Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 99-3517

neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

ĮSTATYMAS

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-576
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas reglamentuoja konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymą, konsoliduoto metinio pranešimo parengimą, jų tvirtinimą, skelbimą, audito atlikimą, nustato reikalavimus įmonėms, kurios privalo rengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

2. Šiuo Įstatymu siekiama konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo, konsoliduoto metinio pranešimo parengimo, jų tvirtinimo, skelbimo tvarką, audito atlikimo ir reikalavimų įmonėms, kurios privalo rengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę, reglamentavimą suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio Įstatymo priede.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis Įstatymas taikomas akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms (toliau – įmonės).

2. Bankams, kitoms kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms šis Įstatymas taikomas tiek, kiek neprieštarauja jų veiklą reglamentuojantiems įstatymams.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

 

3 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Asocijuota įmonė – įmonė, kuriai kita įmonė (investuotojas) daro reikšmingą įtaką ir kuri nėra nei tos įmonės dukterinė įmonė, nei pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį veikianti įmonė.

2. Dukterinė įmonė – įmonė, kurią kontroliuoja kita įmonė.

3. Grynasis turtas –įmonės turto dalis, likusi iš viso turto, įvertinto pagal tikrąją vertę, atėmus visus įsipareigojimus, įvertintus pagal tikrąją vertę.

4. Įmonių grupė – patronuojanti įmonė ir jos dukterinės įmonės.

5. Konsolidavimas – įmonių grupės finansinių atskaitomybių sujungimas į vieną finansinę atskaitomybę taikant Verslo apskaitos standartuose nustatytus metodus.

6. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – įmonių grupės finansinė atskaitomybė, sudaryta kaip vienos įmonės finansinė atskaitomybė.

7. Kontrolė – įmonės teisė daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant iš to gauti naudos. Kontrolė gali būti tiesioginė ir netiesioginė.

8. Konsoliduotas metinis pranešimas – metinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę papildanti ataskaita, kurioje nurodomi duomenys apie įmonių grupės finansinių metų veiklą ir numatomą veiklą.

9. Mažumos dalis – dukterinės įmonės akcininkams, kurie nėra nei patronuojančios įmonės, nei kitos tai įmonių grupei priklausančios dukterinės įmonės akcininkai, priklausanti dukterinės įmonės nuosavo kapitalo dalis arba ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno (nuostolių) dalis.

10. Metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė – konsoliduota finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus įmonių grupės finansinių metų duomenis.

11. Netiesioginė kontrolė – kontrolė, atsirandanti per kitas kontroliuojamas įmones arba kontroliuojamų įmonių kontroliuojamas įmones.

12. Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicija į akcijas jų įsigijimo metu užregistruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama (mažinama) atsižvelgiant į investuotojui tenkančios įmonės, į kurią investuota, grynojo turto dalies pasikeitimus, įvykusius po įsigijimo. Investuotojo pelno (nuostolių) ataskaitoje parodoma investuotojui tenkanti įmonės, į kurią investuota, grynojo pelno (nuostolių) dalis.

13. Patronuojanti įmonė – įmonė, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja vieną ar kelias įmones.

14. Reikšminga įtaka – galimybė nekontroliuojant įmonės dalyvauti priimant finansinės ir ekonominės veiklos sprendimus. Bet kokiu atveju reikšminga įtaka yra tada, kai įmonė turi kitos įmonės akcijų, suteikiančių ne mažiau kaip 20 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

15. Tiesioginė kontrolė yra tada, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) įmonė turi kitos įmonės akcijų, suteikiančių daugiau kaip pusę balsų;

2) įmonė, turėdama kitos įmonės akcijų, suteikiančių mažiau kaip pusę balsų, turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos įmonės vadovą, daugumą valdybos ar stebėtojų tarybos narių;

3) įmonė, turėdama kitos įmonės akcijų, suteikiančių mažiau kaip pusę balsų, pagal susitarimus su kitais tos kitos įmonės akcininkais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę pastarosios įmonės akcijų teikiamų balsų.

16. Tikroji vertė – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria gali būti užskaitytas nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą, tarpusavio įsipareigojimas.

17. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymuose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

 

4 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo sąlygos

1. Įmonė, turinti vieną arba kelias dukterines įmones, privalo sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

2. Patronuojančios įmonės ir visų jos dukterinių įmonių finansinės atskaitomybės turi būti konsoliduojamos nepaisant to, kur yra įregistruotos dukterinių įmonių buveinės.

3. Įmonė, kuri yra įmonių grupės dukterinės įmonės dukterinė įmonė, laikoma tos įmonių grupės patronuojančios įmonės dukterine įmone ir jos finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduojama.

 

5 straipsnis. Išimtys, kai patronuojanti įmonė, būdama kitos įmonių grupės

dukterinė įmonė, nesudaro konsoliduotos finansinės atskaitomybės

1. Patronuojanti įmonė gali nesudaryti konsoliduotos finansinės atskaitomybės, jeigu ji yra kitos įmonių grupės, kurios patronuojanti įmonė įregistruota Lietuvos Respublikoje, dukterinė įmonė ir atitinka vieną iš šių  sąlygų:

1) visas jos akcijas valdo jos patronuojanti įmonė;

2) ne mažiau kaip 90 procentų jos akcijų valdo jos patronuojanti įmonė ir likusieji jos akcininkai neprieštarauja, kad nebūtų sudaroma konsoliduota finansinė atskaitomybė.

2. Įmonė, kuri atitinka vieną iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali nesudaryti konsoliduotos finansinės atskaitomybės tik tuo atveju, kai:

1) jos ir jos dukterinių įmonių finansinės atskaitomybės įtrauktos į kitos įmonių grupės, kurios patronuojanti įmonė vadovaujasi šiuo Įstatymu, konsoliduotą finansinę atskaitomybę;

2) jos finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte nurodoma patronuojančios įmonės, kuri rengia šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą konsoliduotą finansinę atskaitomybę, pavadinimas, kodas, buveinė, informacija apie sprendimą atleisti nuo konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo ir atleidimo priežastys.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jei patronuojančios įmonės arba bent vienos iš jos dukterinių įmonių vertybiniais popieriais  prekiaujama reguliuojamose rinkose. Tokiu atveju patronuojanti įmonė privalo sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

 

6 straipsnis. Išimtys, kai dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė

nekonsoliduojama

1. Dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė gali būti nekonsoliduojama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) dukterinės įmonės akcijos įsigytos numatant jas perparduoti ir įtraukiamos į patronuojančios įmonės trumpalaikio finansinio turto sąskaitą;

2) dukterinės įmonės veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, kurie suvaržo jos galimybę perleisti patronuojančiai įmonei turtą ir lėšas bei įgyvendinti valdymą;

3) informacija, reikalinga konsoliduotai finansinei atskaitomybei parengti, negali būti pateikta be ypač didelių išlaidų ir gaišaties.

2. Dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė gali būti nekonsoliduojama, jeigu ta įmonė nereikšminga įmonių grupės požiūriu. Įmonių grupės požiūriu dukterinė įmonė laikoma nereikšminga, jei jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 procentų patronuojančios įmonės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 procentų patronuojančios įmonės pardavimo grynųjų pajamų per tą patį laikotarpį. Ši nuostata netaikoma, jeigu toje pačioje įmonių grupėje yra keletas tokių dukterinių įmonių ir jų finansinių atskaitomybių nekonsolidavus būtų pažeistas reikšmingumo principas bei reikalavimas teisingai parodyti įmonių grupės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus.

3. Jeigu dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė nekonsoliduojama, kai yra šio straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, konsoliduotoje metinėje finansinėje atskaitomybėje jos finansinė būklė ir veiklos rezultatai turi būti parodyti taikant nuosavybės metodą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMAS

 

7 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudėtis

1. Konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaro:

1) konsoliduotas balansas;

2) konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita;

3) konsoliduota pinigų srautų ataskaita;

4) konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

5) aiškinamasis raštas.

2. Visos šio straipsnio 1 dalyje išvardytos finansinės atskaitomybės dalys sudaro nedalomą visumą.

 

8 straipsnis. Reikalavimai konsoliduotai finansinei atskaitomybei

1. Konsoliduota finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, nuosavą kapitalą, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, kapitalo ir rezervų kilmę ir dydį pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis, pinigų srautus, taip pat to laikotarpio pajamų ir sąnaudų esmę ir dydį.

2. Konsoliduota finansinė atskaitomybė sudaroma naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą.

 

3 dalies redakcija iki 2007 m. liepos 1 d.

3. Konsoliduota finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, šiuo Įstatymu ir Verslo apskaitos standartais. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais  prekiaujama reguliuojamose rinkose, konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaro vadovaudamosi Tarptautiniais apskaitos standartais.

3 dalies redakcija nuo 2007 m. liepos 1 d.

3. Konsoliduota finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, šiuo Įstatymu ir Verslo apskaitos standartais arba Tarptautiniais apskaitos standartais. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaro vadovaudamosi Tarptautiniais apskaitos standartais, o kitos įmonės gali pasirinkti konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaryti pagal Verslo apskaitos standartus arba Tarptautinius apskaitos standartus ir toks pasirinkimas negali būti keičiamas anksčiau negu po 5 metų (išskyrus atvejį, kai įmonė tampa įmonių grupės įmone). Tarptautiniai apskaitos standartai mutatis mutandis taikomi laikantis šio Įstatymo nuostatų dėl Verslo apskaitos standartų.

 

4. Jei Verslo apskaitos standartų nuostatų nepakanka šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams įvykdyti, įmonės turi pateikti papildomą informaciją. Išskirtiniais atvejais, kai pagal Verslo apskaitos standartus parengta konsoliduota finansinė atskaitomybė prieštarauja šio straipsnio 1 dalies reikalavimams, galima nukrypti nuo Verslo apskaitos standartų, kad būtų įvykdytas šio straipsnio 1 dalies reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonių grupės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Kiekvienas toks atvejis, jo priežastys bei poveikis įmonių grupės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, finansinei būklei ir veiklos rezultatams turi būti nurodyti aiškinamajame rašte.

5. Konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje turi būti nurodytas visas įmonių grupės turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas, turimas tą dieną, kuri laikoma konsoliduotos finansinės atskaitomybės data, taip pat pajamos ir sąnaudos, susijusios su ataskaitiniu laikotarpiu, kurio pelno (nuostolių) ataskaita yra sudaroma.

6. Sudarant konsoliduotą finansinę atskaitomybę turi būti konsoliduojamos to paties ataskaitinio laikotarpio patronuojančios įmonės ir jos dukterinių įmonių finansinės atskaitomybės.

7. Kai patronuojančios įmonės ir jos dukterinių įmonių atskaitiniai laikotarpiai nesutampa, sudarant konsoliduotą finansinę atskaitomybę pasirenkamas tas ataskaitinis laikotarpis, kurio finansines atskaitomybes parengė tos įmonių grupės didžiausios įmonės. Šiuo atveju kitos tos įmonių grupės įmonės savo finansines atskaitomybes turi parengti iki konsolidavimo datos, o jei tai padaryti neįmanoma, gali būti konsoliduojamos ir skirtingų laikotarpių finansinės atskaitomybės, tačiau tie laikotarpiai negali skirtis daugiau kaip trimis mėnesiais.

8. Jei konsoliduojant finansines atskaitomybes buvo taikytos šio straipsnio 7 dalies nuostatos, tai turi būti nurodyta aiškinamajame rašte. Be to, aiškinamajame rašte turi būti nurodyti visi svarbūs faktai ir ūkiniai įvykiai, susiję su atitinkamos įmonės turtu, nuosavu kapitalu ir įsipareigojimais, finansine būkle, pelnu (nuostoliais) ir operacijomis su kitomis įmonėmis, kurių finansinės atskaitomybės yra įtrauktos į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, ir buvę nuo tos įmonės metinės finansinės atskaitomybės datos iki konsoliduotos finansinės atskaitomybės datos.

9. Jei viena įmonė įsigijo kitos įmonės akcijų ir dėl to atsirado patronuojančios įmonės ir dukterinės įmonės santykiai, patronuojanti įmonė turi pareikalauti, kad dukterinė įmonė sudarytų savo finansinę atskaitomybę pagal kiek galima artimesnės tokių santykių atsiradimo datai dienos duomenis. Ši nuostata netaikoma, jei dukterinei įmonei iki eilinės finansinės atskaitomybės datos liko arba po šios datos praėjo ne daugiau kaip du mėnesiai.

10. Kai atsiranda patronuojančios įmonės ir dukterinės įmonės santykiai, dukterinės įmonės veiklos rezultatai į konsoliduotą finansinę atskaitomybę įtraukiami ne nuo finansinių metų pradžios, o nuo tos dienos, kurią atsirado patronuojančios įmonės ir dukterinės įmonės santykiai.

11. Jei patronuojanti įmonė praranda dukterinės įmonės kontrolę, į konsoliduotą finansinę atskaitomybę įtraukiami tik dukterinės įmonės rezultatai iki kontrolės praradimo dienos. Jei po kontrolės praradimo buvusiai patronuojančiai įmonei dar priklauso buvusios dukterinės įmonės akcijų dalis, tai, atsižvelgiant į akcijų kiekį ir konsolidavimą atliekančios įmonės ketinimus, jai likusios buvusios dukterinės įmonės akcijos į apskaitą įtraukiamos kaip asocijuotos įmonės akcijos arba kaip investicija į akcijas.

12. Kai konsoliduotą finansinę atskaitomybę savo nuožiūra nusprendžia sudaryti įmonė, kurios šis Įstatymas neįpareigoja jos sudaryti, ji turi sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę pagal šio Įstatymo reikalavimus.

13. Patronuojanti įmonė privalo pasinaudoti kontrolės teise, siekdama užtikrinti, kad jai pareikalavus dukterinės įmonės laiku pateiktų informaciją, būtiną šio Įstatymo reikalavimams įvykdyti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

Nr. X-1180, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2656 (2007-06-21)

 

9 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės ataskaitų formos

Konsoliduotos finansinės atskaitomybės pavyzdines ataskaitų formas nustato Verslo apskaitos standartai.

9 straipsnis netenka galios nuo 2007 m. liepos 1 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

Nr. X-1180, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2656 (2007-06-21)

 

Įstatymas papildytas antruoju(1) skirsniu

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

ANTRASIS(1) SKIRSNIS
KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
 
9(1) straipsnis. Konsoliduotas metinis pranešimas
1. Įmonės prie metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės privalo parengti konsoliduotą metinį pranešimą.
2. Konsoliduotame metiniame pranešime turi būti pateikiama:

1) objektyvi įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas;

2) įmonių grupės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija;

3) nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis;

4) svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos;
5) įmonių grupės veiklos planai ir prognozės;
6) informacija apie įmonių grupės tyrimų ir plėtros veiklą;
7) skaičius ir nominali vertė patronuojančios įmonės akcijų, priklausančių pačiai įmonei, jos dukterinėms įmonėms arba jų pavedimu, bet savo vardu veikiantiems asmenims;

8) kai įmonių grupė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, atskleidžiami finansinės rizikos valdymo tikslai, naudojamos numatomų sandorių pagrindinių grupių apsidraudimo priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastas.

3. Įmonė, rengianti konsoliduotą metinį pranešimą, savo metinį pranešimą gali sujungti su konsoliduotu metiniu pranešimu. Rengiant tokį vieną pranešimą, būtų tikslinga daugiau pabrėžti tuos klausimus, kurie svarbūs įmonių grupei.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AUDITAS,
TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 

10 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas

Konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudarančiose įmonėse turi būti atliktas konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas.

 

11 straipsnis. Metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas

ir skelbimas

1. Konsoliduotą metinį pranešimą tvirtina jį sudariusios įmonės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – įmonės vadovas).

2. Metinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę pasirašo ją sudariusios įmonės vadovas.

3. Metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė turi būti patvirtinta ją sudariusios įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime paprasta dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo tos dienos, pagal kurios duomenis ji buvo sudaryta.

4. Patvirtinta metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir konsoliduotas metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada skelbiami ta pačia tvarka kaip ir metinė finansinė atskaitomybė.

5. Jei skelbiama visa metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė, ji turi būti paskelbta tokios formos ir toks jos tekstas, pagal kurį buvo parengta auditoriaus išvada. Prie skelbiamos metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės turi būti pridėtas visas auditoriaus išvados tekstas.

6. Jei skelbiama ne visa metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė, turi būti nurodyta, kad skelbiamas sutrumpintas variantas ir kur galima susipažinti su visa metine konsoliduota finansine atskaitomybe. Šiuo atveju auditoriaus išvada gali būti neskelbiama, tačiau turi būti pridėtas auditoriaus pranešimas, kokia nuomonė buvo pateikta auditoriaus išvadoje.

7. Už šiame Įstatyme nustatytos metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir konsoliduoto metinio pranešimo skelbimo tvarkos nesilaikymą ją sudariusios įmonės vadovas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d., išskyrus 8 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo, kurios įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

2. Vadovaujantis šiuo Įstatymu sudaromos 2004 metų ir vėlesnių metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1262, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5547 (2002-12-24)

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

 

13 straipsnis. Sąlygos, dėl kurių įmonėms atidedamas konsoliduotos finansinės

atskaitomybės sudarymas

1. Patronuojanti įmonė iki 2005 m. sausio 1 d. gali nesudaryti konsoliduotos finansinės atskaitomybės, jeigu jos įmonių grupės rodikliai neviršija bent dviejų iš šių dydžių:

1) pardavimo grynosios pajamos (neatimant tarpusavio pardavimų) – 5 000 000 Lt;

2) bendra balanse nurodyto turto vertė (neatskaitant tarpusavio sandorių) – 2 500 000 Lt;

3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius – 250.

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, jei patronuojančios įmonės arba bent vienos iš jos dukterinių įmonių vertybiniais popieriais  prekiaujama reguliuojamose rinkose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1262, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5547 (2002-12-24)

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

Lietuvos Respublikos

                                                                        įmonių konsoliduotos finansinės

                                                                                    atskaitomybės įstatymo

                                                                                    priedas 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Europos Bendrijų sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 58).

2. 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/65/EB, iš dalies keičianti Direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB ir 86/635/EEB, dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 245).

3. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

4. 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB, iš dalies keičianti Direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB, 86/635/EEB ir 91/674/EEB, dėl tam tikrų tipų bendrovių, bankų ir kitų finansų įstaigų bei draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 273).

5. 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003 dėl pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 priimtų Tarptautinių apskaitos standartų.

Įstatymas papildytas priedu:

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

Priedo pakeitimai:

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

 

__________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1262, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5547 (2002-12-24)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1916, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5588 (2003-12-30)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-732, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3058 (2006-07-18)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 8, 9, 11 STRAIPSNIŲ BEI PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO ANTRUOJU(1) SKIRSNIU ĮSTATYMAS

Vadovaujantis šiuo įstatymu sudaroma 2006 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių konsoliduota finansinė atskaitomybė.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1180, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2656 (2007-06-21)

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 9 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis šiuo įstatymu sudaroma 2007 m. liepos 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių konsoliduota finansinė atskaitomybė.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2007-06-21)

                  [email protected]