Įsakymas netenka galios 2020-07-01:

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-207, 2020-06-11, paskelbta TAR 2020-06-12, i. k. 2020-12892

Dėl leidimų ir jų priedų formų patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2011-02-04 iki 2020-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 105-3783, i. k. 101517AISAK00000012

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMO TIRTI ŽEMĖS GELMES IR KITŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 12 d. Nr. 12

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164) 6 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1433 (Žin., Nr. 102-3634),

Tvirtinu pridedamas formas:

1. Leidimą tirti žemės gelmes;

2. Juridinio asmens duomenų korteles;

3. Pažymą apie dirbančius privalomos specializacijos, kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistus.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                    JUOZAS MOCKEVIČIUS


 

Forma patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos

direktoriaus 2001 12 12 įsakymu Nr. 12

 

_________________________________________________________

(juridinio asmens  pavadinimas)

 

JURIDINIO ASMENS DUOMENŲ KORTELĖ

 

___________ Nr. ________

(data)

 

_____________

(sudarymo vieta)

 

1. Juridinio asmens visas ir sutrumpintas pavadinimas...........................................................................

................................................................................................................................................................

 

2. Juridinio asmens kodas ......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

3. Buveinė (adresas), pašto indeksas .....................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

4. Telefono (būtina nurodyti laidinio telefono numerį) ir fakso numeriai..............................................

................................................................................................................................................................

 

5. Banko rekvizitai..................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

6. Juridinio asmens teisinė forma ...........................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

7. Juridinio asmens įregistravimo data ir rejestro numeris .....................................................................

................................................................................................................................................................

 

8. Pagrindinė veikla pagal įstatus (ir pagal klasifikatorių)......................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

9. Kita veikla pagal įstatus (ir pagal klasifikatorių)................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

10. Bendras darbuotojų skaičius.............................................................................................................

................................................................................................................................................................

11. Trumpa turimų mechanizmų, technologinės įrangos charakteristika................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

_______________________________________________                    __________________

     (pareigų pavadinimas)                                                     (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________


 

Patvirtinta

Lietuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 12

(Lietuvos geologijos

2011 m. sausio 28 d.

įsakymo Nr. 1-28 redakcija)

 

(Pažymos apie dirbančius privalomos specializacijos ir kvalifikacijos specialistus ir kitus technikos inžinerijos darbuotojus forma)

___________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE DIRBANČIUS PRIVALOMOS SPECIALIZACIJOS IR KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS IR KITUS TECHNIKOS INŽINERIJOS DARBUOTOJUS

 

_______________ Nr. ______________

(data)

_________________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Nuo kada dirba

Pareigos

Kokią mokymo įstaigą baigęs ir kada

Suteikta kvalifikacija

Diplomo numeris

Darbo stažas pagal specialybę

1.

.

 

 

 

 

 

 

2.

.

 

 

 

 

 

 

3.

.

 

 

 

 

 

 

 

__________________                            ____________                   _____________________

(pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-28, 2011-01-28, Žin., 2011, Nr. 14-641 (2011-02-03), i. k. 111517AISAK00001-28

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 12

(Lietuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2008 m. gruodžio 17 d.

įsakymo Nr. 1-202 redakcija)

 

 

(herbas)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

 

 

_______________ Nr. ________

(data)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, leidžiama:

________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)

(kodas (taikoma juridiniams asmenims) ________________________,

buveinė (adresas) ______________________________)

 

nuo ________________________

(leidimo įsigaliojimo data)

atlikti: _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 

Direktorius                                   ______________              ______________________

A.V.                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-202, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5933 (2008-12-23), i. k. 108517AISAK0001-202

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-202, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5933 (2008-12-23), i. k. 108517AISAK0001-202

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 12 "Dėl leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-28, 2011-01-28, Žin., 2011, Nr. 14-641 (2011-02-03), i. k. 111517AISAK00001-28

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 12 "Dėl Leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo" pakeitimo