Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 99-3517, i. k. 1011010ISTA00IX-576

 

TAR pastaba. Įstatymas Nr. XIV-808 taikomas rengiant 2022 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių įmonių grupės konsoliduotuosius metinius pranešimus

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-808, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27386

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 10 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-01:

Nr. XII-1697, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08119

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS ATSKAITOMYBĖS
ĮSTATYMAS

 

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-576

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato įmonių grupių konsoliduotąją finansinę atskaitomybę, reikalavimą atlikti įmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, įmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų skelbimo tvarką, konsoliduotojo metinio pranešimo, konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos parengimo ir skelbimo tvarką, atsakomybę už įmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, konsoliduotojo metinio pranešimo rengimą ir skelbimą.

2. Šiuo įstatymu įgyvendinami įstatymo priede nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas taikomas šioms įmonėms: akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, galinčioms daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį vienai ar kelioms įmonėms, kurios yra pelno siekiantys juridiniai asmenys.

2. Bankams, kitoms kredito ir finansų įstaigoms, reguliuojamos rinkos operatoriui, Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms šis įstatymas taikomas tiek, kiek jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-469, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10831

 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Įmonių grupė – patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės.

2. Įmonių grupės finansinių ataskaitų konsolidavimas – įmonių grupės finansinių ataskaitų sujungimas taikant Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose arba tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose nustatytus metodus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

3. Įmonių grupės konsoliduotasis metinis pranešimas (toliau – konsoliduotasis metinis pranešimas) – įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį papildanti ataskaita, kurioje pateikiami teisės aktų numatyti įmonių grupės finansinių metų veiklos ir numatomos veiklos duomenys.

4. Įmonių grupės konsoliduotoji finansinė atskaitomybė įmonių grupės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma.

5. Įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) – įmonių grupės finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas kaip vienos įmonės finansinių ataskaitų rinkinys.

6. Įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos) – įmonių grupės finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas kaip vienos įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

7. Netiesioginis lemiamas poveikis įmonei – lemiamas poveikis įmonei, daromas kitos įmonės per savo patronuojamąsias įmones arba patronuojamųjų įmonių patronuojamąsias įmones dėl bent vienos iš šio straipsnio 10 dalyje nustatytų sąlygų.

8. Patronuojamoji įmonė – įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį.

9. Patronuojančioji įmonė – įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį.

10. Tiesioginis lemiamas poveikis įmonei – lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų:

1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių;

2) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos įmonės vadovą, daugumą valdymo ar priežiūros organo narių;

3) įmonė turi teisę kitai įmonei daryti lemiamą poveikį pagal su šia įmone sudarytą sutartį arba pagal steigimo sutartį ar įstatus;

4) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, pagal susitarimus su kitais tos kitos įmonės dalyviais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę tos įmonės dalyvių balsų.

11. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 1997 m. Konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮMONIŲ GRUPIŲ KATEGORIJOS

 

4 straipsnis. Mažos, vidutinės ir didelės įmonių grupės

1. Mažos įmonių grupės – įmonių grupės, kurių ne mažiau kaip du bendri įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų rodikliai patronuojančiosios įmonės paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė (neatskaitant tarpusavio sandorių) – 6 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus (neatskaitant tarpusavio pardavimo pajamų) – 9 600 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

2. Vidutinės įmonių grupės – įmonių grupės, kurių ne mažiau kaip du bendri įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų rodikliai patronuojančiosios įmonės paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė (neatskaitant tarpusavio sandorių) – 24 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus (neatskaitant tarpusavio pardavimo pajamų) – 48 000 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų.

3. Didelės įmonių grupės – įmonių grupės, kurių ne mažiau kaip du bendri įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų rodikliai patronuojančiosios įmonės paskutinę finansinių metų dieną viršija dydžius, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje.

4. Įmonių grupė priskiriama kitai įmonių grupės kategorijai tuo atveju, kai šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti rodikliai patronuojančiosios įmonės paskutinę finansinių metų dieną neviršijami arba pradedami viršyti dvejus iš eilės finansinius metus.

5. Šio straipsnio 4 dalies nuostata netaikoma rengiant šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą ir šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytą konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO SUDARYMO SĄLYGOS IR IŠIMTYS

 

5 straipsnis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo sudarymo sąlygos

1. Patronuojančioji įmonė privalo sudaryti metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą.

2.  Patronuojančiosios įmonės ir visų jos patronuojamųjų įmonių finansinės ataskaitos turi būti konsoliduojamos nepaisant to, kur yra įregistruotos patronuojamųjų įmonių buveinės.

3. Įmonė, kuri yra įmonių grupės patronuojamosios įmonės patronuojamoji įmonė, laikoma tos įmonių grupės patronuojančiosios įmonės patronuojamąja įmone ir jos finansinės ataskaitos turi būti konsoliduojamos.

4.  Maža įmonių grupė gali nesudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo.

5. Šio straipsnio 4 dalies nuostata netaikoma, jeigu bent viena iš įmonių grupės įmonių yra viešojo intereso įmonė.

 

6 straipsnis. Išimtys, kai patronuojančioji įmonė, būdama kitos įmonių grupės patronuojamoji įmonė, nesudaro konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo

1. Patronuojančioji įmonė gali nesudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo, jeigu ji yra patronuojamoji įmonė ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

1) visas jos akcijas valdo jos patronuojančioji įmonė;

2) ne mažiau kaip 90 procentų jos akcijų valdo jos patronuojančioji įmonė ir likusieji jos akcininkai neprieštarauja, kad nebūtų sudaromos konsoliduotosios finansinės ataskaitos.

2. Įmonė, kuri atitinka vieną iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali nesudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo tik tuo atveju, kai:

1) jos ir jos patronuojamųjų įmonių finansinės ataskaitos įtrauktos į kitos įmonių grupės, kurios patronuojančioji įmonė vadovaujasi šiuo įstatymu arba kitos valstybės narės teisės aktais, konsoliduotąsias finansines ataskaitas;

2) šios dalies 1 punkte nurodytos įmonių grupės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir konsoliduotasis metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada lietuvių kalba skelbiami vadovaujantis šiuo įstatymu;

3) jos aiškinamajame rašte nurodyta patronuojančiosios įmonės, kuri rengia šio straipsnio
2 dalies 1 punkte nurodytas konsoliduotąsias finansines ataskaitas, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, informacija apie sprendimą atleisti nuo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo rengimo ir atleidimo priežastys.

3. Šiame straipsnyje nurodytos išimtys netaikomos, jeigu bent vienos iš įmonių grupės įmonių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

 

7 straipsnis. Išimtys, kai patronuojamosios įmonės finansinės ataskaitos nekonsoliduojamos ir nesudaromas konsoliduotasis metinis pranešimas

1. Patronuojamosios įmonės finansinės ataskaitos gali būti nekonsoliduojamos, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) patronuojamosios įmonės akcijos įsigytos numatant jas parduoti per vienus metus nuo įsigijimo dienos;

2) patronuojamosios įmonės veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, kurie suvaržo jos valdymą ir galimybę perleisti patronuojančiajai įmonei turtą;

3) ypač retais atvejais, kai nedarant per didelių išlaidų arba pernelyg nedelsiant neįmanoma gauti informacijos, reikalingos konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms sudaryti.

2. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išimties, patronuojamosios įmonės finansinės ataskaitos gali būti nekonsoliduojamos, jeigu ta įmonė nereikšminga įmonių grupės požiūriu. Įmonių grupės požiūriu patronuojamoji įmonė laikoma nereikšminga, jeigu jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 procentų patronuojančiosios įmonės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 procentų patronuojančiosios įmonės pardavimo grynųjų pajamų per tą patį laikotarpį. Ši nuostata netaikoma, jeigu toje pačioje įmonių grupėje yra keletas tokių patronuojamųjų įmonių ir jų finansinių ataskaitų nekonsolidavus būtų pažeistas reikšmingumo principas ir reikalavimas teisingai parodyti įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus. Patronuojančioji įmonė, turinti tik patronuojamąsias įmones, kurių kiekviena atskirai ir visos kartu yra nereikšmingos, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo gali nesudaryti.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

8 straipsnis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios konsoliduotosios finansinės ataskaitos:

1) konsoliduotasis balansas;

2) konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita;

3) konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita;

4) konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

5) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2. Visos šio straipsnio 1 dalyje išvardytos konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudaro nedalomą visumą.

3. Finansinių ataskaitų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, pavadinimai gali būti kitokie, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, jeigu konsoliduotosios finansinės ataskaitos rengiamos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

9 straipsnis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimo reikalavimai

1. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti parengiamos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus.

2. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengiamos naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

3. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis Įmonių atskaitomybės įstatymu, šiuo įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais arba tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau kartu – finansinės atskaitomybės standartai), kaip nustatyta Finansinės apskaitos įstatyme.

4. Jeigu šio įstatymo ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatų nepakanka, kad konsoliduotosios finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai parodytų įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turi būti pateikta papildoma informacija.

5. Išskirtiniais atvejais, kai pagal finansinės atskaitomybės standartus parengtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos prieštarauja šio straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams, galima nukrypti nuo finansinės atskaitomybės standartų, kad būtų įvykdytas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus. Kiekvienas toks atvejis, jo priežastys ir poveikis įmonių grupės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms, sąnaudoms ir pinigų srautams turi būti nurodyti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

6. Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose turi būti nurodytas visas įmonių grupės turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas, turimi paskutinę ataskaitinio laikotarpio, kurio konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengiamos, dieną, taip pat pajamos ir sąnaudos, susijusios su ataskaitiniu laikotarpiu, kurio pelno (nuostolių) ataskaita parengiama.

7. Rengiant konsoliduotąsias finansines ataskaitas, turi būti konsoliduojamos to paties ataskaitinio laikotarpio patronuojančiosios įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių finansinės ataskaitos.

8. Kai patronuojančiosios įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių ataskaitiniai laikotarpiai nesutampa, rengiant konsoliduotąsias finansines ataskaitas pasirenkamas tas ataskaitinis laikotarpis, kurio finansines ataskaitas parengė tos įmonių grupės didžiausios įmonės. Šiuo atveju kitos tos įmonių grupės įmonės savo finansines ataskaitas turi parengti iki tos įmonių grupės didžiausių įmonių paskutinės ataskaitinio laikotarpio, kurio finansinės ataskaitos parengiamos, dienos, o jeigu to padaryti neįmanoma, gali būti konsoliduojamos ir skirtingų laikotarpių finansinės ataskaitos, tačiau tie laikotarpiai negali skirtis daugiau kaip trimis mėnesiais.

9. Jeigu konsoliduojant finansines ataskaitas buvo taikytos šio straipsnio 8 dalies nuostatos, tai turi būti nurodyta konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

10. Kai atsiranda patronuojančiosios įmonės ir patronuojamosios įmonės santykiai, patronuojamosios įmonės veiklos rezultatai į konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiami ne nuo finansinių metų pradžios, o nuo tos dienos, kurią atsirado patronuojančiosios įmonės ir patronuojamosios įmonės santykiai.

11. Jeigu patronuojančioji įmonė praranda galimybę daryti patronuojamajai įmonei tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį, į konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtraukiami tik patronuojamosios įmonės veiklos rezultatai iki galimybės daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį praradimo dienos.

12. Kai konsoliduotąsias finansines ataskaitas savo nuožiūra nusprendžia parengti įmonė, kurios šis įstatymas jų parengti neįpareigoja, įmonė konsoliduotąsias finansines ataskaitas turi parengti pagal šio įstatymo reikalavimus.

13. Patronuojančioji įmonė privalo pasinaudoti teise daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį, siekdama užtikrinti, kad jai pareikalavus patronuojamosios įmonės laiku pateiktų informaciją, būtiną šio įstatymo reikalavimams įvykdyti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS

 

10 straipsnis. Konsoliduotasis metinis pranešimas

1. Įmonės prie metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų privalo parengti konsoliduotąjį metinį pranešimą.

2. Konsoliduotajame metiniame pranešime turi būti pateikiama:

1) objektyvi įmonių grupės būklės, veiklos ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas;

2) įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, personalo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimais susijusi informacija, kai reikia, – nuorodos į konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

3) Neteko galios nuo 2017-01-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

 

4) informacija apie svarbius įvykius po finansinių metų pabaigos;

5) įmonių grupės veiklos planai ir prognozės;

6) informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą;

7) patronuojančiosios įmonės akcijų, priklausančių pačiai įmonei, jos patronuojamosioms įmonėms arba jų pavedimu, bet savo vardu veikiantiems asmenims, skaičius ir nominalioji vertė;

8) informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai įmonių grupė naudoja finansines priemones ir tai yra svarbu vertinant įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

3. Įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, konsoliduotajame metiniame pranešime, be šio straipsnio 2 dalyje nustatytos informacijos, turi būti aprašomi įmonių grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai.

4. Viešojo intereso įmonės, kurios yra didelės įmonių grupės, kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus paskutinę finansinių metų dieną viršija 500, patronuojančiosios įmonės, be šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos informacijos, į konsoliduotąjį metinį pranešimą įtraukia konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą, išskyrus šio įstatymo 101 straipsnio 9 dalyje nustatytą atvejį.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-808, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27386

 

5. Įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba įmonės įstatuose gali būti nustatyta ir daugiau konsoliduotojo metinio pranešimo sudarymo reikalavimų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

 

6. Įmonė, rengianti konsoliduotąjį metinį pranešimą, savo metinį pranešimą gali sujungti su konsoliduotuoju metiniu pranešimu. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta informacija turi būti pateikta bendrovių valdymo ataskaitoje, nurodytoje Įmonių atskaitomybės įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

101 straipsnis. Konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita

1. Konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiama su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimais susijusi informacija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija teikiama tokios apimties, kiek būtina įmonių grupės plėtrai, veiklos rezultatams, būklei ir jos veiklos poveikiui suprasti, ir apima:

1) trumpą įmonių grupės verslo modelio aprašymą;

2) įmonių grupės politikos, kurios laikomasi dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, įskaitant atliktą šios politikos įgyvendinimo kontrolę, aprašymą;

3) įmonių grupės politikos, kurios laikomasi dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, rezultatus;

4) informaciją apie pagrindinę riziką šio straipsnio 1 dalyje nurodytais klausimais, susijusią su įmonių grupės vykdoma veikla, kiek tai susiję su įmonių grupės verslo santykiais, produktais ar paslaugomis, dėl kurių gali kilti neigiamų padarinių, ir informaciją, kaip įmonių grupė tą riziką valdo;

5) nefinansinius pagrindinius įmonių grupės veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečia veikla.

3. Jeigu įmonių grupė nesilaiko politikos dėl vieno ar kelių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų klausimų, konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiami aiškūs ir argumentuoti to paaiškinimai.

4. Konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje, kai reikia, turi būti pateikiamos nuorodos į konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai.

5. Įmonių grupė gali neatskleisti informacijos apie būsimą plėtrą arba su vykstančiomis derybomis susijusių klausimų, jeigu, remiantis tinkamai pagrįsta patronuojančiosios įmonės vadovo, valdymo ir priežiūros organų narių, veikiančių pagal jiems įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją, nuomone, už kurią patronuojančiosios įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai yra atsakingi, tokios informacijos atskleidimas pakenktų komercinei įmonių grupės padėčiai, o jos neatskleidimas netrukdytų teisingai suprasti įmonių grupės plėtros, veiklos rezultatų, būklės ir jos veiklos poveikio.

6. Patronuojančioji įmonė, pateikdama šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, gali vadovautis šios informacijos atskleidimo reikalavimus nustatančiomis Europos Sąjungos ar tarptautinėmis sistemomis ar metodikomis. Konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje nurodoma, kokiomis sistemomis ar metodikomis vadovautasi.

7. Konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje taip pat pateikiama Reglamento (ES) 2020/852 8 straipsnyje nurodyta informacija.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-808, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27386

 

8. Patronuojančioji įmonė, kuri yra patronuojamoji įmonė, atleidžiama nuo prievolės parengti konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą, jeigu jos ir jos patronuojamųjų įmonių informacija yra įtraukta į vadovaujantis šiuo įstatymu arba kitos valstybės narės teisės aktais rengiamą patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą ataskaitą, kurioje pateikiama konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujama pateikti informacija (toliau – atskira konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita). Konsoliduotajame metiniame pranešime turi būti nurodyta, kad patronuojamosios įmonės informacija įtraukta į patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą. Jeigu patronuojančioji įmonė yra kitoje valstybėje narėje ir rengia atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą, ši ataskaita lietuvių kalba skelbiama viešai patronuojamosios įmonės interneto svetainėje.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-808, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27386

 

9. Patronuojančioji įmonė, kuri parengia atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą, gali neįtraukti konsoliduotosios socialinės atsakomybės ataskaitos į konsoliduotąjį metinį pranešimą, kaip reikalaujama šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje, jeigu atskira konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita praėjus ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui po paskutinės finansinių metų dienos skelbiama viešai patronuojančiosios įmonės interneto svetainėje, o konsoliduotajame metiniame pranešime pateikiama nuoroda į ją.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-808, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27386

 

10. Jeigu patronuojančioji įmonė pateikė konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą arba atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą, laikoma, kad ji pateikė ir šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą nefinansinę informaciją.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-808, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27386

 

11. Auditorius ar audito įmonė patikrina, ar buvo pateikta konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita arba atskira konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita, ir tai nurodo auditoriaus išvadoje.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-808, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27386

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS, JŲ IR KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PASIRAŠYMAS, TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 

11 straipsnis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas

Konsoliduotąsias finansines ataskaitas sudarančiose įmonėse turi būti atliktas metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas.

 

12 straipsnis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, konsoliduotojo metinio pranešimo pasirašymas, tvirtinimas ir skelbimas

1. Konsoliduotąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą pasirašo patronuojančiosios įmonės vadovas arba patronuojančiosios įmonės vadovas ir kiti įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyti atsakingi asmenys (nurodomas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė). Konsoliduotąsias finansines ataskaitas taip pat pasirašo konsoliduotąsias finansines ataskaitas parengęs asmuo (nurodomas vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, finansinės apskaitos paslaugas teikiančio juridinio asmens pavadinimas, o tais atvejais, kai finansinės apskaitos paslaugos teikiamos savarankiškai, tai taip pat nurodoma).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

2. Metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir konsoliduotasis metinis pranešimas tvirtinami įstatymų nustatyta tvarka.

3. Patvirtintos metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir konsoliduotasis metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada skelbiami ta pačia tvarka kaip ir metinės finansinės ataskaitos.

4. Skelbiamų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo formos ir tekstai turi būti tokie, pagal kuriuos buvo parengta auditoriaus išvada.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO SAUGOJIMAS, ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PARENGIMĄ IR PATEIKIMĄ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRUI

 

13 straipsnis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo saugojimo tvarka

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, konsoliduotojo metinio pranešimo ir atskiros konsoliduotosios socialinės atsakomybės ataskaitos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

 

14 straipsnis. Atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui

Už įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros konsoliduotosios socialinės atsakomybės ataskaitos parengimą ir paskelbimą atsako patronuojančiosios įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal vadovui, valdymo ir priežiūros organams įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją. Patronuojančiosios įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, pagal įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją nevykdantys pareigų, susijusių su įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, konsoliduotojo metinio pranešimo parengimu ir pateikimu kartu su auditoriaus išvada Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros konsoliduotosios socialinės atsakomybės ataskaitos parengimu ir paskelbimu, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti patronuojančiajai įmonei ir (arba) kitiems asmenims.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTOJI MOKĖJIMŲ VALDŽIOS INSTITUCIJOMS ATASKAITA

 

15 straipsnis. Konsoliduotoji mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita

1. Didelės ir viešojo intereso įmonės, kurios yra patronuojančiosios įmonės ir rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir jeigu jos yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos teisės akte, kuriame nustatyti konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos sudarymo reikalavimai, privalo parengti konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą. Patronuojančioji įmonė laikoma gavybos pramonės įmone arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmone, jeigu kuri nors iš jos patronuojamųjų įmonių yra gavybos pramonės įmonė arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonė.

2. Prievolė parengti konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą netaikoma:

1) mažos įmonių grupės arba vidutinės įmonių grupės patronuojančiajai įmonei, išskyrus atvejus, kai bent viena iš įmonių grupės įmonių yra viešojo intereso įmonė;

2) patronuojančiajai įmonei, kuri taip pat yra patronuojamoji įmonė, jeigu jos patronuojančiosios įmonės veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktais.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

3. Įmonė neturi būti įtraukta į konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą, jeigu įvykdoma bent viena iš šių sąlygų:

1) patronuojamosios įmonės akcijos įsigytos numatant jas parduoti per vienus metus nuo įsigijimo dienos;

2) patronuojamosios įmonės veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, kurie suvaržo jos valdymą ir galimybę perleisti patronuojančiajai įmonei turtą;

3) ypač retais atvejais, kai nedarant per didelių išlaidų arba pernelyg nedelsiant neįmanoma gauti informacijos, reikalingos konsoliduotajai mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitai sudaryti.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos taikomos tik tuo atveju, jeigu jos taikomos sudarant konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

5. Konsoliduotoji mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita pateikiama ir skelbiama viešai kartu su konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis ir konsoliduotuoju metiniu pranešimu Juridinių asmenų registre.

6. Konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą pasirašo ir už jos parengimą ir paskelbimą atsako patronuojančiosios įmonės vadovas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

 


 

Lietuvos Respublikos

įmonių grupių

finansinės atskaitomybės įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

2. 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

3. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES.

Priedo pakeitimai:

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1262, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5547 (2002-12-24)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 8, 9, 11 STRAIPSNIŲ BEI PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO ANTRUOJU(1) SKIRSNIU ĮSTATYMAS

Vadovaujantis šiuo įstatymu sudaroma 2006 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių konsoliduota finansinė atskaitomybė.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1180, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2656 (2007-06-21)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis šiuo įstatymu sudaroma 2007 m. liepos 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių konsoliduota finansinė atskaitomybė.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1634, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 79-3099 (2008-07-12)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija (keistas įstatymo pavadinimas)

Šis įstatymas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 1 d.

Pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytą Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą rengiamas 2008 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotasis metinis pranešimas.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1098, 2010-11-09, Žin., 2010, Nr. 137-6999 (2010-11-23)

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 3, 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PRIEDO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Pagal šį įstatymą sudaromas 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1404, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 71-3366 (2011-06-11)

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1950, 2012-03-29, Žin., 2012, Nr. 44-2143 (2012-04-14)

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 7, 8, 11 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1125, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13625

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1697, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08119

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-95, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29407

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 4, 6, 10, 12, 13, 14 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-469, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10831

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-682, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25107

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pavadinimo, 3, 8, 9, 10, 10-1, 12, 15 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-808, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27386

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 10 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymas