybės turtą, kuriame nurodo, kokiam tikslui naudos valstybės turtą, nuomos terminą, prašomo išsinuomoti valstybės turto adresą. Turto valdytojas, gavęs du ar daugiau prašymų išsinuomoti tą patį valstybės turtą, organizuoja viešąjį nuomos konkursą. Jeigu gautas vienas prašymas išsinuomoti valstybės turtą, turto valdytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, o tuo atveju, kai prašymas pateiktas siekiant išsinuomoti valstybės turtą neatidėliotiniems darbams atlikti, prašymo pateikimo dieną prašymą pateikusiam asmeniui nurodo:

39.1. jeigu turto valdytojas gali išnuomoti prašyme nurodytą valstybės turtą, – informaciją apie nuompinigių dydį (jeigu valstybės turtas išnuomojamas be konkurso, nes nuomos viešasis konkursas neįvyksta bent 3 kartus, turto valdytojas nurodo paskutinį turto valdytojo patvirtintą nuompinigių dydį), prireikus kitą su valstybės turtu susijusią informaciją, kurią turto valdytojas laiko svarbia;

39.2. jeigu turto valdytojas negali išnuomoti prašyme nurodyto valstybės turto, – argumentus, kodėl prašomas išsinuomoti valstybės turtas negali būti išnuomotas.

40. Aprašo 39 punkte nurodytą prašymą pateikęs asmuo, gavęs Aprašo 39.1 papunktyje nurodytą informaciją, turto valdytojui pateikia:

40.1. paraišką, kurioje turi būti nurodyta:

40.1.1. fizinio asmens ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti);

40.1.2. siūlomas valstybės turto nuompinigių dydis;

40.1.3. kokiam tikslui asmuo naudos nuomojamą turtą;

40.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją, kai bendrosios nuosavybės teise valdomas valstybės nekilnojamasis turtas išnuomojamas šio turto bendraturčiams;

40.3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir (arba) sutarties kopiją, kai valstybės nekilnojamąjį turtą nori išsinuomoti greta šio turto esančių statinių, savininkas ar kitais teisiniais pagrindais turtą valdantis subjektas;

40.4. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad pelno nesiekiančių subjektų pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų (tokie dokumentai yra įstatai, laisvos formos veiklos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie suorganizuotus renginius, jų datas, dalyvių skaičių, ir panašaus pobūdžio dokumentai);

40.5. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad valstybės turtas išnuomojamas trumpalaikiam renginiui, kurio trukmė ne ilgesnė nei 30 dienų, organizuoti (tokie dokumentai yra renginių tvarkaraštis, skelbimas ir (arba) pasirašytos sutartys dėl renginio organizavimo, kuriuose numatomas dalyvių skaičius, ir panašaus pobūdžio dokumentai);

40.6. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad subjekto veiklos pobūdis atitinka valstybės turto paskirtį;

40.7. kitus turto valdytojo prašomus pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kurie patvirtintų šiame punkte nurodytuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

41. Turto valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 40 punkte nurodytų paraiškos, kitų dokumentų ir informacijos gavimo dienos, o tuo atveju, kai paraiška pateikta siekiant išnuomotą turtą naudoti neatidėliotiniems darbams atlikti, – jų pateikimo dieną, įvertinęs, kad pateikta paraiška ir dokumentai atitinka Aprašo 40 punkte nustatytus reikalavimus ir kad siūlomas valstybės turto nuompinigių dydis ne mažesnis už Aprašo 39.1 papunktyje nurodytą dydį, priima sprendimą dėl valstybės turto nuomos.

42. Turto valdytojo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendime dėl valstybės turto nuomos turi būti nurodyta:

42.1. informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys);

42.2. turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialiosios turto charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, veiklos, kuriai vykdyti galės ar turės būti naudojamas išnuomojamas turtas, pobūdis);

42.3. nuompinigių dydis;

42.4. institucija ir asmuo, įgalioti pasirašyti nuomos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.

43. Turto valdytojas paraišką išsinuomoti turtą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo, o kai turtas išnuomojamas neatidėliotiniems darbams tą pačią darbo dieną, išsiunčia informacinį pranešimą apie priimtą sprendimą dėl valstybės turto nuomos, kuriame nurodo nuomos sutarties sudarymo datą ir laiką.

44. Jeigu asmuo negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data. Jeigu turto valdytojas atsisako išnuomoti turtą, jis asmeniui privalo nurodyti tokio sprendimo priežastis.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

IV SKYRIUS

NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

45. Turto valdytojas valstybės turto nuomos sutartį, sudarytą pagal Aprašo 1 priede nustatytą valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pavyzdinę formą, pasirašo:

45.1. su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data;

45.2. kai turtas išnuomojamas be konkurso, su paraišką išsinuomoti turtą pateikusiu asmeniu – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, o kai siekiama atlikti neatidėliotinus darbus, – ne vėliau kaip sprendimo priėmimo dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

45.3. per 10 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo.

46. Valstybės turto perdavimas įforminamas valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Valstybės turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Kai atnaujinama valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis, valstybės turto valdytojas likus 3 mėnesiams iki nuomos termino pabaigos turi suderinti nuomos sutarties atnaujinimo galimybes su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju ir užtikrinti, kad bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų, išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

Nr. 37, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01017

 

48. Valstybės turto subnuoma negalima, išskyrus atvejus, kai:

48.1. juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai nustato specialią teisių perdavimo ar suteikimo tvarką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 272, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06647

 

48.2. Neteko galios nuo 2017-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1334, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20629

 

48.3. viešojo nuomos konkurso būdu išnuomotas centralizuotai valdyti perduotas valstybės nekilnojamasis turtas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1334, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20629

 

49. Valstybės turto nuomininkas neturi teisės:

49.1. įkeisti nuomos teisės, perduoti jos kaip turtinio įnašo ar kitaip jos suvaržyti;

49.2. be valstybės turto valdytojo rašytinio sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų;

49.3. išpirkti nuomojamą valstybės turtą.

50. Nuomininkui, pagerinusiam valstybės turtą, turėtos išlaidos neatlyginamos.

51. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka už kiekvieną pradelstą dieną įstatymų nustatytus delspinigius.

52. Ginčai, kilę dėl valstybės turto nuomos organizavimo ar jo rezultatų, nuomos sutarties vykdymo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1229, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16656

 

 

 

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinė sutarties forma)

 

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS PAVYZDINĖ SUTARTIS

 

____________________ d. Nr.

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Nuomotojas _______________________________________________________________ ,

                          (valstybės turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)

atstovaujamas (-a) ________________________________________________________________ ,

                                                                    (atstovo vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________ ,

                                                         (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

ir nuomininkas ____________________________________________________________________

(teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo, arba vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

_______________________________________________________________________________ ,

atstovaujamas (-a) ________________________________________________________________ ,

                                                                    (atstovo vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio (-ios) pagal _____________________________________________________________ ,

                                                           (atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

vadovaudamiesi nuomos be konkurso, nuomos viešojo konkurso ir nuomos elektroninio konkurso, įvykusio _____ m. ____________ ___ d., rezultatais, sudaro šią valstybės turto nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.

Preambulės pakeitimai:

Nr. 253, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04274

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui valstybės materialųjį turtą (toliau –

turtas) ________________________________________________________________________

(nuomojamo turto pavadinimas, adresas, unikalus ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris,

__________________________________________________________________________________

turto likutinė vertė ir kt.)

naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį mokėti nuomos mokestį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

1.2. Turtas skirtas ___________________________________________veiklai vykdyti.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

 

II. NUOMOS TERMINAS

 

2.1. Turto nuomos terminas nustatomas ____________ nuo turto perdavimo ir priėmimo

(skaičiais ir žodžiais)

akto pasirašymo dienos.

 

III. NUOMOS MOKESTIS

 

3.1. Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius –

______________________________________ per mėnesį / ketvirtį (nereikalingą žodį išbraukti).

(suma skaičiais ir žodžiais)

Jeigu nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, – su PVM

_________________________________.

(suma skaičiais ir žodžiais)

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

3.2. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį apmoka sąskaitas už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

3.3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį / ketvirtį, prieš prasidedant mėnesiui / ketvirčiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

3.4. Nuomininkas nuomotojo ir (arba) paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas už Sutarties 3.2 papunktyje nurodytas paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitų gavimo arba pagal atskirą susitarimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

3.5. Nuompinigiai ir mokėjimai už Sutarties 3.2 papunktyje nurodytas paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Nuomotojas įsipareigoja:

4.1.1. per ___________________________________________________ darbo dienas nuo

(įrašomas 3 darbo dienų arba kitas konkurso sąlygose nustatytas terminas)

Sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

4.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai;

4.1.3. informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės;

4.1.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš nuomininko turtą.

4.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą dėl Sutarties ir perdavimo ir priėmimo akto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir apmokėti su Sutarties ir perdavimo ir priėmimo akto registravimu susijusias išlaidas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

4.2. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą turtą, taip pat turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

4.3. Nuomininkas įsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties ir perdavimo ir priėmimo akto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos kompensuoti nuomotojui su Sutarties ir perdavimo ir priėmimo akto įregistravimu susijusias išlaidas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

4.3.2. per ___________________________________________________ darbo dienas nuo

(įrašomas 3 darbo dienų arba kitas konkurso sąlygose nustatytas terminas)

Sutarties pasirašymo priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

 

4.3.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitus pagal Sutartį priklausančias įmokas ir mokesčius;

4.3.4. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo;

4.3.5. sudaryti nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;

4.3.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti nepadarant žalos turtui; nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.

4.4. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

4.5. Nuomininkas neturi teisės (išskyrus Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 48 punkte nustatytus atvejus) subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

4.6. Sutartis nesuteikia nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.

4.7. Nuomininkui draudžiama be rašytinio nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo savo lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

5.3. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis atnaujinti turto nuomos sutartį. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip ___________________________________________________________________________________________________________________.

(nurodomas turto nuomos terminas, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 5 dalį)

Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą atnaujinti turto nuomos sutartį, nurodydamas nuomos terminą. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka atnaujinti turto nuomos sutartį. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako atnaujinti turto nuomos sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 37, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01017

 

6.3. Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties papildomam terminui, jeigu nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs nuomininkui bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus turto nuomos terminui, nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti nuomininkui išsinuomoti turtą tokiomis pat ar naujomis nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais.

6.4. Visi Sutartis pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių.

6.5. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta:

6.5.1. pasibaigus nuomos terminui;

6.5.2. Sutarties šalių susitarimu;

6.5.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;

6.5.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia valstybės funkcijoms atlikti.

 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS (Force Majeure) APLINKYBĖS

 

7.1. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7.2. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu nuomotojas raštu nenurodo kitaip, nuomininkas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.

7.3. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, viena iš šalių turi teisę Sutartį nutraukti įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1. Papildomos sąlygos (nurodyti kitas teisės aktams neprieštaraujančias sąlygas).

8.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

8.4. Sutarties priedai:

8.4.1. valstybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

8.4.2. kiti nuomojamo valstybės materialiojo turto dokumentai ir priedai, kurie būtini, kad būtų galima naudotis šiuo turtu.

 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

 

Nuomotojas

Nuomininkas

Pavadinimas

Pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavardė)

Adresas

Adresas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens kodas

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Nuomotojo vardu

Nuomininko vardu

________________________

________________________

A.V.

A.V.

 (Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.)

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 253, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04274

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1229, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16656

 

 

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto

nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo

tvarkos aprašo 2 priedas

 

(Valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO perdavimo IR PRIĖMIMO AKTAS

 

______________ Nr.____________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

Nuomotojas ____________________________________________________________________ ,

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)

atstovaujamas __________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

perduoda, o nuomininkas _________________________________________________________ ,

(teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu nuomininkas yra

______________________________________________________________________________ ,

juridinis asmuo, arba vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

atstovaujamas __________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

remdamiesi _____m. ____d. sudaryta valstybės materialiojo turto nuomos sutartimi Nr. ________ ,

perduoda ir priima valstybės materialųjį turtą – _________________________________________

(perduodamo valstybės turto pavadinimas, adresas,

______________________________________________________________________________ .

unikalus ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris, turto būklė ir pan.)

 

Perdavė

________________________________                                               _______________

(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)                                                (parašas)                                                                                      (vardas ir pavardė)

 

A.V.

Priėmė

_________________________________                                                                  _______________

(nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas)                                      (parašas)                                                                                     (vardas ir pavardė)

 

A.V. (Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 485, 2007-05-09, Žin., 2007, Nr. 58-2242 (2007-05-26), i. k. 1071100NUTA00000485

Nr. 1229, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16656

Nr. 253, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04274

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. vasario 12 d. nutarimo Nr129

redakcija)

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių (toliau – nekilnojamasis turtas) nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarka, kuri apima nekilnojamojo turto nuomos elektroninio konkurso inicijavimą ir nuomos sąlygų nustatymą, dalyvių registraciją, konkurso vykdymą, konkurso pabaigą ir nuomos sutarčių sudarymą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Nekilnojamojo turto nuomos elektroninis konkursas (toliau – e. konkursas) – nekilnojamojo turto nuomos viešas konkursas, organizuojamas ir vykdomas informacinių technologijų priemonėmis, naudojantis valstybės informacine sistema jos interneto svetainėje www.evarzytines.lt arba kitomis informacinėmis sistemomis jų interneto svetainėse (toliau kartu – speciali interneto svetainė), pagal informacinių sistemų naudojimo taisykles, atitinkančias Aprašo reikalavimus.

 

2.2. Nekilnojamojo turto nuomos elektroninio konkurso organizatorius (toliau – e. konkurso organizatorius) – subjektas, kuriam valstybės ar savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta teisė ir (arba) įgaliojimai priimti sprendimus dėl nekilnojamojo turto nuomos, organizuoti ir vykdyti e. konkursą.

 

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

 

 

II SKYRIUS

E. KONKURSO INICIJAVIMAS IR NUOMOS SĄLYGŲ NUSTATYMAS

 

4. E. konkursas gali būti inicijuojamas, jeigu vadovaujantis valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomą reglamentuojančiais teisės aktais yra priimtas sprendimas viešame konkurse išnuomoti nekilnojamąjį turtą, nustatytas ir (arba) įgaliotas e. konkurso organizatorius ir patvirtintos nekilnojamojo turto nuomos sąlygos.

5. E. konkurso organizatorius, atsižvelgdamas į nekilnojamojo turto nuomos sąlygas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo viešame konkurse išnuomoti nekilnojamąjį turtą priėmimo parengia skelbimą apie vyksiantį e. konkursą (toliau – skelbimas), kurį paskelbia savo interneto svetainėje, specialioje interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje.

6. Skelbime nurodoma:

6.1. e. konkurso organizatoriaus pavadinimas, jo buveinės adresas, juridinio asmens kodas, kontaktinis elektroninio pašto adresas;

6.2. informacija apie nuomojamą nekilnojamąjį turtą (turto pavadinimas, unikalus numeris, adresas, kiti turtą identifikuojantys duomenys);

6.3. nekilnojamojo turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialiosios turto charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, veiklos, kuriai vykdyti bus naudojamas išnuomojamas nekilnojamasis turtas, pobūdis);

6.4. pradinis nekilnojamojo turto nuompinigių dydis skelbiamas be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir su juo (jeigu e. konkurso organizatorius yra PVM mokėtojas ir jeigu teisės aktų nustatyta tvarka PVM turi būti skaičiuojamas), kuris, pirmąjį ir antrąjį kartus skelbiant to paties valstybės nekilnojamojo turto e. konkursą, apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka, o pirmąjį ir antrąjį kartus skelbiant to paties savivaldybės nekilnojamojo turto e. konkursą – savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; skelbiant paskesnius e. konkursus, pradinis nekilnojamojo turto nuompinigių dydis nustatomas Aprašo 23 punkte nustatyta tvarka;

6.5. e. konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis. Nekilnojamąjį turtą išnuomojant ne ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui, e. konkurso dalyvio pradinis įnašas negali būti mažesnis kaip vieno mėnesio pradinio nekilnojamojo turto nuompinigių dydžio suma, o nekilnojamąjį turtą išnuomojant ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui – 3 mėnesių pradinio nekilnojamojo turto nuompinigių dydžio suma;

6.6. e. konkurso dalyvio registracijos mokestis, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į e. konkurso organizavimo išlaidas, bet negali būti didesnis nei e. konkurso dalyvio pradinis įnašas;

6.7. e. konkurso organizatoriaus nurodyta sąskaita, į kurią turi būti sumokėtas e. konkurso dalyvio pradinis įnašas ir registracijos mokestis;

6.8. nekilnojamojo turto nuompinigių didinimo intervalas;

6.9. e. konkurso dalyvių pradinio įnašo ir registracijos mokesčio sumokėjimo terminas (pradžios ir pabaigos data ir laikas);

6.10. e. konkurso pradžios ir pabaigos data ir laikas;

6.11. e. konkurso dalyvių registracijos terminas (pradžios ir pabaigos data ir laikas);

6.12. informacija dėl nuomojamo nekilnojamojo turto apžiūros (asmens, atsakingo už turto apžiūrą ir informacijos pateikimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, tiksli turto apžiūros data ir laikas) ir jo naudojimo sąlygų;

6.13. nekilnojamojo turto nuomos terminas;

6.14. kitos, jeigu tokios yra, sąlygos, kurias nekilnojamojo turto nuomininkas ir e. konkurso laimėtojas turės atitikti ir (arba) įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis ir (arba) nuomos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu;

6.15. kitos, jeigu tokios yra, nekilnojamojo turto nuomos sąlygos.

 

III SKYRIUS

E. KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Į E. KONKURSĄ REGISTRUOJAMI ASMENYS

 

7. Dalyvauti e. konkurse gali Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai, juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, asmenys, sudarę rašytinį susitarimą dalyvauti e. konkurse ir kartu nuomos teisėmis įsigyti išnuomojamą nekilnojamąjį turtą. Asmenys, registruodamiesi į e. konkursą, specialioje interneto svetainėje turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas:

 

7.1. juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės:

 

7.1.1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, patvirtintą kopiją;

 

7.1.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, patvirtintą kopiją;

 

7.2. juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės:

 

7.2.1. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo e. konkurse, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą dėl dalyvavimo e. konkurse turi priimti valdymo organas, patvirtintą kopiją;

 

7.2.2. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų patvirtintas kopijas;

 

7.2.3. rašytinio susitarimo dėl ketinimo nuomos teisėmis kartu įsigyti išnuomojamą nekilnojamąjį turtą patvirtintas kopijas, jeigu e. konkurse ketina dalyvauti keli asmenys arba asmenų grupė;

 

7.2.4. kitus e. konkurso sąlygose nurodytus dokumentus ar informaciją, įskaitant informaciją apie atitiktį nekilnojamojo turto e. konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo nekilnojamojo turto specialiosioms charakteristikoms, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą; paaiškinimus, kokiam tikslui e. konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą; dokumentus, kuriais patvirtinama, kad e. konkurso dalyvio veikla atitinka Aprašo 6.3 papunktyje nurodytą veiklą, kuriai išnuomojamas nekilnojamasis turtas, bet neapsiribojant šia informacija ir dokumentais;

7.3. fiziniai asmenys – Aprašo 7.2.2–7.2.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus ar informaciją;

 

7.4. užsienio subjektai – užsienio valstybės pilietybės patvirtinimo dokumento arba užsienio valstybės nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus, legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

E. KONKURSO DALYVIŲ REGISTRACIJA

 

8. Registracija į e. konkursą vyksta prisijungiant specialioje interneto svetainėje ir prisijungusiam asmeniui patvirtinus savo tapatybę specialioje interneto svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

9. Fizinis asmuo, prisijungęs specialioje interneto svetainėje, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, specialioje interneto svetainėje pateikęs dokumentų, kuriais patvirtinami atstovavimo įgaliojimai, skaitmenines kopijas.

 

10. Fizinis asmuo į e. konkursą gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.

11. Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, specialioje interneto svetainėje nurodo adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta (buveinė) nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruotąja), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas pradinis įnašas.

 

12. Asmuo, prisijungęs specialioje interneto svetainėje, turi teisę susipažinti su Aprašo 6 punkte nurodyta informacija ir nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu, taip pat turi patvirtinti, kad susipažino su Aprašu ir kitomis e. konkurso organizatoriaus nustatytomis taisyklėmis ir sutinka, kad informacinių sistemų tvarkytojai ar valdytojai tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo e. konkurse tikslais teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

13. Prieš pradedant registraciją į konkretų e. konkursą, į e. konkurso organizatoriaus nurodytą sąskaitą turi būti sumokėtas registracijos mokestis ir pradinis įnašas, o dokumentų, kuriais patvirtinamas mokėjimas, kopijos specialioje interneto svetainėje pateiktos e. konkurso organizatoriui.

 

14. E. konkurso dalyviu laikomas asmuo, kuris iki skelbime nurodyto termino pabaigos yra pateikęs visus reikalaujamus dokumentus ir informaciją, kurių tinkamumą įvertino e. konkurso organizatorius, į e. konkurso organizatoriaus nurodytą sąskaitą yra sumokėję registracijos mokestį ir pradinį įnašą ir kuris yra gavęs e. konkurso organizatoriaus pranešimą apie patvirtintą jo registraciją į e. konkursą. Asmuo, nepateikęs reikalaujamų dokumentų ir informacijos arba pateikęs netinkamus dokumentus ir informaciją, nesumokėję registracijos mokesčio ir (arba) pradinio įnašo, gauna pranešimą apie nepatvirtintą registraciją į e. konkursą.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

E. KONKURSO VYKDYMAS

 

15. E. konkurso dalyvis gali dalyvauti e. konkurse ir siūlyti nekilnojamojo turto nuompinigių dydį. Pirmasis e. konkurso dalyvio siūlomas nekilnojamojo turto nuompinigių dydis negali būti mažesnis už pradinį nekilnojamojo turto nuompinigių dydį. 

16. Nekilnojamojo turto nuompinigių dydis didinamas automatiniu arba neautomatiniu būdais.  

17. Jeigu e. konkurso dalyvis nekilnojamojo turto nuompinigių dydį didina neautomatiniu būdu, jis turi siūlyti didesnį nekilnojamojo turto nuompinigių dydį už prieš tai pasiūlytąjį, tačiau jį didinti ne mažiau negu nurodytas mažiausias nekilnojamojo turto nuompinigių didinimo intervalas.

18. Jeigu e. konkurso dalyvis nekilnojamojo turto nuompinigių dydį didina automatiniu būdu, jis nurodo savo siūlomą pradinį nuompinigių dydį, didžiausią siūlomą nuompinigių dydį ir nuompinigių dydžio didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis negu nustatytas mažiausias nuompinigių dydžio didinimo intervalas. Nekilnojamojo turto nuompinigių dydį didinant automatiniu būdu, specialioje interneto svetainėje rodomas e. konkurso dalyvio siūlomas pradinis nuompinigių dydis, kuris išlieka iki to momento, kol kitas e. konkurso dalyvis pasiūlo didesnį nekilnojamojo turto nuompinigių dydį. Kitam e. konkurso dalyviui pasiūlius didesnį nekilnojamojo turto nuompinigių dydį, automatinį nuompinigių dydžio didinimą nustačiusio e. konkurso dalyvio siūlomas nekilnojamojo turto nuompinigių dydis automatiškai padidinamas e. konkurso dalyvio nustatytu intervalu, kol kito e. konkurso dalyvio pasiūlytas nuompinigių dydis viršys automatinį nuompinigių dydžio didinimą nustačiusio e. konkurso dalyvio nurodytą didžiausią nekilnojamojo turto nuompinigių dydį.

19. Jeigu e. konkurso dalyvis, nekilnojamojo turto nuompinigių dydį didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokį patį nekilnojamojo turto nuompinigių dydį, kokį kitas e. konkurso dalyvis, nekilnojamojo turto nuompinigių dydį didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą nuompinigių dydį, specialioje interneto svetainėje rodomas anksčiau automatinį nuompinigių dydžio didinimą nustačiusio e. konkurso dalyvio didžiausias siūlomas nuompinigių dydis, kuris tampa tuo metu už turto nuomą siūlomu nekilnojamojo turto nuompinigių dydžiu. Šį nekilnojamojo turto nuompinigių dydį kiti e. konkurso dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnį nekilnojamojo turto nuompinigių dydį arba automatiniu būdu nurodydami didesnį nekilnojamojo turto nuompinigių dydį. Šiame Aprašo punkte nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu nuompinigių dydį didinantis e. konkurso dalyvis pasiūlo tokį patį didžiausią siūlomą nekilnojamojo turto nuompinigių dydį, kokį kitas e. konkurso dalyvis, nekilnojamojo turto nuompinigių dydį didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą nekilnojamojo turto nuompinigių dydį.

20. Iki e. konkurso pabaigos bet kuris e. konkurso dalyvis gali nustatyti automatinį nuompinigių didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą nekilnojamojo turto nuompinigių dydį. E. konkurso dalyvis, kurio pasiūlytas nekilnojamojo turto nuompinigių dydis yra didžiausias, negali sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatyto didžiausio siūlomo nuompinigių dydžio, jeigu jo pasiūlytas nekilnojamojo turto nuompinigių dydis jau yra rodomas specialioje interneto svetainėje kitiems e. konkurso dalyviams. E. konkurso metu specialioje interneto svetainėje rodomas didžiausias nuompinigių dydis.

21. E. konkurso dalyvio pasiūlytas nekilnojamojo turto nuompinigių dydis laikomas priimtu, kai iki e. konkurso pabaigos jis užfiksuojamas specialioje interneto svetainėje.

22. E. konkursas specialioje interneto svetainėje skelbiamas neįvykusiu, jeigu:

22.1. neužregistruojamas nė vienas e. konkurso dalyvis;

22.2. visi e. konkurso dalyviai nepasiūlo jokio nuompinigių dydžio;

22.3. informacinių sistemų tvarkytojas e. konkurso organizatoriui pateikia duomenis apie esminius specialios interneto svetainės, kurioje vykdomas e. konkursas, veiklos sutrikimus;

22.4. e. konkurso laimėtojui Aprašo 31 punkte nurodytame pranešime nustatytu laiku arba per Aprašo 32 punkte nurodytą terminą nepasirašius nekilnojamojo turto nuomos sutarties arba nesuderinus kito nekilnojamojo turto nuomos sutarties pasirašymo laiko, kaip numatyta Aprašo 31 punkte.

23. Jeigu Aprašo 22 punkte nustatytais atvejais e. konkursas du kartus iš eilės paskelbiamas neįvykusiu, skelbiant to paties nekilnojamojo turto e. konkursą trečią kartą, pradinis nekilnojamojo turto nuompinigių dydis gali būti sumažintas ne daugiau kaip 30 procentų. Skelbiant to paties nekilnojamojo turto e. konkursą ketvirtą ar daugiau kartų, pradinį turto nuompinigių dydį nustato e. konkurso organizatorius.

24. E. konkurso organizatorius bet kuriuo metu iki nekilnojamojo turto nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti e. konkursą, jeigu:

24.1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki e. konkurso paskelbimo ir dėl kurių e. konkursas negali būti vykdomas Apraše nustatyta tvarka;

24.2. paskelbus e. konkursą paaiškėja, kad nekilnojamojo turto nuoma negalima.

25. Apie e. konkurso nutraukimą informuojama specialioje interneto svetainėje.

26. Pradinis įnašas e. konkurso dalyviams grąžinamas per 5 darbo dienas:

26.1. po e. konkurso paskelbimo neįvykusiu Aprašo 22.1–22.3 papunkčiuose nurodytais atvejais;

26.2. po e. konkurso nutraukimo (Aprašo 24 punkte nurodytais atvejais);

26.3. po e. konkurso pabaigos, išskyrus e. konkurso laimėtoją, kurio pradinis įnašas įskaitomas į nuompinigius.

27. Registracijos mokestis grąžinamas per 5 darbo dienas nutraukus e. konkursą arba paskelbus jį neįvykusiu dėl esminių specialios interneto svetainės veiklos sutrikimų, dėl kurių negali būti vykdomas e. konkursas.

 

V SKYRIUS

E. KONKURSO PABAIGA IR NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

28. E. konkursas baigiasi skelbime nustatytu laiku. Jeigu iki e. konkurso pabaigos gaunamas bent vienas pasiūlymas dėl nekilnojamojo turto nuompinigių dydžio, e. konkursas pratęsiamas papildomam penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, per kurį e. konkurso dalyviai gali siūlyti nekilnojamojo turto nuompinigių dydį. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių ir nulio sekundžių terminą gauto pasiūlymo dėl nuompinigių e. konkursas pakartotinai pratęsiamas penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo didesnio nuompinigių dydžio pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas e. konkursas užbaigiamas, jeigu per penkias minutes ir nulį sekundžių po paskutinio pasiūlymo dėl nuompinigių negaunamas kitas pasiūlymas dėl didesnių nuompinigių.

29. E. konkurso laimėtoju pripažįstamas e. konkurso dalyvis, iki e. konkurso pabaigos pasiūlęs didžiausią nekilnojamojo turto nuompinigių dydį. E. konkurso laimėtojui išsiunčiamas pranešimas apie laimėtą e. konkursą, o nelaimėjusiems e. konkurso dalyviams išsiunčiamas pranešimas, kad e. konkurso nelaimėjo.

30. Pasibaigus e. konkursui, specialioje interneto svetainėje paskelbiamas didžiausias pasiūlytas nekilnojamojo turto nuompinigių dydis.

31. E. konkurso organizatorius per 3 darbo dienas nuo e. konkurso pabaigos e. konkurso laimėtojui išsiunčia pranešimą, kuriame nurodo nekilnojamojo turto nuomos sutarties pasirašymo vietą, datą ir laiką, taip pat galimybę e. konkurso laimėtojui suderinti kitą nekilnojamojo turto nuomos sutarties pasirašymo vietą, datą ir laiką. Nekilnojamojo turto nuomos sutartis, kurios pavyzdinė forma nustatyta Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“, 1 priede, gali būti pasirašoma ir elektroniniu parašu, jeigu e. konkurso organizatorius ir e. konkurso laimėtojas turi elektroninio parašo teisę.

32. Jeigu nekilnojamojo turto nuomos sutartis pasirašoma elektroniniu parašu, e. konkurso laimėtojas, gavęs e. konkurso organizatoriaus elektroniniu parašu pasirašytą nekilnojamojo turto nuomos sutartį, per 5 darbo dienas ją pasirašo elektroniniu parašu ir persiunčia e. konkurso organizatoriui.

 

33. Nekilnojamojo turto perdavimas įforminamas nekilnojamojo turto perdavimo–priėmimo aktu (toliau – perdavimo–priėmimo aktas) nuomos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

34. E. konkurso laimėtojui pasirašius nekilnojamojo turto nuomos sutartį ir perdavimo–priėmimo aktą, e. konkurso organizatorius nekilnojamojo turto nuomos sutartį ir perdavimo–priėmimo aktą registruoja Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto nuomos sutarties ir perdavimo–priėmimo akto registravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidas apmoka e. konkurso laimėtojas.

 

___________________________________________

Papildyta priedu:

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1814, 2002-11-19, Žin., 2002, Nr. 112-5009 (2002-11-22), i. k. 1021100NUTA00001814

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 "Dėl valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 246, 2006-03-10, Žin., 2006, Nr. 30-1047 (2006-03-16), i. k. 1061100NUTA00000246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 "Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 485, 2007-05-09, Žin., 2007, Nr. 58-2242 (2007-05-26), i. k. 1071100NUTA00000485

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 "Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 84, 2009-02-04, Žin., 2009, Nr. 18-704 (2009-02-14), i. k. 1091100NUTA00000084

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 "Dėl valstybės materialiojo turto nuomos" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 947, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 106-4428 (2009-09-05), i. k. 1091100NUTA00000947

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 "Dėl valstybės materialiojo turto nuomos" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 472, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 50-2479 (2012-04-28), i. k. 1121100NUTA00000472

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 "Dėl valstybės materialiojo turto nuomos" papildymo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 849, 2013-09-17, Žin., 2013, Nr. 101-4998 (2013-09-26), i. k. 1131100NUTA00000849

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 "Dėl valstybės materialiojo turto nuomos" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1229, 2014-11-05, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16656

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1334, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20629

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo  

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 272, 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06647

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1284, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30047

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 76, 2017-02-01, paskelbta TAR 2017-02-02, i. k. 2017-01930

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 883, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-03, i. k. 2017-17462

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 253, 2019-03-13, paskelbta TAR 2019-03-19, i. k. 2019-04274

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 129, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03625

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 453, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-06, i. k. 2020-09688

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 37, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-21, i. k. 2021-01017

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo